НАПРЯМИ СТИЛІСТИЧНИХ ПОШУКІВ ЗОДЧИХ СРІБНОГО ВІКУ НА ПРИКЛАДАХ ВІННИЦІ

Автор(и)

  • Сергій Царенко Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4395-6390

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.128-138

Ключові слова:

архітектура поч. ХХ ст., стилі, Вінниця, українське національне відродження, теорія творчості, естетичне співчуття

Анотація

Прояви стильових рішень, спрямованих на пошук національних засобів виразності, проаналізовано на прикладі архітектурних витворів у Вінниці. Стилістичні засоби відбивали три основні парадигми самоусвідомлення митців у річищі архітектури модерну:  інтернаціоналістську та дві руські – неоросійську й українську. Кожна з парадигм чи їх поєднання стали зосередженням певних естетичних переживань і концептуальних втілень успадкування культури. Даний аналіз дозволив сформулювати поняття естетичного співчуття з теорії творчості.

Біографія автора

Сергій Царенко, Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну середовища Інституту дизайну та реклами

Посилання

Список використаних джерел

Вакульницька Л. Український архітектурний модерн: Сільські школи архітектора Сластіона / Електронний ресурс ТЕКСТИ. 04.11.2018 / https://texty.org.ua/articles/84244/Ukrajinskyj_arkhitekturnyj_modern_Silski_shkoly_arkhitektora_Slastiona-84244/ .

Вечерський В.В. Диво творення національного стилю / Архітектурний феномен Василя Кричевського. Мармур салон (спец. випуск) 2008; 11–12. С. 3–7.

Державний архів Вінницької області (ДАВО). Ф. Д-230. Оп. 1; 1256: 522. Формулярный список по службе статского советника Оводова Н.В.

ДАВО. Ф. Д-230. Оп. 1; од. зб. 539. С. 97–99.

ДАВО. Ф. Д-230. Оп. 1; од. зб. 539. С. 235.

Історія української архітектури / Тимофієнко В.І. (ред.), Асєєв Ю.С., Вечерський В.В. та ін. К.: Техніка; 2003.

Кричевський В. Розуміння українського стилю. Сяйво 1914; 3. С. 88–91.

Логінов О.В., Семенко Л.І. Вінниця у 1917 році: Революція у провінційному місті. – Вінниця: Державна картографічна фабрика; 2011.

Новосад К. Будинки з історією / Архітектурна Вінниця: час, простір, особистості (Подільські джерела). Вінниця: ПРАДА АРТ; 2012; С. 52–62.

Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / Ред. кол. тому Зводу пам’яток іст. та культ. України у Вінницькій обл. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016.

Пам’ятки історії та культури Вінницької області: Словник статей / Ред. кол. тому Зводу пам’яток іст. та культ. України у Вінницькій обл. Вінниця, 2011.

Солєйко О., Солейко Л., Царенко С. Міський голова лікар Оводов / Подільські джерела. Вінниця: ПРАДА АРТ; 2013; С. 167–175.

Український архітектурний модерн: Коротка історія втраченої естетики / Електронний ресурс ТЕКСТИ. 06.06.2013 / https://texty.org.ua/articles/46453/Ukrajinskyj_arkhitekturnyj_modern_Korotka_istorija_vtrachenoji_jestetyky-46453/ .

Царенко С., Солейко Е. Звезда Григория Артынова, первого Винницкого Городского Архитектора. Винница: НОВА КНИГА; 2012.

Чепелик В.В. Архітектор Сергій Тимошенко, традиціоніст і новатор / Теорiя та iсторiя архiтектури i мiстобудування: Зб. наук. праць Державного НДІ теорiї та iсторiї архiтектури i мiстобудування / Редкол.: М.М.Дьомiн (Голова редкол.), А.П.Мардер (заст. голови), А.О.Пучков (вчен. секр.). К.: НДIТIАМ, 1999. Вип. 4. На честь Є.В.Тимановича; С. 195–210.

Чепелик В.В. Український архітектурний модерн. К.: КНУБА; 2000.

Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру / Заг. ред. А. О. Пучков; редкол.: З.В. Мойсеєнко-Чепелик, А.О. Пучков, О.В. Чепелик; Ін-т проблем сучасн. мист. НАМ України. К.: Фенікс; 2013.

Ясієвич В.Є. Василь Кричевський – співець українського народного стилю / Українське мистецтвознавство. Вип. 1. К.: Наукова думка; 1993; С. 117–126.

Ясиевич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков. К.: Будівельник; 1988.

References

Vakulnitska L. (2018). Ukrainian architectural modern: Rural schools of architect Slastion. [Ukrayinskiy arhitekturniy modern: Silski shkoli arhitektora Slastiona] Elektronniy resurs TEKSTI. URL: https://texty.org.ua/articles/84244/Ukrajinskyj_arkhitekturnyj_modern_Silski_shkoly_arkhitektora_Slastiona-84244/ (in Ukrainian).

Vecherskiy V.V. (2008). The miracle of creating a national style. [Divo tvorennya natsionalnogo stilyu] ArhItekturniy fenomen Vasilya Krichevskogo. Marmur salon (spets. vipusk); 11–12. S. 3–7. (in Ukrainian).

State Archives of Vinnytsia Region (1917). Formulary list in the service of State Counselor N.V. Ovodov. [Formulyarnyiy spisok po sluzhbe statskogo sovetnika Ovodova N.V.] Derzhavniy arhiv Vinnitskoyi oblasti. F. D-230. Op. 1; 1256: 522 (in Russian).

State Archives of Vinnytsia Region (1914). Citizens' requests for permission to construct buildings. [Prosheniya grazhdan o razreshenii im stroitelstva zdaniy] Derzhavniy arhiv Vinnitskoyi oblasti. F. D-230. Op. 1; od. zb. 539. S. 97–99 (in Russian).

State Archives of Vinnytsia Region (1914). Citizens' requests for permission to construct buildings. [Prosheniya grazhdan o razreshenii im stroitelstva zdaniy] Derzhavniy arhiv Vinnitskoyi oblasti. F. D-230. Op. 1; od. zb. 539. S. 235 (in Russian).

History of Ukrainian architecture (2003). [Istoriya ukrayinskoyi arhitekturi] TimofIenko V.I. (red.), Aseev Yu.S., Vecherskiy V.V. ta in. K.: Tehnika (in Ukrainian).

Krichevskiy V. (1914). Understanding of Ukrainian style. [RozumInnya ukraYinskogo stilyu] Syayvo; 3. S. 88–91 (in Ukrainian).

Loginov O.V., Semenko L.I. (2011). Vinnytsia in 1917: Revolution in the provincial city. [Vinnytsia u 1917 rotsi: RevolyutsIya u provintsiynomu misti] Vinnytsia: Derzhavna kartografIchna fabrika (in Ukrainian).

Novosad K. (2012). Houses with history. [Budinki z istorieyu] Arhitekturna Vinnitsya: chas, prostir, osobistosti (PodIiski dzherela). Vinnytsia: PRADA ART; S. 52–62 (in Ukrainian).

Monuments of history and culture of Vinnytsia region. Vinnytsia (2016). [Pam’yatki Istoriyi ta kulturi Vinnitskoyi oblasti. Vinnitsya] Red. kol. tomu Zvodu pam’yatok Ist. ta kult. UkraYini u VInnitskIy obl. Vinnytsia: Nilan-LTD (in Ukrainian).

Monuments of history and culture of Vinnytsia region: Dictionary of articles (2011). [Pam’yatki Istoriyi ta kulturi Vinnitskoyi oblasti: Slovnik statey] Red. kol. tomu Zvodu pam’yatok ist. ta kult. Ukrayini u VInnitskiy obl. (in Ukrainian).

Soleyko O., Soleyko L., Tsarenko S. (2013). Mayor Doctor Ovodov. [Miskiy golova likar Ovodov] Podilski dzherela. Vinnytsia: PRADA ART; S. 167–175 (in Ukrainian).

Ukrainian architectural modern: A brief history of lost aesthetics (2013). [Ukrayinskiy arhitekturniy modern: Korotka istoriya vtrachenoyi estetiki] Elektronniy resurs TEKSTI. URL: https://texty.org.ua/articles/46453/Ukrajinskyj_arkhitekturnyj_modern_Korotka_istorija_vtrachenoji_jestetyky-46453/ (in Ukrainian).

Tsarenko S., Soleyko E. (2012). Star of Grigory Artynov, the first Vinnytsia City Architect. [Zvezda Grigoriya Artyinova, pervogo Vinnitskogo Gorodskogo Arhitektora] Vinnytsia: NOVA KNIGA (in Russian).

Chepelik V.V. (1999). Architect Serhiy Tymoshenko, traditionalist and innovator. [Arhitektor SergIy Timoshenko, traditsionist i novator] Teoriya ta istoriya arhitekturi i mistobuduvannya: Zb. nauk. prats Derzhavnogo NDI teoriYi ta istoriYi arhitekturi i mistobuduvannya/ Redkol.: M.M.Domin (Golova redkol.), A.P.Marder (zast. golovi), A.O.Puchkov (vchen. sekr.). K.: NDITIAM. Vip. 4. Na chest E.V.Timanovicha; S. 195–210 (in Ukrainian).

Chepelik V.V. (2000). Ukrainian architectural modern. [Ukrayinskiy arhitekturniy modern] K.: KNUBA (in Ukrainian).

Chepelik V.V. (2013). Conversations about Ukrainian architecture. [Besidi pro ukrayinsku arhitekturu] Zag. red. A.O.Puchkov; redkol.: Z.V. Moyseenko-Chepelik, A.O. Puchkov, O.V. Chepelik; In-t problem suchasn. mist. NAM Ukrayini. K.: Feniks (in Ukrainian).

Yasievich V.E. (1993). Vasyl Krychevsky is a singer of Ukrainian folk style [Vasil Krichevskiy – spivets ukrayinskogo narodnogo stilyu] Ukrayinske mistetstvoznavstvo. Vip. 1. K.: Naukova dumka; S. 117–126 (in Ukrainian).

Yasievich V.E. (1988). Architecture of Ukraine at the turn of the 19th-20th centuries. [Arhitektura Ukrainyi na rubezhe XIX-XX vekov.] K.: Budivelnik (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Царенко, С. . (2021). НАПРЯМИ СТИЛІСТИЧНИХ ПОШУКІВ ЗОДЧИХ СРІБНОГО ВІКУ НА ПРИКЛАДАХ ВІННИЦІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 128–138. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.128-138

Номер

Розділ

Статті