МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНЖЕНЕРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПЕРЕТИНІВ МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЕЙ

Автор(и)

  • Микола Осетрін Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Володимир Тарасюк Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Дмитро Беспалов Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Валентина Беспалова Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Оксана Мирошниченко Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.215-231

Ключові слова:

мультикритеріальний аналіз, інженерно-планувальне рішення, перетин міських магістралей, метод TOPSIS, критерії оцінки

Анотація

Стаття спрямована на ознайомлення читачів із мультикритеріальним аналізом як одним із методів обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей. Цей метод широко використовується за кордоном, оскільки дозволяє порівняти критерії за кількісними та якісними показниками з різними напрямками «позитивного рішення» (максимальне чи мінімальне).

Для врахування кількох критеріїв оцінки для кожного із планувальних рішень, доцільно, на відміну від суто експертного, використовувати кількісний метод знаходження оптимального варіанту за зваженими критеріями – метод мультикритеріального аналізу (Multiple criteria decision analysis - MCDA). У транспортному плануванні метод мультикритеріального аналізу оцінки планувальних рішень перетинів міських магістралей залежить від конкретних умов та обраної шкали оцінювання.

В роботі виконано опис одного із видів методів мультикритеріального аналізу – TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) та розглянуто алгоритм його розрахунку. В якості прикладу розглянуто чотири варіанти планувальних рішень правобережних підходів до Подільсько-Воскресенського мостового переходу у місті Києві. В результаті отримано рейтинг проєктних сценаріїв планувальних рішень перетину міських магістралей згідно методу TOPSIS.

Біографії авторів

Микола Осетрін, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, професор кафедри міського будівництва

Володимир Тарасюк, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, асистент кафедри міського будівництва

Дмитро Беспалов, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри міського будівництва

Посилання

Список джерел

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 61 с.

Осетрін М.М. Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей / М.М. Осетрін, О.В. Карпенко // Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 51. - С. 401-407.

Осетрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К., ІЗМН, 1997 – 196с.

Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов. – М.: Транспорт, 1990.-240 с.

Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. – М.: Высшая школа, 1985. – 239 с.

Гохман В.А., Визгалов В.М., Поляков М.П. Пересечения и примыкания автомобильных дорог: Учеб. пособие для авт. дор. спец. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 319 с.

Вучик В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни / Вучик В.Р. / пер. с англ. А. Калинина под научн. ред. М. Блинкина. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. – 576 с.

Екологічна оцінка перетинів міських магістралей у різних рівнях: навчальний посібник / М.М. Осетрін, Б.В. Солуха, Т.О. Шилова та ін. – К.: КНУБА, 2010. – 108 с .

Солуха І.Б. Методи урбоекологічної оцінки транспортно-планувальних вузлів на вулично-дорожній мережі крупних міст (на прикладі м. Києва): дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування» / Солуха І.Б. – Київ, 2015. – 196с.

Солуха Б.В., Фукс Г.Б. Міська екологія: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2004. – 338 с.

Беспалов Д.О. Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях / Д.О.Беспалов, М.М. Осетрін // Містобудування та територіальне планування. – К., 2011. – Вип. 39. – С. 302-305.

Вікович І.А. Розробка імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги транспортних засобів / І.А. Вікович, Р.М. Зубачик // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. – Харків, 2013. – № 70(1043). – С. 48–59.

Осетрін М.М. Транспортне моделювання як один із методів оцінки ефективності інженерно-планувальних елементів розв’язок в різних рівнях / М.М. Осетрін, Д.О. Беспалов, М.І. Дорош, В.П. Тарасюк // Містобудування та територіальне планування:, наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 70. – С. 417-430.

Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making: A Comparative Study. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers (now Springer). p. 320.

Hwang, C.L.; Lai, Y.J.; Liu, T.Y. (1993). "A new approach for multiple objective decision making". Computers and Operational Research. 20 (8): 889–899.

Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving: Third Revised Edition Paperback – January 1, 1963.

Тарасюк В.П. Принципи і методи оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку при обґрунтуванні вибору інженерно-планувального рішення транспортно-планувальних вузлів (на прикладі м. Києва): дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.20, «Містобудування, та територіальне планування» / Тарасюк В.П. – Київ, 2018. – 150 с.

References

DBN V.2.3-5:2018 Vulytsi ta dorohy naselenykh punktiv. K.: Minrehion Ukrayiny, 2018. – 61 p. (in Ukrainian).

Osetrin M.M. Pryntsypy i metody obgruntuvannia vyboru inzhenerno-planuvalnoho rishennia peretynu miskykh mahistralei / M.M. Osetrin, O.V. Karpenko // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. - 2014. - Ed. 51. - pp. 401-407. (in Ukrainian).

Osetrin M.M. Miski dorozhno-transportni sporudy. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv VNZ. – К., IZMN, 1997 – 196 p. (in Ukrainian).

Lobanov E.M. Transportnaya planirovka gorodov: Uchebnik dlya studentov vuzov. – М.: Transport, 1990.-240 p. (in Russian).

Fishel'son M.S. Transportnaya planirovka gorodov.– М.: Vysshaya shkola, 1985. – 239 p. (in Russian).

Gohman V.A., Vizgalov V.M., Polyakov M.P. Peresecheniya i primykaniya avtomobil'nyh dorog: Ucheb. posobie dlya avt. dor. spec. vuzov. 2-nd edition, revised. – М.: Vysshaya shkola, 1989. – 319 p. (in Russian).

Vuchic V.R. Transportation for Livable Cities / Vuchic V.R. / translation by А. Kalinin on scientific editing by M.Blinkin. – М.: Izdatel'skij dom «Territoriya budushchego», 2011. – 576 p. (in Russian).

Ekolohichna otsinka peretyniv miskykh mahistralei u riznykh rivniakh: navchalnyi posibnyk / M.M. Osetrin, B.V. Solukha, T.O. Shylova and others – К.: KNUCA, 2010. – 108 p . (in Ukrainian).

Solukha I.B. Metody urboekolohichnoi otsinky transportno-planuvalnykh vuzliv na vulychno-dorozhnii merezhi krupnykh mist (na prykladi m. Kyieva): dys. kand. tekhn. nauk: spets. 05.23.20 «Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia» / Solukha I.B. – К, 2015. – 196 p. (in Ukrainian).

Solukha B.V., Fuks H.B. Miska ekolohiia: Navchalnyi posibnyk.– К.: КНУБА, 2004. – 338 p. (in Ukrainian).

Bespalov D.O. Osoblyvosti rezhymu rukhu transportnoho potoku na peretynakh miskykh mahistralei v riznykh rivniakh / D.O.Bespalov, M.M. Osetrin // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. – К., 2011. – Ed. 39. – pp. 302-305. (in Ukrainian).

Vikovych I.A. Rozrobka imitatsiinoi modeli dlia vyznachennia maksymalnoi dovzhyny cherhy transportnykh zasobiv / I.A. Vikovych, R.M. Zubachyk // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI»: zbirnyk naukovykh prats. – Kharkiv, 2013. – № 70(1043). – pp. 48–59. (in Ukrainian).

Osetrin M.M. Transportne modeliuvannia yak odyn iz metodiv otsinky efektyvnosti inzhenerno-planuvalnykh elementiv rozviazok v riznykh rivniakh / M.M. Osetrin, D.O. Bespalov, M.I. Dorosh, V.P. Tarasiuk // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia:, nauk.-tekhn. zbirnyk. – К., KNUCA, 2019. – Ed. 70. – pp. 417-430. (in Ukrainian).

Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making: A Comparative Study. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers (now Springer). p. 320. (in English).

Hwang, C.L.; Lai, Y.J.; Liu, T.Y. (1993). "A new approach for multiple objective decision making". Computers and Operational Research. 20 (8): pp. 889–899. (in English).

Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving: Third Revised Edition Paperback – January 1, 1963. (in English).

Tarasiuk V. Evaluation Principles and Methods of the Traffic Stream Energy Consumption Influence when Substantiating a Choice of Engineering Planning Solution of Transportation Hubs (by the example of Kyiv City): Thesis for the scientific degree of Candidate of Sciences in Engineering: specialty 05.23.20 – Town building and spatial planning / Tarasiuk V. – Kiev, 2018. – 150 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Осетрін, М., Тарасюк, В., Беспалов, Д., Беспалова , В., & Мирошниченко, О. (2021). МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНЖЕНЕРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПЕРЕТИНІВ МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЕЙ . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 215–231. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.215-231

Номер

Розділ

Статті