ЗАСТОСУВАННЯ «ХВИЛЬОВОГО» МЕТОДУ ДО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ У МЕГАПОЛІСАХ ЗАДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ Й ІНФРАСТРУКТУРИ. Концептуальні основи, математичне забезпечення.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.410-427

Ключові слова:

хвильовий метод, розв’язок задач оптимізації, інженерна/транспортна логістика, варіаційне числення, принцип Ферма, методи геометричної оптики, мегаполіси, великі транспортно-логістичні центри, склади

Анотація

Пропонується новий підхід до розв’язку задач оптимізації, які виникають у інженерній та транспортній логістиці при проектуванні та будівництві доріг (зокрема, у мегаполісах, поблизу великих транспортних вузлів, поблизу кордонів держави) задля перевезення вантажів та пасажирів й реалізації міжнародної торгівлі. Розглянуті фундаментальні задачі сучасної інженерної логістики – задача про оптимальне розміщення (транспортних вузлів) й задача про ідентифікацію та сегментацію логістичних, транспортно-логістичних зон. Вказані задачі розв’язуються за допомогою методів варіаційного числення, зокрема, т.з. «хвильового» методу, заснованого на принципі Ферма, існуючого у фізичній оптиці, котрий базується на аналогії між знаходженням глобального екстремуму інтегрального функціоналу й розповсюдженням світла у оптично неоднорідному середовищі. Для вказаного методу розроблений чисельний алгоритм для ПЕОМ.

Ідея «хвильового методу/підходу належить В.В. Башурову, котрий запропонував використовувати методи геометричної та фізичної оптики для дослідження прикладних задач безпеки та деяких суміжних питань. Сутність «хвильового методу» полягає у тому, що спочатку задача безпеки зводиться до пошуку глобального мінімуму нелінійного функціоналу. У свою чергу, задача мінімізації розв’язується шляхом побудови траєкторії руху фронту «світлової хвилі», котрий рухається у оптично неоднорідному середовищі.

Відшукання мінімуму функціоналу є класичною задачею варіаційного числення, для розв’язку котрої розроблений значний математичний апарат. Однак більшість відомих методів ефективно визначають тільки локальні екстремуми. «Хвильовий» метод дозволяє ефективно розв’язувати задачу знаходження глобального екстремуму.

У даній роботі запропонована концептуальна основа та науково обґрунтована модифікація даного «хвильового» методу задля розв’язку задач оптимізації, виникаючих у інженерній та транспортній логістиці, у тому числі задачі про оптимальне розміщення транспортного вузла, транспортно-логістичного центру (складу) й задач оптимальної ідентифікації та сегментації логістичних зон (мегаполісів, великих транспортних вузлів).

Біографії авторів

Юрій Човнюк , Національний авіаційний університет

к.т.н., доцент кафедри організації авіаційних робіт і послуг

Катерина Разумова, Національний авіаційний університет

д.ек.н., професор, завідувач кафедри організації авіаційних робіт і послуг

Петро Чередніченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри міського будівництва

Олена Міщенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

старший викладач кафедри міського будівництва

Посилання

Література

Лукинский В.С., Лукинский В.В., Малевич Ю.В. и др. Модели и методы теории логистики. СПб.: Изд-во Питер, 2007.

Логистика. Под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2001.

Ельдештейн Ю.М. Логистика: учебник. Красноярск: Изд-во КГАУ, 2006.

Казаков А.Л., Поспелов А.М. Определение оптимального местонахождения базового контейнерного терминала // Транспорт Урала. 2008. № 2(17). C. 57–64.

Гаджинский А.М. Логистика. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Дашков и К., 2005.

Миротин Л.Б., Бульба А.В., Демин В.А. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов. Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 2009.

Журавская М.А., Тарасян В.С., Богданова А.В. Идентификация и сегментация логистических зон утилизации старых автомобилей на основе теории нечетких множеств//Транспорт Урала. 2010. № 3 (26). С. 11–14.

Башуров В.В., Филимоненкова Т.И. Математические модели безопасности. Новосибирск: Наука, 2009.

Башуров В.В. Применение методов геометрической оптики для решения задач безопасности объекта // Вычислит. технологии. 2006. Т. 11. № 4. С. 23–28.

Гельфанд И.А., Фомин С.В. Вариационное исчисление. М.: Наука, 1961.

Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации и принятия решений: учебное пособие. СПб.: Изд-воЛань , 2001.

Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 3. М.: Эдиториал УРСС, 2004.

Сидоров А.Ф. Избранные труды: Математика. Механика. М.: Физматлит, 2001.

Казаков А.Л., Лемперт А.А. Об одном подходе к решению задач оптимизации, возникающих в транспортной логистике // Автоматика и телемеханика. 2011. Вып. 7. С. 50-57.

References

Lukynskyi V.S., Lukynskyi V.V., Malevych Yu.V. y dr. Modely y metody teoryy lohystyky. SPb.: Yzd-vo Pyter, 2007. (in Russian)

Lohystyka. Pod red. B.A. Anykyna. M.: YNFRA-M, 2001. (in Russian)

Eldeshtein Yu.M. Lohystyka: uchebnyk. Krasnoiarsk: Yzd-vo KHAU, 2006. (in Russian)

Kazakov A.L., Pospelov A.M. Opredelenye optymalnoho mestonakhozhdenyia bazovoho konteinernoho termynala // Transport Urala. 2008. № 2(17). C. 57–64. (in Russian)

Hadzhynskyi A.M. Lohystyka. 12-e yzd., pererab. y dop. M.: Yzd-vo Dashkov y K., 2005. (in Russian)

Myrotyn L.B., Bulba A.V., Demyn V.A. Lohystyka, tekhnolohyia, proektyrovanye skladov, transportnыkh uzlov y termynalov. Rostov-na-Donu: Yzd-vo Fenyks, 2009. (in Russian)

Zhuravskaia M.A., Tarasian V.S., Bohdanova A.V. Ydentyfykatsyia y sehmentatsyia lohystycheskykh zon utylyzatsyy starыkh avtomobylei na osnove teoryy nechetkykh mnozhestv // Transport Urala. 2010. № 3 (26). S. 11–14. (in Russian)

Bashurov V.V., Fylymonenkova T.Y. Matematycheskye modely bezopasnosty. Novosybyrsk: Nauka, 2009. (in Russian)

Bashurov V.V. Prymenenye metodov heometrycheskoi optyky dlia reshenyia zadach bezopasnosty obyekta // Vychyslyt. tekhnolohyy. 2006. T. 11. № 4. S. 23–28. (in Russian)

Helfand Y.A., Fomyn S.V. Varyatsyonnoe yschyslenye. M.: Nauka, 1961. (in Russian)

Chernorutskyi Y.H. Metody optymyzatsyy y pryniatyia reshenyi: uchebnoe posobye. SPb.: Yzd-voLan , 2001. (in Russian)

Elsholts L.Э. Varyatsyonnoe yschyslenye. M.: Yzd-vo LKY, 2008.

Feinman R., Leiton R., Sends M. Feinmanovskye lektsyy po fyzyke. T. 3. M.: Edytoryal URSS,2004. (in Russian)

Sydorov A.F. Yzbrannye trudy: Matematyka. Mekhanyka. M.: Fyzmatlyt, 2001. (in Russian)

Kazakov A.L., Lempert A.A. Ob odnom podkhode k reshenyiu zadach optymyzatsyy, voznykaiushchykh v transportnoi lohystyke// Avtomatyka y telemekhanyka. 2011. Vyp. 7. S. 50-57. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Човнюк , Ю. . ., Разумова, К., Чередніченко, . П., & Міщенко, О. . (2021). ЗАСТОСУВАННЯ «ХВИЛЬОВОГО» МЕТОДУ ДО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ У МЕГАПОЛІСАХ ЗАДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ Й ІНФРАСТРУКТУРИ. Концептуальні основи, математичне забезпечення. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 410–427. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.410-427

Номер

Розділ

Статті