ФОРМОУТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ В АРХІТЕКТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Автор(и)

  • Олена Олійник Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.89-97

Ключові слова:

постмодернізм, міський простір, алюзіанізм, Лас-Вегас

Анотація

У статті розглядаються найбільш характерні риси стилю постмодернізм у формоутворенні міських просторів. Постмодернізм в архітектурі був залучений в якості рішення, яке б дозволило поєднати раціональність і доцільність модернізму з яскравими художніми і дизайнерськими рішеннями. Проте міське середовище в епоху постмодернізму поступововтрачає свою історичну пам'ять, своє значення як антропологічної категорії і як місця ідентифікації особистості. Образ міста постмодерну –конгломерат ідей та образів, по­будованих за допомогою візуальної пам’яті особистості.

Лас-Вегас – гіпертрофований приклад постмодерністичного міста. Його міський пейзаж залишає осторонь фасади та стіни будівель, замінюючи їх неоновими знаками та символами. Таке символічне місце стає позачасовим, нереальним і транзитним, не призначеним для повсякденного життя. Простір і час у такому місті втрачають свою сутність.

Біографія автора

Олена Олійник, Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру

Посилання

Література

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Дженкс Ч.; пер. з англ.— М.: Стройиздат, 1985. — 136 с.

Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития / Фремптон К.; пер. с англ. Е. А. Дубченко; под ред. В. Л. Хайта. — М.: Стройиздат, 1990. — 535 с.

Иконников А.В. Зарубежная архитектура от «новой архитектуры» до постмодернизма. Стройиздат. Москва. 1982. — 255 с.

Стародубцева Л.С. Архітектура постмодернізму. Історія. Теорія. Практика: посібник для студентів – К. : Спалах, 1998. – 207 с.

Черкес Б. С., Лінда С. М. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть. Навчальний посібник. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 384 с.

Добрицына И.А. От постмодернизма — к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки / Добрицына И.А. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 416 с.

Т.Ф. Давидич. Стиль как язык архитектуры. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. – 424 с.

Е.П. Олейник. Метод нелинейных параллельных сценариев в постмодернистическом интерьере / Е. П. Олейник // Теорія та практика дизайну. - 2013. – Вип. 3. – С. 104-112.

Barreiro León, Bárbara. Urban theory in postmodern cities: Amnesiac spaces and ephemeral aesthetics // URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 7(1), 2017. p.57-65. Ел. доступ: http://www2.ual.es/urbs/index. php/urbs/article/view/barreiro

Baudrillard, Jean. Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama, 1991.

Hall, Peter. Cities of tomorrow. Oxford: Blackwell, 1995.

Koolhaas, Rem. Junkspace. October, 100, 2002. –P.175-190.

Venturi, Robert; Scott Brown, Denise; Izenour, Steven. Learning From Las Vegas (Facsimile ed.). MIT Press, 2017. – ISBN 978-0-262-03696-2. –216 pp.

References

Dzhenks Ch. Yazyk arkhitektur ypostmodernizma / Dzhenks Ch.; per. z angl. — M.: Stroiyzdat, 1985. — 136 s. (in Russian).

Frempton K. Sovremennaia arkhitektura: Kriticheskii vzglyad na istoriiu razvitiia / Frempton K.; per. s angl. E. A. Dubchenko; podred. V. L. Khaita. — M.: Stroiyzdat, 1990. — 535 s. (in Russian).

Ikonnikov A.V. Zarubezhnaia arkhitektura ot «novoi arkhitektury» do postmodernizma. Stroiyzdat. Moskva. 1982 —255 s. (in Russian).

Starodubtseva L.S. Arkhitektura postmodernizmu. Istoriia. Teoriia. Praktyka: posibnyk dlia studentiv – K. : Spalakh, 1998. – 207 s. (in Ukrainian).

Cherkes B. S., Linda S. M. Arkhitektura suchasnosti: ostannia tretyna XX – pochatok XXI stolit. Navchalnyi posibnyk. Druhe vydannia. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014. – 384 s (in Ukrainian).

Dobritsyna I.A. Ot postmodernizma — k nelineinoi arkhitekture: Arkhitektura v kontekste sovremennoi filosofii i nauki / Dobritsyna I.A. — M.: Progress-Traditsiya, 2004. — 416 s. (in Russian).

T.F. Davidich. Stil kak yazyk arkhitektury. – Kharkov: Izd-vo Gumanitarnyi centr, 2010. – 424 s. (in Russian).

E.P. Oleinik. Metod nelineinykh parallelnykh stsenariev v postmodernisticheskom interere / E. P. Oleinik // Teorіia ta praktyka dyzainu. - 2013. – Vyp. 3. – S. 104-112. (in Russian).

Barreiro León, Bárbara. Urban theory in postmodern cities: Amnesiac spaces and ephemeral aesthetics. //URBS. Revista de EstudiosUrbanos y CienciasSociales, 7(1), 2017. p.57-65. http://www2.ual.es/urbs/index. php/urbs/article/view/barreiro (in English).

Baudrillard, Jean. Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama, 1991. (in English).

Hall, Peter. Cities of tomorrow. Oxford: Blackwell, 1995. (in English).

Koolhaas, Rem. Junkspace. October, 100, 2002. –P.175-190. (in English).

Venturi, Robert; Scott Brown, Denise; Izenour, Steven. Learning From Las Vegas (Facsimile ed.). MIT Press, 2017. – ISBN 978-0-262-03696-2. –216 pp. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Олійник, О. (2021). ФОРМОУТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ В АРХІТЕКТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 89–97. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.89-97

Номер

Розділ

Статті