ФОРМУВАННЯ КАМПУСА ЯК СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.319-332

Ключові слова:

Гуртожиток, Кампус, архітектурне середовище, університет, соціокультурний розвиток, культура, економіка, релігія, латинський квартал, гуртожитки – комуни, громадський простір

Анотація

У статті висвітлюються риси і основний причинно-наслідковий зв'язок університетських містечок з міським середовищем і, зокрема, з їх суто функціональною наповненістю наукою, освітою, проживанням, оздоровленням, відпочинком, здійсненою в архітектурно-просторовому середовищі. В статті розглянуто історичний контекст та основні етапи розвитку студентських містечок з метою вивчення закономірностей формування кампуса у відповідності із соціокультурним розвитком суспільства. Розглянуто закордонний та вітчизняний досвід. Коротко визначені сучасні тенденції розвитку студентських містечок.

Біографії авторів

Наталія Житкова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доцент кафедри дизайну архітектурного середовища

Дмитро Коршунов, ТОВ Порталгруп

Історик, заввідділом науково-технічної інформації

Посилання

Список літератури

Долотказина Н. С., Прыткова Ю. П. Принципы проектирования студенческих кампусов // Инженерно-строительный вестник Прикаспия: научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2016. № (15–16). c. 9 –15.

Попов А. В. Архитектурная оптимизация среды долговременного жилища при вузах / А. В. Попов // Жилищное строительство. 2013. № 4. – М.: РИФ Стройматериалы, - с. 8-11.

Попов А. В. Принципы формирования архитектуры студенческого жилья высших учебных заведений. 2014. Московский государственный строительный университет, - 272 с.

Ковальский Л. М., Ковальська Г.Л. Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-го тисячоліття. – К. Основа, 2011. – 256 с.

Кащенко Т. О., Осіпова А. Ю. Особливості функціонально-планувальної організації університетських гуртожитків - Архітектурний вісник КНУБА. № 16 (2018), c. 494 -501.

Пучков М.В. Архитектура университетских комплексов. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2010.

Агранович-Пономарева Е., Мазаник А., Токаюк А., Жарновецька Я.Ц. Дом для студента - Официальное издательство Белостокской политехники, 2017.

Валянский С. Из истории образования. Византийское образование / С. Валянский, Д. Калюжный // Энергия: экономика, техника, экология. - М., 2006, №2.

Валянский С. Из истории образования. Образование в странах Востока / С. Валянский, Д. Калюжный // Энергия: экономика, техника, экология. -М., 2006, № 4.- c. 73-79

Jefferson T., Franklin W. The Selected Writings of Thomas Jefferson: Letter of May 6, 1810, to Hugh L. — New York: W. W. Norton & Company, 2009

Т. А. Цимбалова / МОБІЛЬНЕ ЖИТЛО ДЛЯ СТУДЕНТІВ // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2020, № 4. -с. 267-268

Г. Л. Ковальська, Ю. В. Соколова / ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЙ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ // Scientific Journal «ScienceRise» № 1(3), 2014

References

Dolotkazina N. S., Prytkova YU. P. Printsipy proyektirovaniya studencheskikh kampusov [Principles of student campus design] Caspian Engineering Bulletin: scientific and technical journal / Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering. Astrakhan: GAOU JSC VO"AGASU", 2016. No. 1-2 (15-16). p. 9-15 (in Russian).

Popov A. V. Arkhitekturnaya optimizatsiya sredy dolgovremennogo zhilishcha pri vuzakh [ Architectural optimization of the environment of a long-term dwelling at universities] A. V. Popov // Housing construction. 2013. No. 4. - Moscow .: RIF Building materials, - p. 8-11 (in Russian).

Popov A. V. Printsipy formirovaniya arkhitektury studencheskogo zhil'ya vysshikh uchebnykh zavedeniy. [ Principles of the formation of the architecture of student housing in higher educational institutions]. 2014. Moscow State University of Civil Engineering, - 272 p (in Russian).

Kovalʹskyy L. M., Kovalʹsʹka H.L. Arkhitektura vyshchykh navchalʹnykh zakladiv. Universytety 3-ho tysyacholittya. [Architecture of higher educational institutions. Universities of the 3rd millennium. - K. Osnova, 2011. - 256 p (in Ukrainian).

Kashchenko T. O., Osipova A. YU. Osoblyvosti funktsionalʹno-planuvalʹnoyi orhanizatsiyi universytet•sʹkykh hurtozhytkiv [Peculiarities of functional-planning organization of university dormitories] - Architectural Bulletin of KNUBA.16 (2018), p. 494 -501 (in Ukrainian).

Puchkov M.V. Arkhitektura universitetskikh kompleksov.[ The architecture of university complexes.] Ekaterinburg: Publishing House of the Ural State University, 2010 (in Russian).

Agranovich-Ponomareva Ye., Mazanik A., Tokayuk A., Zharnovets'ka ya.T/S. Dom dlya studenta [Home for a student] - Official Publishing House of Bialystok Polytechnic, 2017 (in Russian) .

Valyanskiy S. Iz istorii obrazovaniya. Vizantiyskoye obrazovaniye [Byzantine education ] S. Valyansky, D. Kalyuzhny // Energy: economics, technology, ecology. -Moscow, 2006, Nо 2 (in Russian).

Valyanskiy S. Iz istorii obrazovaniya. Obrazovaniye v stranakh Vostoka [From the history of education. Education in the countries of the East ] N. Valyansky, D. Kalyuzhny // Energy: economics, technology, ecology. -Moscow, 2006, Nо 4.-p. 73-79 (in Russian).

Jefferson T., Franklin W. The Selected Writings of Thomas Jefferson: Letter of May 6, 1810, to Hugh L. — New York: W. W. Norton & Company, 2009. (in English).

T. A. Tsymbalova / MOBILʹNE ZHYTLO DLYA STUDENTIV [MOBILE HOUSING FOR STUDENTS] Visnyk Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2020, № 4 (267-268) (in Ukrainian).

H. L. Kovalʹsʹka, YU. V. Sokolova / FUNKTSIONALʹNO- PLANUVALʹNA STRUKTURA TERYTORIY ZAKLADIV OSVITY [FUNCTIONAL PLANNING STRUCTURE OF THE TERRITORIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS] Scientific Journal «ScienceRise» № 1 (3) 2014 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Житкова, Н., Машковська, Е., & Коршунов, Д. . (2021). ФОРМУВАННЯ КАМПУСА ЯК СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 319–332. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.319-332

Номер

Розділ

Статті