ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В НАУКОВО-ПРОЄКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Автор(и)

  • Гелена Ковальська Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9873-5413
  • Владислав Смілка Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7025-9398

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.104-112

Ключові слова:

науково-проєктна документація, збереження культурної спадщини, пам’ятка архітектури та містобудування, зона охорони пам’ятки

Анотація

У статті окреслено сучасні підходи та законодавчо врегульовані методики розроблення науково-проєктної документації щодо меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування. Наведено приклади проектної документації та визначено необхідність узгодження вимог на всіх рівнях містобудівної  та проектної документації.

Біографії авторів

Гелена Ковальська , Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури,

Владислав Смілка, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор технічних наук,доцент, професор кафедри теорії архітектури

Посилання

Список джерел

Лещенко Н. А. Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: дис. … д. арх. Київ, 2020. 447 с.

Лінда С.М. Історизм у розвитку архітектури: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2013. 34 с.

Олійник О.П. Теоретико-методологічні основи формоутворення міських громадських просторів:дис.. …д.арх. Харків, 2021.

Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 268 с.

Пламеницька О. Казус «предмету охорони» пам’ятки архітектури як методологічна проблема. Зб. дослідницьких та науково-методичних праць НАОМА. Київ, 2013. № 21. С. 133-145.

Вечерський В. В. Проблеми збереження історичного образу міста. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2010. № 716. С. 68–73.

Ковальська Г.Л. Особливості розробки історико-містобудівних обґрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва / Ковальська Г.Л. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науковий збірник – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 46. – С. 277-282

Kashchenko, O., Kovalska, G., Gnatiuk, L. Revitalization of the urban environment and contemporary trends of its humanization via the means of art. Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation,61/2020. P. 31-35

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. №3038-VI. Дата оновлення: 01.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/3038-17#Text (дата звернення: 05.05.2021).

Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. №1805-ІІІ. Дата оновлення: 16.10.2020 р. URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (дата звернення: 05.05.2021).

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/318-2002-п.

ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинний від 2019- 10-01]. Вид. офіц. Київ: Укрархбудінформ, 2019.

ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту. [Чинний від 2012-10-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2012.

ДСТУ Б Б.2.2 – 10:2016. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування.

References

Leshchenko N. A. (2020). Methodological foundations of the restoration reconstructive transformations of the historical centers of small towns. [Metodolohichni osnovy restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist]: dys. … d. arkh. Kyyiv, 447. (in Ukrainian)

Linda S.M. (2013). Historicism in the development of architecture. [Istoryzm u rozvytku arkhitektury]: avtoref. dys. … d. arkh. Lviv, 34. (in Ukrainian)

Oliynyk O.P.(2021). Theoretical and methodological foundations of the formation of urban public spaces. [Teoretyko-metodolohichni osnovy formoutvorennya misʹkykh hromadsʹkykh prostoriv]: dys. … d. arkh. Kharkiv. (in Ukrainian)

Cherkes B. (2008). National identity in the architecture of the city. [Nacionalna identichnist v arhitekturi mista]. Lviv: Lviv Polytechnic. 416 p. (In Ukrainian).

Plamenytska, O. (2011). The case of the "subject of protection" of architectural monuments as a methodological problem. [Kazus «predmetu okhorony» pam'yatky arkhitektury yak metodolohichna problema] Coll. research and scientific-methodical works of NAOMA. 21, pp. 133-145, (in Ukrainian)

Vechersky, V.V. (2010). Problems of preserving the historical image of the city. [Problemy zberezhennya istorychnoho obrazu mista] Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". 716, pp. 68–73. (in Ukrainian)

Kovalska G.L. (2016) Osoblyvosti rozrobky istoryko-mistobudivnykh obgruntuvanʹ v mezhakh istorychnykh arealiv m. Kyyeva [Peculiarities of development of historical and town planning justifications within the historical areas of Kyiv]. Modern problems of architecture and urban planning: a scientific collection – K.: KNUBA, 2016. - Iss. 46. – P. 277-282.

Kashchenko, O., Kovalska, G., Gnatiuk, L. Revitalization of the urban environment and contemporary trends of its humanization via the means of art. Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation,61/2020. P.31-35

On the regulation of urban planning activities. №3038-VI. §24, (2011) (in Ukrainian)

On the protection of cultural heritage. №1805-III. §26. (2000). (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13 bereznya 2002 roku № 318 «Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya mezh ta rezhymiv vykorystannya istorychnykh arealiv naselenykh mistsʹ, obmezhennya hospodarsʹkoyi diyalʹnosti na terytoriyi istorychnykh arealiv naselenykh mistsʹ». [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/318-2002-p.

DBN B.2.2-12: 2019. Planning and development of territories. §13 [Valid from 2019-10-01]. Kind. ofits. Kyiv: Ukrarkhbudinform, (2019). (in Ukrainian)

DBN B.2.2-3: 2012. The composition and content of the historical and architectural reference plan of the settlement. [Valid from 2012-10-01]. Kind. ofits. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2012. (in Ukrainian)

DSTU B B.2.2 - 10: 2016. Composition and content of research and design documentation to determine the boundaries and modes of use of protected areas of architectural monuments and urban planning. 2016. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Ковальська , Г., & Смілка, В. (2022). ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В НАУКОВО-ПРОЄКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 104–112. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.104-112

Номер

Розділ

Статті