ХРОНОЛОГІЧНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВТРАЧЕНИХ ПЕРЕМИСЬКИХ ЦЕРКОВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЯНУ НА ОСНОВІ ОПИСОВИХ, КАРТОГРАФІЧНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.124-135

Ключові слова:

Топографія, Локалізація, Перемишль, Засяння, церква, середньовіччя

Анотація

Стаття присвячена систематизації та аналізу матеріалів, котрі стосуються згадок та локалізації ряду церков у одному з передмість Перемишля під назвою Засяння. Узгодження археологічних, картографічних та описових даних дало можливість більш точного визначення місця їх розташування та хронології виникнення, яка може сягати давньоруської доби.

Біографія автора

Роман Франків, НУ «Львівська політехніка»

доцент кафедри Дизайну та основ архітектури

Посилання

Список джерел

Добрянський А. Достопамяности Перемышля / Перемышлянинъ на рокъ 1852. Мҍсяцесловъ на лҍто от Рождества Христова. Перемишль: Тип. русск. собора крылошанъ, 1852, -С.53-63

Схематизм всего клира руско-католического епархии Перемышльской на годъ от Рождества Христова, Перемишль: Тип. русск. собора крылошан, 1879, - С. 29 - 49

Hauzer L.-А. Monografia miasta Przemyśla, Przemyśl: Nakladem ksigarni braci Jelenow, 1883

Петрушевичъ А. Сводная Галицко-Русская лҍтопись съ 1600 по 1700 годъ. Львовъ: з печ. Инстит. Ставропигийного, 1874, – С. 242

Никорович Ю. Церкви та монастирі Перемишля та Перемишльської єпархії (передрук праці 1879 р.) Лавра 1999, -№ 11 –С. 46 - 55; № 12 – С. 50 - 54

Стецик Ю. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інститути управління (кінець XVII–XVIII ст.); Український історичний збірник. - 2008. - 11. - С. 55 – 65.

Голубець М. Перемишль, Львів: Друкарня Ставропігійського інституту. 1928- С. 10 - 12

Kunysz A. Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Rzeszów: KAW, 1981

Kunysz A. Osada garncarska w Przemuślu (X-XIV w.) / Rocznik Przemyski t. X Przemysl, 1965 – S. 336 - 345

Kunysz A. Wczesnośrednioweczne osidle garncarskie na Zasaniu / Kwartalnik Historii Kultury Materialney, R. XVI, №1, 1968 –S. 73-81

Koperski A. Wczesnośrednioweczne osadnoctwo na terenie Przemyśla / Przemysł wczesnosredniowieczny Warszawa: Wydawnictwa uniwersytetu, Warszawskiego, 2010. S 94 - 175

Koperski A. Cmenterzysko staromadziarskie z X w. w Przemyślu / Przemysł wczesnosredniowieczny Warszawa: Wydawnictwa uniwersytetu, Warszawskiego, 2010. S. 366

Франків Р. Б., Дідула Я. П. Історико-картографічні матеріали до локалізації ряду неснуючих церков у Перемишлі. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Архітектура" : науковий журнал. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 125 – 126

Archiwum Państwowe w Przemyślu / Akta dotyczące cerkwi na Zasaniu pod wezwaniem Ucieczki Najświętszej Marii Panny do Egiptu Sygnatura:56/148/0/2/29

Ziętal R. W Przemyślu znaleziono dwa szkielety z wczesnego średniowiecza / nowiny24.pl URL:https://nowiny24.pl/w-przemyslu-znaleziono-dwa-szkielety-z-wczesnego-sredniowiecza-wideo/ar/6198209] (дата звернення: 28.01.2022)

References

Dobrianskyi A. (1852). Dostopamiatnosti Peremyshlia, Peremyshlianyn na rok 1852. Mїsiatseslov na lїto ot Rozhdestva Khrystova, Peremyshl: Typ. russk. sobora kryloshan, P.53-63 (in Old Ukrainian)

Skhematyzm vseho klyra rusko-katolycheskoho eparkhiy Peremyshlskoi na hod ot Rozhdestva Khrystova, (1879). Peremyshl: Typ. russk. sobora kryloshan, P. 29-49 (in Old Ukrainian)

Hauzer L.-А. (1883). Monografia miasta Przemyśla, Przemyśl: Nakladem ksigarni braci Jelenow (in Polish)

Petrushevych A. (1874). Svodnaia Halytsko-Russkaia letopys s 1600 po 1700 hod. Lvov: z pech. Instyt. Stavropyhyinoho, P. 242 (in Russian)

Nykorovych Yu. (1999). Tserkvy ta monastyri Peremyshlia ta Peremyshlskoi yeparkhii (peredruk pratsi 1879 r.) Lavra, -№ 11 P. 46-55; № 12 – P. 50 - 54 (in Ukrainian)

Stetsyk Yu. (2008). Vasylianski monastyri Peremyshlskoi yeparkhii: instytuty upravlinnia (kinets XVII–XVIII st.), Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. № 11. P. 55 – 65 (in Ukrainian)

Holubets M. (1928). Peremyshl, Lviv: Drukarnia Stavropihiiskoho instytutu, P. 10 - 12 (in Ukrainian)

Kunysz A. (1981). Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Rzeszów: KAW (in Polish)

Kunysz A. (1965). Osada garncarska w Przemuślu (X-XIV w.), Rocznik Przemyski t. X Przemysl, S. 336 - 345 (in Polish)

Kunysz, A. (1968). Wczesnośrednioweczne osidle garncarskie na Zasaniu, Kwartalnik Historii Kultury Materialney, R. XVI, № 1, P. 73 - 81 (in Polish)

Koperski A. (2010). Wczesnośrednioweczne osadnoctwo na terenie Przemyśla, Przemysł wczesnosredniowieczny, Warszawa: Wydawnictwo uniwersytetu Warszawskiego, pp. 94 - 175 (in Polish)

Koperski A. (2010). Cmenterzysko staromadziarskie z X w. w Przemyślu / Przemyśl wczesnośredniowieczny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, P. 366 (in Polish)

Frankiv, R. and Didula, Ya. (2021). Historical and cartographic matters for localization of a some non-existent churches in Przemysl. Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “Lʹvìvsʹka polìtehnìka”. Serìâ Arhìtektura, 3(1), pp. 123 – 130. (in Ukrainian)

Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta dotyczące cerkwi na Zasaniu pod wezwaniem Ucieczki Najświętszej Marii Panny do Egiptu Sygnatura:56/148/0/2/29 (in Latin)

Ziętal R. (2013). W Przemyślu znaleziono dwa szkielety z wczesnego średniowiecza [WIDEO]. [online] Nowiny. Available at: https://nowiny24.pl/w-przemyslu-znaleziono-dwa-szkielety-z-wczesnego-sredniowiecza-wideo/ar/6198209 [Accessed 7 Feb. 2022] (in Polish)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Франків, Р. . (2022). ХРОНОЛОГІЧНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВТРАЧЕНИХ ПЕРЕМИСЬКИХ ЦЕРКОВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЯНУ НА ОСНОВІ ОПИСОВИХ, КАРТОГРАФІЧНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 124–135. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.124-135

Номер

Розділ

Статті