СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКОГО МІСТА

Автор(и)

  • Вадим Вадімов Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», Ukraine
  • Ірина Мерилова кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування та містобудування, Ukraine
  • Євгенія Самойленко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.172-188

Ключові слова:

прирічкові території, водний діаметр, рекреаційний каркас, ревіталізація, екологічний кластер

Анотація

Стаття доводить, що системний підхід до містобудівної організації прибережних територій включає складні екологічні та рекреаційні завдання. У дослідженні детально розглядається необхідність створення комплексної стратегії щодо відновлення прибережної зони. Обґрунтовується комплекс заходів, серед яких виділяється активізація водоохоронних функцій прибережних районів, реабілітація порушених територій, використання рекреаційного та містобудівного потенціалу прибережних територій для формування рекреаційної бази вздовж акваторії, розробка інтегрованої системи управління процесами прибережних зон та інтеграція еко-кластерів у структуру прибережних територій.

Робота окремо висвітлює можливість створення рекреаційного кластеру, який забезпечить безперервність природних рамок, враховуючи багатовекторність формування урбанізованого середовища. Встановлено, що зв’язок рекреаційного кластеру із заміською зеленою смугою та акваторією дозволить створити пішохідну рекреаційну базу в місті та за його межами, а також сприятиме екологізації міста та впливатиме на моделювання екологічної інфраструктури.

Біографії авторів

Вадим Вадімов, Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка»

доктор архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування та архітектури

Ірина Мерилова, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування та містобудування

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування та містобудування

Євгенія Самойленко , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

асистент кафедри архітектурного проектування та містобудування

Посилання

Література

Білоконь Ю.М. Регіональне планування. Теорія і практика. Київ: Логос, 2003. 246 с.

Вадимов В. М. Город и река (планировочные аспекты). Полтава, 2000. 214 с. 21.

Внесення змін до генерального плану розвитку міста. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища (звіт про стратегічну екологічну оцінку)». Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. Білоконя», Київ. 2019, 64 с.

Внесення змін до генерального плану розвитку міста Дніпропетровськ. Пояснювальна записка. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. Білоконя», Київ. 2019, 206 с.

Гельфонд А. Л. Город у реки. Идентичное и глобальное. Приволжский научн. журнал. 2017. С. 137-141.

Мерилова И. Комплексная оценка урбоэкологического состояния горда Днепр. Проблематика и пути решения. Містобудування та територіальне планування:наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2020. Вип. 70.С. 384-393.

Мерилова І. О.Світовий досвід реорганізації індустріальних територій в міські об’єкти рекреації. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб.КНУБА. Київ, 2019. №54. С. 289-297.

Мерилова И. А., Невгомонный Г. У., Речиц А. А. Парадигма развития депрессивных промышленных территорий в условиях постиндустриальной экономики. Містобудування та територіальне планування:наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2020. Вип. 74.С. 215-232.

Милькина И. В. Теоретические основы формирования стратегии инновационного развития территорий. Инновации, № 10, 2007. С. 81.

Нефедов В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. С.-Петербург: Полиграфист, 2002. 295 с.

Панченко Т. Ф. Проектирование курортов и зон отдыха. Киев: Будівельник, 1983. 101 с.

Розпорядження КМ України «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року». № 880-р від 17.10.2007.

Родионов И. В. Евгений Яшунский: Корона над Днепром. Запорожье: ПРИВОЗ ПРИНТ, 2018. 176 с. с ил.

Родионов И. В. Набережная имени…:биографический очерк. Запорожье: ПРИВОЗ ПРИНТ, 2012. 160 с. с ил.

Рубан Л. І. Методологічні основи архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора арх.: спец 18.00.04, Київ: КНУБА, 2020. 26 с.

Самойленко Є. В. Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2014. №53. С. 462-467.

Шульга Г. М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат): дис. на здобуття наук. ступеня доктора арх.: спец 18.00.04, Київ: КНУБА, 2018. 412 с.

Merylova I. O., Sokolova K. V. A human in the urban space of the globalized world. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2020, No.18– P. 113-120.

Panchenko, T. Territory planning and tourism development in the coastal zone of Ukraine. Transfer of Innovative Technologies 2019 Vol 2(1), P. 15-25.

Paris, R. La valeur des délaissés. Catalogue de l’expositionàl’InstitutFrançaised’Architecture; L’Atelier La forêt des délaissés. 2000. P. 19-29.

Secchi, B. Première leçond’urbanisme. Marseille: ÉditionParenthéses, 2006. 145 p.

References

Bilokonʹ Y. M. (2003). Regional planning. Theory and practice. [Rehionalʹne planuvannya. Teoriya i praktyka] Kyiv: Lohos, 246. (in Ukrainian)

Vadimov V. M. (2000). City and river (planning aspects). [Horod y reka (planyrovochnye aspekty)] Poltava, 214. (in Russian)

Making changes to the master plan of the city. Section «Environmental Protection (Strategic Environmental Assessment Report)». [Vnesennya zmin do heneralʹnoho planu rozvytku mista. Rozdil «Okhorona navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha (zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku)»] (2019). Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine, Ukrainian State Research Institute of Urban Design «DIPROMISTO named after Y. M. Bilokon». Kyiv: DIPROMISTO. 66. (in Ukrainian)

Making changes to the general development plan of the city of Dnepropetrovsk. [Vnesennya zmin do heneralʹnoho planu rozvytku mista Dnipropetrovsʹk. Poyasnyuvalʹna zapyska] Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine, Ukrainian State Research Institute of Urban Design «DIPROMISTO named after Y. M. Bilokon». Kyiv: DIPROMISTO. 206. (in Ukrainian)

Helʹfond A. L. (2017). City by the river. Identical and global. [Horod u reky. Ydentychnoe y hlobalʹnoe]. Pryvolzhskyy nauchn. Zhurnal, 137-141. (in Russian)

Merylova I. O. (2020). Comprehensive assessment of the urban ecological state of the city of Dnipro. Problems and solutions. [Kompleksnaya otsenka urboékolohycheskoho sostoyanyya horoda Dnepr. Problematyka y puty reshenyya] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya:nauk.-tekhn. zb. Kyiv: KNUBA, Vyp (№70), 384-393. (in Russian)

Merylova I. O. (2019). World experience of reorganization of industrial territories into urban recreation facilities. [Svitovyy dosvid reorhanizatsiyi industrialʹnykh terytoriy v misʹki ob’yekty rekreatsiyi] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya: nauk.-tekhn. zb. Kyiv: KNUBA, Vyp (№54), 289-297. (in Ukrainian)

Merylova I. A., Nevhomonnyy H. U., Rechyts A. A. (2020). The paradigm of the development of depressed industrial territories in a post-industrial economy. [Paradyhma razvytyya depressyvnykh promyshlennykh terrytoryy v uslovyyakh postyndustryalʹnoy ékonomyky] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya:nauk.-tekhn. zb. Kyiv: KNUBA. Vyp. (№74), 215-232. (in Russian)

Mylʹkyna Y. V. (2007). Theoretical foundations of the formation of a strategy for innovative development of territories. [Teoretycheskye osnovy formyrovanyya stratehyy ynnovatsyonnoho razvytyya terrytoryy] Ynnovatsyy, Vyp (№ 10), 81. (in Russian)

Nefedov V. A. (2002) Landscaping and environmental sustainability. [Landshaftnyy dyzayn y ustoychyvostʹ sredy] S.-Peterburh: Polyhrafyst, 295. (in Russian)

Panchenko T. F. (1983). Designing resorts and recreation areas. [Proektyrovanye kurortov y zon otdykha] Kyiv: Budivelʹnyk, 101. (in Russian)

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Concept of the national environmental policy of Ukraine for the period up to 2020». [Rozporyadzhennya KM Ukrayiny «Pro skhvalennya Kontseptsiyi natsionalʹnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku» ] № 880-r vid 17.10.2007. (in Ukrainian)

Rodyonov Y. V. (2018). Evgeny Yashunsky: Crown over the Dnieper. [Evhenyy Yashunskyy: Korona nad Dneprom] Zaporozhʹe: PRYVOZ PRYNT, 176. (in Russian)

Rodyonov Y. V. (2012). Embankment named...: biographical sketch. [Naberezhnaya ymeny…: byohrafycheskyy ocherk] Zaporozhʹe: PRYVOZ PRYNT, 160. (in Russian)

Ruban L. I. (2020). Methodological bases of architectural and landscape organization of coastal and water territories. [Metodolohichni osnovy arkhitekturno-landshaftnoyi orhanizatsiyi pryberezhnykh ta vodnykh terytoriy] avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktora arkh.: 18.00.04, Kyiv: KNUBA. 26. (in Ukrainian)

Samoylenko Y. V. (2014). Problems of functional use of the city territories in the context of architectural and landscape organization of the river space. [Problemy funktsionalʹnoho vykorystannya terytoriy mista v konteksti arkhitekturno-landshaftnoyi orhanizatsiyi pryrichkovoho prostoru] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, Kyiv: KNUBA, Vyp (№53), 462-467. (in Ukrainian)

Shulʹha H. M. (2018). Urban planning bases of spatial planning of mountain recreational territories (on the example of the Ukrainian Carpathians). [Mistobudivni osnovy prostorovoho planuvannya hirsʹkykh rekreatsiynykh terytoriy (na prykladi Ukrayinsʹkykh Karpat)] dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktora arkh.: 18.00.04, Kyiv: KNUBA, 412. (in Ukrainian)

Merylova I. O., Sokolova K. V. (2020). A human in the urban space of the globalized world. Anthropological Measurements of Philosophical Research, No.18, 113-120. (in English)

Panchenko T. (2019). Territory planning and tourism development in the coastal zone of Ukraine. Transfer of Innovative Technologies. Vol 2(1), 15-25. (in English)

Paris R. (2000). La valeur des délaissés. Catalogue de l expositionàl Institut Françaised Architecture; LʺAtelier La forêt des délaissés. 19-29. (in French)

Secchi B. (2006). Première leçondʺurbanisme. Marseille: ÉditionParenthéses, 145. (in French)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Вадімов, В., Мерилова, І., & Самойленко , Є. (2021). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКОГО МІСТА . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 172–188. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.172-188

Номер

Розділ

Статті