ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗА РІВНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ОКСИДОМ АЗОТУ

Автор(и)

  • Галина Татарченко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4685-0337

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.292-308

Ключові слова:

Територія, Зонування, повітряний простір, місто, екологія міст, забруднення, оксиди азоту

Анотація

У статті розглянута проблема будівництва екологічно чистого міста з урахуванням основних принципів його побудови, вмісту, зонування екологічних функцій і при цьому необхідність збереження сталого розвитку. На підставі критерію - інтенсивності руху транспортних засобів - запропоновано зонування території навколо перехресть магістральних доріг міста за рівнем забруднення атмосферного повітря оксидами азоту. Проведено розрахунок інтенсивності руху транспортних засобів, що є необхідним для досягнення гранично допустимих норм щодо викидів оксиду азоту та визначено співвідношення між ними. Розраховані санітарно-захисні зони - території навколо магістральних вузлів, на яких оксиди азоту шкідливо впливають на навколишнє середовище і здоров'я людини. Запропонована концептуальна модель переходу до чистого повітря урбанізованих територій, згідно з якою, по суті, необхідно вирішити триєдине завдання співіснування і захисту людини-транспорту-навколишнього середовища.

Посилання

Список джерел

Kourdounouli Christina, Jönsson, Anna Maria Urban ecosystem conditions and ecosystem services – a comparison between large urban zones and city cores in the EU. Journal of Environmental Planning and Management. 2020. Vol. 63, № 5. P. 798-817. DOI: 10.1080/09640568. 2019. 1613966

Kochurov B.I., Ivashkina I.V., Fomina N V., Ermakova Yu I. Urban Health Approach to the Study and development of large cities. Geography and Natural Resources. Elsevier. 2020. Vol. 41, P. 203-210. URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S187 537 2841030014

Yijun, Song Ecological City and Urban Sustainable Development. Procedia Engineering. 2011. Vol. 21, P. 142-146. URL: https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S1877705811048314

Criteria for EUROAIRNET. The EEA Air Quality Monitoring and Information Network: Technical Report No. 12. - Copenhagen: European Environmental Agency. 1999. 216 р.: URL: https://www.euro.who.int/__ data/assets/pdf_file/0010/119674/E67902.pdf

Vachon G., Rosant J.-M., Mestayer P., Louka P., Sini J.-F. Pollutant dispersion in an urban street canyon in Nantes: experimental. Garmisch-Partekirchen Proc. Eurotrac 2 Symposium 2000, Germany, 27-30 March 2000. URL: https://www.researchgate.net/publication/242267794_Measurement_of_dynamic_and_thermal_fields_in_a_street_canyon_URBCAP_Nantes_'99

Godec R., Jakovljević I, Davila S., Šega K., Bešlić I., Rinkovec J., Pehnec G. Air pollution levels near crossroads with different traffic density and the estimation of health risk. Environ Geochem Health 2021 Mar 24. DOI: 10.1007/s10653-021-00879-1.

Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone. URL: https://unece.org/node22/protocol-abate-acidification-eutrophication -and-ground-level-ozone.

Januszkiewicz K., Kowalsk, K. G. Air Purification in Highly-Urbanized Areas with Use TiO2: New Approach to Design the Urban Public Space to Benefit Human Condition. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019. 603, 052071. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052071

Elkamhawy, Aya; Jang, Choon-Man. Performance Evaluation of Hybrid Air Purification System with Vegetation Soil and Electrostatic Precipitator Filters. Sustainability, 2020. Vol. 12, №. 13: 5428. DOI:10.3390/ su12135428.

Khoroshun G., Tatarchenko H., Diomin M., Tatarchenko Z. Cleanroom Air Control. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, 2021. Vol 181. Р.497-504. DOI:10.1007/978-3-030-85043-2_47

Татарченко Г.О., Білошицький М.В., Татарченко З.С., Білошицька Н.І. Спосіб очищення забрудненого повітря урбанізованих територій. Патент України, UA 147495. 2020, 15 грудня. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, правонаступник.

Татарченко Г.О. Аналіз забруднення оксидами азоту повітряного простору території Києва. Київ: КНУБА Науково-технічний збірник "Містобудування та територіальне планування" Випуск №77(2021)-, С. 441-450. DOI:10.32347/2076-815x.2021.77.441-450.

Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text

Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів. Наказ Державного комітету статистики України №452 від 13.11.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0452202-08#Text

Державні будівельні нормі України. Вулиці та дорогі населених пунктів. ДБН В.2.3.-5:2018. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77079

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ REG1404.html

Клімат Києва. Повторюваність напрямку вітру за рік. URL: https://meteopost.com/weather/climate-normals/kiev/

References

Kourdounouli Christina, Jönsson, Anna Maria (2020) Urban ecosystem conditions and ecosystem services – a comparison between large urban zones and city cores in the EU. Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 63, № 5. P. 798-817. DOI: 10.1080/09640568. 2019. 1613966. (in English)

Kochurov B.I., Ivashkina I.V., Fomina N V., Ermakova Yu I. (2020). Urban Health Approach to the Study and development of large cities. Geography and Natural Resources. Elsevier. Vol. 41, P. 203-210. URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S187 537 2841030014. (in English)

Yijun, Song Ecological City and Urban Sustainable Development. Procedia Engineering. 2011. Vol. 21, P. 142-146. URL: https://www.sciencedirect. com/science/ article/pii/S1877705811048314. (in English)

Criteria for EUROAIRNET. The EEA Air Quality Monitoring and Information Network: Technical Report No. 12. - Copenhagen: European Environmental Agency. 1999. 216 р.: URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/ 119674/E67902.pdf. (in English)

Vachon G., Rosant J.-M., Mestayer P., Louka P., Sini J.-F. (2000). Pollutant dispersion in an urban street canyon in Nantes: experimental. Garmisch-Partekirchen Proc. Eurotrac 2 Symposium, Germany, 27-30 March 2000. URL: https://www.researchgate.net/publication/242267794_Measurement_of_dynamic_and_thermal_fields_in_a_street_canyon_URBCAP_Nantes_'99/ (in English)

Godec R., Jakovljević I, Davila S., Šega K., Bešlić I., Rinkovec J., Pehnec G. (2021) Air pollution levels near crossroads with different traffic density and the estimation of health risk. Environ Geochem Health Mar 24. DOI: 10.1007/s10653-021-00879-1. (in English)

Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone. URL: https://unece.org/node22/protocol-abate-acidification-eutrophication-and-ground-level-ozone. (in English)

Januszkiewicz K., Kowalsk, K. G. (2019) Air Purification in Highly-Urbanized Areas with Use TiO2: New Approach to Design the Urban Public Space to Benefit Human Condition. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.. 603, 052071. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052071. (in English)

Elkamhawy, Aya; Jang, Choon-Man. (2020). Performance Evaluation of Hybrid Air Purification System with Vegetation Soil and Electrostatic Precipitator Filters. Sustainability, Vol. 12, №. 13: 5428. DOI:10.3390/ su12135428. (in English)

Khoroshun G., Tatarchenko H., Diomin M., Tatarchenko Z. (2021). Cleanroom Air Control. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Vol 181. Р.497-504. DOI:10.1007/978-3-030-85043-2_47. (in English)

Tatarchenko G.O., Biloshytskyi M.V., Tatarchenko Z.S., Biloshytskа N.I.; (2020) Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, assignee. The method of cleaning polluted air in urbanized areas. [Sposib оchyshchennia zabrudnenoho povitria urbanizovanykh terytorii]. Ukraine patent, UA 147495. 2020, Dec. 15. (in Ukrainian)

Tatarchenko G.O (2021) Analysis of nitrogen oxide pollution of the airspace of Kyiv. [Analiz zabrudnennia oksydamy azotu povitrianoho prostoru terytorii Kyieva]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk "Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia" Kyiv: KNUBA, № 77(2021)- S. 441-450. DOI: 10.32347/2076-815x.2021.77.441-450. (in Ukrainian)

Hygienic regulations. Maximum allowable concentrations of chemicals and biological substances in the air of populated areas. [Hihiienichni rehlamenty. Hranychno dopustymi kontsentratsii khimichnykh i biolohichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mists]. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0156-20#Text. (in Ukrainian)

Method of calculating emissions of pollutants and greenhouse gases into the air from vehicles. Order of the State Statistics Committee of Ukraine №452 from 13.11.2008. [Metodyka rozrakhunku vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn ta parnykovykh haziv u povitria vid transportnykh zasobiv. Nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy №452 vid 13.11.2008] URL:https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0452202-08#Text. (in Ukrainian)

State building norms of Ukraine. Streets and roads of settlements. DBN B.2.3.-5: 2018. [Derzhavni budivelni normi Ukrainy. Vulytsi ta dorohi naselenykh punktiv. DBN В.2.3.-5:2018]. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77079. (in Ukrainian)

State sanitary rules of planning and development of settlements. [Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv]. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ REG1404.html. (in Ukrainian)

Climate of Kyiv. Recurrence of wind direction per year. [Klimat Kyieva. Povtoriuvanist napriamku vitru za rik.] URL:https://meteopost.com/ weather/climate-normals/kiev/ (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Татарченко, Г. (2021). ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗА РІВНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ОКСИДОМ АЗОТУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 292–308. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.292-308

Номер

Розділ

Статті