ТРАДИЦІЙНА ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА БОЙКІВСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АРХАЇЧНОГО ПЛАНУ: ПРИНЦИПИ ФОРМОТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Любомир Пархуць Національний лісотехнічний університет України

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.98-117

Ключові слова:

традиційна архітектура, бойківська будівельна школа, тридільний план, симетрія, модель подвійного квадрату

Анотація

У статті визначені основні архітектурно-художні засади побудови трикамерних бойківських житлових будинків. Обґрунтовано, що ідея архаїчного трикамерного будинку базувалася на закономірностях золотого перетину, однак на практиці більшість будинків мали незначні відхилення від цього правила. Виявлено, що тотожність архітектурних форм до природних – головний принцип, який дає можливість гармонійно ув’язати статичні архітектурні форми із постійно змінними природними формами.

Біографія автора

Любомир Пархуць, Національний лісотехнічний університет України

старший викладач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Посилання

Список джерел

Будзан А.Ф. Поселення, садиби, житло. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження [відп. ред. Ю.Г.Гошко]. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 159-166.

Гошко Ю. Народное зодчество в украинских Крпатах. Карпатский сборник. Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. Редкол.: Ю.В.Бромлей (отв. ред.), Б.Г.Гершкович, Н.Н.Грацианская, Я.П.Прилипко; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. - М.: Наука, 1972. - [Вып. 1]. – С. 39-45.

Данилюк А. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. – 168 с.

Драган М. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм: в двох частинах / Михайло Драган; передм. В.С. Александрович; прим. В.С. Александрович, В.М. Слободян; предм.-геогр. Покажч., терм. Словник В.М. Слободян; упоряд. О.О. Савчук. – 2-е вид., стер. – Харків: Видавець Савчук О.О., 2016. – 450 с.

Жолтовський П.М. О пропорциях в народном зодчестве Украинских Карпат. Советская этнография. – М.: «Наука», 1975. - № 6. – С. 79-85.

Жолтовський П.М. Деякі особливості народного будівництва Українських Карпат. Народна творчість та етнографія. – К.: «Наукова думка», 1978. - № 4(152). – С. 61-68.

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. – Чернігів: ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011. – 796 с.

Макушенко П.И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII – начала ХХ века). – М.: Стройиздат, 1976. – 97 с.

Могитич І.Р. Типи та розвиток будівель селянського двору. Народна архітектура Українських Карпат XV-XX ст. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 29-68.

Пархуць Л.В. Галаші та підгалаші у житловому народному будівництві Бойківщини. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІ Міжнародного науково-практичного форуму, 22 – 24 вересня 2020 р. - Львів: ННВК «АТБ», 2020. - С.324-329. (378 с.)

Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. (житлово-господарський комплекс). – К. : видавець Олег Філюк, 2015. – 352 с.

Радович Р. Традиційне житло центральної Бойківщини (за матеріалами Сколівського району Львівської області). Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Л.: Простір-М, 2020. – Кн. 4. – С. 399-427.

Самойлович В.П. Українське народне житло (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: «Наукова думка», 1972. – 46 с.

Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П.Самойлович; 2-е изд., перераб. и доп. – К.: «Будівельник», 1989. – 344 с.

Самойлович В.П. Народна архітектура України в ілюстраціях. – К.: Абрис, 1999. – 28 с.

Федака П.М. Типи й варіанти народного житла Закарпаття (ХІХ – поч. ХХ ст.). Народна творчість та етнографія. – К.: «Наукова думка», 1981. - № 2. – С. 69-72.

Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України. К.: «Будівельник», 1970. – 192 с.

Чепелик В.В. Пропорціональність в народнім зодчестві. Збірник наукових праць аспірантів Київського інженерно-будівельного інституту. – К, 1963. – Вип. 22. – С. 75-85.

Petryshyn Н. Parkhuts L. Traditional settlements and the architecture of Boykos within the Synevyr National Natural Park in Ukrainian Carpathians. Przestrzeń i forma. – 2019. – NR 38. – P. 199-210.

Źukowski J. Huculszczyzna (przyczynki do badań nad budownictwem ludowem). Biuletyn historiji sztuki i kultury: kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej. - Warszawa: Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, 1935. – R. III. - № 4. – S. 275-310.

Архів Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові. – Фонд Бойківщина А-1.

Архів Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові. – Фонд Бойківщина А-8.

Архів Національного музею народної архітектури та побуту України. Науково-реставраційний звіт Т.1. – 291-17. - № 384.

Архів Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові. – Фонд Бойківщина А-9.

Архів Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові. – Фонд Бойківщина А-25.

Архів Інституту народознавства НАН України у Львові. – Ф. 1, оп. 2, спр.266, арк. 54.

Архів Інституту народознавства НАН України у Львові. – Ф. 1, оп. 2, спр. 267, арк. 102.

References

Budzan A.F. Poselennja, sadyby, zytlo. Bojkivshchyna: istoryko-etnografichne doslidzennja [vidp. red. U.H.Hoshko]. – K.: Naykova dymka, 1983. – С. 159-166. (in Ukrainian)

Hoshko U. Narodnoje zodchestvo v ykraijnskih Karpatah. Karpatskyj sbornik. Trydy mezdynarodnoj komisiji po izycheniju narodnoj kyltyry Karpat i prilegaushchih k nim oblastej. Redkol.: U.V.Bromlej (otv. red.), B.G.Gershkovich, N.N.Gratsianskaja, J.P.Prylypko; АN SSSR. In-t etnohrafiji im. N.N.Miklyho-Маklаja. - М.: Nayka, 1972. - [Vyp. 1]. – S. 39-45. (in Russian)

Danyljuk A. Narodna arhitektyra Bоjkіvshchyny. Zytlove bydivnytstvo. – L´viv: NVF «Ykrajins´ki tehnolohiji», 2004. – 168 s. (in Ukrainian)

Drahan M. Ykrajins´ki derevl´ani tserkvy. Geneza i rozvij form: v dvoh chastynah / Myhajlo Drahan; peredm. V.S.Aleksandrovych; prym. V.S.Aleksandrovych, V.М.Slobod´an; peredm.-geogr. Pokazch., term. Slovnyk V.М.Slobod´an; yporjad. О.О.Savchyk. – 2-е vyd., ster. – Kharkiv: Vydavets´ Savchyk О.О., 2016. – 450 s. (in Ukrainian)

Zoltovs´kyj P.М. О proportsijah v narodnom zodchestve Ykrainskih Karpat. Sovetskaja etnografija. – М.: «Nayka», 1975. - № 6. – S. 79-85. (in Russian)

Zoltovs´kyj P.М. Dejaki osoblyvosti narodnoho bydivnyts´tva Ykrains´kyh Karpat. Narodna tvorchist´ tа еtnografija. – К.: «Naykova dymka», 1978. - № 4(152). – S. 61-68. (in Ukrainian)

Konventsija pro ohorony arhitektyrnoji spadshchyny Evropy. Zbirnyk normatyvno-pravovych aktyv sfery оhоrоny kуl´tyrnoji spadshchyny. – Chernygiv: VAT «RVK «Desnjans´ka рrаvdа», 2011. – 796 s. (in Ukrainian)

Маkуshenkо P.I. Narodnaja derevjannaja аrhitektyrа Zakarpat´ja (XVIII – nachala ХХ vekа). – М.: Strojizdat, 1976. – 97 s. (in Russian)

Моhytych І.R. Тypy tа rоzvytok bydivel´ sel´ans´koho dvоrу. Nаrodnа аrhitektyrа Ykrajins´kyh Karpat XV-XX ст. – К.: Nауkоvа dуmkа, 1987. – S. 29-68. (in Ukrainian)

Parkhyts´ L.V. Galashi tа pidgalashi у zytlovomy narodnomу bydivnytstvi Bojkivshchyny. Теоrіja і prаktykа rozvytkу аhrорrоmyslovоhо kompleksy tа sil´s´kyh tеrytorij: mаtеrialy ХХІ Міznarodnоhо naykovо-рrаktychnоhо fоrуmу, 22 – 24 veresnja 2020 r. - L´viv: NNVK «АТB», 2020. - S.324-329. (378 с.) (in Ukrainian)

Radovych R. Narodna аrhitektyrа Starosambirshchyny ХІХ – pershoji polovyny ХХ st. (zytlovo-gospodars´kyj kompleks). – К. : vydavets´ Oleg Fil´uk, 2015. – 352 s. (in Ukrainian)

Radovych R. Tradytsijne zytlo tsentral´noji Bojkivshchyny (za materialamy Skolivs´kogo rajony L´vivs´koji oblasti). Fortetsja: zbirnyk zapovidnyka «Тystan´». – L.: Prostir-М, 2020. – Кn. 4. – S. 399-427. (in Ukrainian)

Samojlovych V.P. Ykrajins´ke narodne zytlo (kinets´ ХІХ – pochatok ХХ st.). – К.: «Naykova dymka», 1972. – 46 s. (in Ukrainian)

Samojlovych V.P. Narodnoje arhitektyrnoje tvorchestvo Ykrainy. V.P. Samojlovych; 2-е izd., pererab. i dop. – К.: «Bydivel´nyk», 1989. – 344 s. (in Ukrainian)

Samojlovych V.P. Narodna аrhitektyrа Ykrajiny v il´ustratsijah. – К.: Abrys, 1999. – 28 s. (in Ukrainian)

Fedaka P.M. Typy i varianty narodnogo zytla Zakarpattja (ХІХ – poch. ХХ st.). Narodna tvorchist´ tа еtnografija. – К.: «Naykova dymka», 1981. – № 2. – S. 69-72. (in Ukrainian)

Urchenko P.G. Derevjana arhitektyra Ykrajiny. - К.: «Bydivel´nyk», 1970. – 192 s. (in Ukrainian)

Chepelyk V.V. Proportsional´nist´ v narodnim zodchestvi. Zbirnyk naykovyh prats´ aspirantiv Kyjivs´koho inzenerno-bydivel´noho instytyty. – К, 1963. – Vyp. 22. – S. 75-85. (in Ukrainian)

Petryshyn Н., Parkhuts L. Traditional settlements and the architecture of Boykos within the Synevyr National Natural Park in Ukrainian Carpathians. Przestrzeń i forma. – 2019. – NR 38. – P. 199-210. (in Polish)

Źukowski J. Huculszczyzna (przyczynki do badań nad budownictwem ludowem). Biuletyn historiji sztuki i kultury: kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej. - Warszawa: Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, 1935. – R. III. - № 4. – S. 275-310. (in Polish)

Arhiv Myzeju narodnoji аrhitektyry tа pоbyty іmenі Klymentija Sheptyts´koho y L´vovi. – Fond Bojkivshchyna А-1. (in Ukrainian)

Arhiv Myzeju narodnoji аrhitektyry tа pоbyty іmenі Klymentija Sheptyts´koho y L´vovi. – Fond Bojkivshchyna А-8. (in Ukrainian)

Arhiv Natsional´noho myzeju narodnoji аrhitektyry tа pоbyty Ykrajiny. Naykovo-restavratsijnyj zvit Т.1. – 291-17. - № 384. (in Ukrainian)

Arhiv Myzeju narodnoji аrhitektyry tа pоbyty іmenі Klymentija Sheptyts´koho y L´vovi. – Fond Bojkivshchyna А-9. (in Ukrainian)

Arhiv Myzeju narodnoji аrhitektyry tа pоbyty іmenі Klymentija Sheptyts´koho y L´vovi. – Fond Bojkivshchyna А-25. (in Ukrainian)

Arhiv Іnstytyty narodoznavstva NАN Ykrajiny y L´vovi. – F. 1, оp. 2, spr.266, аrk. 54. (in Ukrainian)

Arhiv Іnstytyty narodoznavstva NАN Ykrajiny y L´vovi. – F. 1, оp. 2, spr. 267, аrk. 102. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Пархуць, Л. (2021). ТРАДИЦІЙНА ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА БОЙКІВСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АРХАЇЧНОГО ПЛАНУ: ПРИНЦИПИ ФОРМОТВОРЕННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 98–117. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.98-117

Номер

Розділ

Статті