ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ СУЧАСНИМ ТА КОНСЕРВАТИВНИМ НАПРЯМОМ АРХІТЕКТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.93-104

Ключові слова:

пластична мова архітектури, модернізм, сучасна архітектура, реновація, навісний фасад, еклектика, історизм

Анотація

В ХХ столітті з’явилась нова архітектура, яка була проявлена в різних сучасних стильових напрямках: модернізм, конструктивізм, регіоналізм, структуралізм, функціоналізм, бруталізм, постмодерн, хай-тек, деконструктивізм та інше.

Проте паралельно з цим хвилеподібно відбувались процеси повернення до пластичної мови архітектури  минулого. Існує декілька причин таких явищ.

По-перше – ідеологічні переконання, втручання політичних сил в архітектуру. Держави з тоталітарним режимом на початку ХХ століття (Німеччина, Італія, СРСР) диктували свої умови правильного життя, відкидаючи авангард та модерністичні течії. По-друге, існує певне філософське, інтелектуальне відношення до рефлексій з архітектурою минулого. Походження такого явища йде від  США, де модернізм від початку ХХ століття до 60-х років розвивався, не припиняючись. Це призвело до певної емоційної втоми і нудьги. Тому, як наслідок, з’явивися стиль постмодернізм, де елементи історизму переосмислювались і впроваджувались в сучасну архітектуру. Третьою причиною повернення вектору розвитку архітектури назад у минуле є нерозуміння тенденцій та можливостей сучасної архітектури. В Україні зводяться будівлі із залізобетону, з вільним навісним фасадом, але пластична мова архітектури виражена в еклектичному змішуванні різних історичних стилів. Таке викривлення суті сучасної архітектури може пояснюватися невмінням сучасних архітекторів рухатися в ногу з часом. Четверту причину прагнення до повернення в стилістику історизму диктує саме історичне середовище старих міст, яке, за думкою частково як суспільства так і зодчих має бути витримано в своєму контексті навіть, якщо там з’являються новобудови або проводяться реновації. Проте, концентруючись все ж на розвитку сучасної архітектури, варто зважати на новітні тенденції архітектури, завдання та вимоги сьогодення, формування естетичного середовища, правдивого вираження споруд сучасності, а не на декорування історизмом та формування бутафорій.

Біографія автора

Любов Тютіна , Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

аспірантка кафедри теорії,

 історії архітектури та синтезу мистецтв

Посилання

Список джерел:

23.04.1932 – Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло постанову «Про перебудову літературно-художніх організацій» [Електронний ресурс] // Музей "Територія Терору". – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=332.

Herman A. (1997). «The Idea of Decline in Western History». стор. 110–113

Joedidio Ph. Sir Norman Foster. B. Tashchen Verlag GmbH Koln 1997.

Maneval V. Музей современного искусства Kunsthaus Graz [Електронний ресурс] / V. Maneval // BubbleMania. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bubblemania.fr/ru/musee-dart-contemporain-2001-2003-kunsthaus-graz-autriche/

А як у інших? Іноземний досвід реновації історичних будівель [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.citylab.org.ua/26-a-yak-u-inshyh.html

Гитлер Адольф. Main Kampf , Частина І, Глава Х. — Харьков: Свитовид, 2003. — 704 с. — ISBN 966-7921-35-1

Границы архитектуры / Вальтер Гропиус ; Перевод А. С. Пинскер, В. Р. Аронова, В. Г. Калиша ; Составление, научная редакция и предисловие В. И. Тасалова. — Москва : Издательство «Искусство», 1971. — 287 с.

Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. В. Рябушина, М. В. Уварова; под ред. А. В. Рябушина, Л. Хайта – М.: Стройиздат, 1985 – 136 с.

Іконніков, А. В. Історизм в архітектурі / А.В. Іконніков. - М .: Стройиздат, 1997. - 559 с.

Кириченко Л. Прогулка по Воздвиженке и Дегтярной в Киеве [Електронний ресурс] / Л. Кириченко // Сегодня. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://kiev.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/progulka-po-vozdvizhenke-v-kieve-1059662.html.

Маклакова, Т.Г. Архитектура двадцатого века.— Москва : АСВ, 2000. –200 с.

Міжнародна хартія з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини (Краківська хартія 2000 р.) Краків - Вавель, 26 жовтня 2000 року.

Олійник О. П. Теорії та концепції дизайну: навч. посібник / О. П. Олійник. – К.: НАУ, 2020. – 256 с.

Рябушин А. В. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада / А. В. Рябушин, А. Н. Шукурова. – Москва: Стройиздат, 1985. – 278 с.

Стасюк І. На Сагайдачного відкрили фасад нової будівлі за проєктом Drozdov & Partners [Електронний ресурс] / І. Стасюк // Хмарочос. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/27/na-sagajdachnogo-vidkryly-fasad-novoyi-budivli-za-proyektom-drozdov-amp-partners-foto/.

Чобан С. 30:70 Архитектура как баланс сил. Серия "Очерки визуальности" / С. Чобан, В. Седов. – Москва: Новое литературное обозрение, 2017. – 289 с.

Шипицына О.А., Лужецкая Е.М. Региональная специфика историзма в архитектуре: теоретические основы исследования [Электронный ресурс] / О.А. Шипицына, Е.М. Лужецкая //Архитектон: известия вузов. – 2019. – №3(67). – URL: http://archvuz.ru/2019_3/1

References:

23.04.1932 – Politburo of the Central Committee of the VKP (b) adopted a resolution "On the restructuring of literary and artistic organizations. [23.04.1932 – Politbiuro TsK VKP(b) pryinialo postanovu «Pro perebudovu literaturno-khudozhnikh orhanizatsii] (2013 ) Retrieved 2021, Muzei "Terytoriia Teroru". from http://www.territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=332. (in Ukrainian)

Herman A. (1997). «The Idea of Decline in Western History». р. 110–113 (in United States)

Joedidio Ph. (1997). Sir Norman Foster. B. Tashchen Verlag GmbH Koln (in France)

Maneval V. (2018). Museum of Contemporary Art Kunsthaus Graz. [Muzei sovremennoho yskusstva Kunsthaus Graz]. BubbleMania. from: http://www.bubblemania.fr/ru/musee-dart-contemporain-2001-2003-kunsthaus-graz-autriche/. (in Russian)

( 2015) And how are u others? Foreign experience of renovation of historical buildings [A yak u inshykh? Inozemnyi dosvid renovatsii istorychnykh budivel]. from: http://www.citylab.org.ua/26-a-yak-u-inshyh.html (in Ukrainian)

Hytler Adolf. (2003). Main Kampf , Chastyna I, Hlava Kh. Kharkov: Svytovyd, 704 s. (in Ukrainian)

Valter Hropyus . ( 1971). Borders of architecture [Hranytsы arkhytekturы] . Moskva : Yzdatelstvo «Yskusstvo», 287 s. (in Russian)

Dzhenks, Ch. (1985). Postmodern architecture language [Yazыk arkhytekturы postmodernyzma] .M.: Stroiyzdat, 136 s. (in Russian)

Ikonnikov, A. V. (1997). Historism in architecture [Istoryzm v arkhitekturi] M.: Stroiyzdat, 559 s. (in Russian)

Kyrychenko L. (2017). Walk in Vozdvizhenka and Degtyar in Kiev.[ Prohulka po Vozdvyzhenke y Dehtiarnoi v Kyeve]. Sehodnia, from: https://kiev.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/progulka-po-vozdvizhenke-v-kieve-1059662.html. (in Ukrainian)

Maklakova T. H. Architektura dvadcjatoho stolittja. [ The architecture of the twentieth century ]. Moskva : Vydavnyctvo Asociaciï budivelʹnych vuziv, 2000. 221 p. (in Russian)

(2000). International Charter for Protection and Restoration of Architectural and Urban Birth Legacy (Krakow Charter 2000) [Mizhnarodna khartiia z okhorony ta restavratsii arkhitekturno-mistobudivnoi spadshchyny (Krakivska khartiia 2000 r.)] Krakiv - Vavel, 26 zhovtnia 2000 roku. (in Poland)

Oliinyk O. P. (2020). Theory and Design Concept: Teach. Manual. [Teorii ta kontseptsii dyzainu: navch. Posibnyk], K.: NAU, 256 s. (in Ukrainian)

Riabushyn A. V.( 1985). Creative contradictions in the newest architecture of the West [Tvorcheskye protyvorechyia v noveishei arkhytekture Zapada] Moskva: Stroiyzdat, 278 s. (in Russian)

Stasjuk I. (2020) Na Saghajdachnogho vidkryly fasad novoji budivli za projektom Drozdov & Partners [On the street Sagaidache opened the facade of a new building by Drzdov & Partners]. Khmarochos , from: https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/27/na-sagajdachnogo-vidkryly-fasad-novoyi-budivli-za-proyektom-drozdov-amp-partners-foto/. (in Ukrainian)

Choban S. (2017). 30:70 Arkhytektura kak balans syl. Seryja "Ocherky vyzualjnosty"[ 30:70 Architecture as a balance of power. Series "Essays of Visuality"] Moskva: Novoe lyteraturnoe obozrenye, p. 289 (in Russian)

Shypytsыna O.A., Luzhetskaia E.M. (2019). Regional historicism in architecture: theoretical foundations of research. [Rehyonalnaia spetsyfyka ystoryzma v arkhytekture: teoretycheskye osnovы yssledovanyia]. Arkhytekton: yzvestyia vuzov. №3(67).– from: URL: http://archvuz.ru/2019_3/1 (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Тютіна , Л. . (2021). ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ СУЧАСНИМ ТА КОНСЕРВАТИВНИМ НАПРЯМОМ АРХІТЕКТУРИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 93–104. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.93-104

Номер

Розділ

Статті