ЗБЕРЕЖЕНІ ВОКЗАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Автор(и)

  • Микола Назарук Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4297-1975

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.69-79

Ключові слова:

Залізниця, Волинська губернія, Архітектура, збережений вокзальний комплекс, об'єкт архітектурної спадщини, пам'ятка архітектури

Анотація

В статті розглянуті об'ємно-просторова структура та стилістика збережених залізничних вокзальних комплексів, які збудовані на території Волинської губернії в період другої половини XIX – початку XX ст. Значна увага звертається на архітектурну цінність цих вокзалів. Автором обґрунтовується пропозиція щодо внесення в реєстр пам'яток архітектури ті вокзали, а також будівлі вокзальних комплексів, котрі є частиною архітектурного ансамблю, що не мають статусу пам'яток та про які йдеться в даній статті.

Біографія автора

Микола Назарук, Національний університет водного господарства та природокористування

аспірант кафедри архітектури та середовищного дизайну

Посилання

Список джерел

Google Maps : веб-сайт. URL: https://www.google.com/maps/@50.759126,27.4657789,8.5z (дата звернення: 11.03.2020).

Львівська залізниця. Історія і сучасність / Гранкін П. Е., Лазечко П. В., Сьомочкін І. В., Шрамко Г. І. Львів : Центр Європи, 1996. С. 94–108, 175 с.

Назарук М. В. Стилістичні особливості найбільших залізничних вокзалів Волинської губернії другої половини XIX – початку XX ст. Сучасні тенденції розвитку науки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 21–22 груд. 2018 р. Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. (Ч. 1, С. 34–36).

Михайленки (станція). Вікіпедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайленки_(станція) (дата звернення: 27.05.2021).

Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця XIX – першої третини XX ст.: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства : спеціальність 17. 00. 06. Львів, 2019. 494 с.

Железнодорожная станция Мизоч. Railwayz.info: веб-сайт. URL: https://railwayz.info/photolines/station/2603 (дата звернення: 27.05.2021).

Назарук М. В. Архітектура залізничного вокзалу в Голобах. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 квіт. 2020 р. / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 196–199.

Маневиччина крізь віки. Науково-краєзнавчий нарис / за ред. П. М. Хомича. Луцьк: Медіа, 2005. С. 7.

Назарук М. В. Вокзальні комплекси залізниці Київ – Коростень – Ковель в кінці XIX – початку XX ст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2020. Вип. 57. С. 189–205.

Назарук М. В. Архітектура залізничного вокзального комплексу станції Маневичі. Архітектурна спадщина Волині. Рівне, 2020. Вип. 7. С. 129–131.

Олекса-Київ - Власна робота, Суспільне надбання (Public Domain), Вокзал станції Святошин: Вікіпедія: веб-сайт. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17401330 (дата звернення: 12.03.2020).

Залізничні станції, колійні казарми, вежі та інші будівлі залізниць України. Facebook: веб-сайт. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708143639366585&set=a.113054108875113&type=3&theater (дата звернення: 12.03.2020).

Андрушівка (станція). Вікіпедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрушівка_(станція) (дата звернення: 13.12.2020).

Станция Андрушовка. Railwayz.info: веб-сайт. URL: https://railwayz.info/photolines/station/2818 (дата звернення: 28.11.2020).

Пассажирское здание, станция Владимир-Волынский, 07.05.2011: Railwayz.info: веб-сайт. URL: https://railwayz.info/photolines/images/205/1310939993.jpg (дата звернення: 03.01.2021).

References

Google Maps. Avaiable at: <https://www.google.com/maps/@50.759126,27.4657789,8.5z> [Accessed 11 March 2020]. (in Ukrainian)

Hrankin, P. E., Lazechko, P. V., Somochkin, I. V. and Shramko, H. I., 1996. Lvivska zaliznytsya. Istoriya i suchasnist [Lviv railway. History and modernity]. Lviv: Tsentr Yevropy. (in Ukrainian)

Nazaruk M. V., 2018. Stylistychni osoblyvosti naibilshykh zaliznychnykh vokzaliv Volynskoi hubernii druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. [Stylistic features of the largest railway stations of the Volhynian Governorate in the second half of the XIX – early XX century]. Modern trends of science development Proceedings of the IV International Conference, Chernivtsi, December 21–22 2018. Kherson, part 1, pp. 34–36. (in Ukrainian)

Mykhailenky (stantsiya) [Mykhailenky (station)]. Wikipedia. Avaiable at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайленки_(станція)> [Accessed 27 May 2021].

Studnytskyi, I. R., 2019. The synthesis of arts in the railway station architecture of Ukraine in the late of the nineteenth – early of the twentieth century. Ph.D. Thesis. Lviv National Academy of Arts. (in Ukrainian)

Zheleznodorozhnaya stantsiya Mizoch [Mizoch railway station]. Railwayz.info. Avaiable at: <https://railwayz.info/photolines/station/2603> [Accessed 27 May 2021]. (in Russian)

Nazaruk M. V., 2020. Arkhitektura zaliznychnoho vokzalu v Holobakh [Architecture of the railway station in Holoby]. In: public organization "Institute of Innovative Education"; Research and Training Center for Applied Informatics of the National Academy of Sciences of Ukraine, International scientific research: integration of science and practice as a mechanism of effective development, Proceedings of the II International Conference, Kyiv, April 24–25 2020. Kyiv, pp. 196–199. (in Ukrainian)

Khomych, P. M. ed., 2005. Manevychchyna kriz viky. Naukovo-kraieznavchyi narys [Manevychchyna through the ages. Scientific and local history essay]. Lutsk: Media. (in Ukrainian)

Nazaruk M. V., 2020. Vokzalni kompleksy zaliznytsi Kyiv – Korosten – Kovel v kintsi XIX – pochatku XX st. [Railway station complexes of the Kyiv – Korosten – Kovel rilway in the late XIX – early XX century]. Suchasni problmy arkhitektury ta mistobuduvannya, Kyiv, issue 57, pp. 189–205. (in Ukrainian)

Nazaruk M. V., 2020. Architektura zaliznychnoho vokzalnoho kompleksu stantsii Manevychi [Architecture of the Manevychi railway station complex]. Arkhitekturna spadshchyna Volyni, Rivne, issue 7, pp 129–131. (in Ukrainian)

Oleksa-Kyiv - Vlasna robota, Suspilne nadbannia (Public Domain), Vokzal stantsii Sviatoshyn [Oleksa-Kyiv - Own work, Public Domain, Sviatoshyn station]. Wikipedia. Avaiable at: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17401330> [Accessed 12 March 2020]. (in Ukrainian)

Zaliznychni stantsii, koliini kazarmy, vezhi ta inshi budivli zaliznyts Ukrainy [Railway stations, track barracks, towers and others buildings of the Ukrainian railway]. Facebook. Avaiable at: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708143639366585&set=a.113054108875113&type=3&theater> [Accessed 12 March 2020]. (in Ukrainian)

Andrushivka (stantsiya) [Andrushivka (station)]. Wikipedia. Avaiable at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрушівка_(станція)> [Accessed 13 December 2020]. (in Ukrainian)

Stantsiya Andrushovka [Andrushovka railway station]. Railwayz.info. Avaiable at: <https://railwayz.info/photolines/station/2818> [Accessed 28 November 2020]. (in Russian)

Passazhirskoe zdanie, stantsiya Vladimir-Volynskii, 07.05.2011 [Passenger building, Volodymyr-Volynskyi railway station, 07.05.2011]. Railwayz.info. Avaiable at: <https://railwayz.info/photolines/images/205/1310939993.jpg> [Accessed 3 January 2021]. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Назарук, М. . (2021). ЗБЕРЕЖЕНІ ВОКЗАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 69–79. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.69-79

Номер

Розділ

Статті