РІЧКОВІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Ольга Михайлик Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3648-9410

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.238-255

Ключові слова:

екосистема річки, прибережна територія, каскад Дніпрових водосховищ, екологічні проблеми, берегова техногенна система

Анотація

Проаналізовано сучасний стан екосистем річок України – їхні природні особливості та наслідки потужного антропогенного тиску. Розглянуто проблему прибережних територій річок та водосховищ. Визначені методи оздоровлення каскаду Дніпрових водосховищ та їхніх прибережних територій.

Біографія автора

Ольга Михайлик , Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, асистент Кафедри міського будівництва

Посилання

Список використаних джерел

Яворницький Д.І. Дніпрові пороги. Альбом фотографій з географічно-історичним нарисом / Д.І.Яворницький; перед. та прим. О. Ю. Власова; упор. О. О. Савчука. – Харків: Видавець Савчук О.О. – 2016. – 194 с; 119 іл. – Серія «Слобожанський світ». Випуск 9.

Кушніренко М.М. Проблеми містобудівного використання прибережних територій Дніпровських водосховищ. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.12. С. 29-33.

Дьомін М.М. Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження. / Дьомін М.М.,Михайлик О.О.// Urban and Regional Planning. Science Publishing Group 1 Rockefeller Plaza, 10th and 11th Floors, New York, NY 10020 U.S.A., November 20, 2020, Email: journal@sciencepublishinggroup.com.

Михайлик О.О. Сучасний стан річки Либідь та шляхи її відродження в ландшафтній архітектурі Києва. / О.О.Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб.збірник. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.4. – С.170-176.

Михайлик О.О. Річка Стугна: природний стан, проблеми антропогенного навантаження та пропозиції щодо покращення екологічного стану річки / О.О.Михайлик // Містобудування та територіальне планування: наук.- техн. збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 57. – С. 265-270.

Михайлик О.О. Заплава р. Дніпро: сучасний стан, проблеми та шляхи відновлення екологічної рівноваги. / О.О.Михайлик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.38. – С. 270-276.

Михайлик О.О. Прибережні території Київської області: природні особливості, сучасний стан та проблеми антропогенного навантаження. / О.О.Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. збірник.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.5 – С. 51-56.

Дьомін М.М. Сучасні проблеми екосистеми малих річок / ДьомінМ.М., О. О. Михайлик // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.68. – С. 140-146.

Дьомін М.М. Містобудівні методи ревіталізації прибережних територій річок/ Дьомін М.М., О.О.Михайлик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.52. – С. 199 - 205.

Дьомін М.М. Зелені лінії на прибережних територіях і методи визначення їх меж / Дьомін М.М., О.О.Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.16. – С. 378-382.

МихайликО.О. Світовий досвід організації та охорони прибережних зон / О. О. Михайлик, А. Чуприна // Журнал «KURIER UEK – 2015.-№ 6 (67). – С. 70-71. (Czasopismo Uniwersytetu Economicznego w Krakowie).

Михайлик О.О. Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців. / О.О.Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА: наук.- вироб. збірник. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3.– С.166-172.

Національний атлас України. Державна служба геодезії, картографі та кадастру (картографічна основа), 2007, 2010.

ВишневськийВ.І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. – Ніка-Центр. – 2003. – 324 с.

ЯцикА.В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. — К.: Генеза, 2003-2004. – 306 с.

Правила эксплуатации водохранилищ Днепровского каскада.- К.: Минводхоз Усср, 1981.

Методика з оцінки економічної ефективності комплексного використання водних ресурсів у сучасних умовах (на прикладі дніпровських водосховищ). Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП), Київ – 1995

ДубнякС.С. Екологічні особливості систем берегозахисту на крупних рівнинних водосховищах.

СамійленкоЕ.В. Проблеми природокористування на прирічкових територіях Дніпра. «Вісник ПДАБА» № 7, липень 2014, м. Дніпро.

Часопис «Водне господарювання» №№ 1-2, 2002; 2, 2006.

References

Iavornytskyi D.I. Dniprovi porohy. Albom fotohrafii z heohrafichno-istorychnym narysom / D.I.Iavornytskyi; pered. ta prym. O.Iu. Vlasova; upor. O.O.Savchuka. – Kharkiv: Vydavets Savchuk O.O. – 2016. – 194 s; 119 il. – Seriia «Slobozhanskyi svit». Vypusk 9 (in Ukranian).

Kushnirenko M.M. Problemy mistobudivnoho vykorystannia pryberezhnykh terytorii Dniprovskykh vodoskhovyshch. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2008. Vyp. 18.12. S. 29-33 (in Ukranian).

Domin M.M. Akvatorii Kyieva: vtraty, zdobutky ta shliakhy vidrodzhennia. / Domin M.M., Mykhailyk O.O.// Urban and Regional Planning. Science Publishing Group 1 Rockefeller Plaza, 10th and 11th Floors, New York, NY 10020 U.S.A., November 20, 2020, Email: journal@sciencepublishinggroup.com. (in English).

Mykhailyk O.O. Suchasnyi stan richky Lybid ta shliakhy yii vidrodzhennia v landshaftnii arkhitekturi Kyieva. / O.O.Mykhailyk // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-vyrob.zbirnyk. – K.: KNUBA, 2014. – Vyp.4. – S.170-176 (in Ukranian).

Mykhailyk O.O. Richka Stuhna: pryrodnyi stan, problemy antropohennoho navantazhennia ta propozytsii shchodo pokrashchennia ekolohichnoho stanu richky / O.O.Mykhailyk // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.- tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2015. – Vyp. 57. – S. 265-270 (in Ukranian).

Mykhailyk O.O. Zaplava r. Dnipro: suchasnyi stan, problemy ta shliakhy vidnovlennia ekolohichnoi rivnovahy. / O.O.Mykhailyk // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2015. – Vyp.38. – S. 270-276 (in Ukranian).

Mykhailyk O.O. Pryberezhni terytorii Kyivskoi oblasti: pryrodni osoblyvosti, suchasnyi stan ta problemy antropohennoho navantazhennia. / O.O.Mykhailyk // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-vyrob. zbirnyk.– K.:KNUBA, 2015. – Vyp.5 – S. 51-56 (in Ukranian).

Domin M.M. Suchasni problemy ekosystemy malykh richok / DominM. M., O. O. Mykhailyk // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp.68. – S. 140-146 (in Ukranian).

DominM. M. Mistobudivni metody revitalizatsii pryberezhnykh terytorii richok/ Domin M. M., O. O. Mykhailyk // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp. 52. – S. 199-205 (in Ukranian).

Domin M.M. Zeleni linii na pryberezhnykh terytoriiakh i metody vyznachennia yikh mezh / DominM. M., O. O. Mykhailyk // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp. 16. – S. 378-382 (in Ukranian).

Mykhailyk O.O. Svitovyi dosvid orhanizatsii ta okhorony pryberezhnykh zon / O. O. Mykhailyk, A. Chupryna // Zhurnal «KURIER UEK – 2015. - № 6 (67). – S. 70-71. (Czasopismo Uniwersytetu Economicznego w Krakowie) (in Ukranian).

MykhailykO. O. Ekolohichni pryntsypy mistobuduvannia v tradytsiiakh ukraintsiv ta yapontsiv. / O. O. Mykhailyk // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.- vyrob. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2014. – Vyp. 3. – S. 166-172 (in Ukranian).

Natsionalnyi atlas Ukrainy. Derzhavna sluzhba heodezii, kartohrafi ta kadastru (kartohrafichna osnova), 2007, 2010 (in Ukranian).

VyshnevskyiV. I., KosovetsO. O. Hidrolohichni kharakterystyky richok Ukrainy. – Nika-Tsentr. – 2003. – 324 s. (in Ukranian).

Yatsyk A.V. Vodohospodarska ekolohiia: u 4 t., 7 kn. — K.: Heneza, 2003-2004. – 306 s (in Ukranian).

Pravyla эkspluatatsyy vodokhranylyshch Dneprovskoho kaskada. - K.: Mynvodkhoz Ussr, 1981 (in Ukranian).

Metodyka z otsinky ekonomichnoi efektyvnosti kompleksnoho vykorystannia vodnykh resursiv u suchasnykh umovakh (na prykladi dniprovskykh vodoskhovyshch). Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut vodohospodarsko-ekolohichnykh problem (UNDIVEP), Kyiv – 1995 (in Ukranian)

Dubniak S.S. Ekolohichni osoblyvosti system berehozakhystu na krupnykh rivnynnykh vodoskhovyshchakh (in Ukranian).

Samiilenko E.V. Problemy pryrodokorystuvannia na pryrichkovykh terytoriiakh Dnipra. «Visnyk PDABA» №7, lypen 2014, m. Dnipro (in Ukranian).

Chasopys «Vodne hospodariuvannia» №№ 1-2, 2002; 2, 2006 (in Ukranian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Михайлик , О. (2021). РІЧКОВІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 238–255. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.238-255

Номер

Розділ

Статті