МЕТОДИ ПРИСТОСУВАННЯ ЗАМКІВ ПІД КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.139-158

Ключові слова:

Реновація, Пристосування, нова функція, замок, руїни, реконструкція, реновація

Анотація

У статті розкрито та виділено методи пристосування замків під культурно-туристичні комплекси. Проаналізовано приклади з практики пристосування замків Європи, зокрема для культурно-туристичних комплексів.

Основними методами пристосування замків, що виявлені в результаті дослідження, після необхідної консервації і реставрації споруд є наступні: музеєфікація, театралізація, міфологізація, адаптація до сучасних потреб тощо. Додатковими прийомами ревіталізації, зокрема активізації культурно-туристичних функцій мають бути: створення готелю на території комплексу або біля нього, кафе та ресторанів, улаштування системи доріжок, сходів та оглядових майданчиків, замовлення і забезпечення трансформативності збірно-розбірних конструкцій для проведення фестивалів, використання світлових інсталяцій та проекцій на фасадах замків, також важливим є розміщення сувенірних та продуктових крамничок, місць для паркування авто.

На основі цього досвіду за завданням НСАУ «Конкурс на кращу проєктну пропозицію реставрації з пристосування під культурно-мистецький центр пам’ятки архітектури національного значення - замку XV - XVII ст. (ох.№481) у с. Свірж Львівського району Львівської області» авторами статті було розроблено проєкт щодо пристосування замку у м. Свірж Львівської області. Таким чином аналітичні дослідження та систематизація європейського досвіду впроваджуються у реальне пристосування замку та його інтеграцію у культурне життя регіону.

Біографії авторів

Сергій Буравченко , Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, професор кафедри архітектури та просторового планування

Олександр Хлюпін, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри архітектури та просторового планування

Олександр Пивоваров , Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри архітектури та просторового планування

Посилання

Список джерел

Андрусяк У.Б. Принципи функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів на прикладі Івано-Франківської області: автореф. дис. … канд. арх.. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2019.

Андрусяк У. Б. Принципи функціонально-територіальної реорганізації замкових комплексів у структурі історичних населених пунктів. канд. арх., доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5312-5016 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_conf/30012021/7383 Режим доступу: https://conferences.rsglobal.pl/index.php/conf/catalog/download/8/13/293-1?inline=1

Аніпко Н. П. Середньовічні замки і фортеці. Рекреаційно-туристське використання / Н.П Аніпко // Краєзнавство, географія, туризм. – №20, травень 2011. – С.15-18.

Босенко Є.В. Визначення потенціалу адаптації значних історичних будівель, як спосіб збереження архітектурної спадщини: дис. на здобуття наукового ступеня канд. арх.. Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2019.

Брич М. Музеєфікація пам’яток архітектури та містобудування як засіб збереження історико-культурної спадщини / М. Брич // Historical and cultural studies. - 2015. - Vol. 2, Num. 1. - С. 31 - 35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2015_2_1_9.

Буравченко С. Г., Куліш Н. Слідами Дракули / БуравченкоС.Г., Куліш Н. // Особняк 2(49). - 2008. - С. 9-24.

Воронкова І. С. Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України: автореф. дис. …. канд. арх. : 28.11.2016 / Воронкова І. С.; Національний університет "Львівська політехніка" - Львів, 2016. - 21 с.

Вотінов М. А. Реновація і гуманізація суспільних просторів в міському середовищі: монографія / М. А. Вотінов; Харків. нац. ун-т гір. госп-ва ім. А.Н.Бекетова.-Харків: ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова, 2015.-153 с. ISBN 978-966-695-353-0

Гнатюк Л.Р., Яременко О.Ю. Проблематика збереження палацово-паркових комплексів України. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2020. Вип. 20. С.39-47. doi:10.18372/2415-8151.21.15059

Зарічняк А. П., Чернявська С.С. Фортифікаційні споруди карпатського регіону Румунії як об’єкт туристичної атракції. УДК 338.48 (498) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Карпатський край 2018 1-2(12-13)стор. 194

Кокарева О.І., Храплива-Антошків Н.Л., Шпондарук В.В. Закордонний досвід вико- ристання замків у туристичній сфері // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Терно- піль, 4 трав. 2012 р.). Тернопіль, 2012. – С.142 – 145.

Лесик О.В. Принципи реставрації пам’яток архітектури. Традиції та новаторство // Українська академія мистецтва. – Вип. 21. – 2013. – С. 97 – 103.

Лесик О. В. Замки та монастирі України. — Львів, 1993. — С.74 – 75.

Лысый И.О. Пути туристической адаптации памятников замковой архитектуры Украины // World Science in 2016: Results: Proceedings of II International scientific conference (Morrisville, January 26, 2017). Morrisville: Lulu Press., 2017. Pp.38 – 42.

Лисий І. Cуспільно-туристична ревіталізація замків Івано-Франківської області:досвід і перспективи. УДК 379.82:908(477.86)

Лисий І.О. Проблематика етнотуристичного використання замків Івано-Франків- ської області // Карпатський край. – Вип. 1 (4). – 2014. – С. 117 – 123.

Піняжко Т. Реставрація та сучасне використання фортифікаційних об’єктів Галичини середини ХІХ століття // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій: збірн. наук. праць за результатами 4-ої Міжнар. конф. мол. науковців (м. Львів, 30 – 31 трав. 2012р.). Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. – С. 114 – 118.

Полутренко У.Б. Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів Прикарпаття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 37. – 2014. – С. 255 – 262.

Полутренко У.Б. Замок Черторыйских в Чернелице: перспективы восстановления и включения в рекреационно-туристическое пространство Западной Украины // Традиции и современное состояние культуры и искусств: матер. Междунар. науч.-практ. конф., (г. Минск, 28 – 29 ноября 2013 г.). Минск, 2013. – С. 71 – 75.

Шашкова І.С. Способи пристосування старовинних замків до сучасних потреб // POLIT.Challenges of science today. - 2021.

Silvia Soldano, Patrizia Borlizzi, Ph.D., Marco Valle, Ph.D. Use and re-use of medieval ruins: Report on current state of art of use and re use of medieval ruins. 12/2017

References

Andrusyak U.B. (2019) Principles of functional-planning reorganization of castle complexes on the example of Ivano-Frankivsk region [Pryntsypy funktsionalʹno-planuvalʹnoyi reorhanizatsiyi zamkovykh kompleksiv na prykladi Ivano-Frankivsʹkoyi oblasti]: KHNUHKH im. A. N. Beketova, Kharkiv. (in Ukrainian)

Andrusyak U. B. Principles of functional-territorial reorganization of castle complexes in the structure of historical settlements [Pryntsypy funktsionalʹno-terytorialʹnoyi reorhanizatsiyi zamkovykh kompleksiv u strukturi istorychnykh naselenykh punktiv] IFNTUNG, Ivano-Frankivsʹk, Ukrayina, DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_conf/30012021/7383 (in Ukrainian)

Anipko N. (2011) Medieval castles and fortresses. Recreational and tourist use [Serednʹovichni zamky i fortetsi. Rekreatsiyno-turyst·sʹke vykorystannya] Krayeznavstvo, heohrafiya, turyzm. – №20. – S.15-18. (in Ukrainian)

Bosenko YE.V. (2019) Determining the adaptation potential of significant historic buildings as a way to preserve the architectural heritage [Vyznachennya potentsialu adaptatsiyi znachnykh istorychnykh budivelʹ, yak sposib zberezhennya arkhitekturnoyi spadshchyny] HNUBA, Kharkiv. (in Ukrainian)

Brych M. (2015) Museification of monuments of architecture and urban planning as a means of preserving historical and cultural heritage [Muzeyefikatsiya pamʺyatok arkhitektury ta mistobuduvannya yak zasib zberezhennya istoryko-kulʹturnoyi spadshchyny] Historical and cultural studies. - Vol. 2, Num. 1. - S.31-35. (in Ukrainian)

Buravchenko S. H., Kulish N.(2008) In the footsteps of Dracula [Slidamy Drakuly]. 49, 9-24. (in Ukrainian)

Voronkova I. S. (2016) Architectural and typological principles of renovation of libraries of higher educational institutions of Ukraine [Arkhitekturno-typolohichni pryntsypy renovatsiyi bibliotek vyshchykh navchalʹnykh zakladiv Ukrayiny] Natsionalʹnyy universytet "Lʹvivsʹka politekhnika",- 21 s. (in Ukrainian)

Votinov M. A. (2015) Renovation and humanization of public spaces in the urban environment [Renovatsiya i humanizatsiya suspilʹnykh prostoriv v misʹkomu seredovyshchi] KHNUHKH im. A. N. Beketova, Kharkiv,-153 s. ISBN 978-966-695-353-0 (in Ukrainian)

Hnatyuk L.R., Yaremenko O.YU. (2020) Problems of preservation of palace and park complexes of Ukraine [Problematyka zberezhennya palatsovo-parkovykh kompleksiv Ukrayiny] Teoriya ta praktyka dyzaynu: NAU,. Vyp. 20. S. 39 - 47. doi:10.18372/2415-8151.21.15059 (in Ukrainian)

Zarichnyak A. P., Chernyavsʹkas. S.S. (2018) Fortifications in the Carpathian region of Romania as a tourist attraction. [Fortyfikatsiyni sporudy karpat·sʹkoho rehionu Rumuniyi yak obʺyekt turystychnoyi atraktsiyi] DVNZ, Karpat·sʹkyy kray 1-2(12-13)stor. 194 (in Ukrainian)

Kokareva O.I., Khraplyva-Antoshkiv N.L., Shpondaruk V.V. (2012) Zakordonnyy dosvid vykorystannya zamkiv u turystychniy sferi [Foreign experience of using castles in the tourist sphere] Zamkovyy turyzm Ternopilʹsʹkoyi oblasti: problemy ta perspektyvy rozvytku: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ternopilʹ, – S. 142 – 145. (in Ukrainian)

Lesyk O.V. (2013) Principles of restoration of architectural monuments. Traditions and innovation [Pryntsypy restavratsiyi pamʺyatok arkhitektury. Tradytsiyi ta novatorstvo] Ukrayinsʹka akademiya mystetstva. – Vyp. 21. – S. 97 – 103. (in Ukrainian)

Lesyk O. V. (1993) Castles and monasteries of Ukraine [Zamky ta monastyri Ukrayiny] — Lʹviv, — S. 74–75. (in Ukrainian)

Lysyy Y.O. (2017) Ways of tourist adaptation of monuments of castle architecture of Ukraine [Puty turystycheskoy adaptatsyy pamyatnykov zamkovoy arkhytektury Ukrayny] World Science in 2016. Morrisville: Lulu Press., Pp. 38 – 42. (in Ukrainian)

Lysyy I. Socio-tourist revitalization of castles of Ivano-Frankivsk region: experience and prospects [Cuspilʹno-turystychna revitalizatsiya zamkiv Ivano-Frankivsʹkoyi oblasti] UDK 379.82:908(477.86) (in Ukrainian)

Lysyy I.O. (2014) Problems of ethnotouristic use of castles in Ivano-Frankivsk region [Problematyka etnoturystychnoho vykorystannya zamkiv Ivano-Frankivsʹkoyi oblasti] Karpatsʹkyy kray. – Vyp. 1 (4).– S.117 – 123. (in Ukrainian)

Pinyazhko T. (2013) Restoration and modern use of fortifications of Galicia in the middle of the XIX century [Restavratsiya ta suchasne vykorystannya fortyfikatsiynykh obʺyektiv Halychyny seredyny KHIKH stolittya] Problemy doslidzhennya, zberezhennya ta restavratsiyi istorychnykh fortyfikatsiy: zbirn. nauk. pratsʹ za rezulʹtatamy 4-oyi Mizhnar. konf. mol. naukovtsiv (m. Lʹviv, 30 – 31 trav. 2012 r.). Lviv Polytechnic Publishing House. - P. 114 - 118. (in Ukrainian)

Polutrenko U.B. (2014) Methods of preservation and restoration of palace and castle complexes of Prykarpattia [Metody zberezhennya ta vidnovlennya palatsovo-zamkovykh kompleksiv Prykarpattya] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. – Vyp. 37.– S.255 – 262. (in Ukrainian)

Polutrenko U.B. (2013) Chertoryysky Castle in Chernelitsa: prospects for restoration and inclusion in the recreational and tourist space of Western Ukraine [Zamok Chertoryyskykh v Chernelytse: perspektyvy vosstanovlenyya y vklyuchenyya v rekreatsyonno-turystycheskoe prostranstvo Zapadnoy Ukrayny] Traditions and the current state of culture and arts: Mater. International. scientific-practical conf. Minsk. - P. 71 - 75. (in Ukrainian)

Shashkova I.S. (2021)Ways to adapt ancient castles to modern needs [Sposoby prystosuvannya starovynnykh zamkiv do suchasnykh potreb] POLIT.Challenges of science today. K.: NAU. (in Ukrainian)

Silvia Soldano, Patrizia Borlizzi, Ph.D., Marco Valle, Ph.D. (2017) Use and re-use of medieval ruins: Report on current state of art of use and re use of medieval ruins. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Шашкова , І., Буравченко , С., Хлюпін, О., & Пивоваров , О. (2021). МЕТОДИ ПРИСТОСУВАННЯ ЗАМКІВ ПІД КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 139–158. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.139-158

Номер

Розділ

Статті