СИНТЕЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ І НАВЧАННЯ (КЕЙС УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ В ААХЕНІ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.349-358

Ключові слова:

університетська лікарня, заклади охорони здоров’я, медичний центр, сучасні технології, міжнародний досвід проектування

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано існуючий в світі, але новий для України, вид закладів охорони здоров’я – університетську лікарню, яка сьогодні являє собою приклад однієї з найбільших та найкращих університетських лікарень Німеччини – Медичний Центр Університету Аахен. Проаналізовано планувальну та функціональну структуру університетської лікарні та особливі проектні підходи, які сприяли її проектуванню і розвитку. Метою статті є ілюстрація інноваційного для нашої держави підходу до організації медичних закладів і підкреслення важливості їх впровадження у вітчизняну систему охорони здоров’я. Методологія дослідження базується на систематизації та аналізу даних з різних інформаційних джерел, а також на методі соціального опитування (аналіз відгуків).

Біографії авторів

Марина Лєнкова, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри дизайну архітектурного середовища

Ірина Булах, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну архітектурного середовища

Посилання

Список літератури

Булах І. В. Особливості проектування університетської лікарні. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2020. № 73. С. 21-28. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.21-28

Булах І. В. Містобудівна мережа закладів первинного рівня медичного обслуговування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2020. № 56. С. 165-173. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.165-173

Булах І.В. Сучасний закордонний досвід проектування енергоефективних лікарень (досвід Сінгапура). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2018. № 50. С. 332-440. http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/5479/201850-332-340.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Булах І. В. Пропозиції щодо реформування організаційної діяльності містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2019. № 54. С. 160-169.

Christoph Schirmer. Hospital Architecture: Specialist Clinics & Medical Departments. Germany, 2007. 26 p.

Аллен Р. У. Пособие по проектированию больниц. Москва: Стройиздат, 1978. 249 с.

Christoph Schirmer, Philipp Meuser. New Hospital Building іn Germany: General Hospitals and Helth Centres Publisher. Germany, 2007. 34 p.

Hans Nickl, Christine Nicki-Weller. Hospital Arhitecture. Verlagshaus Braun. 2007. 352 p.

Broto Carles. Hospitales innovacion y diseño. 2014. 300 р.

Broto Carles. Hospitales y centros de salud. 2009. 341 р.

Richard Sprow. Planning Hospitals of the Future. https://www.academia.edu/30353013/Planning_Hospitals_of_the_Future_Chapter_1

Кравець О. М., Рябєв А. А. Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія». Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2016.

Університетська клініка Аахен - найвищі стандарти медицини. URL: https://hospitalbooking.com/clinics/universitetskaya-klinika-aahen/

Аахен, Німеччина. Університетська клініка RWTH Аахен. URL: https://uniclinics.com/ru/lecheniye-za-rubezhom/Germaniya/kliniki/Universitetskaya-klinika-RWTH-Aakhen

Медичний центр Університету Аахен. URL: https://www.germed.ru/aachen_uniklinika_germania.html

Університетські клініки Німеччини. URL: https://www.germed.ru/uni_kliniki_germanii.html

Universitätsklinikum Aachen. URL: https://www.ukaachen.de/en/

Uniklinik RWTH Aachen. URL: https://www.telnet.nrw/universitaetsklinikum-rwth-aachen/

Universitätsklinikum Farbstudien. URL: https://www.bauwelt.de/themen/bauten/Universitaetsklinikum-2153587.html

Erweiterung RWTH Aachen Universitätsklinikum. URL: https://www.cfmoller.com/p/-de/Erweiterung-RWTH-Aachen-Universitatsklinikum-i3404.html

References

Bulakh, I. V. (2020), Osoblyvosti proektuvannya universytet•sʹkoyi likarni [Features of designing a university hospital], Urban planning and spatial planning, Kyiv, Vol. 73, pp. 21-28. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.21-28 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2020), Mistobudivna merezha zakladiv pervynnoho rivnya medychnoho obsluhovuvannya [Urban planning network of primary care facilities], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 56, pp. 165-173. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.165-173 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2018), Suchasnyy zakordonnyy dosvid proektuvannya enerhoefektyvnykh likarenʹ (dosvid Sinhapura) [Modern foreign experience in designing energy efficient hospitals (Singapore experience)], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 50, pp. 332-440. http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/5479/201850-332-340.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2019), Propozytsiyi shchodo reformuvannya orhanizatsiynoyi diyalʹnosti mistobudivnoyi merezhi zakladiv pervynnoyi medychnoyi dopomohy [Proposals for reforming the organizational activities of the urban network of primary care facilities], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 54, pp. 160-169. (in Ukrainian)

Christoph, Schirmer (2007), Hospital Architecture: Specialist Clinics & Medical Departments. Germany, 26 p. (in English)

Allen, R. W. (1978), Posobiye po proyektirovaniyu bol'nits [Hospital Design Guide], Moscow, Stroyizdat, 249 p. (in Russian)

Christoph Schirmer, Philipp Meuser (2007), New Hospital Building іn Germany: General Hospitals and Helth Centres Publisher. Germany, 34 p. (in English)

Hans Nickl, Christine Nicki-Weller (2007), Hospital Arhitecture. Verlagshaus Braun, 352 p. (in English)

Broto Carles (2014), Hospitales innovacion y diseño, 300 р. (in Spanish)

Broto Carles (2009), Hospitales y centros de salud, 341 р. (in Spanish)

Richard Sprow (2011), Planning Hospitals of the Future, https://www.academia.edu/30353013/Planning_Hospitals_of_the_Future_Chapter_1 (in English)

Kravets, O. M., Ryabev, A. A. (2016), Konspekt lektsiy z dystsypliny "Kurortolohiya" [Lecture notes on the discipline "Spa"], Kharkiv, KhNUMG them. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Universytet•sʹka klinika Aakhen - nayvyshchi standarty medytsyny [Aachen University Clinic - the highest standards of medicine]. URL: https://hospitalbooking.com/clinics/universitetskaya-klinika-aahen/ (in Ukrainian)

Aakhen, Nimechchyna. Universytet•sʹka klinika RWTH Aakhen [Aachen, Germany. RWTH Aachen University Clinic]. URL: https://uniclinics.com/ru/lecheniye-za-rubezhom/Germaniya/kliniki/Universitetskaya-klinika-RWTH-Aakhen (in Ukrainian)

Medychnyy tsentr Universytetu Aakhen [Medical Center of the University of Aachen]. URL: https://www.germed.ru/aachen_uniklinika_germania.html (in Ukrainian)

Universytet•sʹki kliniky Nimechchyny [University clinics in Germany]. URL: https://www.germed.ru/uni_kliniki_germanii.html (in Ukrainian)

Universitätsklinikum Aachen. URL: https://www.ukaachen.de/en/ (in German)

Uniklinik RWTH Aachen. URL: https://www.telnet.nrw/universitaetsklinikum-rwth-aachen/ (in German)

Universitätsklinikum Farbstudien. URL: https://www.bauwelt.de/themen/bauten/Universitaetsklinikum-2153587.html (in German)

Erweiterung RWTH Aachen Universitätsklinikum. URL: https://www.cfmoller.com/p/-de/Erweiterung-RWTH-Aachen-Universitatsklinikum-i3404.html (in German)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Лєнкова, М., & Булах, І. . (2021). СИНТЕЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ І НАВЧАННЯ (КЕЙС УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ В ААХЕНІ). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 349–358. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.349-358

Номер

Розділ

Статті