АРХІТЕКТУРА ЗАКЛАДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ У ПЕРІОД ЇХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ (1941 – 1956 РОКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.3-14

Ключові слова:

архітектура закладів неформальної освіти, період інтенсивного розвитку та розгалуження, будинки профспілок, культурні центри

Анотація

У статті представлена характеристика III етапу розвитку архітектури закладів неформальної освіти у 1941-1956 роки. Надано зведені відомості щодо відновлення та подальшого розвитку закладів неформальної освіти, як педагогічних інституцій, у повоєнні роки закордоном. Обґрунтовано основні позиції розвитку їх архітектури та відомості проілюстровані прикладами.

Біографії авторів

Ірина Кравченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, доцент, професор кафедри теорії архітектури

Світлана Акопник, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри теорії архітектури

Посилання

Список літератури

Iryna L. Kravchenko. Development of the architecture of the informal education institution in the period between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. SPACE&FORM. Szczecin, 2019. No 37. Р. 197-206 DOI: 10.21005/pif.2019.37.E-01.

Кравченко I. Л. Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти [Текст]: автореф. дис. д-ра архітектури: 18.00.01 / Кравченко Ірина Леонідівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2021. - 45 с.

Кравченко, І. (2021). Розвиток архітектури закладів неформальної освіти 1917-1940 років на території України. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 105–116. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.60.105-116

Кравченко I. Л., Мулєєва В. Г. Тенденції розвитку дитячих позашкільних закладів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ, 2016. Вип. 44. С. 267-272.

Кравченко І. Л., Пилипишин Б. В. Архітектурно-планувальні рішення медіатек –світовий досвід. Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб.збірник. Київ, 2019. Вип. 17-18. С. 527-532.

Кравченко І. Л. Сучасні тенденції розвитку архітектури закладів мистецької освіти. Тенденції розвитку початкової мистецької освіти в Україні: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ, 2020. С.18-19.

Горностаєв О. А., Акопник С. В. Дослідження середовища дозвілля в архітектурі. Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. Київ : КНУБА, 2018, Вип. 16. С. 193-199.

Акопник С. В., Заїка О. В. Проектування дитячих дошкільних закладів. Містобудування та територіальне планування, 2014, Вип. 53. С. 3-9.

Горук Наталія. Історичні аспекти розвитку неформальної освіти дорослих у США. Вісник Львівського університету : [Серія педагогічна], Львів, 2010. Вип. 26, С. 201-207.

Фельцан І. М. Історія становлення теорії освіти дорослих у Європі. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород : Говерла, 2017. Вип. 1 (40). С. 299–301.

Марчук А. В. Андрагогіка : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 300 с. ISBN 978-617-511-308-0

Аніщенко О.В., Баніт О.В., Василенко О.В., Волярська О.С., Дорошенко Н.І., Зінченко С.В., Сігаєва Л. Є. Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика:монографія. Київ: ІПООД НАПН України, 2016. 354 с.

Павлик Н. П. Теорія і практика організації неформальної освіти молоді: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. 162с.

Міленін В.М. Інноваційна модель виховного простору сучасного позашкільного навчального закладу: посібник. Київ, 2013. 160 с.

Биковська О.В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи: монографія. Київ: ІВЦ АЛКОН, 2008. 336 с.

Єгорова О. І., Биковська О. В. Позашкільна освіта: міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 148 с.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Том 12 (вторая книга): Архитектура зарубежных социалистических стран. / Под редакцией О. А. Швидковского (ответственный редактор), В. Н. Белоусова, В. Л. Глазычева, Г. Б. Минервина, Г. М. Орлова, Н. А. Самойловой, В. Л. Хайта, С. О. Хан-Магомедова. 1977. 578 с., ил. Ленинград; Москва, 1966—1977 гг.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Том 11: Архитектура капиталистических стран XX в. Под редакцией А. В. Иконникова (ответственный редактор), Ю. Ю. Савицкого, Н. П. Былинкина, С. О. Хан-Магомедова, Ю. С. Яралова, Н. Ф. Гуляницкого. 1973. 887 с., ил. Ленинград; Москва, 1966—1977 гг.

Колпинский Ю.Д., Веймарн Б., Чегодаев А. Всеобщая история искусств в шести томах. Том 6. Книга 1, Москва: Искусство, 1965 г., 179с. С.159.

Kenzo Тange, children’s library, floor plan, Hiroshima, Japan, 1951-1953. Archive of affinities. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://archiveofaffinities.tumblr.com/post/88377599426/kenzo-tange-childrens-library-floor-plan (дата звернення 03.09.2019).

Helping Hiroshima. Hiroshima City Children's Library lit up. [Електронний ресурс]. http://www.pcf.city.hiroshima.jp/virtual/VirtualMuseum_e/exhibit_e/exh0708_e/exh070805_e.html (дата звернення 03.09.2019).

References

Iryna L. Kravchenko (2019), Development of the architecture of the informal education institution in the period between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. SPACE&FORM, Szczecin, No 37. pp. 197-206. DOI: 10.21005/pif.2019.37.E-01. (in English)

Kravchenko, I. L. (2021), Teoretychni osnovy formuvannya arkhitektury zakladiv neformalʹnoyi osvity [Theoretical bases of formation of architecture of non-formal education institutions], Synopsis of Doctoral dissertation, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA, 45 p. (in Ukrainian).

Iryna L. Kravchenko (2021), Rozvytok arkhitektury zakladiv neformalʹnoyi osvity 1917-1940 rokiv na terytoriyi Ukrayiny [Development of the architecture of non-formal education institutions in 1917-1940 on the territory of Ukraine], Current Problems of Architecture and Urban Planning, (60), Kyiv, 105–116. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.60.105-116 (in Ukrainian).

Kravchenko I. L., Muleeva V. G. (2016), Tendentsiyi rozvytku dytyachykh pozashkilʹnykh zakladiv [Trends in the development of children's out-of-school institutions]. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (44), Kyiv, 267-272 (in Ukrainian).

Kravchenko I. L., Pylypyshyn B.V., (2019), Arkhitekturno-planuvalʹni rishennya mediatek –svitovyy dosvid [Architectural and planning solutions for media libraries - world experience]. Architectural Bulletin of KNUCA, (17-18), Kyiv, 527-532 (in Ukrainian).

Kravchenko I. L. (2020), Suchasni tendentsiyi rozvytku arkhitektury zakladiv mystetsʹkoyi osvity [Modern trends in the development of the architecture of art education institutions]. Trends in the development of primary art education in Ukraine: a collection of abstracts from the All-Ukrainian scientific and practical conference, Kiev, p.18-19 (in Ukrainian).

Gornostaev O.A., Akopnyk S.V. (2018), Doslidzhennya seredovyshcha dozvillya v arkhitekturi [Research of leisure environment in architecture]. Architectural Bulletin of KNUCA, (16), Kyiv, 193-199 (in Ukrainian).

Akopnyk S.V., Zaika O.V. (2014), Proektuvannya dytyachykh doshkilʹnykh zakladiv [Design of children's preschool institutions]. Urban Planning and Spatial Planning, (53), Kyiv, 3-9 (in Ukrainian).

Goruk Natalia (2010), Istorychni aspekty rozvytku neformalʹnoyi osvity doroslykh u SSHA [Historical aspects of the development of non-formal adult education in the United States]. Visnyk of Lviv National University: Pedagogical series, (26), Lviv, 201-207 (in Ukrainian).

Feltsan I.M. (2017), Istoriya stanovlennya teoriyi osvity doroslykh u Yevropi

[History of the formation of the theory of adult education in Europe]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University: series: Pedagogy. Social work, (1(40)), Uzhhorod, 299–301(in Ukrainian).

Marchuk A.V. (2020), Andrahohika: navch. posibnyk. [Andragogy: textbook. manual]. Lviv, 300 p., ISBN 978-617-511-308-0 (in Ukrainian).

Anishchenko O.V., Banit O.V., Vasylenko O.V., Volyarska O.S., Doroshenko N.I., Zinchenko S.V., Sigaeva L.E. (2016), Osobystisnyy i profesiynyy rozvytok doroslykh: teoriya i praktyka: monohrafiya. [Personal and professional development of adults: theory and practice: a monograph], «IPOOD of NAPS of Ukraine», Kyiv, 354 p. (in Ukrainian)

Pavlyk N.P. (2017), Teoriya i praktyka orhanizatsiyi neformalʹnoyi osvity molodi: Navchalʹnyy posibnyk. [Theory and practice of organizing non-formal education of youth: Textbook] Zhytomyr State University of Ivan Franko, Zhytomyr, 162 р. (in Ukrainian)

Milenin V.M. (2013), Innovatsiyna modelʹ vykhovnoho prostoru suchasnoho pozashkilʹnoho navchalʹnoho zakladu: posibnyk. [Innovative model of educational space of a modern out-of-school educational institution: manual], Kyiv, 160 p. (in Ukrainian)

Bykovska O.V. (2008), Pozashkilʹna osvita: teoretyko-metodychni osnovy: monohrafiya.[Extracurricular education: theoretical and methodological bases: monograph], IVC ALCON, Kyiv, 336 p. (in Ukrainian)

Egorova O.I., Bykovskaya O.V. (2017), Pozashkilʹna osvita: mizhnarodnyy dosvid i krashchi praktyky hromadyansʹkoho vykhovannya ditey i molodi [Extracurricular education: international experience and best practices of civic education of children and youth]. Kyiv: Drahomanov National Pedagogical University, 148 p. (in Ukrainian)

Vseobshchaya istoriya arkhitektury v 12 tomakh. Tom 12 (vtoraya kniga): Arkhitektura zarubezhnykh sotsialisticheskikh stran. [General history of architecture in 12 volumes. Volume 12 (second book): Architecture of foreign socialist countries] Edited by O. A. Shvidkovsky (executive editor), V. N. Belousov, V. L. Glazychev, G. B. Minervin, G. M. Orlov, N. A. Samoilova, V. L. Khait, S O. Khan-Magomedova. Leningrad; Moscow, 1966-1977, 578 p., ill. (in Russian)

Vseobshchaya istoriya arkhitektury v 12 tomakh. Tom 11: Arkhitektura kapitalisticheskikh stran XX v. [General history of architecture in 12 volumes. Volume 11: Architecture of the capitalist countries of the XX century]. Edited by A. V. Ikonnikov (executive editor), Yu. Yu. Savitsky, N. P. Bylinkin, S. O. Khan-Magomedov, Yu. S. Yaralov, N. F. Gulyanitsky. Leningrad; Moscow, 1966-1977, 887 p., ill. (in Russian)

Kolpinsky Yu.D., Weimarn B., Chegodaev A. (1965), Vseobshchaya istoriya iskusstv v shesti tomakh. Tom 6. Kniga 1 [General history of arts in six volumes. Volume 6. Book 1], Moscow, 179p. P.159. (in Russian)

Kenzo Тange, children’s library, floor plan, Hiroshima, Japan, 1951-1953. Archive of affinities. https://archiveofaffinities.tumblr.com/post/88377599426/kenzo-tange-childrens-library-floor-plan (in English)

Helping Hiroshima. Hiroshima City Children's Library lit up. http://www.pcf.city.hiroshima.jp/virtual/VirtualMuseum_e/exhibit_e/exh0708_e/exh070805_e.html (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Кравченко, І., & Акопник, . С. (2022). АРХІТЕКТУРА ЗАКЛАДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ У ПЕРІОД ЇХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ (1941 – 1956 РОКИ). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 3–14. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.3-14

Номер

Розділ

Статті