ТРАНСЛЯЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ В СУЧАСНЕ ПЛАНУВАННЯ УРЯДОВОГО ЦЕНТРУ КИЄВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.46-57

Ключові слова:

Проектування, урядовий центр, Урбаністика, історія архітектури

Анотація

На основі поетапного аналізу історичного досвіду проектів та пропозицій по забудові урядового кварталу в Києві, автор проводить аналогії та акцентує фактори ризику до відповідних сучасних концептів, що пропонуються до реалізації архітекторами у ХХІ столітті. Аналіз історичного спадку з точки зору дослідження не лише позитивного, але, передусім, негативного досвіду минулого століття з подальшою екстраполяцією на актуальну будівельну ситуацію є відносно новим для сучасної української архітектурної практики. Між тим, ми стверджуємо тезу про необхідність відповідного дослідження через значну подібність можливих перепон, що, за умови їх ігнорування, можуть призвести до аналогічних наслідків – часткової реалізації або повної не реалізації проектів.

Біографія автора

Андрій Марковський, НАМ України

кандидат архітектури, учений секретар відділення синтезу пластичних мистецтв

Посилання

Список джерел

Мастера советской архитектуры об архитектуре : Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов. В 2 т. Т. 1. ред. М. Г. Бархін [та ін]. - М. : Искусство, 1975. - 541 c.

Килессо С. К. Проектирование центра Киева в предвоенный период. Архитектура Киева: сборник. К.: Стройиздат. 1982. С. 53−54.

Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура советского Киева. К.: А+С, 2010. 638 с.

Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Kiev otherwhere. Киев которого никогда не было. Киев каким он был. Киев каким он мог бы быть. Киев : А+С, 2014. 408 с.

Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 268 с.

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения Москва, 1996. 710 с.

Рябушин А. В., Шишкина И. В. Советская архитектура. Москва : Стройиздат. 1984. 217 с.

Иконников А. В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. Москва : Прогресс-Традиция, 2001. Т.1. 656 с.

Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. Москва : Наука, 1980. 375 с.

Chmelnizki D.: Soviet Town Planning during the War, 1941-1945. A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940-1945. Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Berlin: Dom publishers, 2013. 416 p.

Марковський А. І. Від модерну до модернізму: три етапи архітектури Києва. К.: ФОП Лопатіна О. О., 2020. 320 с.

П. Скоропадський. Спогади. Кінець 1917- грудень 1918. Гол. ред. Я. Пеленський. Київ: Київ-Філадельфія. 1995. 493 с.

Київ − столиця Радянської України // Соціалістичний Київ. 1934. № 1/2. С. 1.

Молокин А. Г. Проектирование Правительственного Центра УССР в Киеве // Архитектура СССР. 1935. № 9. С. 11−28.

Будівництву столиці – більшовицькі темпи та високу якість // Соціалістичний Київ. 1934. № 3/4. С. 1−4.

Юрченко П. Г. Урядова площа в столичному Києві // Соціалістичний Київ. 1936. № 5/6. С. 14−20.

Столиця будується : план житлово-адміністративного будівництва Києва // Соціалістичний Київ. 1934. № 3/4. С. 5.

Геврик Т. Втрачені архітектурні пам'ятки Києва. Вид. 2-е. Нью Йорк: Український музей, 1987. 64 с.

Костючок О. В. Урядовий центр у Києві (1934–1937): історія будівництва // Студії мистецтвознавчі. 2013. № 1-2. С. 103-113.

Товбич В. В., Книш В. І., Єремєєв С. І. Стратегія подальшого розвитку Києва: локалізація функціональних модулів, або майбутнє історичної спадщини // Містобудування та теоретичне планування. 2005. Вип. 21. С. 322-331.

References

Masters of Soviet architecture about architecture: Selected excerpts from letters, articles, speeches and treatises. In 2 volumes. Vol. 1. (1975). [Mastera sovetskoy arhitekturyi ob arhitekture: Izbrannyie otryivki iz pisem, statey, vyistupleniy i traktatov] ed. M. Barkhin [etc.]. Moscow: Art. 541 p. (In Russian)

Kilesso, S. (1982). Designing the center of Kiev in the pre-war period. [Proektirovanie centra Kieva v predvoennyj period. Arhitektura Kieva]. Architecture of Kyiv. Kyiv: Stroyizdat. pp. 53−54. (In Russian).

Erofaloff-Pilipchak B. (2010). Architecture of Soviet Kiev. [Arhitektura sovetskogo Kieva]. Kyiv: А+С. 638 p. (In Russian).

Erofaloff-Pilipchak B. (2014). Kiev otherwhere. Kiev we've never seen. Kiev that has gone. Kiev that could have been. [Kiev otherwhere. Kiev kotorogo nikogda ne byilo. Kiev kakim on byil. Kiev kakim on mog byi byit]. Kyiv: А+С, 408 p. (In Russian).

Cherkes B. (2008). National identity in the architecture of the city. [Nacionalna identichnist v arhitekturi mista]. Lviv: Lviv Polytechnic. 416 p. (In Ukrainian).

Khan-Magomedov S. (1996). Soviet avant-garde architecture. Book. 1. Problems of shaping. Masters and currents. [Arhitektura sovetskogo avangarda. Kn. 1. Problemyi formoobrazovaniya. Mastera i techeniya] Moscow: Stroyizdat. 710 p. (In Russian).

Ryabushin A, Shishkina I. (1984). Soviet architecture [Sovetskaya arkhitektura]. Moscow: Stroyizdat. 217. (In Russian).

Ikonnikov A. (2001) Architecture of the twentieth century. Utopias and reality [Arhitektura XX veka. Utopii i real'nost']. Vol.1. Moscow: Progress-Tradiciya. 656 p. (In Russian).

Khazanova V. (1980). Soviet architecture of the first five-year plan. [Sovetskaya arkhitektura pervoj pyatiletki]. Moscow: Nayka. 375 p. (In Russian).

Chmelnizki D. (2013). Soviet Town Planning during the War, 1941-1945 [In]: A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940-1945. Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Berlin: Dom publishers. 416 p. (In English).

Markovskyi. A. (2020) From Art Nouveau to Modernism: Three Stages of Kyiv Architecture. [Vid modernu do modernizmu: try etapy arkhitektury Kyieva]. Kyiv: FOP Lopatina O. O. 320 p. (In Ukrainian).

P. Skoropadsky. Memoirs. End of 1917- December 1918. Ch. ed. J. Pelensky (1995). [P. Skoropadskyi. Spohady. Kinets 1917- hruden 1918] Kyiv: Kyiv-Philadelphia.. 493 p. (In Ukrainian).

Kyiv is the capital of Soviet Ukraine (1934) [Kyiv − stolytsia Radianskoi Ukrainy]. Sotsialistychnyi Kyiv, 1934, 1/2, 1. (In Ukrainian).

Molokin А. (1935). Design of the Government center of the Ukrainian SSR in Kyiv [Proektirovanie pravitelstvennogo centra USSR v Kieve.] Arhitektura SSSR, 1935, 9, 11. (In Russian).

Construction of the capital by Bolshevik pace and high quality (1934) [Budivnytstvu stolytsi – bilshovytski tempy ta vysoku yakist]. Sotsialistychnyi Kyiv, 1934, 3/4, 1−4. (In Ukrainian).

Yurchenko P. (1936). Government Square in the capital Kyiv [Uriadova ploshcha v stolychnomu Kyievi] Sotsialistychnyi Kyiv, 1936, 5/6, 14−20. (In Ukrainian).

The capital is under construction: a plan for housing and administrative construction in Kyiv (1934) [Stolytsia buduietsia : plan zhytlovo-administratyvnoho budivnytstva Kyieva] Sotsialistychnyi Kyiv, 1934, 3/4, 5. (In Ukrainian).

Gevryk T. (1987) Lost architectural monuments of Kyiv. [Vtracheni arkhitekturni pamiatky Kyieva] Edition. 2nd. New York: Ukrainskyi Muzei. 64 p. (In Ukrainian).

Kostyuchok O. (2013) Government Center in Kiev (1934-1937): the history of construction [Uriadovyi tsentr u Kyievi (1934–1937): istoriia budivnytstva] Studii mystetstvoznavchi, 2013, 1-2, 103-113. (In Ukrainian).

Tovbych V., Knysh V., Yeremeev S. (2005). Strategy for further development of Kyiv: the localization of functional modules, or the future of historical heritage [Stratehiia podalshoho rozvytku Kyieva: lokalizatsiia funktsionalnykh moduliv, abo maibutnie istorychnoi spadshchyny]// Mistobuduvannia ta teoretychne planuvannia, 2005, 21, 322-331. (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Марковський, А. (2021). ТРАНСЛЯЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ В СУЧАСНЕ ПЛАНУВАННЯ УРЯДОВОГО ЦЕНТРУ КИЄВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 46–57. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.46-57

Номер

Розділ

Статті