ПРИНЦИП «ЦІЛІСНОСТІ» У КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІСТОРИЧНИХ ЦЕНТРІВ МІСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.50-60

Ключові слова:

реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ), принципи і прийоми комплексного процесу РРТ

Анотація

В статті розглянуто сформульовані автором загальні та спеціальний принцип «розпланувальної і об’ємно-просторової цілісності» комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій (РРТ) історичних центрів міст. Показано зв’язок останнього із загальними принципами РРТ. Розібрано визначені прийоми, що його розкривають, та надано рекомендації щодо їх проведення. Показано актуальність використання даного принципу для різного за ступенем цінності і цілісності історичного міського середовища. Надано його відповідність визначеним системним рівням і методам РРТ.

Біографія автора

Нелля Лещенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел

Бевз М. В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст: автореф. дис. … д. арх. Харків, 2004. 32 с.

Водзинський Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам’яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-ті – 1990-ті рр.): автореф. дис. … к. арх. Київ, 2011. 20 с.

Дьомін М. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності в Україні. Мистецькі обрії. Київ, 2005. Вип. 7. С. 263 - 268.

Івашко Ю. Філософське значення і передумови виникнення наукової реставрації пам’яток архітектури і мистецтва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2006. Вип. 16. С. 15 - 22.

Кодін В.О. Основи реконструкції історичних міст. Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 172 с.

Михайлишин О.Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій ХХ століття: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2014. 34 с.

Орленко М. І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХІ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … д. арх. Київ, 2018. 44 с.

Осиченко Г. О. Реконструкція історичного середовища міста. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2009. Вип.35. С. 343-354.

Плешкановська А. М., Планування реконструктивної діяльності як умова розвитку міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ, 2015. Вип.38. С. 314-320.

Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2017. 34 с.

Skalski K. Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich, Instytut Rozwoju Miast. Kraków, 2009. Т. 2. 311 s.

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 –58.

Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura. Lublin, 2020. Vol. 19 (1). P. 47 – 54. https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Tomaszewski A. Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemmble General. Madrid, 2002. P. 264 – 266.

Устенко Т. В., Водзинский Е.Е. Охрана историко-архитектурного наследия в городах Украины. Градостроительные вопросы сохранения и использования памятников архитектуры. Москва, 1980. С. 94-100.

Лещенко Н. А. Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: дис. … д. арх. Київ, 2020. 447 с.

Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

Лещенко Н. А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 59. С. 203 – 214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Лещенко Н. А. Методи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 61. С. 80 – 93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93

Leshchenko N. Contextuality is a condition for preserving the uniqueness of a historical city. Architecture City Engineering Environment. Gliwice, 2021. Vol. 14 (3). P. 17 – 25. https://doi.org/10.21307/ACEE-2021-019

References

Bevz M. V. (2004). Methodological bases of preservation and regeneration of protected architectural complexes of historical cities. [Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist]: avtoref. dys. … d. arkh. Kharkiv, 32. (in Ukrainian)

Vodzynskyi YE. (2011). Principles and methods of protection of species disclosure of architectural monuments in the landscape of historic cities (1970s - 1990s). [Pryntsypy ta metody okhorony vydovoho rozkryttya pamʹyatok arkhitektury v krayevydi istorychnykh mist (1970-ti – 1990-ti rr.)]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20. (in Ukrainian)

Dʹomin M. (2005). Current problems of monument protection in Ukraine. [Aktualʹni problemy pamʹyatkookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini]. Mystetsʹki obriyi, 7, 263-268. (in Ukrainian)

Іvashko Yu. (2006). Philosophical significance and prerequisites for the emergence of scientific restoration of architectural and art monuments. [Filosofsʹke znachennya i peredumovy vynyknennya naukovoyi restavratsiyi pamʺyatok arkhitektury i mystetstva]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 16, 15-22. (in Ukrainian)

Kodin V.O. (2009). Fundamentals of reconstruction of historic cities. [Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist]. Navchalʹnyy posibnyk, Kharkiv, 172. (in Ukrainian)

Mykhaylyshyn O. L. (2014). Development of architecture of interwar Volhynia in the conditions of sociocultural transformations of the XX century. [Rozvytok arkhitektury mizhvoyennoyi Volyni v umovakh sotsiokulʹturnykh transformatsiy XX stolittya]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34. (in Ukrainian)

Orlenko M. I. (2018). Problems and methods of restoration of architectural monuments of Ukraine (XI - early XX century). [Problemy ta metody restavratsiyi pamʹyatok arkhitektury Ukrayiny (XI – poch. XX st.)]: avtoref. dys. … d. arkh. Kyyiv, 44. (in Ukrainian)

Osychenko H. O. (2009). Reconstruction of the historical environment of the city. [Rekonstruktsiya istorychnoho seredovyshcha mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 35, 343-354. (in Ukrainian)

Pleshkanovsʹka A. M. (2015). Reconstruction planning as a condition for city development. [Planuvannya rekonstruktyvnoyi diyalʹnosti yak umova rozvytku mista]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 38, 314-320. (in Ukrainian)

Rybchynsʹkyy O.V. (2017). The formation and revitalization of the downtown historic towns of Ukraine. [Formuvannya i revitalizatsiya seredmistʹ istorychnykh mist Ukrayiny]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34. (in Ukrainian)

Skalski K. (2009). Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich, Instytut Rozwoju Miast, 2, 311. (in Роlish)

Leshchenko N., Tovbych V. (2019). Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation, 60, 51 –58. (in English)

Leshchenko N., Tovbych V. (2020). Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura, 19 (1), 47 – 54. https://doi.org/10.35784/bud-arch.906 (in English)

Tomaszewski A. (2020). Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemmble General, 264 – 266. (in English)

Ustenko T. V., Vodzinskiy Ye.Ye. (1980). Protection of historical and architectural heritage in the cities of Ukraine. [Okhrana istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainy]. Gradostroitel'nyye voprosy sokhraneniya i ispol'zovaniya pamyatnikov arkhitektury, 94-100. (in Russian)

Leshchenko N. A. (2020). Methodological foundations of the restoration-reconstructive transformations of the historical centers of small towns. [Metodolohichni osnovy restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist]: dys. … d. arkh. Kyyiv, 447. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). Complex process of the restoration-reconstructive transformations. [Kompleksnyy protses restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 76, 138-149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149 (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). The general principles of the complex process of the restoration-reconstructive transformations of the historical centers of small towns. [Zahalʹni pryntsypy kompleksnoho protsesu restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 59, 203 – 214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214 (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). Methods of the Complex Process of the Restoration-Reconstructive Transformations. [Metody kompleksnoho protsesu restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 61, 80 – 93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93 (in Ukrainian)

Leshchenko N. (2021). Contextuality is a condition for preserving the uniqueness of a historical city. Architecture City Engineering Environment, 14 (3), 17 – 25. https://doi.org/10.21307/ACEE-2021-019 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Лещенко, Н. . (2022). ПРИНЦИП «ЦІЛІСНОСТІ» У КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІСТОРИЧНИХ ЦЕНТРІВ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 50–60. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.50-60

Номер

Розділ

Статті