ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДОВИХ ВУЛИЦЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ ЛЬВОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.128-141

Ключові слова:

містобудівна композиція, простір міста, видові вулиці, оглядові майданчики, багатопланові картини, естетика міста

Анотація

У статті досліджено видові вулиці та майданчики Львова, виділені принципи їх розташування та встановлено їх значення для сприйняття міського середовища. Особливу увагу звернено на формування вулиць під час реконструкції. Закцентовано на важливості видових майданчиків для формування силуету міста та сприйняття його образу.

Біографії авторів

Галина Кознарська, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування

Володимир Дідик, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри містобудування

Посилання

Список джерел.

Линч К. Совершенная форма в градостроительстве: Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1986. 264 с.

Линч К. Образ города / Пер. с англ., сост. Иконников А.В. М.: Стройиздат, 1982. 328 с.

Зитте К. Художественные основы градостроительства: Пер. с нем. М.: Стройиздат, 1993. – 255 с

Цайдлер Э. Многофункциональная архитектура.— Москва: Стройиздат, 1988.

Wejchert Кazimierz. Elementy kompozycji urbanistycznej. — Warszawa: «Arkady», 1984.

Иконников А. Архитектура города: эстетические проблемы композиции.— Москва, 1972.—216 с.

Кириллова Л., Покровский И., Рожин И. Композиция в современной архитектуре.— Москва: Стройиздат, 1973.

Основы архитектурной композиции и проектирования (под ред. Тица А.).— Киев: «Вища школа», 1976.—256 с.

Баранов Н. Силуэт города.— Л.: Стройиздат Ленингр. отд-ние, 1980.— 184 с.

Посацький Б.С. Формування архітектурного образу міста. Навчальний посібник.— Львів, 1993.— 108 с.

Посацький Б. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.)— Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007.— 208 с.

Коптєва Г. Л. Міське середовище як послідовність візуальних картин // Проблеми теорії та історії архітектури України. - 2013. - Вип. 13. - С. 203-208,

М. Антонець. Методи дослідження композиції екскурсійних маршрутів // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / Інст проблем сучас. мистец. — К. : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 7-14.

Габрель М.М., Косьмій М.М. Емоційна складова у формуванні образу міста // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць.- Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2019, т. 98, №4. – С. 73-86 DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒73‒86

Tożsamość krajobrazu miasta / Zachodniopomorski Uniw. Technologiczny w Szczecinie ; pod red.: H. Petryshyn, E. Sochackiej-Sutkowskiej. – Szczecin : Wydaw. ZUT, 2012. – 361 s. – Bibliogr.: s. 334–335.

Petryshyn H., Polianska V. Development of the water-green frame of the Vinnytsya. In: Water supply and wastewater disposal 3: Sobczuk, Henryk, Kowalska, Beata.Reds.– Lublin: Lublin University of Technology; 2020. – 348 c. – c.221–238.

Кознарська Г. Значення видових пунктів для сприйняття образу міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.— К.: КНУБА, 2012.— Вип.30.— С.213-218.

Кознарська Г. Є. Особливості дослідження композиції міста // WayScience. – 2019. – Вип. № 2 (2). – С. 21–28.

Кознарська Г. Особливості композиційно-естетичного вирішення вулиць та доріг у міському середовищі // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.— К.: КНУБА, 2011.— Вип.41.— С.197-205

Бобош Г. Містобудівельні прийоми вирізнення архітектурних об’єктів у міському середовищі // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.— К.: КНУБА, 2010.— Вип.38.— С.57-63.

Бобош Г. Елементи, що мають вирішальне значення для формування образу міста // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.— К.: КНУБА, 2009.— Вип.34.— С.72-78.

Максим’юк Т.М., Дідик В.В. П’ятий фасад відкритих територій Львівського бельведеру. // Вісник НУ “Львівська політехніка” № 716 2011. Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 340с. (с. 166-181)

References

Linch K. (1986) Perfect form in urban planning [Sovershennaia forma v gradostroitelstve], M.: Stroiyzdat,. 264 p. (in Russian)

Linch K. (1982) City image [Obraz goroda], M.: Stroiyzdat,. 328 p. (in Russian)

Zitte K. (1993) Artistic foundations of urban planning [Khudozhestvennye osnovy gradostroitelstva], M.: Stroiyzdat,. – 255 p (in Russian)

Tsaidler E. (1988) Multifunctional architecture [Mnohofunktsyonalnaia arkhytektura], Moskva: Stroiyzdat (in Russian)

Wejchert К. (1984) Elements of the urban composition [Elementy kompozycji urbanistycznej], Warszawa: «Arkady»,. (in Polish)

Ikonnikov A. (1972) City architecture: aesthetic problems of composition [Arkhytektura goroda: esteticheskie problemy kompozitsii], Moskva, 216 p. (in Russian)

Kirillova L., Pokrovskyi I., Rozhyn I. (1973) Composition in modern architecture [Kompozytsyia v sovremennoi arkhytekture], Moskva: Stroiyzdat,. (in Russian)

Fundamentals of Architectural Composition and Design (1976) [Osnovy arkhitekturnoy kompozitsyi i proektirovaniia] (pod red. Titsa A.), Kyev: «Vyshcha shkola», 256 p. (in Russian)

Baranov N. (1980) Silhouette of city [Siluet goroda], L.: Stroiyzdat Lenynhr. otd-nye, 184 p. (in Russian)

Posatskyi B. (1993) Formation of the architectural image of the city. [Formuvannia arkhіtekturnoho obrazu mіsta]. Navchalnyi posіbnyk, Lviv, 108 p. (in Ukrainian)

Posatskyi B. (2007) The space of the city and urban culture (at the turn of XX-XXI centuries) [Prostіr mіsta і mіska kultura (na zlamі XX-XXI st.)], Lvіv: NU «Lvіvska polіtekhnіka», 208 p. (in Ukrainian)

Koptieva H. (2013) The urban environment as a sequence of visual pictures [Mіske seredovyshche yak poslіdovnіst vіzualnykh kartyn] // Problemy teorіi ta іstorіi arkhіtektury Ukrainy, Vyp. 13, P. 203-208, (in Ukrainian)

Antonets M. (2014) Methods of research of composition of excursion routes [Metody doslіdzhennia kompozytsіi ekskursіinykh marshrutіv] // Suchasnі problemy doslіdzhennia, restavratsіi ta zberezhennia kulturnoi spadshchyny: zb. nauk. prats z mystetstvoznav., arkhіtekturoznavstva і kulturolohіi / Inst problem suchas. Mystets, K.: Fenіks,. Vyp. 10., С. 7-14. (in Ukrainian)

Habrel M., Kosmii M. (2019) The emotional component in shaping the image of the city [Emotsіina skladova u formuvannі obrazu mіsta] // Naukovyi vіsnyk budіvnytstva: zbіrnyk naukovykh prats.- Kharkіv: Kharkіvskyi natsіonalnyi unіversytet budіvnytstva ta arkhіtektury, t. 98, №4., P. 73-86 DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒73‒86 (in Ukrainian)

The identity of the city landscape (2012) [Tożsamość krajobrazu miasta Zachodniopomorski Uniw]. Technologiczny w Szczecinie ; pod red.: H. Petryshyn, E. Sochackiej-Sutkowskiej, Szczecin : Wydaw. ZUT,. 361 p. – Bibliogr.: P. 334–335. (in Polish)

Petryshyn H., Polianska V. (2020) Development of the water-green frame of the Vinnytsya. In: Water supply and wastewater disposal 3: Sobczuk, Henryk, Kowalska, Beata.Reds, Lublin: Lublin University of Technology, P.221–238. (in English)

Koznarska H. (2012) The value of species points for the perception of the image of the city [Znachennia vydovykh punktіv dlia spryiniattia obrazu mіsta] // Suchasnі problemy arkhіtektury ta mіstobuduvannia: Nauk.-tekhn. Zbіrnyk, K.: KNUBA, Vyp.30, P.213-218. (in Ukrainian)

Koznarska H. (2019) Specifics of the city composition exploring [Osoblyvostі doslіdzhennia kompozytsіi mіsta] // WayScience, Vyp. № 2 (2). – P. 21–28. (in Ukrainian)

Koznarska H. (2011) Features of compositional and aesthetic solution of streets and roads in the urban environment [Osoblyvostі kompozytsіino-estetychnoho vyrіshennia vulyts ta dorіh u mіskomu seredovyshchі] // Mіstobuduvannia ta terytorіalne planuvannia: Nauk.-tekhn. Zbіrnyk, K.: KNUBA, Vyp.41, P.197-205 (in Ukrainian)

Bobosh H. (2010) Urban planning techniques for distinguishing architectural objects in the urban environment [Mіstobudіvelnі pryiomy vyrіznennia arkhіtekturnykh obiektіv u mіskomu seredovyshchі] // Mіstobuduvannia ta terytorіalne planuvannia: Nauk.-tekhn. Zbіrnyk, K.: KNUBA, Vyp.38, P.57-63. (in Ukrainian)

Bobosh H. (2009) Elements that are crucial for the formation of the image of the city [Elementy, shcho maiut vyrіshalne znachennia dlia formuvannia obrazu mіsta] // Mіstobuduvannia ta terytorіalne planuvannia: Nauk.-tekhn. Zbіrnyk, K.: KNUBA, Vyp.34, P.72-78. (in Ukrainian)

Maksymiuk T., Dіdyk V. (2011) The fifth facade of the open areas of the Lviv Belvedere [Piatyi fasad vіdkrytykh terytorіi Lvіvskoho belvederu]. // Vіsnyk NU “Lvіvska polіtekhnіka” № 716. Arkhіtektura. Landshaft dakhіv іstorychnoho tsentru mіsta: problemy zberezhennia і reheneratsіi. / Lvіv: Vydavnytstvo Lvіvskoi polіtekhnіky, P. 166-181 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Кознарська, Г., & Дідик, В. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДОВИХ ВУЛИЦЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ ЛЬВОВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 128–141. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.128-141

Номер

Розділ

Статті