ДЖЕНТРИФІКЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ОНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.171-180

Ключові слова:

Джентрифікація, Ревіталізація, Місто, Промзони, історичний район

Анотація

В статті надано визначення терміну «джентрифікація», пояснено його значення та походження. Проаналізовано та визначено основні риси джентрифікації. Порівняно поняття «ревіталізація» та «джентрифікація» та наведено їх спільні та окремі риси. Зазначено, що основною метою обох процесів, як джентрифікації, так і ревіталізації є оновлення деградуючих історичних колишніх промислових районів міста, з повною або частковою рефункціоналізацією та пристосуванням до сучасних потреб мешканців. В якості прикладу джентрифікації, розглянуто проєкт нового Житлового комплексу «Ріхерт Парк» в Подільському районі міста Києва.

Біографія автора

Дарина Гулей, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірантка кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел

Дьомін, М. М., Орленко, М. І. Системний підхід до пам’яткоохоронної і реставраційної діяльності. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2014. Вип. 37. С. 21–32.

Орленко М. І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХІ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … д. арх. Київ, 2018. 44 с.

Бевз М. В. Завдання збереження та регенерації цінних архітектурно-містобудівних комплексів історичних міст. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник Нац. авіац. ун-т. Київ, 2011. Вип. 5-6. С. 15-23.

Лещенко Н. А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 59. С. 203 – 214. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Лещенко Н. А., Гулей Д. В. Регенерація житлового кварталу Подільського району в контексті історичної забудови міста Києва. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2019. Вип. 69. С. 225 –234.

Осиченко Г. О. Реконструкція історичного середовища міста. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2009. Вип. 35. С. 343-354.

Івашко, О. Д. Обгрунтування можливості ревіталізації непрацюючих підприємств під нову функцію (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе, 35). Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. збірник. Київ, 2018. Вип. 14-15. С. 479 – 489.

Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2017. 34 с.

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. p. 51 –58.

Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life. NY. Basic Books, 2002. 381 p.

Hackworth J. Postrecession Gentrification in New York City. Urban Affairs Review. NY, 2002. № 37. 320 p.

Ley D. The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford, Oxford University Press, 1997. 400 p.

Neil S. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. London, Routledge, 1996. 288 p.

Glass R. Centre for Urban Studies: London Aspects of Change: University College. London, 1964. 342 p.

ДБН Б.2.2-12:2019: Планування та забудова територій. Київ, 2019. 177 с.

Генерального плану м. Києва та його приміської зони до 2025 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://kyivgenplan.grad.gov.ua

Супрунович Ю. О. Реновація як засіб відродження нефункціонуючих промислових підприємств міста в новій якості. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Киїі, 2005. Вип. 14. С. 15-28.

Glass R. Penetrating academic research into far-reaching social change. Obituaries. The Times. London, 1990. № 63649, p. 14.

Лещенко Н. А. Cтворення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 60. С. 207–213.

References

Domin, M. M., Orlenko, M. I. (2014). Systemnyi pidkhid do pamiatkookhoronnoi i restavratsiinoi diialnosti. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk. – tekhn. zbirnyk. Kyiv. 37. p. 21–32. (in Ukrainian)

Orlenko M. I. (2018). Problemy ta metody restavratsii pamiatok arkhitektury Ukrainy (ХІ – poch. ХХ st.): avtoref. dys. … d. arkh, 44. (in Ukrainian)

Bevz M. V. (2011). Zavdannia zberezhennia ta reheneratsii tsinnykh arkhitekturno-mistobudivnykh kompleksiv istorychnykh mist. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, 5-6, p. 15-23. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). Zahalni pryntsypy kompleksnoho protsesu restavratsiino-rekonstruktyvnykh transformatsii istorychnykh tsentriv malykh mist. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 59, p. 203 – 214. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214 (in Ukrainian)

Leshchenko N. A., Gulei D. V. (2019). Regeneration of a residential quarter of Podolskiydistrict in the context of the Kyiv historical development. [Reheneratsiia zhytlovoho kvartalu Podilskoho raionu v konteksti istorychnoi zabudovy mista Kyieva]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 69, p. 225 –234. (in Ukrainian)

Osychenko H. O. (2009). Rekonstruktsiia istorychnoho seredovyshcha mista. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 35, p. 343-354. (in Ukrainian)

Ivashko, O. D. (2018). Obhruntuvannia mozhlyvosti revitalizatsii nepratsiuiuchykh pidpryiemstv pid novu funktsiiu (na prykladi kolyshnoho pyvovarnoho zavodu Rikherta na vul. Frunze, 35). Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: 14-15, p. 479 – 489. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). Kompleksnyi protses restavratsiino-rekonstruktyvnykh transformatsii. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 76, 138–149. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149 (in Ukrainian)

Rybchynskyi O. V. (2017). Formuvannia i revitalizatsiia seredmist istorychnykh mist Ukrainy: avtoref. dys. … d. arkh, 34. (in Ukrainian)

Leshchenko N., Tovbych V. (2019). Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. Warszawa, 60, p. 51 –58. (in English)

Florida R. (2002). The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life. NY. Basic Books, 381. (in English)

Hackworth J. (2002). Postrecession Gentrification in New York City. Urban Affairs Review. NY, 37. p. 320. (in English)

Ley D. (1997). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford, Oxford University Press, 400. (in English)

Neil S. (1996). The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. London, Routledge, 288. (in English)

Glass R. (1964). Centre for Urban Studies: London Aspects of Change: University College. London, 342. (in English)

DBN B.2.2-12:2019 (2019). Planning and development of territories. [Planuvannya ta zabudova terytoriy]. Kyiv, 177. (in Ukrainian)

Heneralnoho planu m. Kyieva ta yoho prymiskoi zony do 2025 roku [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu:http://kyivgenplan.grad.gov.ua. (in Ukrainian)

Suprunovych Yu. O. (2005). Renovatsiia yak zasib vidrodzhennia nefunktsionuiuchykh promyslovykh pidpryiemstv mista v novii yakosti. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Kyiv, 14, p. 15-28. (in Ukrainian)

Glass R. (1990). Penetrating academic research into far-reaching social change. Obituaries. The Times. London, 63649, 14. (in English)

Leshchenko N. A. (2021). Ctvorennia multykomfortnoho arkhitekturnoho seredovyshcha v umovakh rekonstruktsii istorychnoho tsentru maloho mista. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 60, p. 207–213. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Гулей, Д. (2022). ДЖЕНТРИФІКЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ОНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ МІСТА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 171–180. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.171-180

Номер

Розділ

Статті