ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІСТОРИЧНИХ ЦЕНТРІВ МАЛИХ МІСТ

Автор(и)

  • Нелля Лещенко Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Ключові слова:

реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ), кумулятивний розвиток

Анотація

В статті визначено поняття «реставраційно-реконструктивна трансформація» (РРТ). Виділено чотири взаємопов’язаних системних рівня комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст. Сформульовано його загальні принципи, що є актуальними для всіх системних рівнів. Визначено принцип «кумулятивного розвитку» як головний при здійсненні реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів.

Біографія автора

Нелля Лещенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел

Водзинський Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам’яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-ті – 1990-ті рр.): автореф. дис. … к. арх. Київ, 2011. 20 с.

Дьомін М. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності в Україні. Мистецькі обрії. Київ, 2005. Вип. 7. С. 263-268.

Могитич І. Проблеми збереження традиційної архітектурної спадщини. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. Львів, 1996. Вип. 4. С. 17–18.

Михайлишин О.Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій ХХ століття: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2014. 34 с.

Водзинский Е. Е., Нельговский Ю. А., Трегубова Т.А. Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР. Київ, 1982. 120 с.

Осиченко Г. О. Реконструкція історичного середовища міста. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2009. Вип.35. С. 343-354.

Плешкановська А. М., Планування реконструктивної діяльності як умова розвитку міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ, 2015. Вип.38. С. 314-320.

Устенко Т. В., Водзинский Е.Е. Охрана историко-архитектурного наследия в городах Украины. Градостроительные вопросы сохранения и использования памятников архитектуры. Москва, 1980. С. 94-100.

Орленко М. І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХІ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … д. арх. Київ, 2018. 44 с.

Бевз М. В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст: автореф. дис. … д. арх. Харків, 2004. 32 с.

Черкасова Е. Т., Лопатько В. М., Ломбардини Н. Реновация и ревалоризация объектов архитектуры: учебное пособие. Харьков, 2015. 120 с.

Каплинська М. В. Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України.: автореф. дис. … к. арх. Львів, 2014. 24 с.

Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2017. 34 с.

Кодін В.О. Основи реконструкції історичних міст. Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 172 с.

Сторожук С. С. Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси): автореф. дис. … к. арх.: 18.00.04. Київ, 2018. 24 с.

Сеньковська Я. Т. Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об’єктів міста (на прикладі м. Львова): дис. … к. арх. Львів, 2017. 276 с.

Соколовська Ю. С. Принципи реновації архітектурного середовища в районах масової забудови міст України: автореф. дис. … к. арх. Київ, 2017. 20 с.

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 –58.

ДБН Б.2.2-12:2019: Планування та забудова територій. Київ, 2019. 177c.

Лещенко Н. А. Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: дис. … д. арх. Київ, 2020. 447 с.

Leshchenko N. New construction and reconstruction of the historic architectural environment in a view of zones of protection the monuments of architecture and town planning. Motrol. Lublin – Rzeszow, 2016. Vol. 18, No 10. P. 33 – 43.

References

Vodzynskyi YE. (2011). Principles and methods of protection of species disclosure of architectural monuments in the landscape of historic cities (1970s - 1990s). [Pryntsypy ta metody okhorony vydovoho rozkryttya pamʹyatok arkhitektury v krayevydi istorychnykh mist (1970-ti – 1990-ti rr.)]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20. (in Ukrainian)

Dʹomin M. (2005). Current problems of monument protection in Ukraine. [Aktualʹni problemy pamʹyatkookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini]. Mystetsʹki obriyi, 7, 263-268. (in Ukrainian)

Mohytych I. (1996). Problems of preservation of traditional architectural heritage. [Problemy zberezhennya tradytsiynoyi arkhitekturnoyi spadshchyny]. Visnyk instytutu Ukrzakhidproektrestavratsiya, 4, 17–18. (in Ukrainian)

Mykhaylyshyn O. L. (2014). Development of architecture of interwar Volhynia in the conditions of sociocultural transformations of the XX century. [Rozvytok arkhitektury mizhvoyennoyi Volyni v umovakh sotsiokulʹturnykh transformatsiy XX stolittya]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34. (in Ukrainian)

Vodzinskiy Ye. Ye., Nel'govskiy YU. A., Tregubova T.A. (1982). Methodical recommendations for the study of the historical and architectural heritage in the cities of the Ukrainian SSR. [Metodicheskiye rekomendatsii po issledovaniyu istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainskoy SSR], Kií̈v, 120. (in Russian)

Osychenko H. O. (2009). Reconstruction of the historical environment of the city. [Rekonstruktsiya istorychnoho seredovyshcha mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 35, 343-354. (in Ukrainian)

Pleshkanovsʹka A. M. (2015). Reconstruction planning as a condition for city development. [Planuvannya rekonstruktyvnoyi diyalʹnosti yak umova rozvytku mista]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 38, 314-320. (in Ukrainian)

Ustenko T. V., Vodzinskiy Ye.Ye. (1980). Protection of historical and architectural heritage in the cities of Ukraine. [Okhrana istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainy]. Gradostroitel'nyye voprosy sokhraneniya i ispol'zovaniya pamyatnikov arkhitektury, 94-100. (in Russian)

Bevz M. V. (2004). Methodological bases of preservation and regeneration of protected architectural complexes of historical cities. [Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist]: avtoref. dys. … d. arkh. Kharkiv, 32. (in Ukrainian)

Orlenko M. I. (2018). Problems and methods of restoration of architectural monuments of Ukraine (XI - early XX century). [Problemy ta metody restavratsiyi pamʹyatok arkhitektury Ukrayiny (XI – poch. XX st.)]: avtoref. dys. … d. arkh. Kyyiv, 44. (in Ukrainian)

Cherkasova Ye. T., Lopat'ko V.M., Lombardini N. (2015). Renovation and revalorization of architectural objects. [Renovatsiya i revalorizatsiya ob"yektov arkhitektury]: uchebnoye posobiye, Khar'kov, 120. (in Russian)

Kaplynsʹka M. V. (2014). Architectural and town-planning principles of regeneration of market squares of historical cities of the Western region of Ukraine. [Arkhitekturno-mistobudivni pryntsypy reheneratsiyi rynkovykh ploshch istorychnykh mist Zakhidnoho rehionu Ukrayiny]: avtoref. dys. … k. arkh. Lʹviv, 24.

Rybchynsʹkyy O.V. (2017). The formation and revitalization of the downtown historic towns of Ukraine. [Formuvannya i revitalizatsiya seredmistʹ istorychnykh mist Ukrayiny]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34. (in Ukrainian)

Kodin V.O. (2009). Fundamentals of reconstruction of historic cities. [Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist]. Navchalʹnyy posibnyk, Kharkiv, 172. (in Ukrainian)

Storozhuk S.S. (2018). Principles of recreational use of depressed economic territories of coastal cities (on the example of the city of Odessa). [Pryntsypy rekreatsiynoho vykorystannya depresyvnykh hospodarsʹkykh terytoriy prymorsʹkykh mist (na prykladi mista Odesy)]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 24. (in Ukrainian)

Senʹkovsʹka YA. T. (2018). Functional-planning restructuring of territories of industrial objects of the city (on the example of Lviv). [Funktsionalʹno-planuvalʹna restrukturyzatsiya terytoriy promyslovykh obʺyektiv mista (na prykladi m. Lʹvova)]: dys. … k. arkh. Lʹviv, 276. (in Ukrainian)

Sokolovsʹka YU. S. (2017). Principles of renovation of the architectural environment in the areas of mass construction of cities of Ukraine. [Pryntsypy renovatsiyi arkhitekturnoho seredovyshcha v rayonakh masovoyi zabudovy mist Ukrayiny]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20. (in Ukrainian)

Leshchenko N., Tovbych V. (2019). Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation, 60, 51 –58. (in English)

DBN B.2.2-12:2019 (2019). Planning and development of territories. [Planuvannya ta zabudova terytoriy]. Kyyiv, 177. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2020). Methodological foundations of the restoration-reconstructive transformations of the historical centers of small towns. [Metodolohichni osnovy restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist]: dys. … d. arkh. Kyyiv, 447. (in Ukrainian)

Leshchenko N. (2019). New construction and reconstruction of the historic architectural environment in a view of zones of protection the monuments of architecture and town planning. Motrol, 18 (10), 33 – 43. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Лещенко, Н. . (2021). ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІСТОРИЧНИХ ЦЕНТРІВ МАЛИХ МІСТ . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 203–214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Номер

Розділ

Статті