КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ – НОВЕ ЖИТТЯ В ОБІЙМАХ КИЄВА

Автор(и)

  • Сергій Михальченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2399-4119
  • Оксана Новікова-Вигран Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8266-3937
  • Андрій В’ялець Національний історико-архітектурний музй «Київська фортеця», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6215-0280

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.61-75

Ключові слова:

Фортифікація, спеціальні споруди, концепція розвитку міського простору

Анотація

Досліджено актуальність сучасних засобів збереження, утримання і експлуатації історичних фортифікацій в суспільному просторі сучасного міста.

Біографії авторів

Сергій Михальченко , Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі, директор Науково-дослідного інституту історії та теорії архітектури, містобудування та дизайну

Оксана Новікова-Вигран , Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»

Генеральний директор

Андрій В’ялець , Національний історико-архітектурний музй «Київська фортеця»

Заступник генерального директора

Посилання

Список джерел

Меньшов Д. П. Старо-Киевская и Печерская крепости. К., 1913

Ситкарева О. В. Киевская крепость ХVIII–ХІХ вв. К., 1997

Енциклопедична довідка «Київська фортеця» Електронний ресурс. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Київська_фортеця

Сайт Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.kyiv-fortress.org.ua

Загальний огляд технічного стану та визначення необхідності капітального ремонту окремих будівель і споруд Госпітального укріплення Київської фортеці. НДІ ТІАМД, 2016. – 27 с.

Азгалдов Г. і Костін А Якість 2020 - як найважливіший об’єкт кількісного аналізу, (Барселона, січень 2012 р.)

Азгальдов Г. 1996. Побудова дерева показників властивостей об’єкта (Стандарти та якість, т.11)

Лаврик Г. 2020 Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях та дизайні (Київ, 2002, с. 140)

Bucur-Marku Ed G et al Управління обороною, ознайомлення ... (Женева-Київ, 2011, с. 75)

С. Михальченко, В. Товбич - Перспективи сучасної фортифікації Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 2021, т. № 60. - КNUCА, 2016 - С. 268-276

ПІРКО В. О. Оборонні споруди ... / Український культурний центр. Донецька філія НТШ, Східне видавництво - Донецьк, 2007. - 176 с.

References

Menshov D. П. (1913) Old Kiev and Pechersk fortresses. [Staro-Kievskaya I Pecherskaya kreposti] (in Russian).

Sitkareva O. P. (1997) Kiev fortress XVIII–XIX centuries [Kievskaya krepost ХVIII–ХІХ vv.] (in Russian).

Encyclopedic completion of "Kyiv Fortress" [Encyklopedychna dovidka “Kyivska fortcya”] Electronic resource. Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kyivska_fortetsya (in Ukrainian)

Website of the National Historical and Architectural Museum "Kyiv Fortress". [Websait Natsionalnogo istoryko arhitekturnogo muzeu “Kyivska fortetsya”] Electronic resource. Access mode: http://www.kyiv-fortress.org.uahttps://uk.wikipedia.org/wiki/Київська_фортеця (in Ukrainian)

Research Institute of Theory and History of Architecture, Urban Planning and Design (2016) General review of the technical condition and determination of the need for overhaul of individual buildings and structures of the Hospital Fortress of the Kyiv Fortress [Zagalny oglyad tehnichnjgj stanu ta vyznachennya neobhidnosti kapitalnogo remontu okremyh budivel i sporud Gospitalnjgj ukripltnnya Kyivskoyi fortetsi.] (in Ukrainian)

Azgaldov G. & Kostin A. (2012) Quality 2020 is the most important object of quantitative analysis [Yakist 2020 – yak naydazhlyvishyi obyekt kilkisnogo analyzu], Barcelona 2012 (in Ukrainian)

Azgaldov G. (1996) Build an object property indicator tree [Pobudova dereva pokaznykiv vlastyvostey obyekta], (Standards and quality, vol.11) (in Ukrainian)

Lavryk G. 2020 Fundamentals of systems analysis in architectural research and design [2020 Osnovy systemnogo analizu v arhitekturnyh doslidzhennyah.] (Кyiv, 2002, p. 140) (in Ukrainian)

Bucur-Marku Ed G et al Defense management, acquaintance ... [Upravlinnya oboronou. Oznayomlennya…] (Geneva-Kyiv, 2011, p.75) (in English)

Serhii Mykhalchenko &Valerii Tovbych Prospects for Modern Fortification [Perspectivy suchasnoyi fortyfikacii], Contemporary Problems of Architecture and Urban Planning, 2021, vol. № 60. - P. 268-276 (in Ukrainian)

Pirko V. O. (2007) Defensive structures [Oboronni structury, Ukrainian Cultural Center], Eastern publishing house - Donetsk, 2007. p. 176 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Михальченко , С., Новікова-Вигран , О. ., & В’ялець , А. (2022). КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ – НОВЕ ЖИТТЯ В ОБІЙМАХ КИЄВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 61–75. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.61-75

Номер

Розділ

Статті