ПРАКТИЧНІ КРОКИ ОНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК

Автор(и)

  • Валерій Уреньов Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Тетяна Румілець Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Надія Антоненко Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.327-347

Ключові слова:

бібліотечний простір, публічна бібліотека, пострадянські міста, пілотний проект, експериментальний проект

Анотація

В статті розглянуто поточний процес впровадження концепції «чотирьох» просторів, яка була розроблена експертами Центру досліджень культурної політики Королівської школи бібліотечних та інформаційних наук при Копенгагенському університеті (2006), в Україні з точки зору архітектурно-планувальної реорганізації будівель публічних бібліотек. Викладено основні результати проєктно-експериментальної роботи, яка включила в себе розробку проєктної документації пілотного проєкту – оновлення приміщень публічної бібліотеки в Одесі – та порівняння проведених етапів роботи із інформацією, яка викладена у посібнику “Чотири простори бібліотек: інноваційна модель діяльності” (2020). Було виявлено, що посібник має ряд недоліків і не дає бібліотекарам достатнього обсягу інформації для можливості реорганізації бібліотечних просторів без залучення архітекторів. Запропоновано план альтернативних заходів, які необхідно опрацювати для забезпечення швидкої трансформації бібліотек. Ефективна методика має базуватися на принципах універсальності просторів та комбінаториці устаткування приміщень, а також бути гнучкою та бути спроможною масштабуватись як у кількісному, так і якісному сенсі.

Біографії авторів

Валерій Уреньов , Одеська державна академія будівництва та архітектури

доктор архітектури, професор, директор Архітектурно-художнього інститутузав. кафедрою архітектури будівель і споруд

Тетяна Румілець, Одеська державна академія будівництва та архітектури

старший викладач кафедри містобудування Архітектурно-художній інститут

Надія Антоненко , Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, старший викладач кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел

Report on the Green Paper on the role of libraries in the modern world (25 June 1998). Committee on Culture, Youth, Education and the Media. URL: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1998-0248&language=EN (дата звернення: 21.02.2021).

Koen D., Lesneski T. E. Library Design for the 21st Century – Collaborative Strategies to Ensure Success. IFLA Publications. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2019. Nr. 179. ISBN 978-3-11-061465-7.

Будівлі українських бібліотек: матеріали бібліотекознавчого дослідження. Мінрегіон України, Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного. Київ, 2017. 279 стор. ISBN 978-617-081-1

Бібліотечна Україна в цифрах (2017-2018 р.р.). Бібліотекар України., К.: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. С. 66. URL: http://profy.nlu.org.ua/articles.php?lng=uk&pg=9225 (дата звернення: 21.02.2020).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70328 (дата звернення: 21.02.2021)

Януш О. Медіатека – простір для навчання та обміну думками.

Studway. URL: http://studway.com.ua/mediateka/ (дата звернення: 21.02.2021)

Румілець Т. С. Организация предметно-пространственной среды читальных залов медиатек. Архітектурній вісник КНУБА. К.: КНУБА, 2016. № 8-9. С. 415 – 422. ISBN 078-617-7185-03-0.

Третяк Ю. В., Рещікова В. Є. Досвід проектування інтер'єрів медіатек за допомогою засобів освітлення. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2018. Вип. 52. С. 390 – 399.

Салахов Р., Салахова Р., Асхадулліна А. Дизайн-проектування бібліотек: від сховища до інформаційно-комунікаційного середовища. Видання Грамота. Тамбов, 2016. №7 (69). С. 162.

Шулик В. В. Про інклюзивність у теорії і практиці проектування

будівель і споруд. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2020. Вип. 57. С. 365 – 378. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.365-378.

Доступне середовище для маломобільних груп населення. URL: https://mmg.sidaa.org/ (дата звернення: 21.02.2021).

Уреньов В. П., Бахтін Д. С. Досвід проєктування енергоефективних

громадських будівель державної власності в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2020. Вип. 57. С. 322 – 399. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.322-339.

Конференції, семінари, тренінги. Українська бібліотечна асоціація. URL: https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy (дата звернення: 21.02.2021).

Бояринова О. та ін. Чотири простори бібліотеки: модель діяльності: практичний посібник. К.: ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. 104 с. ISBN 978-617-95010-2-9

Бояринова О. Данська бібліотечна система як модель майбутнього. К., 2020. 65 с. URL: https://ula.org.ua/news/4580-danska-bibliotechna-systema-iak-model-maibutnoho (дата звернення: 21.02.2021).

«Четыре пространства», или Новая модель публичной библиотеки Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/ru/blog/kultura/chetyre-prostranstva-ili-novaya-model-publichnoy-biblioteki (дата звернення: 21.02.2021).

Антоненко Н., Румілець Т. Проблеми впровадження концепції «чотирьох просторів» в архітектурні рішення мережевих бібліотек. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва» «Історія – Теорія – Практика». К.: КНУБА, 2020. С.16 – 17.

IFLA. URL: www.ifla.org (дата звернення: 21.02.2021).

WELL. Health-Safety Rating. URL: https://www.wellcertified.com/ (дата звернення: 21.02.2021)

References

Report on the Green Paper on the role of libraries in the modern world (25 June 1998). Committee on Culture, Youth, Education and the Media. [online] URL: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1998-0248&language=EN [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

Koen D., Lesneski T. E. (2019) Library Design for the 21st Century – Collaborative Strategies to Ensure Success. IFLA Publications, 179. ISBN 978-3-11-061465-7. (In English).

(2017). Buildings of Ukrainian libraries: materials of library research. [Budivli ukrayinsʹkykh bibliotek: materialy bibliotekoznavchoho doslidzhennya]. Ministry of Regional Development of Ukraine, State Scientific Architectural and Construction Library named after VG Zabolotny. ISBN 978-617-081-1. (In Ukranian).

(2018) Library Ukraine in numbers (2017-2018). [Bibliotechna Ukrayina v tsyfrakh (2017-2018 r.r.)]. Bibliotekar Ukrayiny. [online] URL: http://profy.nlu.org.ua/articles.php?lng=uk&pg=9225 [Date of reference 21.02.2021]. (In Ukranian).

(2020) Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine “On Culture” Concerning General Principles of Providing Cultural Services to the Population. [Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro kulʹturu» shchodo zahalʹnykh zasad nadannya naselennyu kulʹturnykh posluh.] Verkhovna Rada Ukrayiny. Ofitsiynyy veb-portal. [online] URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70328 [Date of reference 21.02.2021]. (In Ukranian).

Janusz O. Media library - a space for learning and exchanging ideas. [Yanush O. Mediateka – prostir dlya navchannya ta obminu dumkamy].

Studway. [online] URL: http://studway.com.ua/mediateka/ [Date of reference 21.02.2021]. (In Ukranian).

Rumilets T. S. (2016). Organization of subject-spatial environment of reading rooms of media libraries. [Orhanyzatsyya predmetno-prostranstvennoy sredy chytalʹnykh zalov medyatek] Arkhitekturniy visnyk KNUBA, 8-9, 415 – 422. ISBN 078-617-7185-03-0. (In Russian).

Tretyak Yu. V., Reschikova V. E. (2018). Experience in designing interiors of media libraries with the help of lighting [Dosvid proektuvannya inter'yeriv mediatek za dopomohoyu zasobiv osvitlennya.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 52, 390 – 399. (In Ukranian).

Salakhov R., Salakhova R., Askhadullina A. (2016). Design and design of libraries: from storage to information and communication environment. [Dyzayn-proektuvannya bibliotek: vid skhovyshcha do informatsiyno-komunikatsiynoho seredovyshcha]. Vydannya Hramota, 7 (69), 162. (In Ukranian).

Shulyk V.V. (2020) On inclusiveness in the theory and practice of designing buildings and structures. [Pro inklyuzyvnistʹ u teoriyi i praktytsi proektuvannya budivelʹ i sporud] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 57, 365 – 378. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.365-378. (In Ukranian).

Accessible environment for low mobility groups. [Доступне середовище для маломобільних груп населення]. [online] URL: https://mmg.sidaa.org/ [Date of reference 21.02.2021]. (In Ukranian).

Urenev V.P., Bakhtin D.S. (2020) Experience in designing energy efficient public buildings of state ownership in Ukraine. [Dosvid proyektuvannya enerhoefektyvnykh hromadsʹkykh budivelʹ derzhavnoyi vlasnosti v Ukrayini.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 57, 322 – 399. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.322-339. (In Ukranian).

Conferences, seminars, trainings. [ Konferentsiyi, seminary, treninhy] Ukrayinsʹka bibliotechna asotsiatsiya. [online] URL: https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy [Date of reference 21.02.2021]. (In Ukranian).

Boyarinova O. and others. (2020). Four spaces of the library: a model of activity: a practical guide. [Chotyry prostory biblioteky: modelʹ diyalʹnosti: praktychnyy posibnyk]. Ukrayinsʹka bibliotechna asotsiatsiya. ISBN 978-617-95010-2-9. (In Ukranian).

Boyarinova O. Danish library system as a model of the future. (2020). [Dansʹka bibliotechna systema yak modelʹ maybutnʹoho] [online] URL: https://ula.org.ua/news/4580-danska-bibliotechna-systema-iak-model-maibutnoho [Date of reference 21.02.2021]. (In Ukranian).

"Four Spaces", or the New Model of the Public Library [«Chetyre prostranstva», ili Novaya model' publichnoy biblioteki ] The Day newspaper. [online] URL: https://day.kyiv.ua/ru/blog/kultura/chetyre-prostranstva-ili-novaya-model-publichnoy-biblioteki. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

Antonenko N., Rumilets T. (2020) Problems of implementing the concept of "four spaces" in the architectural solutions of net libraries. [Problemy vprovadzhennya kontseptsiyi «chotyrʹokh prostoriv» v arkhitekturni rishennya merezhevykh bibliotek]. Materialy VI mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Arkhitektura istorychnoho Kyyeva» «Istoriya – Teoriya – Praktyka», 16 – 17. (In Ukranian).

IFLA. [online] URL: www.ifla.org. [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

WELL. Health-Safety Rating. [online] URL: https://www.wellcertified.com. [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Уреньов , В., Румілець, Т., & Антоненко , Н. (2021). ПРАКТИЧНІ КРОКИ ОНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 327–347. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.327-347

Номер

Розділ

Статті