МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.217-237

Ключові слова:

парк, спеціалізований культурно-пізнавальний парк, образний ряд, головна ідея парку, тема парку, ландшафтний сценарій, засоби та прийоми паркового середовища, методи ландшафтного середовища

Анотація

Розглянуто проблему створення ландшафтного середовища культурно-пізнавальної направленості в структурі об’єктів ландшафтно-рекреаційної зони міст. Піднято питання проектування сучасних міських зелених територій з відповідною формою їх ландшафтної організації та змістом, який транслюється на оточуючих. Проаналізовано наукові роботи, пов’язані з формуванням паркового середовища спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, що мають ідейну спрямованість. Їх було згруповано за наступними напрямками: містобудівний, ландшафтно-екологічний, просторово-композиційний, семіотичний, типологічно-методологічний та наведена їх основна характеристика. Наведено класифікацію спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, та тих, що за ідейною спрямованістю відображають оточуючий світ людини та впливають на його внутрішній світ. Визначено основні методи, що використовуються при формуванні спеціалізованих-культурно пізнавальних парків в процесі ландшафтно-планувальної організації паркового середовища за його фазами (передпроектне дослідження, проектування, реалізація, утримання). В кожній з фаз наведено основні етапи її реалізації та методи наукового дослідження, які в ній використовувалися. При розгляді проблематики створення спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, були визначені загальні критерії, яким мають відповідати об’єкти проектування, що їх поєднують, розглянуто низку методів, які формують алгоритм їх створення.

Посилання

Література

Абулела Н. Тематические парки: от Микки Мауса к Феррари: конспект лекций. Москва: Московский институт социально-культурных программ, 2014. 17 с.

Басканов А. Я. Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. Киев: МАУП, 2004. 216 с.

В’язовська А. В. Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста: дис... канд. архітектури: спец. 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура». Київ: КНУБА, 2019. 230 с.

Войко Н. Ю., Каранда А. О. Вплив природних та штучних чинників на психоемоційний стан людини. Містобудування та територіальне планування. 2019. – №69. С. 45-56.

Войко Н. Ю., Каранда А. О. Ґенеза тематичних просторів та їх значення в структурі міста. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. 2018. – №18. С. 285-292.

Джонс. ДЖ. К. Инженерное и художественное конструирование. Пер. с англ. — 2-е изд., доп. Москва: Мир, 1986. 326 с.

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" N 2457-XII від 26.12.92 / Верховна Рада України. Київ: Відомості Верховної Ради України, 1992. 503 с.

Каранда А. О. Історичний досвід формування садів і парків філософської та психоемоційної спрямованості. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2019. – № 53. С. 188-197.

Каранда А .О. Тематичні парки психоемоційного спрямування у структурі Києва. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції: Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання. – 2017. – №1. С. 44-45.

Карпенко П. Ю. Основні методи містобудівної оцінки території. Містобудування та територіальне планування. – 2010. – №37. С. 188-202.

Колин Э. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие. Москва: Альбина Паблишер, 2017. 288 с.

Лекція 7. Особливості благоустрою міських парків. – Режим доступу: http://manualsem.com/book/751-miskij-i-landshaftnij-dizajn-landshaftna-organizaciya-miskix-prostoriv/12-lekciya-7-osoblivosti-blagoustroyu-miskix-parkiv.html

Методика архитектурного проектирования: Учеб.-метод. пособие для вузов.– 2-е изд., перераб. и доп.– Москва: Строиздат, 1982. 224 с.

Мешкова В. І. Пространственная организация парка санаторного комплекса на основе ландшафтного сценария (в условиях Южного берега Крыма): дис... канд. архітектури: 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»; НДІІмістобудування – Киев, 1978. 211 с.

Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. Москва, 2007. 280 с.

Парки та сквери Києва. – Режим доступу: http://kyivzelenbud.com/

Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/09H2R9_2.htm

Презентация на тему: Обзор новых методов проектирования. – Режим доступу: https://thepresentation.ru/marketing/obzor-novyh-metodov-proektirovaniya

Скопіна М. В. Концепция места в современной ландшафтной архитектуре Франции: на примере парков Ла Виллетт и Андре Ситроен в Париже: дис... канд. архітектури: спец. 05.23.20 «Теорія та історія архітектури, реставрація та реконструкція історико-архітектурної спадщини», ФГБОУ ВПО НГАСУ – Нижній Новгород, 2012. 182 с.

Специализированные парки и сады. – Режим доступу: http://landscape.totalarch.com/node/70

Спеціалізовані парки. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/9372880/page:39/

References

Abulela N. (2014). Theme Parks: From Mickey Mouse to Ferrari: Lecture Notes. [Tematicheskie parki: ot Mikki Mausa k Ferrari, konspekt lekcij], Moskovskij institut social'no-kul'turnyh programm, Moscow, 17 p. (in Russian)

Baskanov A.Y . Tulenkov N. V. (2004). Scientific research methodology. [Metodologiya nauchnogo issledovaniya: Ucheb. posobie. – 2-e izd., ispr.], MAUP, Kiev, 216 p. (in Russian)

V’yazovs'ka A. V. (2019). Methodical principles of planning organization of water-green territories of the city. [Metodichnі zasadi planuval'noї organіzacії vodno-zelenih teritorіj mіsta], dis... kand. arhіtekturi: spec. 18.00.04 «Mіstobuduvannya ta landshaftna arhіtektura», Kyiv, 230 p. (in Ukrainian)

Vojko N. Y., Karanda A. O. (2019). The influence of natural and artificial factors on the psycho-emotional state of man. [Vpliv prirodnih ta shtuchnih chinnikіv na psihoemocіjnij stan lyudini], Mіstobuduvannya ta teritorіal'ne planuvannya №69, Kyiv, pp. 45-56. (in Ukrainian)

Vojko N. U., Karanda A. O. (2018). Genesis of thematic spaces and their significance in the structure of the city. [Ґeneza tematichnih prostorіv ta їh znachennya v strukturі mіsta], Problemy teorii i istorii arhitektury Ukrainy №18, Kyiv, pp. 285-292. (in Ukrainian)

Dzhons. DZH. K. (1986). Engineering and art design. [Inzhenernoe i hudozhestvennoe konstruirovanie. Per. s angl. — 2-e izd., dop.], Mir, Moscow, 326 p. (in Russian)

Zakon Ukraїni (1992). About the natural reserve fund of Ukraine. [Pro prirodno-zapovіdnij fond Ukraїni N 2457-XII vіd 26.12.92], Verhovna Rada Ukraїni, Kyiv, 503 p. (in Ukrainian)

Karanda A. O. (2019). Historical experience of formation of gardens and parks of philosophical and psychoemotional orientation. [Іstorichnij dosvіd formuvannya sadіv і parkіv fіlosofs'koї ta psihoemocіjnoї spryamovanostі], Suchasnі problemi arhіtekturi ta mіstobuduvannya №53, Kyiv pp. 188-197. (in Ukrainian)

Karanda A. O. (2017). Theme parks of psycho-emotional orientation in the structure of Kyiv. [Tematichnі parki psihoemocіjnogo spryamuvannya u strukturі Kiєva], Materіali III mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії: Arhіtektura іstorichnogo Kiєva. Kontekst і vtruchannya, №1, Kyiv, pp 44-45. (in Ukrainian)

Karpenko P.Y . (2010). Basic methods of urban assessment of the territory. Urban planning and spatial planning. [Osnovnі metodi mіstobudіvnoї ocіnki teritorії], Mіstobuduvannya ta teritorіal'ne planuvannya №37, Kyiv, pp. 188-202. (in Ukrainian)

Kolin E. (2017). Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life. [Sreda obitaniya: Kak arhitektura vliyaet na nashe povedenie i samochuvstvie], Al'bina Pablisher, Moscow, 288 p. (in Russian)

Lekcіya 7 (2015). Features of improvement of city parks. [Оsoblivostі blagoustroyu mіs'kih parkіv], Rezhim dostupu: http://manualsem.com/book/751-miskij-i-landshaftnij-dizajn-landshaftna-organizaciya-miskix-prostoriv/12-lekciya-7-osoblivosti-blagoustroyu-miskix-parkiv.html. (in Ukrainian)

Metodika arhitekturnogo proektirovaniya: Ucheb.-metod. posobie dlya vuzov.– 2-e izd., pererab. i dop. (1982). [Architectural design technique], Stroizdat, Moscow, 224 p (in Russian)

Meshkova V. І. (1978). Spatial organization of the park of the sanatorium complex based on a landscape scenario (in the conditions of the South Coast of Crimea). [Prostranstvennaya organizaciya parka sanatornogo kompleksa na osnove landshaftnogo scenariya (v usloviyah YUzhnogo berega Kryma)], dis... kand. arhіtekturi: 18.00.04 «Mіstobuduvannya ta landshaftna arhіtektura», NDІІmіstobuduvannya, Kyiv, 211 p (in Russian)

Novikov A. M., Novikov D. A. (2007). Research methodology. [Metodologiya nauchnogo issledovaniya], Moskva, 280 p (in Russian)

Parki ta skveri Kiєva (2021). [Parks and squares of Kyiv], Rezhim dostupu: http://kyivzelenbud.com/. (in Ukrainian)

Ponyattya metodu. Klasifіkacіya metodіv naukovogo pіznannya ta їh harakteristika.(2017). [The concept of method. Classification of methods of scientific knowledge and their characteristics], Rezhim dostupu: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/09H2R9_2.htm. (in Ukrainian)

Prezentaciya na temu: Obzor novyh metodov proektirovaniya. (2014). [Presentation on the topic: Review of new design methods], Rezhim dostupu. https://thepresentation.ru/marketing/obzor-novyh-metodov-proektirovaniya. (in Ukrainian)

Skopіna M. V. (2012). The concept of place in modern landscape architecture in France: on the example of the parks La Villette and André Citroen in Paris. [Koncepciya mesta v sovremennoj landshaftnoj arhitekture Francii : na primere parkov La Villett i Andre Sitroen v Parizhe], dis... kand. arhіtekturi: spec. 05.23.20 «Teorіya ta іstorіya arhіtekturi, restavracіya ta rekonstrukcіya іstoriko-arhіtekturnoї spadshchini»; FGBOU VPO NGASU, Nizhnіj Novgorod, 182 p (in Russian)

Specializirovannye parki i sady. (2015). [Specialized parks and gardens], Rezhim dostupu: http://landscape.totalarch.com/node/70. (in Russian)

Specіalіzovanі parki. (2018). [Specialized parks], Rezhim dostupu: https://studfile.net/preview/9372880/page:39/. in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Каранда, А. (2021). МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 217–237. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.217-237

Номер

Розділ

Статті