ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Автор(и)

  • Костянтин Вяткін Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.189-202

Ключові слова:

містобудівна система, територія, урбанізований простір, етапи розвитку містобудівних систем, субурбанізація

Анотація

Стаття присвячена проведенню аналізу історичного розвитку основних принципів містобудування від етапів розвитку первинних міст до сучасних підходів до формування комфортного урбанізованого простору. Кожен етап цивілізаційного розвитку зі своїми завдання практичного забезпечення життєдіяльності людини із різними суспільними та соціальними потребами, здійснює вплив на формування середовища існування людини – урбанізованого простору із набором функціональних характеристик, здатних задовольнити населення не певному технологічному, соціально-економічному та суспільному рівнях розвитку. Кожен наступний етап розвитку містобудівних систем акумулює провідні досягнення попередніх етапів та характеризується пошуком шляхів забезпечення нових потреб населення, що формуються внаслідок розвитку соціуму, технологічного розвитку та факторів зовнішнього середовища. У статті проаналізовано ретроспективу розвитку містобудівних систем, їх основні принципи та характеристики. Визначено авторів досліджень, присвячених розвитку містобудування та провідних містобудівників різних історичних епох. Дістала подальшого удосконалення розробка етапізації розвитку містобудівних систем шляхом проведення ретроспективного аналізу та визначення принципів формування містобудівних систем у різні історичні періоди. Запропоновано визначити додаткові до класичної етапізації типи розвитку містобудівних систем, що характеризують сучасний стан містобудування та його перспективні тенденції. У результаті проведеного аналізу формуються уявлення про подальші тренди розвитку систем містобудування, зокрема аналізуються процеси агломераційного розвитку як перспективи вирішення ряду нагальних проблем урбанізованих територій. Розглядається роль субурбанізаційних процесів у системі агломераційного розвитку як форми забезпечення комфортного співіснування у системі «людина-природа-урбанізоване середовище».

Біографія автора

Костянтин Вяткін, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри Міського будівництва

Посилання

Список використаних джерел:

Фільваров Генріх Йосипович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 40. - С. 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_40_4.

Фильваров Г.И. Воспитание архитекторов градостроительной специальности, мифологии архитектуры. Г.И. Фильваров - Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наукових праць, 2004 – с. 43-47

Фильваров Г. И. Социально-пространственная организация производственного комплекса крупного города. Г. И. Фильваров – Градостроительство. – Киев, Будивельник, 1983. – Вып. 36. – с. 37-48

Плешкановська А.М. Епохи та міста // А. М. Плешкановська, О.Д. Савченко // Вид 2-ге, доповн. – К.: Логос, 2019. – 264 с.

Pleshkanovskaya A.M. Cities and epochs; scientific Ed. G.I. Filvarov. Kiev: Institute of Urbanistics A.M. Pleshkanovskaya, E.D. Savchenko - Logos, 2011

Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 184 с.

Баньковская С. Л. Эрнст Бёрджесс // Современная американская социология. М:., 1994. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://socioline.ru/

Лаппо Г.М. География городов. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 497 с.

Шкодовський Ю.М., Каменський В.І. Урбаністика: підручник. — Х.: ХНУБА, 2011. — 180 с.

Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи: збірник нормативно-правових актів і науково-аналітичних матеріалів з питань регіонального розвитку та просторового планування / В. С. Куйбіда, В. А. Негода, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2009. – 176 с.

Заяць Т. А., Краєвська Г. О., Кравцова Т. Г. (2018). Просторовий розвиток регіонів та поселенських структур: безпековий аспект. Ефективна економіка. № 11., режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6643.

Ріпенко А. І. Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних потреб: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / А. І. Ріпенко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2020. – 39 с.

Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ ст.): Монографія. — Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 208 с.

Смілка В. А. Синтез кадастру та моніторингу в містобудуванні / Смілка В. А. // Сучасні проблеми архіт-ри і містобуд. – Вип. 47, 2017. – С. 406–412.

Сардаров А. Проблемы архитектурного ансамбля (предпосылки формирования) / А. Сардаров // Архитектура и строительство. – 2013. – № 4 (234). – С. 62-65.

І. В. Міняйленко. (2013). Просторовий розвиток регіону: еволюція сучасних уявлень щодо сутності категорії, Ефективна економіка № 11

Чемакіна О. В. Шляхи підвищення ефективності використання міських територій / О. В. Чемакіна, Ю. О. Бондар. // Градостроительство, 2007. – С. 86–91.

Акулова И. И. Эффективность этажности жилой застройки крупных городов / И. И. Акулова / Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – № 5 (57). – С. 14-19.

Пандас А. В. (2015). Методи аналізу та регулювання просторового розвитку великого міста., Київ, ТОВ ТК Меганом, Науковий огляд, № 7 (17)

Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку: практ. посіб. / О. Берданова, В. Вакуленко; швейцарсько-український проект «Підтримка децентралі- зації в Україні – DESPRO». – Київ: ТОВ «Софія-А», 2012. – 88 с.

References:

Filvarov Henry Yosypovych // Modern problems of architecture and urban planning. - 2015. - Vip. 40. - P. 5. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_40_4. (in Ukrainian)

Filvarov GI Education of architects of urban planning, mythology of architecture. G.I. Filvarov - Experience and prospects of development of cities of Ukraine: Coll. scientific works, 2004 - p. 43-47 (in Ukrainian)

Filvarov GI Socio-spatial organization of the production complex of a large city. G.I. Filvarov - Urban Planning. - Kiev, Budivelnik, 1983. - Issue. 36. - p. 37-48 (in Russian)

Pleshkanovskaya AM Epochs and cities // А.М. Плешкановська, О.Д. Savchenko // Type 2, supplement. - К.: Логос, 2019. - 264 с. (in Ukrainian)

Pleshkanovskaya AM Cities and epochs; scientific Ed. G.I. Filvarov. Kiev: Institute of Urbanistics А.М. Pleshkanovskaya, E.D. Savchenko - Logos, 2011 (in English)

Demin NM Management of development of town-planning systems. - K .: Builder, 1991. - 184 p. (in Ukrainian)

Bankovskaya SL Ernst Burgess // Modern American Sociology. M:, 1994. Electronic resource. - Access mode: https://socioline.ru/ (in Ukrainian)

Lappo G.M. Geography of cities. - M .: VLADOS, 1997. - 497 p. (in Russian)

Shkodovsky YM, Kamensky VI Urbanism: a textbook. - Х.: ХНУБА, 2011. - 180 с. (in Ukrainian)

Kuybida VS Regional development and spatial planning of territories: the experience of Ukraine and other member states of the Council of Europe: a collection of legal acts and scientific and analytical materials on regional development and spatial planning / VS Kuybida, V. A. Negoda, VV Tolkovanov. - Kyiv: Kramar Publishing House, 2009. - 176 p. (in Ukrainian)

Zayats TA, Kraevskaya GO, Kravtsova TG (2018). Spatial development of regions and settlement structures: security aspect. Efficient economy. № 11., access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6643. (in Ukrainian)

Ripenko AI Conceptual and legal principles of land use for urban needs: author. dis. ... Dr. Jurid. Sciences: 12.00.06 / AI Ripenko; Nat. University "Odessa Law Academy". - Odessa, 2020. - 39 p. (in Ukrainian)

Posatsky BS City space and urban culture (at the turn of the XX-XXI centuries): Monograph. - L.: Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2007. - 208 p. (in Ukrainian)

Smilka V.A. Synthesis of cadastre and monitoring in urban planning / Smilka V.A. // Modern problems of architecture and urban planning. - Vip. 47, 2017. - P. 406–412. (in Ukrainian)

Sardarov A. Problems of architectural ensemble (prerequisites for formation) / A. Sardarov // Architecture and Construction. - 2013. - № 4 (234). - P. 62-65. (in Ukrainian)

IV Minyailenko. (2013). Spatial development of the region: the evolution of modern ideas about the essence of the category, Effective economy № 11 (in Ukrainian)

Chemakina O.V. Ways to increase the efficiency of urban areas / O. V. Chemakina, Yu. O. Bondar. // Urban planning, 2007. - P. 86–91. (in Ukrainian)

Akulova I.I. Efficiency of storeys of residential construction of large cities / I.I. Akulova / Problems of economy and management. - 2016. - № 5 (57). - P. 14-19. (in Russian)

Pandas AV (2015). Methods of analysis and regulation of spatial development of a large city., Kyiv, Ltd. TC Meganom, Scientific Review, № 7 (17) (in Ukrainian)

Berdanova O. Strategic planning of local development: practice. way. / O. Berdanova, V. Vakulenko; Swiss-Ukrainian project "Support to Decentralization in Ukraine - DESPRO". - Kyiv: LLC "Sofia-A", 2012. - 88 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Вяткін, К. . (2021). ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 189–202. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.189-202

Номер

Розділ

Статті