МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93

Ключові слова:

реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ), методи комплексного процесу РРТ

Анотація

В статті здійснено систематизацію існуючих реставраційних і реконструктивних методів в ієрархічному порядку за можливістю привнесення нового в історично сформоване – від самих щадних реставраційних до самих активних реконструктивних. Запропоновано їх класифікацію: за активністю втручання – на зберігаючі, відновлюючі, оновлюючі, перетворюючі; за проведенням якісних змін на різних системних рівнях – на містобудівні, об’ємні та функціональні. Показано їх відповідність та надано пояснення щодо кожного метода.

Біографія автора

Нелля Лещенко , Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел

Водзинський Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам’яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-ті – 1990-ті рр.): автореф. дис. … к. арх. Київ, 2011. 20 с.

Дьомін М. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності в Україні. Мистецькі обрії. Київ, 2005. Вип. 7. С. 263-268.

Коротун І. В. Архітектурно-містобудівні основи створення буферних зон об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: автореф. дис. … д. арх. Київ, 2017. 36 с.

Осиченко Г. О. Реконструкція історичного середовища міста. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2009. Вип.35. С. 343-354.

Плешкановська А. М., Планування реконструктивної діяльності як умова розвитку міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. -техн. збірник. Київ, 2015. Вип.38. С. 314-320.

Устенко Т. В., Водзинский Е.Е. Охрана историко-архитектурного наследия в городах Украины. Градостроительные вопросы сохранения и использования памятников архитектуры. Москва, 1980. С. 94-100.

Орленко М. І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХІ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … д. арх. Київ, 2018. 44 с.

Прибєга Л. Охорона та реставрація архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. Київ: Мистецтво, 2009. 304 с.

Бевз М. В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст: автореф. дис. … д. арх. Харків, 2004. 32 с.

Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2017. 34 с.

Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification architecture –potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura. Lublin, 2020. Vol. 19 (1). P. 47 – 54. https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Кодін В.О. Основи реконструкції історичних міст. Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 172 с.

Соколовська Ю. С. Принципи реновації архітектурного середовища в районах масової забудови міст України: автореф. дис. … к. арх. Київ, 2017. 20 с.

ДБН Б.2.2-12:2019: Планування та забудова територій. Київ, 2019. 177c.

Лещенко Н. А. Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: дис. … д. арх. Київ, 2020. 447 с.

Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Пламеницька О. А. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ, 1995. 335 с.

Про охорону культурної спадщини: Закон України. Київ, 2000.

Івашко Ю. Філософське значення і передумови виникнення наукової реставрації пам’яток архітектури і мистецтва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2006. Вип. 16. С. 15-22.

Лещенко Н. А. Збереження та оновлення історичного середовища в контексті сталого розвитку міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2017. Вип. 47. С. 111 – 115.

References

Vodzynskyi YE. (2011). Principles and methods of protection of species disclosure of architectural monuments in the landscape of historic cities (1970s - 1990s). [Pryntsypy ta metody okhorony vydovoho rozkryttya pamʹyatok arkhitektury v krayevydi istorychnykh mist (1970-ti – 1990-ti rr.)]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20. (in Ukrainian)

Dʹomin M. (2005). Current problems of monument protection in Ukraine. [Aktualʹni problemy pamʹyatkookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini]. Mystetsʹki obriyi, 7, 263-268. (in Ukrainian)

Коrоtun І. V. (2017). Architectural and town-planning framework of buffer zone formation for UNESCO World Heritage Sites [Arkhitekturno-mistobudivni osnovy stvorennya bufernykh zon obʺyektiv Vsesvitnʹoyi spadshchyny YUNESKO]: avtoref. dys. … d. arkh. Kyyiv, 36. (in Ukrainian)

Osychenko H. O. (2009). Reconstruction of the historical environment of the city. [Rekonstruktsiya istorychnoho seredovyshcha mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 35, 343-354. (in Ukrainian)

Pleshkanovsʹka A. M. (2015). Reconstruction planning as a condition for city development. [Planuvannya rekonstruktyvnoyi diyalʹnosti yak umova rozvytku mista]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 38, 314-320. (in Ukrainian)

Ustenko T. V., Vodzinskiy Ye.Ye. (1980). Protection of historical and architectural heritage in the cities of Ukraine. [Okhrana istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainy]. Gradostroitel'nyye voprosy sokhraneniya i ispol'zovaniya pamyatnikov arkhitektury, 94-100. (in Russian)

Orlenko M. I. (2018). Problems and methods of restoration of architectural monuments of Ukraine (XI - early XX century). [Problemy ta metody restavratsiyi pamʹyatok arkhitektury Ukrayiny (XI – poch. XX st.)]: avtoref. dys. … d. arkh. Kyyiv, 44. (in Ukrainian)

Prybyeha L. (2009). Protection and restoration of architectural and urban heritage of Ukraine: methodological aspect. [Okhorona ta restavratsiya arkhitekturno-mistobudivnoyi spadshchyny Ukrayiny: metodolohichnyy aspekt]. Kyyiv, 304. (in Ukrainian)

Bevz M. V. (2004). Methodological bases of preservation and regeneration of protected architectural complexes of historical cities. [Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist]: avtoref. dys. … d. arkh. Kharkiv, 32. (in Ukrainian)

Rybchynsʹkyy O.V. (2017). The formation and revitalization of the downtown historic towns of Ukraine. [Formuvannya i revitalizatsiya seredmistʹ istorychnykh mist Ukrayiny]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34. (in Ukrainian)

Leshchenko N., Tovbych V. (2020). Revived degraded monuments of fortification architecture –potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura, 19 (1), 47 – 54.

Kodin V.O. (2009). Fundamentals of reconstruction of historic cities. [Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist]. Navchalʹnyy posibnyk, Kharkiv, 172. (in Ukrainian)

Sokolovsʹka YU. S. (2017). Principles of renovation of the architectural environment in the areas of mass construction of cities of Ukraine. [Pryntsypy renovatsiyi arkhitekturnoho seredovyshcha v rayonakh masovoyi zabudovy mist Ukrayiny]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20. (in Ukrainian)

DBN B.2.2-12:2019 (2019). Planning and development of territories. [Planuvannya ta zabudova terytoriy]. Kyyiv, 177. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2020). Methodological foundations of the restoration-reconstructive transformations of the historical centers of small towns. [Metodolohichni osnovy restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist]: dys. … d. arkh. Kyyiv, 447. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). Complex process of the restoration-reconstructive transformations. [Kompleksnyy protses restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 76, 138–149. (in Ukrainian)

Маrder А. P. (2021). Architecture: a concise dictionary. [Arkhitektura: korotkyy slovnyk-dovidnyk]. Kyyiv, 335. (in Ukrainian)

On the protection of cultural heritage (2000). [Pro okhoronu kulʹturnoyi spadshchyny]: law of Ukraine. Kyyiv. (in Ukrainian)

Іvashko Yu. (2006). Philosophical significance and prerequisites for the emergence of scientific restoration of architectural and art monuments. [Filosofsʹke znachennya i peredumovy vynyknennya naukovoyi restavratsiyi pamʺyatok arkhitektury i mystetstva]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 16, 15-22. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2017). Preservation and renewal of the historical environment in the context of city's sustainable development. [Zberezhennya ta onovlennya istorychnoho seredovyshcha v konteksti staloho rozvytku mista]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 47, 111-115. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Лещенко , Н. . (2021). МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 80–93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93

Номер

Розділ

Статті