МІСЬКІ ПРОСТОРИ З ФОНТАНАМИ: ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ШУМОВОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.256-275

Ключові слова:

Фонтани, міські простори, шумовий режим, екологічний режим, закономірність формування

Анотація

У статті висвітлюється проблема втрати сучасними творцями населених пунктів вміння вирішувати проектні задачі, базуючись на знанні функціональної структури об’єкта, вимог потенційних споживачів, врахуванні особливостей розміщення об’єкта на обраній території, одночасно формуючи безпечне, надійне та комфортне середовище, здатне реалізовувати функції, для яких воно призначене. Керуючись спеціалізованими виданнями в області гідравліки і механіки рідини та газу, автором розглянуті та детально описані водні потоки та їх вплив на характеристики простору, включно варіанти вкладу гідравлічного шуму в акустику простору з урахуванням сприйняття людиною та варіанти вкладу мінливості температури і вологості атмосферного повітря в тепловий баланс мешканців міст. Виділені параметри споруд, зміна яких впливає на зміну характеристик простору. Визначені закономірності впливу фонтанів в період експлуатації на формування шумового та екологічного режиму простору, які забезпечать споживчі потреби та комфортні умови необхідні для позитивного фізичного сприйняття просторів. Результати дослідження планується використовувати як довідковий матеріал при розробці графічних моделей та прийомів архітектурно-планувальної організації міських просторів з фонтанами, що будучи ідеально інтегровані в міську тканину - забезпечать сталий розвиток просторів з фонтанами у часі.

Посилання

List of references

Церковная О.Г. Нормативное определение фонтанов в системе городской среды. Науковий вісник будівництва. Серія: Архітектура: збірник наукових праць. Харків: ХНУБА, 2019. Том 1. № 2 (96). С. 118 – 125. DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2019-96-2118-125

Baker S. Water and fountains in urban spaces: дис. Massachusetts Institute of Technology. 1986. 147 р. URI: http://hdl.handle.net/1721.1/71377

Церковна О.Г. Теоретичне підгрунтя сценарних методів моделювання фонтанів у просторі та часі. Теорія та практика дизайну. К: НАУ, 2021. Вип. 22. С. 114-133. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15400

Барабаш М.С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства. Монография. К.: Изд-во «Сталь», 2014. 301 с. ISBN 978-617-676-049-8 URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11638

Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Параметричний метод нормування та підготовка архітекторів у сучасних умовах. Теорія та практика дизайну. К: НАУ, 2021. Вип. 22. С. 71-78. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15395

Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Інформаційна модель об’єкта нормування як основа визначення нормативних вимог з застосуванням параметричного метода нормування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2020. Вип. 58. С. 233-247. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.233-247

Церковна О.Г., Буравченко С.Г. Графічні моделі та прийоми архітектурно-планувальної організації міських просторів з фонтанами - як механізм технічного регулювання при будівельному нормуванні. Перспективи розвитку територій: теорія і практика. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 330-334. URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12773/1/_2020__compresse%D0%93%D0%BE%D1%80.%D1%85%D0%BE%D0%B7.pdf#page=330

Василенко О.Б. Екологічний фактор впливу світлових засобів на людину в архітектурі та містобудуванні. Досвід та перспективи розвитку міст України. 2016. Вип. 31. С. 135-141. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dprmu_2016_31_16.

Василенко О.Б. Методи дослідження світлової складової архітектурних систем. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2016. Випуск 42. URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4216

Церковна О.Г., Вороніна А.О. Властивості води що вимагають уваги при формуванні міських просторів з розташуванням фонтанів. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 року). Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С. 323 - 327.

Церковная О. ФОНТАНЫ, КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШУМОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. IX международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО ArCivE '2019 Варна, България. Сборник докладов. В.: ВСУ «Черноризец Храбър».

Богомолов А.И., Михайлов К.А. Гидравлика. Учебник для вузов. Издание 2-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1972. 648 с.

Бутко Г.Ю., Никифоров А.О. Механика жидкости и газа: учебное пособие ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2018. 100 с.

Горохов В.А. Городское зеленое строительство: Учеб. пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1991. 416 с.: ил. ISBN 5-274-00737-6

Robert J. et al. The importance of auditory-visual interaction in the construction of ‘tranquil space’, Journal of Environmental Psychology. 2010. Volume 30, Issue 4. P. 501-509. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.03.006.

De Lauro E. & Magrone P. The Listening of two Piazzas in Rome. Noise Mapp. 2018. 5(1):86-103. DOI: https://doi.org/10.1515/noise-2018-0007

Magrone P. & Tedeschini Lalli L. MATHEMATICS AND THE DOCUMENTATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE SOUND OF THE TREVI FOUNTAIN IN ROME. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (pp.772-781). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, in Publishing house SPEKTRUM STU. URI: http://hdl.handle.net/11590/346062

De Lauro E. et al. The soundscape of the Trevi fountain in Covid-19 silence. Noise Mapp. 2020. 7:212–222. DOI: https://doi.org/10.1515/noise-2020-0018

Церковна О.Г., Вороніна А.О. Фонтани в міському середовищі: синтез мистецтва та інженерії. Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції 21 листопада 2019 р.: Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору. К.: КНУБА, 2020. С. 74 - 75 URL: http://library.knuba.edu.ua/node/51

Козятник І.П. Принципи планувальної організації житлових територій із застосуванням методів регулювання теплового режиму мікроклімату:18.00.04: дис. КНУБА, 2015. К. 194 с.

Безлюбченко О.С. и др. Планування і благоустрій міст: навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101). Х.: ХНАМГ, 2011. 191 с.

References

Tserkovna, О. (2019). Normative definition of fountains in the urban environment. [Normativnoye opredeleniye fontanov v sisteme gorodskoy sredy]. Scientific Bulletin of Civil Engineering. Series: Architecture: a collection of scientific papers. Volume 1. № 2 (96). P. 118 – 125. DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2019-96-2118-125 (in Russian)

Baker, S. (1986). Water and fountains in urban spaces. Massachusetts Institute of Technology. 147 р. URI: http://hdl.handle.net/1721.1/71377

Tserkovna, О. (2021). Theoretical basis of scenario methods of modeling fountains in space and time. [Teoretychne pidhruntya stsenarnykh metodiv modelyuvannya fontaniv u prostori ta chasi]. Theory and practice of design. Vol. 22. P. 114-133. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15400 (in Ukrainian)

Barabash, M. (2014). Computer modeling of the life cycle processes of construction objects. [Komp'yuternoye modelirovaniye protsessov zhiznennogo tsikla ob"yektov stroitel'stva]. Monograph. 301 p. ISBN 978-617-676-049-8 URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11638 (in Russian)

Omelʹyanenko, M. & Omelʹyanenko, M. (2021). Parametric method of rationing and training of architects in modern conditions. [Parametrychnyy metod normuvannya ta pidhotovka arkhitektoriv u suchasnykh umovakh]. Theory and practice of design. Vol. 22. P. 71-78. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15395 (in Ukrainian)

Omelʹyanenko, M. & Omelʹyanenko, M. (2020). Information model of the object of rationing as a basis for determining regulatory requirements using the parametric method of rationing. [Informatsiyna modelʹ obʺyekta normuvannya yak osnova vyznachennya normatyvnykh vymoh z zastosuvannyam parametrychnoho metoda normuvannya]. Modern problems of architecture and urban planning. Vol. 58. P. 233-247. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.233-247 (in Ukrainian)

Tserkovna, О., Buravchenko, S. (2020). Graphic models and techniques of architectural and planning organization of urban spaces with fountains - as a mechanism of technical regulation in building rationing. [Hrafichni modeli ta pryyomy arkhitekturno-planuvalʹnoyi orhanizatsiyi misʹkykh prostoriv z fontanamy - yak mekhanizm tekhnichnoho rehulyuvannya pry budivelʹnomu normuvanni]. Prospects for the development of territories: theory and practice. Proceedings of the IV All-Ukrainian scientific-practical conference of higher education seekers and young scientists.P. 330-334. (in Ukrainian)

Vasylenko, O. (2016). Ecological factor of influence of light means on the person in architecture and town-planning. [Ekolohichnyy faktor vplyvu svitlovykh zasobiv na lyudynu v arkhitekturi ta mistobuduvanni]. Experience and prospects of development of cities of Ukraine. Vol. 31. P. 135-141. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dprmu_2016_31_16. (in Ukrainian)

Vasylenko, O. (2016). Methods of research of light component of architectural systems. [Metody doslidzhennya svitlovoyi skladovoyi arkhitekturnykh system]. Modern problems of architecture and urban planning. Volume 42. URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4216 (in Ukrainian)

Tserkovna, О., Voronina, А. (2020). Properties of water that require attention in the formation of urban spaces with the location of fountains. [Vlastyvosti vody shcho vymahayutʹ uvahy pry formuvanni misʹkykh prostoriv z roztashuvannyam fontaniv]. Urban Development Strategy: Youth and the Future (Innovative Elevator): Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (April 2020). P. 323 - 327. (in Ukrainian)

Tserkovna, О. (2019). FOUNTAINS AS A TOOL OF REALIZATION OF ECOLOGICAL CONTROL OF URBAN ENVIRONMENT NOISE. [FONTANY, KAK INSTRUMENTARIY REALIZATSII EKOLOGICHESKOGO UPRAVLENIYA SHUMOM GORODSKOY SREDY]. IX International Scientific Conference on ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION ArCivE '2019 Varna, Bulgaria. Collection of reports «Chernorizets Hrabar». (in Russian)

Bogomolov, A., Mikhaylov, K. (1972). Hydraulics. [Gidravlika]. Textbook for universities. 648 p. (in Russian)

Butko, G., Nikiforov, A. (2018). Fluid and Gas Mechanics: A Study Guide [Mekhanika zhidkosti i gaza: uchebnoye posobiye]. 100 p. (in Russian)

Gorokhov, V. (1991). Urban Green Building: A Textbook for Universities. [Gorodskoye zelenoye stroitel'stvo: Uchebnoye posobiye dlya vuzov]. 416 p. ISBN 5-274-00737-6 (in Russian)

Robert, J. et al. (2010). The importance of auditory-visual interaction in the construction of ‘tranquil space’, Journal of Environmental Psychology. Volume 30, Issue 4. P. 501-509. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.03.006.

De Lauro, E. & Magrone, P. (2018). The Listening of two Piazzas in Rome. Noise Mapp. 5(1):86-103. DOI: https://doi.org/10.1515/noise-2018-0007

Magrone, P. & Tedeschini Lalli, L. (2019). MATHEMATICS AND THE DOCUMENTATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE SOUND OF THE TREVI FOUNTAIN IN ROME. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (pp.772-781). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, in Publishing house SPEKTRUM STU. URI: http://hdl.handle.net/11590/346062

De Lauro, E. et al. (2020). The soundscape of the Trevi fountain in Covid-19 silence. Noise Mapp. 7:212–222. DOI: https://doi.org/10.1515/noise-2020-0018

Tserkovna, О., Voronina, А. (2020). Fountains in the urban environment: a synthesis of art and engineering. [Fontany v misʹkomu seredovyshchi: syntez mystetstva ta inzheneriyi]. Proceedings of the XI All-Ukrainian Scientific Conference November 21, 2019: Modern architectural education. Synthesis of arts and harmonization of architectural space. P. 74 - 75 URL: http://library.knuba.edu.ua/node/51 (in Ukrainian)

Kozyatnyk, I. (2015). Principles of planning organization of residential areas with the use of methods of regulating the thermal regime of the microclimate. [Pryntsypy planuvalʹnoyi orhanizatsiyi zhytlovykh terytoriy iz zastosuvannyam metodiv rehulyuvannya teplovoho rezhymu mikroklimatu]. Dissertation: KNUBA. 194 p. (in Ukrainian)

Bezlyubchenko, O. et al. (2011). Urban planning and improvement: textbook. manual. for students of all forms of education and students of the second higher education in the field of training - "Construction". [Planuvannya i blahoustriy mist: navch. posibnyk. dlya studentiv usikh form navchannya ta slukhachiv druhoyi vyshchoyi osvity za napryamom pidhotovky – «Budivnytstvo»]. 191 p. (in Ukrainian)

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Церковна, О. (2021). МІСЬКІ ПРОСТОРИ З ФОНТАНАМИ: ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ШУМОВОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 256–275. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.256-275

Номер

Розділ

Статті