ТЕРИТОРІЇ ЛІСІВ У РОЗПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ЛЬВОВА

Автор(и)

  • Галина Петришин НУ «Львівська політехніка»
  • Роман Любицький НУ «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.232-247

Ключові слова:

антропогенне навантаження, експансія міста, ліс, Львівська ОТГ

Анотація

У сферу життєдіяльності великого міста ліси входять як природній ресурс, а згодом як території його експансії. Існуючі зелені масиви Львова змінюються із привнесенням нових функцій, відступають під натиском забудови. Зазнає фрагментації природний каркас міста та послаблено його зв'язки з регіональним. Найбільш вразливими є території Брюховицького та Винниківського лісопарків, які увійшли в затверджену у 2020 р. ОТГ Львова.

Біографії авторів

Галина Петришин, НУ «Львівська політехніка»

кандидат архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування

Роман Любицький , НУ «Львівська політехніка»

кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування

Посилання

Список використаних джерел

Filipiak, K. i Zaręba, A. (2014), “Lasy podmiejskie Wrocławia: Las Rędziński”, in Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 13/4, pp. 57-70.

Lukashchuk, H. (2018), “Degradation of the forest parks in conditions of the development of Lviv agglomeration”, Architectural Studies, Scientific journal of Lviv Polytechnic National University, Volume 4, Number 2, рр. 221–227.

Petryshyn, H. (2015), “Ecological balance in the development of town planning systems: historical aspect”. Architectural Studies, , Scientific journal of Lviv Polytechnic National University, Volume 1, Number 1, рр. 29–33.

Petryshyn, H., Kryvoruchko, O., Lukashchuk, H. and Tupis, S. (2015). “The park in St. Yuri (St. George) square – the jewel in the emerald necklace of the city of Lviv”, in Czas. Techn. Architektura, 10-A (16), pp. 3–20.

Petryshyn, H. (2019), “The housing in contemporary urban development tendencies of Lviv”. Space & Form, 40, рр. 221–232.

Pohrebennyk, V., Petryshyn, H., Danylko, N., Borowik, B. and Zawislak, S. (2018), “Potential for the development of recreation of the Lviv aglomeration on the basis of surface waters”, in 18th Intern. Multidisc. Scient. geoconference SGEM 2018. Hydrology and water resources: proceedings, 2–8 July, 2018, Albena, Bulgaria, pp. 579–586. DOI: 10.5593/sgem2018/3.1/S12.075

“Plan krolewskiego stolecznego miasta Lwowa” (1890), доступно на: https://uma.lvivcenter.org/uk/maps/34384 (дата звернення 12 вересня 2020).

Sosnowa, N. and Tupis, S. (2016). Protection of natural landscapes of a city and their use as recreational and public spaces (based on the example of Znesinnia regional landscape park (Ukraine). Przestrzeń i Forma, 27, pp. 203—212.

Szulczewska, B. (2002). Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast. Warszawа: SGGW.

Біла, Т. (2013). “Аналіз природно-рекреаційного потенціалу приміської зони Львова”, в Вісник Львівського університету. Серія географічна, випуск 46, сс. 28–36.

Владимиров, В.В. (1999), “Урбоэкология”, Москва, МНЭПУ.

“Схема озеленення” (2008), в Генеральний план Львова, доступно на: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14z0dQ6_ZSvKpFcwPEUWZ8ES7Cwez1nV9) (дата звернення 12 вересня 2020)

Дейнека, А. та Копач, М. (2001), “Проблеми і перспективи рекреаційного використання лісів Львівської області”. Регіональна економіка, випуск 2, сс.171-175.

Закон України "Про природно-заповідний фонд" № 2456-XII від 16 червня 1992 року.

Курницька, М.П. (2010), “Екологічні аспекти зростання деревних рослин в урбанізованому середовищі”, в Науковий вісник НЛТУ, випуск 21.7, сс. 55–58.

Мельник, А.В., кер. (2011), Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.), Т. 1, 2, 3. Львів: Регіональне агентство стійкого розвитку.

Новобудови Львова, доступно на: https://novobudovy.com, (дата звернення 12 вересня 2020).

“Операція «Брюховичі». в Zaxid.net. доступно на: https://zaxid.net/tse_bude_misto_v_misti_n1485236 (дата звернення 12 вересня 2020).

“ПДП території по вул. Б. Хмельницького у м. Винники “Для будівництва та обслуговування дитячо-юнацького спортивного табору з реабілітаційним санаторієм та об’єктами спортивної інфраструктури навколо Винниківського озера в м. Винники (ТзОВ ’’Студія 5Ф’’)”, (2018), доступно на: https://vynnyky-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Proekt-M1_500.pdf (дата звернення 12 вересня 2020).

Петришин, Г.П. (1990). “Природно-ландшафтные основы процесса градообразования”, дисс. канд. арх.: 18.00.01, Московский Архитектурный институт, Москва.

Петришин, Г.П. (2020), “Розвиток архітектурно-містобудівного комплексу Львівської обласної психіатричної лікарні” в Вісник НУЛП "Архітектура", випуск 2, зошит 1, сс. 133–142.

Петришин, Г.П., Лукащук, Г.Б., Тупісь, С.П. та Криворучко, О.Ю. (2016), “Зміна дендрологічного складу насаджень у сквері на площі святого Юра у Львові в умовах містобудівної інтенсифікації”, в Наук. вісн. НЛТУ України, випуск 26.8, сс. 224–231.

Петришин, Г.П. та Любицький, Р.І. (2019) «Значущість «Проєкту детального планування центральної частини Львова» 1970 р. у формуванні сучасного міста”, в Черкес Б.С та Дида І.А. (ред.), Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи, Видавництво Львівської політехніки, Львів, сс. 57-69.

“Правова позиція ЕПЛ щодо Винниківського озера або що не так із благоустроєм цієї території ТзОВ “Академія футболу”, в “Екологія Право Людина”, доступно на: http://epl.org.ua (дата звернення 12 вересня 2020).

“Проектований РЛП “Львівський”, в Регіональне агентство стійкого розвитку, доступно на: http://ngo.lnu.edu.ua/rasd/works/rlp-lvivskyy (дата звернення 12 вересня 2020).

Собечко, О. (2009), “Зелена зона міста Львова та її екологічний стан”. Вісник Львів. Ун-ту, Серія геогр., випуск 37, сс. 215–224.

Соснова, Н.С. (2012), “Аспекти екологічно-збалансованого розвитку Львова”. Вісник НУЛП “Архітектура”, випуск 728, cc. 114-119.

Токарєва, О.В. (2004), “Значення приміських лісів світу та України в контексті сталого розвитку”. Науковий вісник УДЛТУ, випуск14.5, с. 232-236.

References

Bila, T. (2013), “Analiz pryrodno-rekreatsiynoho potentsialu prymisʹkoyi zony Lʹvova”, in Visnyk Lʹviv. universytetu. Seriya heohrafichna, vypusk 46, pp. 28–36. (in Ukrainian)

Deyneka, A. ta Kopach, M. (2001), “Problemy i perspektyvy rekreatsiynoho vykorystannya lisiv Lʹvivsʹkoyi oblasti”, in Rehionalʹna ekonomika, vypusk 2, pp.171-175. (in Ukrainian)

Filipiak, K. i Zaręba, A. (2014), “Lasy podmiejskie Wrocławia: Las Rędziński”, in Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 13/4, pp. 57-70. (in Polish)

Kurnytsʹka, M.P. (2010), “Ekolohichni aspekty zrostannya derevnykh roslyn v urbanizovanomu seredovyshchi”, in Naukovyy visnyk NLTU, vypusk 21.7, pp. 55–58. (in Ukrainian)

Lukashchuk, H. (2018), “Degradation of the forest parks in conditions of the development of Lviv agglomeration”, in Architectural Studies, 4. 2, рр. 221–227. (in English)

Melʹnyk, A.V., ker. (2011), “Proekt stvorennya obʺyektiv pryrodno-zapovidnoho fondu na prymisʹkykh zemlyakh Lʹvivsʹkoyi misʹkoyi rady: Zvit pro NDR (zaklyuch.)”, T. 1, 2, 3. Lʹviv: Rehionalʹne ahentstvo stiykoho rozvytku. (in Ukrainian)

Novobudovy Lʹvova, available at: https://novobudovy.com (accessed 12 September 2020). (in Ukrainian)

Operatsiya «Bryukhovychi», v Zaxid.net. available at: https://zaxid.net/tse_bude_misto_v_misti_n1485236 (accessed 12 September 2020). (in Ukrainian)

“PDP terytoriyi po vul. B. Khmelʹnytsʹkoho u m. Vynnyky «Dlya budivnytstva ta obsluhovuvannya dytyacho-yunatsʹkoho sportyvnoho taboru z reabilitatsiynym sanatoriyem ta obʺyektamy sportyvnoyi infrastruktury navkolo Vynnykivsʹkoho ozera v m. Vynnyky (TzOV ʺStudiya 5Fʺ)”, (2018), available at: https://vynnyky-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Proekt-M1_500.pdf (accessed 12 September 2020). (in Ukrainian)

Petryshyn, H. (2015), “Ecological balance in the development of town planning systems: historical aspect”, in Architectural Studies, 1, № 1, рр. 29–33. (in English)

Petryshyn, H. (2019), “The housing in contemporary urban development tendencies of Lviv”, in Space & Form, 40, рр. 221–232. (in English)

Petryshyn, H., Kryvoruchko, O., Lukashchuk, H. and Tupis, S. (2015), “The park in St. Yuri (St. George) square – the jewel in the emerald necklace of the city of Lviv”, in Czas. Techn. Architektura, 10-A (16), ss. 3–20. (in English)

Petryshyn, H.P. (1990). “Pryrodno-landshaftnye osnovy protsessa gradoobrazovanyya”, dyss. kand. arkh.: 18.00.01, Moskovskiy Arkhitekturnyy institut, Moskva. (in Russian)

Petryshyn, H.P. (2020), “Rozvytok arkhitekturno-mistobudivnoho kompleksu Lʹvivsʹkoyi oblasnoyi psykhiatrychnoyi likarni”, in Visnyk NULP "Arkhitektura", vypusk 2, zoshyt 1, ss. 133–142. (in Ukrainian)

Petryshyn, H.P. and Lyubytsʹkyy, R.I. (2019) “Znachushchistʹ “Proyektu detalʹnoho planuvannya tsentralʹnoyi chastyny Lʹvova” 1970 r. u formuvanni suchasnoho mista”, in Cherkes B.S and Dyda I.A. (red.), Andriy Rudnytsʹkyy: arkhitekturnyy portret na foni epokhy, Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, Lʹviv, ss. 57-69. (in Ukrainian)

Petryshyn, H.P., Lukashchuk, H.B., Tupisʹ, S.P. and Kryvoruchko, O.Y. (2016), “Zmina dendrolohichnoho skladu nasadzhenʹ u skveri na ploshchi svyatoho Yura u Lʹvovi v umovakh mistobudivnoyi intensyfikatsiyi”, in Nauk. visn. NLTU Ukrayiny, vypusk 26.8, pp. 224–231. (in Ukrainian)

“Plan krolewskiego stolecznego miasta Lwowa”. (1890), available at: https://uma.lvivcenter.org/uk/maps/34384 (accessed 12 September 2020). (in Polish)

Pohrebennyk,V., Petryshyn, H., Danylko, N., Borowik, B. and Zawislak, S. (2018), “Potential for the development of recreation of the Lviv aglomeration on the basis of surface waters», in 18th Intern. Multidisc. Scient. geoconference SGEM 2018. Hydrology and water resources: proceedings, 2–8 July, 2018, Albena, Bulgaria, pp. 579–586. DOI: 10.5593/sgem2018/3.1/S12.075 (in English)

“Pravova pozytsiya EPL shchodo Vynnykivsʹkoho ozera abo shcho ne tak iz blahoustroyem tsiyeyi terytoriyi TzOV “Akademiya futbolu”, in “Ekolohiya Pravo Lyudyna”, available at: http://epl.org.ua (accessed 12 September 2020). (in Ukrainian)

“Proektovanyy RLP “Lʹvivsʹkyy”, v Rehionalʹne ahent•stvo stiykoho rozvytku, available at: http://ngo.lnu.edu.ua/rasd/works/rlp-lvivskyy (accessed 12 September 2020). (in Ukrainian)

“Skhema ozelenennya” (2008), v Heneralʹnyy plan Lʹvova, available at: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14z0dQ6_ZSvKpFcwPEUWZ8ES7Cwez1nV9) (accessed 12 September 2020). (in Ukrainian)

Sobechko, O. (2009), “Zelena zona mista Lʹvova ta yiyi ekolohichnyy stan”. Visnyk Lʹviv. Un-tu, Seriya heohr., vypusk 37, pp. 215–224. (in Ukrainian)

Sosnova, N.S. (2012), “Aspekty ekolohichno-zbalansovanoho rozvytku Lʹvova”. Visnyk NULP “Arkhitektura”, vypusk 728, pp. 114-119. (in Ukrainian)

Sosnowa, N. and Tupis, S. (2016), “Protection of natural landscapes of a city and their use as recreational and public spaces (based on the example of Znesinnia regional landscape park (Ukraine)”, in Przestrzeń i Forma, 27, pp. 203 -212. (in English)

Szulczewska, B. 2002. “Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast”. Warszawа: SGGW. (in Polish)

Tokaryeva, O.V. (2004), “Znachennya prymisʹkykh lisiv svitu ta Ukrayiny v konteksti staloho rozvytku”. Naukovyy visnyk UDLTU, vypusk 14.5, pp. 232-236. (in Ukrainian)

Vladimirov, V.V. (1999). “Urboekologiya”. Moskva: MNEPU. (in Russian)

Zakon Ukrayiny "Pro pryrodno-zapovidnyy fond" № 2456-XII vid 16 chervnya 1992 roku. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Петришин, Г., & Любицький , Р. . (2021). ТЕРИТОРІЇ ЛІСІВ У РОЗПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ЛЬВОВА . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 232–247. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.232-247

Номер

Розділ

Статті