АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ПЕРСІЇ: СИНКРЕТИЗМ АРХІТИПІВ ОЙКУМЕНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.29-39

Ключові слова:

архітектура античності, архітектура стародавньої Персії, архітектура Візантії, ападана, портик, ордер, айван, хрестово-купольна система, зороастрійський храм, купольний храм, хрестова композиція, архітектура середземноморської ойкумени

Анотація

В статті зауважено на синкретизм становлення таких визначальних для розвитку архітектури стародавнього світу типів як ордерний портик, колонна зала (ападана), хрестова композиція (двір-айван), купольний (зорастрійський) храм. Відзначено, що їх поява щоразу пов’язана з комунікацією Персії з середземноморською ойкуменою (античною Грецією, Римом, Візантією), що робить перелічені явища вираженням діалектичної цілісності розвитку архітектури заходу і сходу. Також зауважено на  значенні перської регулярної розпланувальної та ордерної композицій для становлення азійської та далекосхідної будистської та індуїстської архітектурної теорії і практики.

Біографія автора

Олена Горбик, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент кафедри  основ архітектури і архітектурного проектування

Посилання

Список джерел

Горбик Олена. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник). Частина 1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства. – К.: Фенікс, 2018. – 164 с., іл.

Пучков А.А. Парадокс античности: Принцип художественно-пластической телесности античной архитектуры. – К., 1998. – 406 с.

Горбик О.О. Архітектура стародавньої Греції: Стильові риси, їх змістовність та актуальність // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва – К: КНУБА, 2016. – Вип. 45. – С. 31-35.

Всеобщая история архитектуры: В 12 т. – Т.2. Архитектура Античного мира. Греция и Рим. – М., 1973. – 712 с.

Тимофієнко В. І. Історія архітектури стародавнього світу: Підруч. – К.: Наукова думка, 2006. – 512 c.

Свасьян К.А. Становление европейской науки. – Ереван: Изд-во АН Армении, 1990. – 378 с.

Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. – 391 с.

Горбик О.О. Архітектура середземноморської ойкумени: народження монументального фасаду (2 тис. до н.е.) та його трансформація в портик (перша половина 1 тис. до н.е.) // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва – К: КНУБА, 2021. – Вип. 59. – С. 3-15.

Горбик О.О. Роль та внесок архітектури Давнього світу в скарбницю світового становлення архітектурного процесу. // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18. – С. 93-98.

Shevtsova, G., Gorbyk, O. and others. The architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: uniqueness and universality in historical cultural spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105

References

Gorbyk, Olena. (2018). World History of Architecture in abstracts and pictures (monuments’ handbook). Part 1. Architecture of primitive age and traditional architecture. The architecture of the ancient world. Architecture of Antiquity and Early Christianity. [Vsesvitnia istoria arkhitektury v tezakh i zobrajenniakh. Chastyna 1. Arkhitektura pervisnoi doby. Arkhitektura davnioho svitu. Arkhitektura Antychnosti ta rannioho khrystyianstva]. Phoenix. (in Ukrainian).

Puchkov, A. (1998). The paradox of antiquity: The principle of artistic and plastic corporality of ancient architecture. [Paradoks antichnosti: Princip hudozhestvenno-plasticheskoj telesnosti antichnoj arhitektury]. Publishing house of the Scientific Research Institute of Theory and History of Architecture (Kyiv). (in Russian).

Gorbyk, O. (2016). Architecture of ancient Greece: Stylistic features, their content and relevance. [Arkhitektura starodavnoi Hretsii: Stylovi rysy, yikh zmistovnist ta aktualnist]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia, Vyp (45). P-p. 31-35. (in Ukrainian).

General history of architecture: In 12 volumes. V.1. The architecture of the ancient world. Greece and Roman (1973). [Vseobschaya istoriya arhitekturyi: v 12 tomah. – T.2. Arhitektura Antychnogo mira]. Stroyizdat. (in Russian).

Tymofienko V. (2006). History of architecture of the ancient world: Textbook. [Istoriya arhitekturi starodavnogo svitu: Pidruchnik]. Naukоvа Dumka. (in Ukrainian).

Svasyan, K. (1990). The formation of European science. [Stanovlenie evropejskoj nauki]. Publishing House of the Academy of Sciences of Armenia. (in Russian).

Spengler, O. (1991). The Decline of Europe: Essays on the Morphology of World History [Zakat Evropy: ocherki morfologii mirovoj istorii]. Self-Consciousness of European Culture of the 20th Century. (in Russian).

Gorbyk, O. (2021). Architecture of the mediterranean oikumen: he birth of the monumental facade (2 millennium bc) and its transformation into a portico (first half of the 1st millennium bc). [Arkhitektura seredzemnomorskoi oikumeny: narodzhennia monumentalnoho fasadu (2 tys. do n.e.) ta yoho transformatsiia v portyk (persha polovyna 1 tys. do n.e.)]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia, Vyp (59). P-p. 3-15. (in Ukrainian).

Gorbyk, O. (2019). The role and contribution of the architecture of the Ancient World to the treasury of the world formation of the architectural process. [Rol ta vnesok arkhitektury Davnoho svitu v skarbnytsiu svitovoho stanovlennia arkhitekturnoho protsesu]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, Vyp (17-18). P-p. 93-98. (in Ukrainian).

Shevtsova, G., Gorbyk, O. and others. The architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: uniqueness and universality in historical cultural spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Горбик, О. (2022). АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ПЕРСІЇ: СИНКРЕТИЗМ АРХІТИПІВ ОЙКУМЕНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 29–39. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.29-39

Номер

Розділ

Статті