ПАРАЛЕЛІ НІМЕЦЬКОЇ АВАНГАРДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ЗАБУДОВИ КИЄВА

Автор(и)

  • Андрій Марковський НАМ України

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.302-313

Ключові слова:

раціональний модерн, УАМ, веркбунд, авангард, нова речевість, пост конструктивізм, баугауз

Анотація

В статті поданий порівняльний аналіз деяких ключових для визначення відповідних тенденцій об’єктів німецької та київської архітектури початку ХХ ст. Проявлені та відмічені паралелі й тотожності. Поданий аналіз бекграунду та контексту, а також авторські висновки відповідно наведених стилів. Зокрема, згадані німецький веркбунд, інтернаціональний модерн, український архітектурний модерн, «нова речевість», баугауз, функціоналізм, конструктивізм, постконструктивізм, німецька та радянська неокласика.

Біографія автора

Андрій Марковський, НАМ України

Кандидат архітектури, учений секретар відділення синтезу пластичних мистецтв

Посилання

Список джерел

Chmelnizki D.: Soviet Town Planning during the War, 1941-1945. A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940-1945. Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Berlin: Dom publishers, 2013. 416 p.

Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 268 с.

Єрофалов-Пилипчак Б.Л. Архитектура советского Киева. К.: А+С, 2010. 638 с.

Марковский А. И. Историзм в архитектуре Киева первой половины ХХ века // The European Journal of Technical and Natural Sciences. Vienna : Premier Publishing, 2020. Vol. 5/6. P. 6−9. DOI: 10.29013/EJTNS-20-5.6-6-9

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва, 1996.

Рябушин А. В., Шишкина И. В. Советская архитектура. Москва : Стройиздат. 1984. 217 с.

Иконников А. В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. Москва : Прогресс-Традиция, 2001. Т.1. 656 с.

Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. Москва : Наука, 1980. 375 с.

Килессо С. К. Проектирование центра Киева в предвоенный период. Архитектура Киева: сборник. К.: Стройиздат. 1982. С. 53−54.

Campbell J. Der Deutsche Werkbund, 1907–1934. Stuttgart : Klett-Cotta, 1981.

Лагутенко О. А. Від модерну до конструктивізму: книжкова графіка Василя Кричевського // Родовід. 1995. Ч. 3 (12). С. 62–71.

Всеобщая история архитектур : в 12 т. Москва : Стройиздат, 1973. Том 11. 887 с.

Гропиус В. Границы архитектуры / под ред. В. И. Тасалова. Москва : Искусство, 1971

Будова соціялістичного Києва, 1917–1932 / голов. ред. О. Розенбліт. ред. О. Розенбліт. Київ : Вид. Київської міськради, 1932. 168 с.

Котлерман Б., Явин Ш. Баухаус в Биробиджане: 80 лет еврейскому переселению на Дальний Восток СССР / пер. с идиша. Тель-Авив : Top Press, 2008.

Молокин А. Г. Проектирование Правительственного Центра УССР в Киеве // Архитектура СССР. 1935. № 9. С. 11−28.

Марковський А. І. Три етапи переходу від «сталінського ампіру» до модернізму на прикладі Києва // Містобудування та територіальне планування. Київ : КНУБА, 2020. Вип. 75. С. 249−261. DOI: 10.32347/2076-815x.2020.75.249-261

References

Chmelnizki D. (2013). Soviet Town Planning during the War, 1941-1945 [In]: A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940-1945. Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Berlin: Dom publishers. 416. (In English).

Cherkes B. (2008). National identity in the architecture of the city. [Nacionalna identichnist v arhitekturi mista]. Lviv Polytechnic, Lviv.416 (In Ukrainian).

Erofaloff-Pilipchak B. (2010). Architecture of Soviet Kiev. [Arhitektura sovetskogo Kieva] Kyiv: А+С. 638. (In Russian).

Markovskyi. A. (2020) Historicism in the architecture of Kiev in the first half of the twentieth century [Istorizm v arhitekture Kieva pervoy polovinyi XX veka] The European Journal of Technical and Natural Sciences. 2020. Vol. 5/6. P. 6−9. DOI: 10.29013/EJTNS-20-5.6-6-9 (In Russian).

Khan-Magomedov S. (1996). Soviet avant-garde architecture. [Arhitektura sovetskogo avangarda] Stroyizdat, Moscow. (In Russian).

Ryabushin A, Shishkina I. (1984). Soviet architecture [Sovetskaya arkhitektura]. Stroyizdat, Moscow. 217. (In Russian).

Ikonnikov A. (2001) Architecture of the twentieth century. Utopias and reality [Arhitektura XX veka. Utopii i real'nost']. Vol.1. Progress-Tradiciya, Moscow. 656. (In Russian).

Khazanova V. (1980). Soviet architecture of the first five-year plan. [Sovetskaya arkhitektura pervoj pyatiletki]. Nayka, Moscow. 375. (In Russian).

Kilesso, S. (1982). Designing the center of Kiev in the pre-war period. [Proektirovanie centra Kieva v predvoennyj period. Arhitektura Kieva]. Architecture of Kyiv. Kyiv: Stroyizdat. pp. 53−54. (In Russian).

Campbell J. (1981). Der Deutsche Werkbund, 1907–1934. Klett-Cotta, Stuttgart. (In german).

Lagutenko O. (1995). From Art Nouveau to constructivism: book graphics by Vasyl Krychevsky [Vid modernu do konstruktyvizmu: knyzhkova hrafika Vasylia Krychevskoho]. Rodovid. 1995. Vol. 3 (12). P. 62–71. (In Ukrainian).

The Universal History of Architecture by 12 vol.[ Vseobshchaya istoriya arkhitektury: v 12 t] (1973). Vol 11. Stroyizdat, Moscow. 887.(In Russian).

Gropius V. (1971). The boundaries of architecture (ed. Tasalov V.)[ Granicy arkhitektury] Iskusstvo, Moscow. (In Russian).

Construction of socialist Kyiv, 1917–1932 (1932) (ed. O. Rosenblit) [Budova sotsiialistychnoho Kyieva, 1917–1932] Київ : Vydavnytststvo Kyivskoi miskrady, Kyiv.168. (In Ukrainian).

Kotlerman B., Yavin Sh. (2008). Bauhaus in Birobidzhan: 80 years of Jewish resettlement to the Far East of the USSR [Bauhaus v Birobidzhane: 80 let evrejskomu pereseleniyu na Dal'nij Vostok SSSR]. (Translated from Yiddish). Top Press, Tel Aviv. (In Russian).

Molokin А. (1935). Design of the Government center of the Ukrainian SSR in Kyiv [Proektirovanie pravitelstvennogo centra USSR v Kieve.] Architecture of The USSR, 1935, 9, 11. (In Russian).

Markovskyi A. (2020). Three stages of the transition from the "Stalinist empire style" to modernism on the example of Kyiv [Try etapy perekhodu vid «stalinskoho ampiru» do modernizmu na prykladi Kyieva]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 2020, Vol. 75. P. 249−261. DOI: 10.32347/2076-815x.2020.75.249-261Werkbund;

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Марковський, А. (2020). ПАРАЛЕЛІ НІМЕЦЬКОЇ АВАНГАРДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ЗАБУДОВИ КИЄВА . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 302–313. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.302-313

Номер

Розділ

Статті