АРХІТЕКТУРА ВАСИЛІАНСЬКИХ МОНАСТИРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ САКРАЛЬНОГО ОБРАЗУ МІСТ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Автор(и)

  • Оксана Дячок Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-5808-6826

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.12-22

Ключові слова:

архітектура монастирських комплексів, об’ємно-просторове рішення, пам’ятки сакрального мистецтва

Анотація

У статті висвітлюються особливості формування сакрального образу сучасної Тернопільської області під впливом архітектури Василіанських монастирських комплексів. Активна місіонерська діяльність ордену привела до закладання, будівництва та перебудови давніх монастирів, які сьогодні є окрасою населених пунктів краю. Ці архітектурні ансамблі є виразними композиційними домінантами в історичному середовищі міст.

До найвідоміших монастирських комплексів на Тернопіллі відноситься Свято-Успенська Почаївська Лавра, основні будівлі якої були збудовані в унійний період, Василіанський монастир в місті Бучачі, Угорницький (Підгорянський) монастир, Василіанський монастир поблизу Струсова. Будівлі монастирів є пам’ятками сакрального мистецтва і важливими об’єктами національного культурного надбання.

Проведені дослідження переконують у важливості збереження монастирських комплексів, які несуть генетичну пам’ять нації, допомагають відновити зв’язок із власним історичним минулим та доповнюють наші знання з історії архітектури.

Біографія автора

Оксана Дячок, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

Посилання

Список джерел

Бевз М.В. Маловідомі приклади з історії міст Галичини: Річник кафедри РРАК Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Львів, 1996. №1.

Білокінь С.І. Кременецький Свято-Богоявленський монастир. В: В. А. Смолій, головний ред. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Том 5. С. 318.

Вечерський В. Українські монастирі. Київ.: Наш час. 2008. с.350-355.

Вуйцик В. Монастир Святого Миколи у Струсові. Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація», 2004. Вип.14. С. 242-243.

Дух О. Ліквідація унійних і Римо-католицьких монастирів в Російській імперії та доля їх бібліотек (кінець XVIII–XIX століття). Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології, 2014. №8. С. 86.

Дячок О.М. Вплив монастиря отців василіан на архітектуру міста Бучача. Архітектурний вісник КНУБА, 2017. Вип. 11-12. С. 285–293.

Дячок О.М. Особливості формування архітектурного ансамблю Почаївської Лаври. Сучасні проблеми архітектури та містобудування:наук.техн.збірник. К.: КНУБА, 2017. Вип.48. С. 413-418.

Мороз, В., Скленар, І. та Заславський, В. Василіянські монастирі України. Книга 1: Галичина і Закарпаття. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. С.192.

Павлів, Я. та Тринько, Р. Краснопущанський монастир оо. Василіян (1664–1947). Тернопільський енциклопедичний словник. Тернопіль: Збруч, 2005. Том 2. С. 220.

Ремешило-Рибчинська О.І., Знак І.Б. Стильові особливості архітектурних ансамблів та комплексів монастирів ЧСВВ у XVIII столітті. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Архітектура», 2017. Вип. 878. С. 131-139.

Спадщина. Струсів. Церква святого Миколи. 1773 (1994) [online] Доступно на: <https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/593424.html>

Тимофієнко В.І. Історія української архітектури. К.: Техніка, 2003. С.168. ISBN 966-575-066-6.

Хіхлач, Б.М. Архітектура василіанських монастирів Поділля XVIII століття. Праці Центру пам’яткознавства, 2012. Вип. 16. С. 65-78.

Чень Л.Я., Храмові та монастирські комплекси в розпланувально-просторовій структурі міста Бучача. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2013. Вип.757: С. 315-320.

Черкес Б.С. та Дячок О.М., Історія формування та розвитку архітектури монастирських комплексів Галицького Поділля. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Архітектура», 2019. №1 (1). С. 61-67. DOI:10.23939/sa 2019.01.061.

Чуйко О. Монастирі Галичини (середина ХVІ – початок ХХ століття). Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 188 с. ISBN 978-966-640-304-2

References

Bevz M.V. Little-known examples from the history of Galician cities: Richnyk kafedry RRAK Derzh. un-tu «Lvivska politekhnika». Lviv,1996. №1.(in Ukrainian)

Bilokin S.I. Kremenets Holy Epiphany Monastery. В: V: Smolii, holovnyi red. Entsyklopediia istorii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 2009. Tom 5. Р. 318. (in Ukrainian)

Vecherskyi V. Ukrainian monasteries. Kyiv.: Nash chas.2008. рр. 350-355. (in Ukrainian)

Vuitsyk V. Monastery of St. Nicholas in Strusov. Visnyk instytutu «Ukrzakhidproektrestavratsiia», 2004. Vyp.14. рр. 242-243. (in Ukrainian)

Dukh O. Liquidation of Union and Roman Catholic monasteries in the Russian Empire and the fate of their libraries (late XVIII-XIX centuries). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii, 2014. №8. Р. 86.(in Ukrainian)

Diachok O.M. The influence of the monastery of the Basilian Fathers on the architecture of the city of Buchach. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, 2017. Vyp. 11-12. рр. 285–293.(in Ukrainian)

Diachok O.M. Features of the formation of the architectural ensemble of the Pochayiv Lavra. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia:nauk.tekhn.zbirnyk. K.: KNUBA, 2017. Vyp.48. рр. 413-418.(in Ukrainian)

Moroz, V., Sklenar, I. ta Zaslavskyi, V. Basilian monasteries of Ukraine. Book 1: Galicia and Transcarpathia. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2015.(in Ukrainian)

Pavliv, Ya. ta Trynko, R. Krasnopushchansky monastery oo. Basilian (1664–1947). Ternopilskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Ternopil: Zbruch, 2005. Tom 2. р. 220.(in Ukrainian)

Remeshylo-Rybchynska O.I., Znak I.B. Stylistic features of architectural ensembles and complexes of OSBM monasteries in the XVIII century. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Arkhitektura», 2017. Vyp. 878. рр. 131-139.(in Ukrainian)

Heritage. Strusiv. Church of St. Nicholas. 1773 (1994) [online] Available at: <https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/593424.html> (in Ukrainian)

Tymofiienko. History of Ukrainian architecture. K.: Tekhnika, 2003. р.168. ISBN 966-575-066-6.(in Ukrainian)

Khikhlach, B.M. Architecture of Basilian monasteries of Podillya of the XVIII century. Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva, 2012. Vyp. 16. рр. 65-78.(in Ukrainian)

Chen L.Ia. Temple and monastery complexes in the planning and spatial structure of the city of Buchach. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2013. Vyp.757. рр. 315-320.(in Ukrainian)

Cherkes B.S. ta Diachok O.M. History of formation and development of architecture of monastic complexes of Galician Podillya. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», seriia «Arkhitektura», 2019. №1 (1). рр. 61-67.(in Ukrainian)

Chuiko O. Monasteries of Galicia (mid-sixteenth - early twentieth century). Ivano-Frankivsk: Vydavnytstvo Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, 2011. р.188. ISBN 978-966-640-304-2.(in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Дячок, О. . (2021). АРХІТЕКТУРА ВАСИЛІАНСЬКИХ МОНАСТИРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ САКРАЛЬНОГО ОБРАЗУ МІСТ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 12–22. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.12-22

Номер

Розділ

Статті