АРХІТЕКТУРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.359-366

Ключові слова:

архітектура, медицина, соціум, дитина, навчально-реабілітаційний центр, центр соціальної адаптації

Анотація

У статті здійснено глибинний аналіз поняття «соціальна адаптація» дітей із особливими психологічними потребами, обґрунтовано вагомість архітектурного фактору як ключового в процесі створення сприятливого соціального середовища, що допомагає забезпечувати ефективну соціальну адаптацію. За методом термінологічного аналізу уточнено сутність поняття «соціальна адаптація» як процес та результат інтеграції трьох підсистем – «соціум», «медицина», «архітектура», які впливають на результативність процесу соціальна адаптація та формують його ключові складові. Доведено, що архітектурний простір і середовище виступають об’єднувальною ланкою усіх функціональних процесів.

Соціальна адаптація – складний і багатогранний процес, який залежить не лише від майстерності і досвідченості фахівців, особливостей дитячого сприйняття, але й від характеру середовища, в якому відбувається даний процес. Простір, сформований архітектурними засобами, може як сприяти результативній адаптації дітей з особливими потребами до умов оточуючого соціального середовища, так і гальмувати його внаслідок проектних недосконалостей та невідповідностей.

Дослідження, проведене в межах статті, підтверджує важливість аналізу архітектурного аспекту соціальної адаптації та його впливу на відповідні процеси, що в подальшому допоможуть створити основу для соціальної інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство.

Біографія автора

Олена Кайдановська, Національний університет «Львівська політехніка»

д. п. н., професор кафедри Архітектурного проектування

Посилання

Список джерел

Галецька І. Психологічні чинники соціальної адаптації. Західний науковий центр НАН України та МОН України. Соціогуманітарні проблеми людини, 2005, №1. С. 91. URL: http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p091.php

Кудрик Л.Г., Сурмяк Ю.Р. Діти Індиго – зерна нового людства: Посібник для вчителів, виховників і батьків. Львів: Аверс, 2011. 376 с.

Мартиненко С. О. Теоретичні підходи до визначення дефініції «соціальна адаптація». Габітус. Соціальні структури та соціальні відносини. Випуск 10. 2019. DOI https://doi.org/ 10.32843/2663-5208.2019.10.5

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

Соціальна послуга соціальної адаптації / Вінницька обласна державна адміністрація: веб-сайт. URL: http://www.vin.gov.ua/dep-smp/sotsialni-posluhy/688-derzhavni-standarty-sotsialnykh-posluh/29024-sotsialna-posluha-sotsialnoyi-adaptatsiyi (дата звернення: 04.09.2021)

Тюпля Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: навч. посіб. Київ: Університет «Україна», 2011. 340 с.

Щудло С.А., Волович В.І. Адаптація соціальна // Велика українська енциклопедія: веб-сайт. URL: https://vue.gov.ua/Адаптація соціальна (дата звернення: 31.08.2021)

References

Haletska I. (2005) Psychological factors of social adaptation [Psykholohichni chynnyky sotsialnoi adaptatsii] Zakhidnyi naukovyi tsentr NAN Ukrainy ta MON Ukrainy. Sotsiohumanitarni problemy liudyny, 1, p. 91. URL: http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p091.php (in Ukrainian)

Kudryk L.H. & Surmiak Yu.R (2011). Indigo children are the seeds of a new humanity [Dity Indyho – zerna novoho liudstva]. Lviv: Avers (in Ukrainian)

Martynenko S.O. (2019) Theoretical approaches to defining the definition of "social adaptation". [Teoretychni pidkhody do vyznachennia definitsii «sotsialna adaptatsiia»] Habitus. Sotsialni struktury ta sotsialni vidnosyny, 10. doi: 10.32843/2663-5208.2019.10.5 (in Ukrainian)

Poroshenko M.A. (2019) Inclusive education: a textbook [Inkliuzyvna osvita] Kyiv : TOV «Ahentstvo «Ukraina» (in Ukrainian)

Social service of social adaptation [Sotsialna posluha sotsialnoi adaptatsii] Site of Vinnytska oblasna derzhavna administratsiia http://www.vin.gov.ua (n.d.) URL: http://www.vin.gov.ua/dep-smp/sotsialni-posluhy/688-derzhavni-standarty-sotsialnykh-posluh/29024-sotsialna-posluha-sotsialnoyi-adaptatsiyi> (in Ukrainian)

Tiuplia L.T. & Ivanova I.B. (2011) Social work: textbook [Sotsialna robota: navch. posib.] Kyiv: Universytet «Ukraina» (in Ukrainian)

Shchudlo S.A. & Volovych V.I. Social adaptation [Adaptatsiia sotsialna] Velyka ukrainska entsyklopediia https://vue.gov.ua/ (n.d.) URL: https://vue.gov.ua/Adaptatsiia sotsialna (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Кайдановська, О. ., & Фінагеєва , А. (2021). АРХІТЕКТУРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПОТРЕБАМИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 359–366. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.359-366

Номер

Розділ

Статті