ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ МІСЬКИХ АГРОЛАНДШАФТНИХ СТРУКТУР

Автор(и)

  • Вікторія Щурова Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.161-171

Ключові слова:

агроландшафт, субурбанізація, садибна забудова, реконструкція, реновація, ландшафтно-рекреаційні території

Анотація

У статті висвітлюються проблеми негативного впливу господарств аграрного сектору, інтегрованого в центральну та серединну зони найкрупніших міст. Проаналізовано стратегії щодо реорганізації, обмежень чи повної заборони на садибну забудову в міському середовищі Європейських країн, Англії, США. Вибудовано ієрархію задач, проаналізовано теоретичні засади їхнього рішення на прикладі міста Києва. Сформульовано найбільш важливі характеристики, які визначають екологічний статут міських ландшафтів.

Біографія автора

Вікторія Щурова, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища

Посилання

Список джерел

Тімохін В.О. Історія й еволюція містобудівного мистецтва. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Львів. 2008. № 632. С. 34 – 43.

Височин І.А. Проксемічні проблеми двох укладів життя. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2013. 292 с.

Аверкіна М. Ф. Стійкий розвиток міста на засадах «зеленої логістики». Ефективна економіка, 2012. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1314

Колінько В.В., Куровський Г.К. Київ – священний простір. Від філософії простору до національної ідеї. Київ: Київська ландшафтна ініціатива. Друге видання, 2010. 256 с.

Тютюнник Ю.Г. Тоталлогия ландшафта. Киев: Центр гуманитарного образования НАН Украины, 2002. 122 с.

Кустовська О. В. Розвиток і трансформація мережі озеленених територій великих міст. Збалансоване природокористування, 2016. № 2. С. 75 – 80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_2_17.

Гайко Ю. І., Жидкова Т. В., Апатенко Т. М. Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 247 с.

Семенов В.Т., Штомпель Н. Э. Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты. Харьков: Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва., 2009. 340 c.

Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2-х т. / под ред. М. Бархина. Москва: «Искусство», 1975. Т. 1. 544 с.

Анисимова Л.В. Городской ландшафт. Социально-экологические аспекты проектирования: учеб. пособие. Вологда: ВоГТУ, 2002. 192 с.

Плешкановська А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. Київ: «ЛОГОС», 2005. 190 с.

Габрель М.М., Косьмій М.М. Унікальність простору міста. Аналіз і використання в управлінні його розвитком. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 53. С. 148 – 167.

Петро Бондар. Міські висоти. Опубліковано 29 серпня 2019 року. URL: https://texty.org.ua/d/2019/citygraph/

Надя Кельм, Влад Герасименко. Київські візерунки. URL: https://texty.org.ua/d/2019/kyiv_puzzle/

Зауваження та пропозиції до проекту Концепції стратегічного розвитку м. Києва – першої стадії Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони на період до 2025 року. С.А. Дюжев, Інститут архітектурного менеджменту О.В. Василюк, ВГО «Національний екологічний центр України». URL: https://www.necu.org.ua/wp-content/uploads/zauvazh-do-keoc-genplanu-kyeva.pdf

Субурбия: пригород американской мечты в условиях реальности 19.08.2018 от mentamore. URL: https://mentamore.com/socium/suburbiya.html

London Housing Strategy. May 2018. Published by Greater London Authority City Hall The Queen’s Walk London URL: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2018_lhs_london_housing_strategy.pdf

V. Masson, Y. Lion, A. Peter, G. Pigeon, J. Buyck & E. Brun. “Grand Paris”: regional landscape change to adapt city to climate warming. Climatic Change,Volume 117, Pp. 769 –782. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-012-0579-1

Single-family homes cover almost half of Los Angeles – here’s how that happened. By Elijah Chiland. Jan 15, 2020. URL: https://la.curbed.com/2018/9/10/17827982/single-family-houses-los-angeles-zoning-rules-explained

Щурова В.А. Моделювання ландшафтних ситуацій шляхом використання міждисциплінарних методів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 53. С. 82 – 89.

Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. Санкт-Петербург: «Полиграфист», 2002. 295 с.

References

Timokhin V.O. (2008). The history and evolution of urban art [Istoriia y evoliutsiia mistobudivnoho mystetstva] Visn. Nats. un-tu «Lviv. politekhnika». Lviv. № 632, 34 – 43. (in Ukrainian)

Vysochyn I.A. Proxemic problems of two lifestyles. [Proksemichni problemy dvokh ukladiv zhyttia] Sumy: vydavnycho-vyrobnyche pidpryiemstvo «Mriia-1» TOV, 2013. 292 p.

Averkina M. F. (2012). Sustainable development of the city on the basis of «green logistics». [Stiikyi rozvytok mista na zasadakh «zelenoi lohistyky»] Efektyvna ekonomika, 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1314 (in Ukrainian)

Kolinko V.V., Kurovskyi H.K. Kyiv is a sacred space. From the philosophy of space to the national idea. [Kyiv – sviashchennyi prostir. Vid filosofii prostoru do natsionalnoi idei] Kyiv: Kyivska landshaftna initsiatyva. Druhe vydannia, 2010. 256 p. (in Ukrainian)

Tiutiunnyk Yu.H. Landscape totallogy. [Totallogiya landshafta] Kiyev: Tsentr gumanitarnogo obrazovaniya NAN Ukrainy, 2002. 122 p. (in Ukrainian)

Kustovska O. V. (2016). Development and transformation of the network of green areas of large cities. [Rozvytok i transformatsiia merezhi ozelenenykh terytorii velykykh mist] Zbalansovane pryrodokorystuvannia. 2, 75 – 80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_2_17. (in Ukrainian)

Haiko Iu. I., Zhydkova T. V., Apatenko T. M. Problems and prospects of housing development in the conditions of complex reconstruction of the city. [Problemy ta perspektyvy rozvytku zhytlovoi zabudovy v umovakh kompleksnoi rekonstruktsii mista] Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, 2019. 247 p.

Semenov V.T., Shtompel’ N. E. Formation of sustainable development of megacities. Urban aspects. [Formirovaniye ustoychivogo razvitiya megapolisov. Urbanisticheskiye aspekty] Khar’kov: Khar’k. nats. akad. gor. khoz-va, 2009. 340 p. (in Russian)

Masters of Soviet architecture about architecture. [Mastera sovetskoy arkhitektury ob arkhitekture] Izbr. otryvki iz pisem, statey, vystupleniy i traktatov: v 2-kh t. / pod red. M. Barkhina. Moskva: «Iskusstvo». 1975. T. 1. 544 p. (in Russian)

Anysymova L.V. Urban landscape. Socio-ecological aspects of design. [Gorodskoy landshaft. Sotsial’no-ekologicheskiye aspekty proyektirovaniya] ucheb. posobiye. Vologda: VoHTU, 2002. 192 p. (in Russian)

Pleshkanovska A.M. Functional and planning optimization of the use of urban areas. [Funktsionalno-planuvalna optymizatsiia vykorystannia miskykh terytorii] Kyiv: «LOHOS», 2005. 190 p. (in Ukrainian)

Habrel M.M., Kosmii M.M. (2019). The uniqueness of the city space. Analysis and use in the management of its development. [Unikalnist prostoru mista. Analiz i vykorystannia v upravlinni yoho rozvytkom] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 53, 148 – 167. (in Ukrainian)

Petro Bondar. City heights. [Miski vysoty] Opublikovano 29 serpnia 2019 r. URL: https://texty.org.ua/d/2019/citygraph/ (in Ukrainian)

Nadia Kelm, Vlad Herasymenko. Kiev patterns. [Kyivski vizerunky] URL: https://texty.org.ua/d/2019/kyiv_puzzle/ (in Ukrainian)

Comments and suggestions to the draft Concept of Strategic Development of Kyiv - the first stage of the Master Plan for the development of Kyiv and its suburban area for the period up to 2025. [Zauvazhennia ta propozytsii do proektu Kontseptsii stratehichnoho rozvytku m. Kyieva – pershoi stadii Heneralnoho planu rozvytku m. Kyieva ta yoho prymiskoi zony na period do 2025 roku] S.A. Diuzhev, Instytut arkhitekturnoho menedzhmentu O.V. Vasyliuk, VHO «Natsionalnyi ekolohichnyi tsentr Ukrainy».URL: https://www.necu.org.ua/wp-content/uploads/zauvazh-do-keoc-genplanu-kyeva.pdf (in English)

Suburbia: the suburb of the American dream in reality [Suburbiya: prigorod amerikanskoy mechty v usloviyakh real’nosti] 19.08.2018 ot mentamore. URL: https://mentamore.com/socium/suburbiya.html (in Russian)

London Housing Strategy. May 2018. Published by Greater London Authority City Hall The Queen’s Walk London URL: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2018_lhs_london_housing_strategy.pdf (in English)

V. Masson, Y. Lion, A. Peter, G. Pigeon, J. Buyck & E. Brun. (2012). «Grand Paris»: regional landscape change to adapt city to climate warming. Climatic Change, 117, 769 – 782. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-012-0579-1 (in English)

Single-family homes cover almost half of Los Angeles – here’s how that happened. By Elijah Chiland. Jan 15, 2020. URL: https://la.curbed.com/2018/9/10/17827982/single-family-houses-los-angeles-zoning-rules-explained (in English)

Shchurova V.A. (2019). Modeling of landscape situations by using interdisciplinary methods. [Modeliuvannia landshaftnykh sytuatsii shliakhom vykorystannia mizhdystsyplinarnykh metodiv] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. 53, 82 – 89. (in Ukrainian)

Nefedov V.A. Landscaping and environmental sustainability. [Landshaftnyy dizayn i ustoychivost’ sredy]. Sankt-Peterburg: «Poligrafist», 2002. 295 p. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Щурова, В. . (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ МІСЬКИХ АГРОЛАНДШАФТНИХ СТРУКТУР. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 161–171. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.161-171

Номер

Розділ

Статті