ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ПРОСТОРІВ МІСТ ДАЛЕКОГО СХОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.40-49

Ключові слова:

публічний простір, семантичні архітектурні стереотипи, меми

Анотація

У статті визначено поняття «семантичні архітектурні стереотипи». Дано описові характеристики простору та особистості в країнах Далекого Сходу (Японія, Китай). Перераховані семантичні архітектурні стереотипи для цього періоду та суспільства. Проаналізовано звички, традиції та культурні норми у країнах Далекого Сходу. Описано поняття мема в архітектурі. Були виявлені об’єкти-меми для японських і китайських просторів, які згодом тиражувалися у громадські публічні простори міст інших країн.

Серед особливостей розвитку людини у країнах Далекого Сходу слід виділити виховання колективізму, співробітництва та групової роботи. Така позиція є відмінною від західного виховання, в якому заохочується бажання людини виділитися і перетворитися на незалежну одиницю. Також в різних культурах по-різному трактується поняття особистого та суспільного простору. Порушення особистого простору людини і дотику до тіла незнайомця викликає несхвалення в Японії, але цілком припустимо в Китаї, чи в Західних країнах. Різниця суспільного та особистого, що має культурні першопричини, переноситься також і на організацію житлового та прибудинкового простору, в садово-паркове мистецтво та на влаштування громадських публічних просторів міст.

Композиція просторів в далекосхідному житловому будинку відрізняється асиметричністю, з великим фрагментом у кутку, відсутністю композиційного центру. Більшість простору залишається незаповненою, відсутня пряма чи зворотня перспектива. Традиційний японський будинок ґрунтується на концепції перетікання природи через житловий простір. З невеликими варіаціями, планування будинку складається з трьох видів просторів: вітальня для відвідувачів, житлові кімнати, задні покої. Всередині будинок слабо диференційований, і від зовнішнього світу відокремлюється «просторовими складками».

 

Біографія автора

Alina Holovatiuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

PhD Student, Department of Information Technologies in Architecture

Посилання

Список джерел

Програма ООН «Sustainable Development Goals». Нью-Йорк, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (дата звернення 15.12.2021)

Програма ООН «UN-Habitat. People-Centered smart cities». Гамбург, 2017-2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://unhabitat.org/programme/people-centered-smart-cities/ (дата звернення 15.12.2021)

Програма IAAC «Knowledge Alliance for Advanced Urbanism». Барселона, 2015-2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://iaac.net/project/kaau/ (дата звернення 15.12.2021)

Програма «Project for Public Spaces «Placemaking». Нью-Йорк, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.pps.org/placemaking (дата звернення 15.12.2021)

Програма NACTO «Streets for Pandemic Response and Recovery Grant Program». Нью-Йорк, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://nacto.org/program/streets-for-pandemic-response-and-recovery-grant-program/ (дата звернення 15.12.2021)

Лещенко Н. А. Створення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2016. Вип. 60. С. 207 – 213.

Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

Лещенко Н. А. Збереження «духу місця» при ревалоризації забудови історичного малого міста. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 2017. Вип. 67. С. 8 – 12.

Блинова М. Ю. Методологические основы формирования социокультурной идентичности в архитектурной среде современного города: дис. … д. арх. Харьков, 2016. 373 с.

Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2006. 36 с.

Гел Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 280 с.

ДБН Б.2.2-12:2019: Планування та забудова територій. Київ, 2019. 177c.

Holovatiuk A. Understanding the term of meme from the general and architectural point of view. SPACE & FORM. Szczecin, 2020. № 44. P. 71 – 78.

Канашина С.В. Семиотическая природа интернет-мема. Интернет-мем как симулякр. Вестник МГЛУ. Москва, 2015. Вып. 22 (733), 118-125 с.

Раєвський А.Е. Я понял Японию. Москва: АСТ, 2021. 352 с.

Мещеряков А. Н. Стать японцем. Топография тела и его приключения. Москва: Наталис, 2014. 432 с.

Михалевський Д.B. Пространство и бытие. Сборник статей. Санкт-Петербург: Алетейя, 2016. 488 с.

Штейнер Е.С. Приближение к Фудзияме. Москва: Слово. 2011, 359 с.

Резаненко В.Ф. Проблеми методології далекосхідної орієнталістики. Українська орієнталістика. Київ: НаУКМА, 2011. 200 с.

Івашко Ю. В. Модерн в архитектуре Японии. Архітектурний вісник КНУБА. Київ, 2013. Вип. 1. 31-36 с.

References

United Nations program «Sustainable Development Goals» (2015). New York. [Electronic resource]. Resource access mode: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (dated 10/15/2021) (in English)

UN Program «UN-Habitat. People-Centered smart cities» (2017-2021). Hamburg. [Electronic resource]. Resource access mode: https://unhabitat.org/programme/people-centered-smart-cities/ (dated 10/15/2021) (in English)

IAAC Program «Knowledge Alliance for Advanced Urbanism» (2015-2018). Barselona. [Electronic resource]. Resource access mode: https://iaac.net/project/kaau/ (dated 10/15/2021) (in English)

Program «Project for Public Spaces «Placemaking» (2020). New York. [Electronic resource]. Resource access mode: https://www.pps.org/placemaking (dated 10/15/2021) (in English)

Program NACTO «Streets for Pandemic Response and Recovery Grant Program» (2021). New York. [Electronic resource]. Resource access mode: https://nacto.org/program/streets-for-pandemic-response-and-recovery-grant-program/ (dated 10/15/2021) (in English)

Leshchenko N. А. (2016). Creation of a multi-comfortable architectural environment in the conditions of reconstruction of the historical center of a small town. [Stvorennya mulʹtykomfortnoho arkhitekturnoho seredovyshcha v umovakh rekonstruktsiyi istorychnoho tsentru maloho mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 60, 207 – 213. (in Ukrainian)

Leshchenko N. А. (2017). Creation of attractive urban spaces in the process of reconstruction of the architectural environment of a historic small town. [Stvorennya pryvablyvykh misʹkykh prostoriv u protsesi rekonstruktsiyi arkhitekturnoho seredovyshcha istorychnoho maloho mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 65, 304 –309. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149 (in Ukrainian)

Leshchenko N. А. (2017). Preservation of the «spirit of the place» in the revaluation of the historic small town. [Zberezhennya «dukhu mistsya» pry revaloryzatsiyi zabudovy istorychnoho maloho mista]. Visnyk Odesʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury, 67, 8 – 12. (in Ukrainian)

Blinova M. Y. (2016). Methodological foundations for the formation of socio-cultural identity in the architectural environment of a modern city. [Metodologicheskiye osnovy formirovaniya sotsiokul'turnoy identichnosti v arkhitekturnoy srede sovremennogo goroda] : dis. … d. arkh. Khar'kov, 373. (in Russian)

Cherkes B. S. (2006). National Identity in the Architecture of the Community Centers of the Capital City in the Minds of Ideological Determination. [Natsionalʹna identychnistʹ v arkhitekturi hromadsʹkykh tsentriv stolychnykh mist v umovakh ideolohichnoyi determinatsiyi]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 36. (in Ukrainian)

Gel Y. (2018). Place for people. [Mista dlya lyudey] Kyyiv, 280. (in Ukrainian)

DBN B.2.2-12:2019 (2019). Planning and development of territories. [Planuvannya ta zabudova terytoriy]. Kyyiv, 177. (in Ukrainian)

Holovatiuk A. (2020). Understanding the term of meme from the general and architectural point of view. SPACE & FORM, 44. 71 – 78. (in English)

Kanashina S. V. (2015). Semiotic nature of the Internet meme. Internet meme as a simulacrum. [Semioticheskaya priroda internet-mema. Internet-mem kak simulyakr]. Vestnik MGLU, 22 (733), 118-125. (in Russian)

Raevskiy A. E. (2021) I understand Japan. [Ya ponyal Yaponiyu]. Moskva, 352. (in Russian)

Meshcheryakov A. N. (2014). Become a Japanese. [Stat' yapontsem. Topografiya tela i yego priklyucheniya]. Moskva, 432. (in Russian)

Mikhalevsky D. V. (2016). Space and being. Digest of articles. [Prostranstvo i bytiye. Sbornik statey]. Sankt-Peterburg, 2016. 488. (in Russian)

Steiner E. S. (2011). Approaching Fujiyama. [Priblizheniye k Fudziyame]. Moscow, 359. (in Russian)

Rezanenko V. F. (2011). Problems of methodology of distant orientalism. Ukrainian orientalism. [Problemy metodolohiyi dalekoskhidnoyi oriyentalistyky. Ukrayinsʹka oriyentalistyka.]. Kyyiv, 200. (in Ukrainian)

Ivashko Y. V. (2013). Modern in the architecture of Japan. [Modern v arkhitekturi Yaponiyi]. Arkhitekturnyy visnyk KNUBA, 1, 31-36. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Holovatiuk, . A. (2022). ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ПРОСТОРІВ МІСТ ДАЛЕКОГО СХОДУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 40–49. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.40-49

Номер

Розділ

Статті