ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ТИПОВОЇ ПОВОЄННОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

Автор(и)

  • Мирон Демків НУ «Львівська політехніка»
  • Соломія Попова НУ «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.257-282

Ключові слова:

Досвід, Реконструкція, Модернізація, типова житлова забудова, енергоефективність, альтернативні джерела енергії

Анотація

В статті подані результати огляду та аналізу літературних джерел на тему реконструкції та модернізації типової житлової забудови повоєнного періоду в країнах Європи (Німеччини, Франції, Польщі, Латвії, Литві, Естонії) та Росії. Розглядаються основні питання її реалізації: енергоефективності, організаційно-економічні, архітектурно-планувальні. Детально описується організація реконструкції та модернізації житлової забудови на державному рівні, застосування сучасних технологій при її проведенні, а також наводяться приклади реалізованих проєктів.

В повоєнні роки в країнах так званого «соцтабору» відчувалась різка нестача житлового фонду, як наслідок почалось масове будівництво середньої і низької поверховості за типовими проєктами першого покоління. При їх будівництві використовували цеглу або бетонні панелі із застосуванням промислових конструкцій. Ще в кінці ХХ століття ця забудова втратила соціальну привабливість, енергоефективність, стала фізично і морально застарілою. Після проведення аналізу стану цієї житлової забудови та застосуванню багаторівневого підходу до її модернізації і реконструкції, стало зрозумілим, що в багатьох випадках оновлення таких будівель економічно доцільніше, ніж зведення новобудов на їх місці. Наведені в статті зарубіжні приклади успішної модернізації та реконструкції переконливо це доводять.

Кожна постсоціалістична  країна має власні підходи щодо виконання проєктів модернізації та реконструкції застарілої житлової забудови.  Спільним в цих підходах є наступне: фінансування робіт розподіляється між власниками житла і державою; разом з реконструкцією будівель проводиться облаштування районів, які модернізуються та прибудинкових територій; ключовим завданням є підвищення енергоефективності будівель.

Одним з найбільш перспективним напрямків підвищення енергоефективності є використання новітніх технологій, зокрема використання відновлювальних енергетичних ресурсів (енергія вітру, сонця, термальних вод,  тощо). Оптимізацію використання альтернативних джерел енергії ефективно забезпечує технологія, так званих, «розумних будинків», які знайшли своє використання в багатьох країнах Заходу, особливо в Німеччині.

Біографія автора

Мирон Демків, НУ «Львівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектури та реставрації

Посилання

Бібліографія

Грабовой П.Г., Харитонов В.А. (ред.). Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: учебное пособие. Москва: АСВ. Реалпроект, 2006. С. 72-74.

Ковалев Д.В., Чудинова В.Г. Реконструкция и модернизация жилой среды крупнопанельных домов массовых серий. Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2013. Том 13, Вип. 1. С. 4-8.

Новосад І. Г. Закордонний досвід реконструкції типових житлових будинків. Містобудування та територіальне планування. 2015. Вип. 58. С. 310-314.

Осипов О.Ф., Лека Д.Р. Проблеми реконструкції житлових будинків перших масових серій. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць КНУБА. 2019. Вип. 39. С.139 ‒ 145.

Варламов И.А., Реновация по-немецки. 2017. URL: https://varlamov.ru/2571589.html (Дата звернення: 12.09.2020).

ЭкоТехника. Солнечный Фрайбург: город сказка, город мечта. 2015 URL: https://ecotechnica.com.ua/arkhitektura/564-solnechnyj-frajburg-gorod-skazka-gorod-mechta.html (Дата звернення: 20.09.2020).

ЭкоТехника. "Умный" дом производит в 2 раза больше энергии, чем потребляет. 2015. URL: https://ecotechnica.com.ua/arkhitektura/478-b10-umnyj-dom-proizvodit-v-2-raza-bolshe-energii-chem-potreblyaet.html (Дата звернення: 15.10.2020).

Коваль С. П. Модернизация многоквартирных домов с повышением показателей энергоэффективности. Проект «МиР». 2011. URL: http://portal-energo.ru/articles/details/id/444 (Дата звернення: 19.08.2020).

Коваль С. П. Реконструкция и модернизация (санация) жилых домов в Восточной Германии. Полезный опыт для России. 2011. URL: http://portal-en ergo.ru/articles/details/id/121 (Дата звернення: 25.04.2020).

Строительный портал новых технологий. «Новая жизнь» панельных домов 60-х годов – присуждена премия ЕС. 2019. URL: https://taratutenko.ru/novaya-zhizny-panelynh-domov-60-h-godov-v-prisuzhdena-premiya-es-2019.html (Дата звернення: 02.09.2020).

Фраунгофер-Гезельшафт. Сонячні енергетичні рішення для фасадів. 2020. URL: https://www.fraunhofer.de/en/press/research- HYPERLINK "https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2020/march/solar-energy-solutions-for-facades.html"news/2020/march/solar-energy-solutions-for-facades.html (Дата звернення: 20.10.2020).

Хмарочос. Оновлення радянського житла: Латвія, Польща, Естонія. 2016. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/01/onovlennya-radyanskogo-zhitla-latviya-polshha-estoniya/ (Дата звернення: 08.09.2020).

Чернова Ю.С. Особенности воспроизводства жилищного фонда в зарубежных странах. Гуманитарные научные исследования. 2015. URL: http://human.snauka.ru/2015/02/9156 (Дата звернення: 16.09.2020).

Яковлев П. Как в Прибалтике повышают энергоэффективность старого жилья. 2011. URL: https://est.ua/ru/press/43866/ (Дата звернення: 17.09.2020).

Tomi‐Samuel Tulamo (editor), Yrsa Cronhjort, Ville Riikonen, Markku KolehmainenInnovation in timber construction for the modernisation of the building envelope. Book 2 TES Extension Aalto University School of Arts, Design and Architecture Department of Architecture Technische Universität München Fakultät für Architektur. 2014. P.6. URL: https://www.researchgate.net/publication/294086317_smartTES_Innovation_in_timber_construction_for_the_modernisation_of_the_building_envelope_Book_2_TES_Extension_10032014 (Дата звернення: 15.09.2020).

References

Grabovoy P.G., Kharitonov V.A. (editor). (2006) Reconstruction and renovation of existing building of city [Rekonstruktsiya i obnovleniye sushchestvuyushchey zastroyki goroda]: a textbook. Moscow: ASV. Realproject. P-p. 72-74. (in Russian)

Kovalev D.V., Chudinova V.G. (2013) Reconstruction and modernization of the living environment of large-panel houses of mass series. [Rekonstruktsiya i modernizatsiya zhiloy sredy krupnopanel'nykh domov massovykh seriy]. Vestnik YUUrGU. Seriya «Stroitel'stvo i arkhitektura», Volume 13, Vyp.1, P-p. 4-8. (in Russian)

Novosad I. G. (2015) Foreign experience in the reconstruction of typical residential buildings. [Zakordonnyy dosvid rekonstruktsiyi typovykh zhytlovykh budynkiv]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, Vyp.58, P-p. 310-314. (in Ukranian)

Osipov O.F., Leka D.R. (2019) Problems of reconstruction of residential buildings of the first mass series. [Problemy rekonstruktsiyi zhytlovykh budynkiv pershoyi masovoyi seriyi]. Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannya rynkovykh vidnosyn: zbirnyk naukovykh pratsʹ KNUBA, Vyp.39, P-p.139 ‒ 145. (in Ukranian)

Varlamov I.A. (2017). Renovation in Germany. [Renovatsiya po-nemetsky] URL: https://varlamov.ru/2571589.html (Accessed: 12.09.2020). (in Russian)

Ekotehnika (2015). Sunny Freiburg: a fairy tale city, a dream city. [Solnechnyy Frayburg: gorod skazka, gorod mechta]. URL: https://ecotechnica.com.ua/arkhitektura/564-solnechnyj-frajburg-gorod-skazka-gorod-mechta.html (Accessed: 20.09.2020). (in Russian)

Ekotehnika (2015). "Smart" house produces 2 times more energy than it consumes. ["Umnyy" dom proizvodit v 2 raza bol'she energii, chem potreblyayet]. URL: https://ecotechnica.com.ua/arkhitektura/478-b10-umnyj-dom-proizvodit-v-2-raza-bolshe-energii-chem-potreblyaet.html (Accessed: 15.10.2020). (in Russian)

Koval S.P. (2011). Modernization of apartment buildings with increased energy efficiency. Project "MiR". [Modernizatsiya mnogokvartirnykh domov s povysheniyem pokazateley energoeffektivnosti. Proyekt «MiR»]. URL: http://portal-energo.ru/articles/details/id/444 (Accessed: 19.08.2020). (in Russian)

Koval S.P. (2011). Reconstruction and modernization (refurbishment) of residential buildings in East Germany. A useful experience for Russia. URL: http://portal-en ergo.ru/articles/details/id/121 (Accessed: 25.04.2020). (in Russian)

Stroitel'nyy portal novykh tekhnologiy (2019). "New life" for panel houses from the 60s - awarded with an EU prize. [«Novaya zhizn'» panel'nykh domov 60-kh godov - prisuzhdena premiya ES] URL: https://taratutenko.ru/novaya-zhizny-panelynh-domov-60-h-godov-v-prisuzhdena-premiya-es-2019.html (Accessed: 02.09.2020). (in Russian)

Fraungofer-Gezel'shaft (2020). Solar energy solutions for facades. [Sonyachni enerhetychni rishennya dlya fasadiv] URL: https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2020/march/solar-energy-solutions-for-facades.html (Accessed: 20.10.2020). (in Ukranian)

Khmarochos (2016). Renovation of Soviet housing: Latvia, Poland, Estonia. [Onovlennya radyansʹkoho zhytla: Latviya, Polʹshcha, Estoniya.] URL: https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/01/onovlennya-radyanskogo-zhitla-latviya-polshha-estoniya/ (Accessed: 08.09.2020). (in Ukranian)

Chernova Y.S. (2015). Features of reproduction of housing stock in foreign countries. [Osobennosti vosproizvodstva zhilishchnogo fonda v zarubezhnykh stranakh]. Gumanitarnyye nauchnyye issledovaniya. URL: http://human.snauka.ru/2015/02/9156 (Accessed: 16.09.2020). (in Russian)

Yakovlev P. (2011). How the energy efficiency of old housing is being improved in the Baltics. [Kak v Pribaltike povyshayut energoeffektivnost' starogo zhil'ya] URL: https://est.ua/ru/press/43866/ (Accessed: 17.09.2020). (in Russian)

Tomi‐Samuel Tulamo (editor), Yrsa Cronhjort, Ville Riikonen, Markku Kolehmainen. (2014). Innovation in timber construction for the modernisation of the building envelope. Book 2 TES Extension Aalto University School of Arts, Design and Architecture Department of Architecture Technische Universität München Fakultät für Architektu. P.6. URL: https://www.researchgate.net/publication/294086317_smartTES_Innovation_in_timber_construction_for_the_modernisation_of_the_building_envelope_Book_2_TES_Extension_10032014 (Accessed: 15.09.2020). (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Демків, М., & Попова , С. (2021). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ТИПОВОЇ ПОВОЄННОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 257–282. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.257-282

Номер

Розділ

Статті