ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.268-276

Ключові слова:

Фортифікація, спеціальні споруди, концепція розвитку військового будівництва

Анотація

Досліджено актуальність сучасних засобів фортифікації та створення нових принципів просторових та містобудівних рішень для спеціальних споруд оборони, правоохоронної та пенітенціарної систем, та охорони кордонів.

Біографії авторів

Сергій Михальченко , Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент, директор Науково-дослідного інституту історії та теорії архітектури, містобудування та дизайну

Валерій Товбич, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, професор, науковий керівник Науково-дослідного інституту історії та теорії

архітектури, містобудування та дизайну

Посилання

Список джерел

Біла книга «Збройні сили України» 2017 - Електронний ресурс. - Режим доступу: WB-2017.pdf (mil.gov.ua)

Біла книга «Майбутнє Європи» 2017 (Європейська комісія). - Електронний ресурс. - Режим доступу: Європейська Комісія, офіційний сайт (europa.eu)

Мур Дж. 1689 р. Сучасна фортифікація або, Елементи військової архітектури.

Аскаров В. Х. та Масловський С. С. Нові підходи до організації Система оборонного планування у Збройних Силах України. // Оборонний вісник. Щомісячний аналітичний огляд. – 2010.– № 1.– С. 6-12.

Посібник з розвитку оборонних можливостей, 2006. Уряд Австралії, Міністерство оборони. - Електронний ресурс. - Режим доступу: www.defence.gov.au/publications/dcdm.pdf

Азгальдов Г. і Костін А Якість 2020 - як найважливіший об’єкт кількісного аналізу, (Барселона, січень 2012 р.

Азгальдов Г. 1996. Побудова дерева показників властивостей об’єкта (Стандарти та якість, т.11)

Лаврик Г. 2020 Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях та дизайні. Київ, 2002, с. 140.

Bucur-Marku Ed G et al Управління обороною, ознайомлення ... Женева-Київ, 2011, с. 75.

Михальченко С. В. Кластерний підхід до формування та розвитку спеціальних територій з точки зору наближення до стандартів розвинених країн. Містобудування та просторове планування, т. № 59. - КНУБА, 2016 - С. 336 – 340.

Михальченко С. В. та Кисіль О. В. До питання розміщення віддалених вогневих точок для захисту адміністративних будівель державного значення Сучасні проблеми архітектури та містобудування, т. № 50. - КНУБА, 2016 - С. 369 - 374).

ПІРКО В. О. Оборонні споруди ... / Український культурний центр. Донецька філія НТШ, Східне видавництво - Донецьк, 2007. – 176 с.

References

White Book (2017). Armed Forces of Ukraine. [Zbroini syly Ukrainy]. e-source. link: WB-2017.pdf (mil.gov.ua) (in Ukrainian)

White Book (2017). The Future of Europe (EU comission). [Maibutne Evropy (EU comisia)]. e-source. link:: Європейська Комісія, офіційний сайт (europa.eu) (in Ukrainian)

Myr.Dzh. (1689). Modern fortification or, Elements of military architecture. [Suchasna fortufikacia abo elementy viiskovoi arhitektyru]. (in Ukrainian)

Askarov V. Х. and Maslovskii S. S. New approaches to the organization of the Defense Planning System in the Armed Forces of Ukraine. [Novi pidhody do organizacii System oboronnogo planyvannia y Zbroinuh sylah Ukrainy]. (in Ukrainian)

Defense Capabilities Development Guide, 2006. Australian Government, Department of Defense (2006). [Posibnyk z rozvutky oboronnuh mozhluvostei. Yriad Avstralii. ministerstvo oboronu]. e-source. link: www.defence.gov.au/publications/dcdm.pdf (in Ukrainian)

Azgaldov G. and Kostin A. (2012). Quality 2020 is the most important object of quantitative analysis. [Yakist 2020 – jak naivazhluvishyi obiekt kilkisnogo analizy, Barcelona] (in Ukrainian)

Azgaldov G. (1996). Construct an object property indicator tree. [Pobudova dereva pokaznukiv vlastuvostei obiekta]. Standartu ta yakist, Vol. 11. (in Ukrainian)

Lavruk G. (2002). Fundamentals of systems analysis in architectural research and design. [Osnovu sustemnogo analisy v arhitekturnuh doslidzhenniah ta dusaini]. Kyiv, p.140. (in Ukrainian)

Bucur-Marku Ed G et al. (2011). Defense management, acquaintance ...[Upravlinna oboronou, oznaiomlennia…]. Sheneva-Kyiv. p.75. (in Ukrainian)

Mykhalchenko S. V. (2016). Cluster approach to the formation and development of special territories in terms of approximation to the standards of developed countries. [Klasternui pidhid do formuvannia ta rozvutku specialnuh terutorii z tochku zory nabluzhennia do standartiv rozvunenuh krain]. Mistobydyvannia ta prostorove planyvannia, Vyp(№ 59), p.336-340. (in Ukrainian)

Mykhalchenko S. V. та Kusil O.V. (2016). On the issue of location of remote firing points for the protection of administrative buildings of state importance. [Do putannia rozmichennia viddalenuh vohnevux tochok dla zaxusty administratyvnux budivel derzhavnogo znachennia]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp(№50), p. 369-374. (in Ukrainian)

Pirko V.O. (2007). Defensive structures...[Oboronni sporydu…]. Ukrainski kulturniy centr. Donetska filia NTSH, Shidne vydavnutstvo. p. 176. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Михальченко , С. ., & Товбич, В. . (2021). ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 268–276. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.268-276

Номер

Розділ

Статті