АРХІТЕКТУРА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ ОЙКУМЕНИ: НАРОДЖЕННЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ФАСАДУ (2 ТИС. ДО Н.Е.) ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В ПОРТИК (ПЕРША ПОЛОВИНА 1 ТИС. ДО Н.Е.)

Автор(и)

  • Олена Горбик Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.3-15

Ключові слова:

архітектура середземноморської ойкумени, архітектура стародавнього Єгипту, архітектура Міжріччя, архітектура Анатолійського півострова, архітектура Егейського світу, фасадна композиція, портик, мегафон, біт-хілані, ападана, дар базі, храм в антах

Анотація

В статті представлена узагальнена картина розвитку архітектури стародавнього світу 3 - 1 тис. до. н. е., виявлено три основні стилетворчі культури Середземномор’я (Єгипет, Міжріччя, Егейський світ) та відзначено зміни тенденцій розвитку їх архітектури, становлення фасадної композиції та її зміни від площинної до просторової, що на думку автора виявляє через архітектурну форму історичний розвиток – зміни соціально-культурні, світоглядні.

Біографія автора

Олена Горбик, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент кафедри  основ архітектури і архітектурного проектування

Посилання

Список джерел

Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М.: Стройиздат, 1968. – 167 с.

Житкова Н.Ю., Зиміна С.Б. Композиція. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2013. – 120 с.

Габричевский А.Г. Теория и история архитектуры. Избранные сочинения. – К.: Самватас, 1993. – 225 с.

Раппапорт А. Г. К пониманию архитектурной формы: дис. … доктора искусствоведения: 18.00.01. – М., НИИТИАГ РААСН, 2002.

Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 177 с.

Ерофалов Б. Символы Архитектуры или нумерологическое испытание архитектурной формы. – К.: А+С, 2016. – 574 с.

Меженна Н.Ю. Архітектурно-художня організація фасадів нових будинків в історичній забудові міст України: дис. … канд. арх.: 18.00.01. – К.: КНУБА, 2013. – 233 с.

Всеобщая история архитектуры: В 12 т. – Т.1. Архитектура древнего мира М., 1970. – 512 с.

Тимофієнко В. І. Історія архітектури стародавнього світу : Підруч. – К.: Наукова думка, 2006. – 512 c.

Горбик Олена. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник). Частина 1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства. – К.: Фенікс, 2018. – 164 с., іл.

Горбик О.О. Роль та внесок архітектури Давнього світу в скарбницю світового становлення архітектурного процесу. // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18. – С. 93-98.

Горбик О.О. Стильові риси архітектури Стародавнього Єгипту // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 159-163.

Горбик О.О. Стилістика архітектури малоазійських гробниць 1 тис. до н. е.: генеза, контекст, епігони // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 16. – С. 185-193.

Горбик О.О. Архітектура стародавньої Греції: Стильові риси, їх змістовність та актуальність // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва– К: КНУБА, 2016. – Вип. 45. – С. 31-35.

Горбик О.О. Римсько-католицькі костьоли Києва та Київщини – К.: Техніка, 2004. – 120 с., іл.

Олена Горбик. Історія світової середньовічної архітектури. Частина 1. Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І-V ст.). Архітектура Візантії (V-ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V-ХІІІ ст.). – К.: Фенікс, 2015 – 224 с., іл.

Г. Шевцова. Дерев’яні церкви України. – К.: Грані-Т, 2007. – 376 с. .

Шевцова Г. В. Українська дерев’яна церква: конструктивні прийоми розвитку вертикального внутрішнього простору та питання їх ґенези // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – Вип. 34. – С. 526-532.

Шевцова Г. В. Процеси віддзеркалення будівельних традицій політеїстичних святилищ в сакральних спорудах монотеїстичних релігій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2008. – № 19. – С. 115-122.

Shevtsova, G., Gorbyk, O. and others. The architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: uniqueness and universality in historical cultural spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105

References

Krinsky V., Lamtsov I., Turkus M. (1968). Elements of architectural and spatial composition. [Elementyi arhitekturno-prostranstvennoy kompozitsii]. Stroyizdat. (in Russian).

Zhitkova N., Zymina S. (2013). Composition. Textbook. [Kompozitsiya. Navchalniy posibnik]. KNUBA. (in Ukrainian).

Gabrichevsky A. (1993). Theory and history of architecture. Selected Works [Teoriya i istoriya arhitekturyi. Izbrannyie sochineniya]. Samvatas. (in Russian).

Rappaport A. (2002). On understanding the architectural form: dissertation Doctors of art history. [K ponimaniyu arhitekturnoy formyi: dissertatsiya … doktora iskusstvovedeniya]. RITHA. (in Russian).

Shubovich S. (2012). Mythopoetic phenomenon of the architectural environment. [Mifopoeticheskiy fenomen arhitekturnoy]. HNAGH. (in Russian).

Erofalov B. (2016). Symbols of Architecture or numerological test of architectural form. [Simvolyi Arhitekturyi ili numerologicheskoe ispyitanie arhitekturnoy formyi]. А+С. (in Russian).

Mezhenna N. (2013). Architectural and artistic organization of facades of new buildings in the historical buildings of cities of Ukraine: dissertation … Ph.D. Arch. [Arhitekturno-hudozhnya organizatsiya fasadiv novih budinkiv v istorichniy zabudovi mist Ukrayiny: dissertatsiya … kand. Arhіt.]. KNUBA. (in Ukrainian).

General history of architecture: In 12 volumes. V.1. The architecture of the ancient world. (1970). [Vseobschaya istoriya arhitekturyi: v 12 tomah. – T.1. Arhitektura drevnego mira]. Stroyizdat. (in Russian).

Tymofienko V. (2006). History of architecture of the ancient world: Textbook. [Istoriya arhitekturi starodavnogo svitu: Pidruchnik]. Naukоvа Dumka. (in Ukrainian).

Gorbyk, Olena. (2018). World History of Architecture in abstracts and pictures (monuments’ handbook). Part 1. Architecture of primitive age and traditional architecture. The architecture of the ancient world. Architecture of Antiquity and Early Christianity. [Vsesvitnia istoria arkhitektury v tezakh i zobrajenniakh. Chastyna 1. Arkhitektura pervisnoi doby. Arkhitektura davnioho svitu. Arkhitektura Antychnosti ta rannioho khrystyianstva]. Phoenix. (in Ukrainian).

Gorbyk, O. (2019). The role and contribution of the architecture of the Ancient World to the treasury of the world formation of the architectural process. [Rol ta vnesok arkhitektury Davnoho svitu v skarbnytsiu svitovoho stanovlennia arkhitekturnoho protsesu]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, Vyp (17-18). P-p. 93-98. (in Ukrainian).

Gorbyk, O. (2016). Stylistic features of ancient Egyptian architecture. [Stylovi rysy arkhitektury Starodavnoho Yehyptu]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, Vyp (10). P-p. 159-163. (in Ukrainian).

Gorbyk, O. (2018). Stylistics of architecture of Asia Minor tombs 1 thousand BC.: genesis, context, epigones. [Stylistyka arkhitektury maloaziiskykh hrobnyts 1 tys. do n. e.: heneza, kontekst, epihony]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, Vyp (16). P-p. 185-193. (in Ukrainian).

Gorbyk, O. (2016). Architecture of ancient Greece: Stylistic features, their content and relevance. [Arkhitektura starodavnoi Hretsii: Stylovi rysy, yikh zmistovnist ta aktualnist]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia, Vyp (45). P-p. 31-35. (in Ukrainian).

Gorbyk, O.O. (2004). Roman Catholic churches of Kiev and Kiev prefecture. [Rymo-Katolytski kostioly Kyieva i Kyivschyny]. Tekhnika. (in Ukrainian).

Gorbyk, O.O. (2015). World History of Medieval Architecture. Part 1. Christian Church Building of the Late Roman Empire (І-V cent.). Architecture of Byzantium (V-ХV cent.). Architecture of Caucasus (Georgia and Armenia, V-ХІІІ cent.). [Istoriia svitovoi serednovichnoi arkhitektury: chastyna 1. Khrystyianske khramobuduvannia piznorymskoi imperii (I-V st.). Arkhitektura Vizantii (V-KhV st.). Arkhitektura Kavkazu (Hruzii ta Virmenii, V-ХIII st.)]. Phoenix. (in Ukrainian).

Shevtsova, G. (2007). Wooden churches of Ukraine. [Dereviany tserkvy Ukrainy]. Grani-T. (in Ukrainian).

Shevtsova, G. (2009). Ukrainian wooden church: constructive methods of the vertical interior space development and the problems of their genesis. [Ukrainska dereviana tserkva: konstruktyvni pryiomy rozvytku vertykalnoho vnutrishnioho prostoru ta pytannia ih henezy]. Mistobuduvannia i teritorialne planuvannia, Vyp (34), P-p. 526-532. (in Ukrainian).

Shevtsova, G. (2008). The process of polytheistic building tradition’s reflecting in monotheistic temples (at the examples of Ukrainian and Japanese wooden architecture). [Protsessi viddzerkalennia budivelnykh tradytsii politeistychnykh sviatylysch v sakralnykh sporudakh monoteistychnykh relihii (na prykladakh rozvytku derevianoho budivnytstva Ukrainy i Iaponii]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia, Vyp (19), P-p. 115-122. (in Ukrainian).

Shevtsova, G., Gorbyk, O. and others. The architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: uniqueness and universality in historical cultural spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Горбик, О. . (2021). АРХІТЕКТУРА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ ОЙКУМЕНИ: НАРОДЖЕННЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ФАСАДУ (2 ТИС. ДО Н.Е.) ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В ПОРТИК (ПЕРША ПОЛОВИНА 1 ТИС. ДО Н.Е.) . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 3–15. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.3-15

Номер

Розділ

Статті