СТИЛЬОВИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.42-56

Ключові слова:

стильовий аналіз, архітектура інтер’єрів підприємств харчування, сучасні стильові тенденції, стилі, стильові напрями

Анотація

У статті здійснено стильовий аналіз сучасних просторів підприємств харчування міст Львова, Києва та Одеси. Ідентифіковано основні стилі та напрямки, що використовуються сьогодні в архітектурі інтер’єрів цих закладів, уточнено їх дефініцію та розширено наукові засади їх застосування. Визначено основні стильові тенденції та вектори організації предметно-просторового середовища підприємств харчування. Висвітлено теми, які відображені в художньо-образному вирішенні цих просторів. Сформовано основні підходи до проектування архітектури інтер’єрів закладів харчування в контексті їх концептуально-стильового вирішення.

Біографія автора

Адріана Громнюк, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат архітектури, старший викладач кафедри Дизайну та основ архітектури

Посилання

Список джерел

Бхаскаран Л. Дизайн и время; перевод з англ. И. Д. Голыбиной. Москва: Арт-родник, 2009. 256 с.

Давидич Т. Ф. Стиль как язык архитектуры. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 336 с.

Зиміна С. Б. Стилі інтер`єру : навч. посіб. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ: Довіра, 2018. 359 с.

Черкес Б. С., Лінда С. М. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. 384 с.

Hromnyuk A. Conceptual analysis of the architecture of modern interiors of food facilities in Lviv, Kyiv and Odesa. Architectural Studies. 2021. Vol 7. No 1. P. 32-41.

Бачинська Л. Сучасна архітектурна еклектика: причини і тенденції. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2009. Вип. 9. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16944 (дата звернення: 30.07.2021)

Габрель Т. М. Еклектика, фьюжн та кітч у дизайні інтер’єру громадських закладів. Art and Design. 2020. № 1 (09). URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15439 (дата звернення: 30.07.2021)

Гуренко М. Іміджеві складові стильового напряму "ґламур" у сучасному інтер’єрі. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2018. Вип. 35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2018_35_18 (дата звернення: 30.07.2021)

Демессіе М. К. Сучасні тенденції та перспективні напрямки у формуванні дизайну інтер’єрів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2017. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2017_2_23 (дата звернення: 30.07.2021)

Коренець, Ю. М., Клєвцов Є. Г. Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу: навч. посібник. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. 162 с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/2250 (дата звернення: 30.07.2021)

Кузнецова І. О., Анфалова Д. В. Естетика стилю футуризм в дизайні інтер’єрів аеровокзалів. Теорія та практика дизайну. 2013. Вип. 2. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15601 (дата звернення: 30.07.2021)

Николаева Е. В. Культура в стиле фьюжн: искусство и развлечения. Дизайн и технологии. 2017. № 61 (103). URL: http://d-and-t.ru/files/journal/61.pdf (дата звернення: 30.07.2021)

Олійник О. П., Гнатюк Л. Р., Чернявський В.Г. Основи дизайну інтер’єру: навч. посіб. Київ: НАУ, 2011. 228 с. URL: https://az.1lib.limited/book/3259697/94c2e4 (дата звернення: 30.07.2021)

Сталінська Г. Д. Вінтажний інтер’єр: генеза та принципи формування: дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства: 17.00.07. Харків, 2019. 400 с. URL: https://www.ksada.org/doc/diss-stalinska.pdf (дата звернення: 30.07.2021)

Третяк Ю., Шилова М. Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів. Теорія і практика дизайну. 2017. Вип. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2017_12_25 (дата звернення: 30.07.2021)

Чуніс А. А., Прусак В. Ф. Ф’южн – нова філософія гармонізації предметного середовища. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2011. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_6_34 (дата звернення: 30.07.2021)

Шевнюк О. Л. Словник термінів образотворчого мистецтва: навчальний посібник: 2-е вид., виправлене і доповнене. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 100 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23107 (дата звернення: 30.07.2021)

References

Bkhaskaran, L. (2009). Dizayn i vremya [Design and time]. (I. D. Golybinoy, Trans). Moscow: Art-rodnik (in Russian).

Davidich, T. F. (2010). Stil' kak yazyk arkhitektury [Style as a language of architecture]. Kharkiv: Gumanitarnyy tsentr (in Russian).

Zymina, S. B. (2018). Styli inter`yeru [Interior styles]. Kyiv: Dovira (in Ukrainian).

Cherkes, B. S., Linda, S. M. (2010). Arkhitektura suchasnosti. Ostannya tretyna ХХ – pochatok ХХІ stolitʹ [Architecture of modernity. The last third of the XX - beginning of the XXI century]. Lviv: Vydavnytstvo NU «Lʹvivsʹka politekhnika» (in Ukrainian).

Hromnyuk A. (2021). Conceptual analysis of the architecture of modern interiors of food facilities in Lviv, Kyiv and Odesa. Architectural Studies, 7 (1). 32-41. (in English).

Bachynsʹka, L. (2009). Suchasna arkhitekturna eklektyka: prychyny i tendentsiyi [Modern architectural eclecticism: causes and trends]. Ukrayinsʹke mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennya, retsenziyi – Ukrainian art history: materials, research, reviews, 9. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16944 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Habrelʹ, T. M. (2020). Eklektyka, fʹyuzhn ta kitch u dyzayni interʺyeru hromadsʹkykh zakladiv [Eclecticism, fusion and kitsch in the interior design of public institutions]. Art and Design, 1 (09). URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15439 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Hurenko, M. (2018) Imidzhevi skladovi stylʹovoho napryamu "glamur" u suchasnomu interʺyeri [Image components of the stylistic direction "glamor" in the modern interior]. Visnyk Lʹvivsʹkoyi natsionalʹnoyi akademiyi mystetstv – Bulletin of the Lviv National Academy of Arts, 35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2018_35_18 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Demessie, M. K. (2017). Suchasni tendentsiyi ta perspektyvni napryamky u formuvanni dyzaynu interʺyeriv [Modern trends and promising areas in the formation of interior design]. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv – Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2017_2_23 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Korenetsʹ, YU. M., Klyevtsov, YE. H. (2020). Dyzayn ob'yektiv ta inter'yer prymishchenʹ zakladiv hotelʹno-restorannoho biznesu [Design of objects and interior of hotel and restaurant business]. Kryvyi Rih: DonNUET. elibrary.donnuet.edu.ua URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/2250 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Kuznetsova, I. O., Anfalova, D. V. (2013). Estetyka stylyu futuryzm v dyzayni interʺyeriv aerovokzaliv [Aesthetics of futurism style in the interior design of airports]. Teoriya ta praktyka dyzaynu – Theory and practice of design, 2. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15601 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Nikolayeva, Ye. V. (2017). Kul'tura v stile f'yuzhn: iskusstvo i razvlecheniya [Culture in the fusion style: art and entertainment]. Dizayn i tekhnologii – Design and technology, 61 (103). URL: http://d-and-t.ru/files/journal/61.pdf (Last accessed: 30.07.2021) (in Russian).

Oliynyk, O. P., Hnatyuk, L. R. (2011). Osnovy dyzaynu interʺyeru [Basics of interior design]. Kyiv: NAU. az.1lib.limited URL: https://az.1lib.limited/book/3259697/94c2e4 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Stalinsʹka, H. D. (2019). Vintazhnyy interʺyer: heneza ta pryntsypy formuvannya [Vintage interior: genesis and principles of formation]. Candidate’s thesis. Kharkiv. www.ksada.org URL: https://www.ksada.org/doc/diss-stalinska.pdf (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Tretyak, YU., Shylova, M. (2017). Osoblyvosti formuvannya interʺyeriv zhytlovykh loftiv [Features of interior design of residential lofts]. Teoriya i praktyka dyzaynu – Theory and practice of design, 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2017_12_25 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Chunis, A. A., Prusak, V. F. (2011). Fʺyuzhn – nova filosofiya harmonizatsiyi predmetnoho seredovyshcha [Fusion - a new philosophy of harmonization of the subject environment]. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv – Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_6_34 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

Shevnyuk, O. L. (2015). Slovnyk terminiv obrazotvorchoho mystetstva: 2-e vyd., vypravlene i dopovnene. [Dictionary of terms of fine arts: 2nd ed., сorrected and supplemented]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. enpuir.npu.edu.ua URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23107 (Last accessed: 30.07.2021) (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Громнюк, А. . (2021). СТИЛЬОВИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 42–56. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.42-56

Номер

Розділ

Статті