РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ ЗАКЛАДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 1917-1940 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.105-116

Ключові слова:

архітектура закладів неформальної освіти, заклади позашкільної освіти, народні доми, палаци культури

Анотація

Стаття представляє ретроспективний аналіз розвитку архітектури закладів неформальної освіти та закладів, що схожі за функціями, у період з 1917 по 1940 роки на території України. Надані визначення та основні характеристики вказаного етапу, виявлені основні ключові аспекти розвитку архітектури таких закладів, що формувалися відповідно до історико-соціальних та педагогічних умов та вимог цього періоду. Відомості проілюстровані архітектурними прикладами відповідного часового періоду.

Біографія автора

Ірина Кравченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент

Посилання

Список літератури

Iryna L. Kravchenko. Development of the architecture of the informal education institution in the period between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. SPACE&FORM. Szczecin, 2019. No 37. Р. 197-206 DOI: 10.21005/pif.2019.37.E-01.

Iryna L. Kravchenko. Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine. STRUCTURE AND ENVIRONMENT. Kielce, 2020. No. 1/2020. vol. 12, P.20-28. DOI: 10.30540/sae-2020-003.

Міленін В.М. Інноваційна модель виховного простору сучасного позашкільного навчального закладу: посібник. Київ, 2013. 160 с.

Павлик Н. П. Неформальна освіта у системі освіти України. ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс. Київ: 2016, № 2 (14). С. 27-37.

Павлик Н. П. Теорія і практика організації неформальної освіти молоді: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. 162 с.

Аніщенко О. В., Баніт О. В., Василенко О. В., Волярська О. С., Дорошенко Н. І., Зінченко С. В., Сігаєва Л. Є. Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика:монографія. Київ: ІПООД НАПН України, 2016. 354 с.

Аніщенко О. Реалії і перспективи розвитку освіти людей третього віку в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Київ, 2013. Вип. 6. С. 29-34.

Вінніченко О. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти. Полтава: Дидаскал, 2017. Вип. 17. С. 346-350.

Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори. Упорядник передмови О.В. Проскура. Київ: Освіта, 1996. 303 с.

Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи: монографія. Київ: ІВЦ АЛКОН, 2008. 336 с.

Цвірова Т. Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920-1941 рр.): дис. канд. пед. наук. Київ, 2004. 236 с.

Цвірова Т.Д. Розвиток системи позашкільної роботи в Україні в 1930-1941 рр. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Запоріжжя, 2001. Вип. 21. С. 259-262.

Букреева С. М. Становление и развитие системы внешкольного воспитания детей в Украинской ССР (1917- 1941 гг.): Автореф. дис. канд. пед. наук. Київ, 1981. 151 с.

Літераті Тетяна. “Про Захід”. Втрачений Ужгород: будинок “Просвіти” і кінотеатр “Уранія”, 19.05.2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://prozahid.com/content-45772-html/(дата звернення 15.02.2019).

Юнаков Олег. Архитектор Иосиф Каракис. Нью-Йорк: Алмаз, 2016. 544 с., ил. ISBN 978-1-68082-000-3. 544 с. С. 138 - 147.

Мерилова І. О. Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області): дис. канд. арх. Київ, 2018. 250 с.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Том 12 (первая книга): Архитектура СССР / Под редакцией Н. В. Баранова (ответственный редактор), Н. П. Былинкина, А. В. Иконникова, Л. И. Кирилловой, Г. М. Орлова, Б. Р. Рубаненко, Ю. Ю. Савицкого, И. Е. Рожина, Ю. С. Яралова (зам. отв. редактора). 1975. 755 с., ил. Ленинград; Москва, 1966 – 1977 гг.

Кравченко І. Л. Заклади неформальної освіти у структурі міста. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів». Київ, 2018. С. 65.

A Memorandum on Lifelong Learning. Commission staff working paper . Brussels, 30.10.2000. SEC(2000) 1832. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (дата звернення 29.01.2020).

Официальный сайт лагеря «Артек». История «Артека» [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://artek.org/ob-arteke/istoriya/ (дата звернення 22.01.2019).

Харьковские клубы советского времени. Дворцы и Дома культуры. Часть II. Клуб строителей. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://the-past.inf.ua/list-3-3-4.html (дата звернення 20.04.2020).

Беба Юлія. Я працюю в Київському палаці дітей та юнацтва. Київський палац дітей та юнацтва. 30 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.the-village.com.ua/village/business/wherework/ 265333-ya-pratsyuyu-v-kiyivskomu-palatsi-ditey-ta-yunatstva (дата звернення 25.01.2019).

Про МАН. Мала академія наук України (МАН) [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/jasu (дата звернення: 12.09.2019).

References

Iryna L. Kravchenko (2019), Development of the architecture of the informal education institution in the period between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. SPACE&FORM, Szczecin, No 37. pp. 197 - 206. DOI: 10.21005/pif.2019.37.E-01.

Iryna L. Kravchenko (2020), Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine, STRUCTURE AND ENVIRONMENT, Kielce, Vol. 12, No. 1/2020, pp. 20-28. DOI: 10.30540/sae-2020-003.

Milenin V.M. (2013), Innovatsiyna modelʹ vykhovnoho prostoru suchasnoho pozashkilʹnoho navchalʹnoho zakladu: posibnyk. [Innovative model of educational space of a modern out-of-school educational institution: manual], Kyiv, 160 p. (in Ukrainian)

Pavlyk N.P. (2016), Neformalʹna osvita u systemi osvity Ukrayiny. [Non-formal education in the education system of Ukraine], Educational discourse, Kyiv, №2 (14), pp. 27 - 37. (in Ukrainian)

Pavlyk N.P. (2017), Teoriya i praktyka orhanizatsiyi neformalʹnoyi osvity molodi: Navchalʹnyy posibnyk. [Theory and practice of organizing non-formal education of youth: Textbook] Zhytomyr State University of Ivan Franko, Zhytomyr, 162 р. (in Ukrainian)

Anishchenko O. V., Banit O. V., Vasylenko O. V., Volyarska O. S., Doroshenko N. I., Zinchenko S. V., Sigaeva L. E. (2016), Osobystisnyy i profesiynyy rozvytok doroslykh: teoriya i praktyka: monohrafiya. [Personal and professional development of adults: theory and practice: a monograph], «IPOOD of NAPS of Ukraine», Kyiv, 354 p. (in Ukrainian)

Anishchenko O. (2013), Realiyi i perspektyvy rozvytku osvity lyudey tretʹoho viku v Ukrayini. [Realities and prospects of development of education of elderly people in Ukraine]. Adult education: theory, experience, prospects. Kyiv, Issue 6, pp. 29 - 34. (in Ukrainian)

Vinnichenko O. (2017), Navchannya vprodovzh zhyttya yak skladova yevropeysʹkoyi sotsialʹnoyi modeli bezperervnoyi osvity. [Lifelong learning as a component of the European social model of continuing education]. Didaskal, Poltava, Issue 17, pp. 346 - 350. (in Ukrainian)

Rusova S. F. (1996), Vybrani pedahohichni tvory. Uporyadnyk peredmovy O. V. Proskura. [Selected pedagogical works. Compiler of the preface O. V. Proscura], Osvita, Kyiv, 303 p. (in Ukrainian)

Bykovska O.V. (2008), Pozashkilʹna osvita: teoretyko-metodychni osnovy: monohrafiya.[Extracurricular education: theoretical and methodological bases: monograph], IVC ALCON, Kyiv, 336 p. (in Ukrainian)

Tsvirova T. D. (2004), Rozvytok pozashkilʹnykh zakladiv riznykh typiv v Ukrayini (1920-1941 rr.) [Development of out-of-school establishments of different types in Ukraine (1920-1941)]: Thesis for a Candidate of Science degree in Pedagogy (РhD), Kyiv, 236 p. (in Ukrainian)

Tsvirova T.D.(2001), Rozvytok systemy pozashkilʹnoyi roboty v Ukrayini v 1930-1941 rr. [Development of the system of extracurricular activities in Ukraine in 1930-1941], Pedagogy and psychology of creative personality formation: problems and searches: Collection of scientific works. Zaporozhye, Issue 21, рр. 259 - 262. (in Ukrainian)

Bukreeva S.M.(1981), Stanovleniye i razvitiye sistemy vneshkol'nogo vospitaniya detey v Ukrainskoy SSR. [Formation and development of the system of out-of-school education of children in the Ukrainian SSR (1917-1941)]: Thesis for a Candidate of Science degree in Pedagogy, Kyiv, 151 p. (in Russian)

Literaty Tetyana (2017), “Pro Zakhid”. Vtrachenyy Uzhhorod: budynok “Prosvity” i kinoteatr “Uraniya”. [“About Zakhid”. Introductions to Uzhgorod: "Prosviti" booths and "Urania" cinema], https://prozahid.com/content-45772-html/ (in Ukrainian)

Yunakov Oleg (2016), Arkhitektor Iosif Karakis [Architect Joseph Karakis], Almaz, New York, 544 p., pp. 138-147. ISBN 978-1-68082-000-3. (in Russian)

Merilova I.O. (2018), Funktsionalʹno-planuvalʹna orhanizatsiya merezhi zakladiv pozashkilʹnoyi osvity (na prykladi Dnipropetrovsʹkoyi oblasti), [Functional and planning organization of out-of-school educational institutions network by the example of Dnipropetrovsk region]: Thesis for a Candidate of Science degree in Architecture (РhD) 250 p. (in Ukrainian)

Vseobshchaya istoriya arkhitektury v 12 tomakh. Tom 12 (pervaya kniga): Arkhitektura SSSR. [General history of architecture in 12 volumes. Volume 12 (first book): Architecture of the USSR] Edited by N.V. Baranov (executive editor), N.P.Bylinkin, A.V. Ikonnikov, L.I. Kirillova, G.M. Orlov, B.R. Rubanenko, Yu. Yu. Savitsky, IE Rozhin, Yu. S. Yaralova (deputy editor-in-chief). Leningrad; Moscow, 1975, 755 p., Ill. (in Russian)

Kravchenko I. L.(2018), Zaklady neformalʹnoyi osvity u strukturi mista. [Establish non-formal education at the structures of the city]. Materials of the IV International Scientific and Practical Conference “The Architecture of Historical Kiev. The phenomenon of urbanized landscapes ”, Kiev, p. 65. (in Ukrainian)

A Memorandum on Lifelong Learning. Commission staff working paper. Brussels, 30.10.2000. SEC(2000) 1832. http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (in English)

The official site of the camp "Artek". Ystoryya «Arteka» [History of "Artek"] https://artek.org/ob-arteke/istoriya/ (in Russian)

Khar'kovskiye kluby sovetskogo vremeni. Dvortsy i Doma kul'tury. Chast' II. Klub stroiteley. [Kharkov clubs of the Soviet era. Palaces and Houses of Culture. Part II. Builders club] http://the-past.inf.ua/list-3-3-4.html (in Russian)

Beba Yulia. Ya pratsyuyu v Kyyivsʹkomu palatsi ditey ta yunatstva. Kyyivsʹkyy palats ditey ta yunatstva. [I practice children and youth in the Kiev Palace. Kiev Palace of Children and Youth]. https://www.the-village.com.ua/village/business/wherework/ 265333-ya-pratsyuyu-v-kiyivskomu-palatsi-ditey-ta-yunatstva (in Ukrainian)

Pro MAN. Mala akademiya nauk Ukrayiny (MAN). [About MAN. Small Academy of Sciences of Ukraine (MAN)] http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/jasu (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Кравченко, І. . (2021). РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ ЗАКЛАДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 1917-1940 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 105–116. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.105-116

Номер

Розділ

Статті