МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ МЕДІЙНОСТІ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОСТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.76-89

Ключові слова:

медійність архітектури, інформативність архітектури, методи дослідження, міський простір, архітектурний об’єкт, елементи оздоблення

Анотація

У статті висвітлюється специфіка методів дослідження медійності архітектури як її інформативної сутності. Існуюча методологічна база дозволяє розглядати архітектурну медійність як відображення певних духовних цінностей та філософських думок суспільства, проте немає чітких рекомендацій щодо вибору конкретних методів її дослідження.

Визначено особливості застосування та структуровано методи дослідження медійності архітектури. Запропоновано поєднання традиційних та новітніх методів для можливості проведення ширшого аналізу медійності архітектури та просторів міста. Виявлено перспективні методи оцінки медійності та з’ясовано їх роль у сучасній архітектурній теорії та практиці.

Біографія автора

Мар’яна Парнета, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірантка кафедри архітектурного проектування

Посилання

Список джерел

David Seamon, Robert Mugerauer. Dwelling, Place and Environment. Towards a Phenomenology of Person and World. Netherlands: Springer, 1985. 310 р.

Norbert-Schulz Christian. Genius loci. Towards a phenomenology of architecture Edinburgh: Сollege of art library, 2004. 288 р.

Бархин М. Б. Методика архитектурного проектирования в системе архитектурного образования. М.: Стройиздат, 1969. 224 с.

Габрель М. М., Парнета Б. З., Парнета М. Б. Символи, семантика та медійність архітектури та простору міст. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Berlin: MDPC Publishing, 2021. C. 359-363.

Грабовська С. Л., Липецька А. С. Взаємодія людини з архітектурний середовищем: теоретичний ракурс. HABITUS. Науковий журнал з соціології та психології. Одеса, 2020. Вип.13. С. 117 - 122. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.13-1.18.

Драгомирецька Н. М., Дружинін С. С., Думинська С. В. та ін. Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 238 с.

Жмурко Ю. В. Композиція. Конспект лекцій. Частина 2. Х.: ХНАМГ, 2010. 72 с.

Карпенко З. С. Суб'єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії. К.:Либідь, 2006. С. 157 - 175.

Кириллова Л. И., Стригалев А. А., Хан-Магомедов С. О. и др. Теория композиции в советской архитектуре. М.:Стройиздат, 1986. 256 с.

Костенко Н. В., Іванов В. Ф. Досвід контент-аналізу. Моделі та практики. К.:Центр вільної преси, 2003. 141 с.

Криворучко О. Ю. Методи дослідження сучасної архітектури: матриця аналізу архітектурних об’єктів деконструктивізму. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Л.: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2006. Вип. 568. С. 89 - 97.

Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації. Л.: Літопис, 2010. С. 301-328.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб:«Ювента»,«Наука», 1999. 466 с.

Райт Френк Ллойд. Будущее архитектуры. М.:Госстройиздат, 1960. 247 с.

Снітко, І., Курушина, М. Автентична та сучасна символіка в архітектурному й культурному просторі міста. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Х., 2018. Вип. 26. С. 33-43.

Сухаревський К. В., Хараборська, Ю. О. Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури. Архітектурний вісник КНУБА. К.: КНУБА, 2017. Вип. 11. С. 178-181.

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. К.: Вид-во Ін-ту проблем сучасного мистецтва, Головкиївархітектура, 2002. 472 с.

Франків Р. Б. Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001 рр.). дис. канд. архітектури: Теорія та історія архітектури – 181 – 18.00.01. Л., 2004. 239 с.

Шевченко А. И. Сборник научных трудов «Теория коммуникации & прикладная коммуникация». Вестник Российской коммуникативной ассоциации. Ростов н/Д: ИУБиП, 2002. Вип.1. C. 181 - 192.

References

David Seamon, Robert Mugerauer. (1985). Dwelling, Place and Environment. Towards a Phenomenology of Person and World. Netherlands: Springer. 310 р. (in English)

Norbert-Schulz Christian. (2004). Genius loci. Towards a phenomenology of architecture Edinburgh: Сollege of art library. 288 р. (in English)

Barkhyn M. B. (1969). Methodology of architectural design in the system of architectural education. [Metodyka arkhytekturnoho proektyrovanyia v systeme arkhytekturnoho obrazovanyia] M.: Stroiyzdat. 224 р. (in Russian)

Habrel M. M., Parneta B. Z., Parneta M. B. (2021). Symbols, semantics and media formation of architecture and urban spaces. [Symvoly, semantyka ta mediinist arkhitektury ta prostoru mist] Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Berlin: MDPC Publishing. P. 359-363. (in Ukrainian)

Hrabovska S. L., Lypetska A. S. (2020). Human interaction with the architectural environment: a theoretical perspective. [Vzaiemodiia liudyny z arkhitekturnyi seredovyshchem: teoretychnyi rakurs] HABITUS. Naukovyi zhurnal z sotsiolohii ta psykholohii, 13. Odesa, 2020. P. 117 - 122. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.13-1.18. (in Ukrainian)

Drahomyretska N. M., Druzhynin S. S., Dumynska S. V. (2019). Modern sustainable development in the field of culture: foreign experience for Ukraine: monograph. [Suchasnyi stalyi rozvytok v sferi kultury: zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy: monohrafiia] Odesa: ORIDU NADU. 238 p. (in Ukrainian)

Zhmurko Y. V. (2010). Composition. Lecture notes. Part 2. [Kompozytsiia. Konspekt lektsii. Chastyna 2] Kh.: KhNAMH. 72 p. (in Ukrainian)

Karpenko Z. S. (2006). Subject. Act. Philosophical and psychological studies. [Subiekt. Vchynok. Filosofsko-psykholohichni studii] K.:Lybid. P. 157 - 175. (in Ukrainian)

Kyryllova L. Y., Stryhalev A. A., Khan-Mahomedov S. O. (1986). Composition theory in Soviet architecture. [Teoryia kompozytsyy v sovetskoi arkhytekture] M.:Stroiyzdat. 256 p. (in Russian)

Kostenko N. V., Ivanov V. F. (2003). Experience of content analysis. Models and practices. [Dosvid kontent-analizu. Modeli ta praktyky] K.:Tsentr vilnoi presy. 141 p. (in Ukrainian)

Kryvoruchko O. Y. (2010). Methods of research of modern architecture: a matrix of analysis of architectural objects of deconstructivism. [Metody doslidzhennia suchasnoi arkhitektury: matrytsia analizu arkhitekturnykh ob’iektiv dekonstruktyvizmu] Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika», 568. L.: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika». P. 89 - 97. (in Ukrainian)

Mak-Kveil D. (2010). Theory of mass communication. [Teoriia masovoi komunikatsii] L.: Litopys. P. 301-328. (in Ukrainian)

Merlo-Ponty M. (1999). Phenomenology of perception. [Fenomenolohyia vospryiatyia] SPb:«Iuventa»,«Nauka». 466 p. (in Russian)

Wright Frank Lloyd. (1960). The future of architecture. [Budushchee arkhytektury] M.:Hosstroiyzdat. 247 p. (in Russian)

Snitko, I., Kurushyna, M. (2018). Authentic and modern symbols in the architectural and cultural space of the city. [Avtentychna ta suchasna symvolika v arkhitekturnomu i kulturnomu prostori mista] Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, 26. P. 33-43. (in Ukrainian)

Sukharevskyi K. V., Kharaborska, Y. O. (2017). Types of methodological approaches to the study of stylistic features of architecture. [Typy metodolohichnykh pidkhodiv doslidzhennia stylovykh oznak arkhitektury] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, 11. K.: KNUBA. P. 178-181. (in Ukrainian)

Tymofiienko V. I. (2002). Architecture and monumental art: Terms and concepts. [Arkhitektura i monumentalne mystetstvo: Terminy ta poniattia] K.: Vyd-vo In-tu problem suchasnoho mystetstva, Holovkyivarkhitektura. 472 p. (in Ukrainian)

Frankiv R. B. (2004). Features of the development of Ukrainian architecture of the post-Soviet period (1991-2001). dis. Cand. of Architecture: Theory and History of Architecture - 181 - 18.00.01. [Osoblyvosti rozvytku ukrainskoi arkhitektury postradianskoho periodu (1991-2001 rr.). dys. kand. arkhitektury: Teoriia ta istoriia arkhitektury – 181 – 18.00.01.] 239 p. (in Ukrainian)

Shevchenko A. Y. (2002). Collection of scientific works "Communication Theory & Applied Communication". [Sbornyk nauchnykh trudov «Teoryia kommunykatsyy & prykladnaia kommunykatsyia»] Vestnyk Rossyiskoi kommunykatyvnoi assotsyatsyy. 1. Rostov n/D: YUByP. P. 181 - 192. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-21

Як цитувати

Парнета, . М. . (2022). МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ МЕДІЙНОСТІ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОСТОРІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 76–89. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.76-89

Номер

Розділ

Статті