АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОР ФАСАДІВ ЛЬВІВСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 1890-Х РР. (ПЕРІОДУ ІСТОРИЗМУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.79-92

Ключові слова:

фасади львівських будівель 1890-х рр., історизм, архітектурний декор, конструктивно-декоративні елементи

Анотація

На основі натурних досліджень, порівняльного аналізу фасадів львівських будівель 1890-х рр. (періоду історизму) визначено типи архітектурного декору. На прикладі віллових, прибуткових та громадських забудов проаналізовано конструктивно-декоративні елементи архітектурного декору, їх характерні особливості (за формою, закономірностями розташуванням та мотивами оздоблення) у використанні на фасадах будівель Львова.

Біографія автора

Соломія Понкало, Національний університет “Львівська політехніка”

асистент кафедри дизайну та основ архітектури

Посилання

Список використаних джерел

Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М. : Наука, 1979. 320 с.

Иконников А. В. Историзм в архитектуре. М. : Стройиздат, 1997. С. 516

Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре. М. : Стройиздат, 1986. 288 с.

Кириченко E. И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. Москава: Искусство, 1978. С. 199-201.

Krakowski P. Fasada dziewietnastowieczna. Prace z historii sztuki. Z. 16. Warszawa. Kraków: Nakładem Universytetu Jagiellońskiego, 1981. S. 55–96.

Лінда С. М. Пошуки національної своєрідності в архітектурі Львова на межі ХІХ-ХХ ст. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2001. № 429. С. 87−98.

Лінда С. М. Проблема стилю в архітектурі львівського історизму. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Cерія: Архітектура, 2000. № 410. С. 27–33.

Лінда С. М Структура “архітектурного знака” та “архітектурного тексту” в семіотичному аналізі об’єктів історизму. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2012. № 728. С. 14−25.

Черкес Б. С., Лінда С. М. Історизм в архітектурі незалежної України. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. 2010. № 429. С. 114−132.

Казанцева Т. Є. До питання розвитку архітектурного декору на фасадах львівських споруд. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2010. № 674. С. 140−147.

Білінська О. Б. Архітектурний декор ренесансного Львова. Записки наукового товариства імені Шевченка “Праці комісії архітектури та містобудування” Т. ССLV. Львів, 2008. С 128−162 .

Kazantseva T., Ponkalo S. Classification of façade decoration of secession

buildings built by I. Levynsky company in Lviv. przestrzen i FORMA. Szczecin, 2014. Pif 21. P. 171−182.

Казанцева Т. Є. Цегляне декорування фасадів львівських кам’яниць

другої пол. XIX – поч. XX ст. Вісн. “Укрзахідпроектреставрація”. Львів, 2005. Ч. 15. С. 128−133.

Архітектура Львова. Час і стилі XIII-XXI ст. / М. Бевз та ін; заг. ред. Ю. О. Бірюльова. Л.: Центр Європа, 2008. 720 с.

Бірюльов Ю. О. Захаревичі: Творці столичного Львова. Львів: Центр Європи, 2010. 336 с.

Центр міської історії Центрально-Східної Європи URL: https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/zdorovia-9/ (дата звернення 12.12.2020)

Понкало С. І. Декор в архітектурі кінець XIX- початок XX ст.: тлумачний аспект, класифікація. Науковий вісник будівництва. 2020. Т. 100. № 2. С. 76–83. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒76‒83

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни і поняття. К.: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2002. 342 с.

References

Borysova E. A., 1979. Russian Architecture of the Second Half of the XIX Century [Russkaia arkhytektura vtoroi polovynы XIX veka]. M.: Nauka. (in Russian)

Ikonnykov A. V, 1997. Historicism in Architecture [Istoryzm v arkhytekture]. M.: Stroiyzdat. (in Russian)

Ikonnykov A. V., 1986. Function, Form, Image in Architecture [Funktsyia, forma, obraz v arkhytekture]. M.: Stroiyzdat. (in Russian)

Kyrychenko E. Y., 1978. Russian Аrchitecture of the 1830s-1910s [Russkaia arkhytektura 1830-1910-kh hodov]. Moskava: Yskusstvo, 199-201. (in Russian)

Krakowski P, 1981. The Facade of the 19th Century. Pieces on the History of Art) [Fasada dziewietnastowieczna. Prace z historii sztuki]. Z. 16. Warszawa. Kraków: Nakładem Universytetu Jagiellońskiego. 55–96. (in Poland)

Linda S. M., 2001. Search for the National Identity in the Architecture of Lviv at the Turn of the 20th and the 21th Century [Poshuky natsionalnoi svoieridnosti v arkhitekturi Lvova na mezhi ХІХ-ХХ st.]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Arkhitektura, № 429. 87−98 (in Ukrainian)

Linda S. M., 2000. The Problem of Style in the Architecture of Lviv Historicism. [Problema styliu v arkhitekturi lvivskoho istoryzmu]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Ceriia: Arkhitektura, № 410. 27–33. (in Ukrainian)

Linda S. M., 2012. The Structure of an “Architectural Sign” And “Architectural Text” in the Semiotic Analysis of Historicism Pieces [Struktura “arkhitekturnoho znaka” ta “arkhitekturnoho tekstu” v semiotychnomu analizi obiektiv istoryzmu]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Arkhitektura, № 728. 14−25. (in Ukrainian)

Cherkes B. S., Linda S. M., 2010. Historicism in the architecture of Independent Ukraine [Istoryzm v arkhitekturi nezalezhnoi Ukrainy]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Arkhitektura. № 429. 114−132. (in Ukrainian)

Kazantseva T. Ye., 2010. On the Development of Architectural Decor on Facades of Lviv Buildings [Do pytannia rozvytku arkhitekturnoho dekoru na fasadakh lvivskykh sporud]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Arkhitektura, № 674. 140−147. (in Ukrainian)

Bilinska O. B., 2008. Architectural Decor of Renaissance Lviv [Arkhitekturnyi dekor renesansnoho Lvova]. Zapysky naukovoho tovarystva imeni Shevchenka “Pratsi komisii arkhitektury ta mistobuduvannia” T. SSLV. Lviv. 128−162. (in Ukrainian)

Kazantseva T., Ponkalo S., 2014. Classification of façade decoration of secession buildings built by I. Levynsky company in Lviv [Klasyfikatsiia fasadnoho dekoru setsesiinykh budivel firmy I. Levynskoho u Lvovi]przestrzen i FORMA. Szczecin, Pif 21. 171−182. (in English)

Kazantseva T. Ye., 2005. Brick Decoration of Facades of Lviv Townhouses of the Latter Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century. [Tsehliane dekoruvannia fasadiv lvivskykh kamianyts druhoi pol. XIX – poch. XX st.] Visn. “Ukrzakhidproektrestavratsiia”. Lviv. Ch. 15. 128−133 (in Ukrainian)

Biriulov Yu. O., 2008. Architecture of Lviv. Time and Styles of the 13th to 21st Centuries [Arkhitektura Lvova. Chas i styli XIII – XXI st.] / M. Bevz ta in; L.: Tsentr Yevropa, (in Ukrainian)

Biriulov Yu. O., 2010. The Zakharevich Family: Creators of the Capital-Like Lviv [Zakharevychi: Tvortsi stolychnoho Lvova]. Lviv: Tsentr Yevropy. (in Ukrainian)

Center for Urban History [Tsentr miskoi istorii Tsentralno-Skhidnoi Yevropy]. URL: https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/zdorovia-9/ (data zvernennia 12.12.2020) (in Ukrainian)

Ponkalo S. I., 2020. Décor in Architecture of late 19th early and 20th century: interpretation and classication [Dekor v arkhitekturi kinets XIX – pochatok XX st.: tlumachnyi aspekt, klasyfikatsiia]. Naukovyi visnyk budivnytstva. T. 100. № 2. 76–83. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒76‒83. (in Ukrainian)

Tymofiienko V. I., 2002. Architecture and Monumental Art. Terms and Concepts. [Arkhitektura i monumentalne mystetstvo: Terminy i poniattia]. K.: Instytut problem suchasnoho mystetstva. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Понкало, С. (2021). АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОР ФАСАДІВ ЛЬВІВСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 1890-Х РР. (ПЕРІОДУ ІСТОРИЗМУ). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 79–92. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.79-92

Номер

Розділ

Статті