МОДЕЛЮВАННЯ МАСОВИХ ТИПІВ БУДІВЕЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ДИНАМІЧНИХ ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.203-214

Ключові слова:

«консервативна» підсистема, «оперативна» підсистема, масові типи будівель громадського призначення, динамічна функціонально-просторова організація, принцип інтегрованих підсистем

Анотація

В статті викладено метод моделювання масових типів громадських будівель як динамічних просторових структур, що розроблено для визначення характеру їх структури. Сутність цього методу полягає у виявленні приналежності приміщення до «жорсткої» структури на основі п'яти ознак. Надання характеристики приміщенню за цими ознаками визначає його місце в тій чи іншій підструктурі об’єкта. Розроблений метод допомагає врахувати подальші зміни умов використання простору приміщень та різні непередбачені на сьогодні фактори та умови, що можуть виникнути в подальшому. Запропонований метод в подальшому може доповнюватись іншими ознаками, що дасть можливість більш глибокого аналізу структури архітектурних об’єктів та створення більш раціональних планувальних схем при проектуванні. Визначення приналежності кожного приміщення та простору будівлі до обох підсистем дозволяє отримати «карту» розташування «жорстких» та «гнучких» ділянок в її структурі.

Біографія автора

Ксенія Фадєєва , Київський національний університет будівництва і архітектури

канд. арх., доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел

Ковальчук К. К. Збереження та зміна – основні аспекти еволюції адаптивних архітектурних об’єктів / К. К. Ковальчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 31. – с.39–45.

Ковальчук К. К. «Консервативна» та «оперативна» підсистеми в структурі сучасних громадських будівель / К. К. Ковальчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2013. – Вип.32. – с. 88–95.

Ковальчук К. К. Методика формирования динамичной функционально-пространственной структуры общественных зданий (на примере здания школы) / К. К. Ковальчук // Молодой учёный: Научный журнал – Казань: ООО «Издательство Молодой учёный», 2015. – № 14 (94). – с. 727–730. – Журнал включен в международный каталог периодических изданий «Ulrich’s Periodicals Directory».

Ковальчук К. К. Трансформації архітектурних об’єктів / К. К. Ковальчук // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2010. – Вип.37.– с. 216–226.

Ковальчук К. К. Формування архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації / К. К. Ковальчук // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2011. – Вип.40. У 2 ч. – Ч. 2. – с. 485–493.

Сапрыкина Н. А. Основы динамического формообразования в архитектуре : Учебник для вузов / Н. А. Сапрыкина. – М.: «Архитектура-С», 2005. – 312 с.

References

Kovalchuk К. К. Сonservation and change as the basic aspects of the adaptive architectural objects evolution [Zberezhennia ta zmina – osnovni aspekty evoliutsii adaptyvnykh arkhitekturnykh obiektiv] Suchasni problem arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp.31. – p. 39–45 (in Ukrainian).

Коvalchuk К. К. «Conservative» and «operational» subsystems in modern public buildings structure [«Konservatyvna» ta «operatyvna» pidsystemy v strukturi suchasnykh hromadskykh budivel] Suchasni problem arkhitektury ta mistobuduvannia. – Vyp.32. – p. 88–95 (in Ukrainian).

Кovalchuk К. К. The practical methods of the dynamic functional-spacial public building structure forming (on the example of the school) [Metodika formirovaniya dinamichnoy funktsionalno-prostranstvennoy strukturyi obschestvennyih zdaniy (na primere zdaniya shkolyi)] Molodoy ucheniy: nauchnyiy zhurnal – Vyp. № 14 (94). – p. 727–730 (in Russian).

Коvalchuk К. К. Architectural objects transformation [Transformatsii arkhitekturnykh obiektiv] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Vyp.37.– p. 216–226 (in Ukrainian).

Коvalchuk К. К. Architectural objects formation using self-organisation principles [Formuvannia arkhitekturnykh obiektiv iz zastosuvanniam pryntsypiv samoorhanizatsii] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Vyp.40. v 2 ch. – Ch. 2. – p. 485–493 (in Ukrainian).

Saprikina N. А. The basics of the dynamical form-making in architecture [Osnovyi dinamicheskogo formoobrazovaniya v arhitekture] – М.: «Аrkhitektura-S», 2005. – 312 p (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Фадєєва , К. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ МАСОВИХ ТИПІВ БУДІВЕЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ДИНАМІЧНИХ ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУР. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 203–214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.203-214

Номер

Розділ

Статті