МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ КОРОЗІЇ ЦЕМЕНТНИХ БЕТОНІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ АЕРОДРОМІВ

Автор(и)

  • Юрій Човнюк Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Петро Чередніченко Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Володимир Кравчук Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Ольга Остапущенко Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.291-301

Ключові слова:

цемент, бетон, корозія, масо перенос, дорожній одяг, покриття аеродромів, моделювання, аналітичні розв’язки

Анотація

Розглянуті різновиди корозійних процесів при впливі на цементні бетони дорожнього одягу та покриттів аеродромів різноманітних агресивних середовищ у межах класифікації за В.М. Москвіним й описані їх відмінні ознаки. У роботі зазначено, що руйнування цементних бетонів визначаються процесами масопереносу та хімічних реакції. На основі цього дається обгрунтування узагальненого методологічного підходу щодо моделювання процесів масопереносу при рідинній корозії будівельних матеріалів. Для корозій I та II видів отримані аналітичні розв’язки за конкретних початкових та граничних умов задачі.

Біографії авторів

Юрій Човнюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат техічних наук,  доцент кафедри сільськогосподарської техніки і системотехніки

Петро Чередніченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри міського будівництва

Володимир Кравчук, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат техічних наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Ольга Остапущенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат техічних наук, доцент кафедри електротехніки та електроприводу

Посилання

Cписок літератури

Москвин В.М. Коррозия бетона. М.: Госстройиздат, 1952. 342 с.

Федосов С.В., Румянцева В.Е., Хрунов В.А., Аксаковская Л.Н. Моделирование массопереноса в процессах коррозии бетонов первого вида (малые значения числа Фурье). Строительные материалы. 2007. №5. С. 70-71.

Федосов С.В., Румянцева В.Е., Касьяненко Н.С. Математическое моделирование массопереноса в процессах коррозии бетона второго вида. Строительные материалы. 2008. №7. С. 35-39.

Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М.: Высшая школа, 1970. 712 .

Мусій Р.С., Орищин О.Г., Зашкільняк І.М., Клайчук М.І. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Львів: Растр-7, 2018. 250 с.

Недосека А.Я. Основы расчета сварных конструкций. К.: Выща школа, 1988. 263 с.

Федосов С. В., Румянцева В. Е., Федосова Н. Л., Смельцов В. Л. Моделирование массопереноса впроцессах жидкостной коррозии бетона первого вида. Строительные материалы. 2005. №7. С. 60-62.

Федосов С. В., Румянцева В. Е., Румянцева К. Е., Хрунов В.А. Моделирование пограничного слоя в процессах массопереноса при жидкостной коррозии железобетонных конструкций. Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2011. Т.54. №6. С. 96-100.

Федосов С.В., Румянцева В.Е., Хрунов В.А., Касьяненко Н.С., Смельцов В.Л. Прогнозирование долговечности строительных конструкций с позиций расчетного и экспериментального исследования процессов коррозии бетона. Вестник Волгоградского ГАСУ, серия “Строительство и архитектура”, раздел “Строительные материалы и изделия” 2009. №14(33). С. 117-122.

Федосов С.В., Румянцева В.Е., Хрунов В.А., Шестеркин М.Е. О некоторых проблемах технологии безопасности и долговечности зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры. Строительные материалы. 2015.№3. С. 8-11.

References

Moskvyn V.M. Korrozyia betona. M.: Hosstroiyzdat, 1952. 342 s. (in Russian).

Fedosov S. V., Rumiantseva V. E., Khrunov V. A., Aksakovskaia L. N. Modelyrovanye massoperenosa v protsessakh korrozyy betonov pervoho vyda (malыe znachenyia chysla Fure). Stroytelnie materyali. 2007. №5. S. 70-71. (in Russian).

Fedosov S. V., Rumiantseva V. E., Kasianenko N. S. Matematycheskoe modelyrovanye massoperenosa v protsessakh korrozyy betona vtoroho vyda. Stroytelnie materyali. 2008. №7. S. 35-39. (in Russian).

Koshliakov N. S., Hlyner Э. B., Smyrnov M. M. Uravnenyia v chastnыkh proyzvodnskh matematycheskoi fyzyky. M.: V. shkola, 1970. 712 s. (in Russian).

Musii R.S., Oryshchyn O.H., Zashkilniak I.M., Klaichuk M.I. Dyferentsialni rivniannia ta rivniannia matematychnoi fizyky. Lviv: Rastr-7, 2018. 250 s. (in Ukrainian).

Nedoseka A.Ia. Osnovi rascheta svarnikh konstruktsyi. K.: Vыshcha shkola, 1988. 263 s. (in Russian).

Fedosov S. V., Rumiantseva V. E., Fedosova N. L., Smeltsov V. L. Modelyrovanye massoperenosa vprotsessakh zhydkostnoi korrozyy betona pervoho vyda. Stroytelnie materyali. 2005. №7. S. 60-62. (in Russian).

Fedosov S. V., Rumiantseva V. E., Rumiantseva K. E., Khrunov V. A. Modelyrovanye pohranychnoho sloia v protsessakh massoperenosa pry zhydkostnoi korrozyy zhelezobetonnikh konstruktsyi. Yzvestyia vыsshykh uchebnikh zavedenyi. Seryia: Khymyia y khymycheskaia tekhnolohyia. 2011. T.54. №6. S. 96-100. (in Russian).

Fedosov S.V., Rumiantseva V.E., Khrunov V.A., Kasianenko N.S., Smeltsov V.L. Prohnozyrovanye dolhovechnosty stroytelnыkh konstruktsyi s pozytsyi raschetnoho y эksperymentalnoho yssledovanyia protsessov korrozyy betona. Vestnyk Volhohradskoho HASU, seryia “Stroytelstvo y arkhytektura”, razdel “Stroytelnie materyali y yzdelyia” 2009. №14(33). S. 117-122. (in Russian).

Fedosov S.V., Rumiantseva V.E., Khrunov V.A., Shesterkyn M.E. O nekotorыkh problemakh tekhnolohyy bezopasnosty y dolhovechnosty zdanyi, sooruzhenyi y ynzhenernoi ynfrastrukturы. Stroytelnie materyali. 2015.№3. S. 8-11. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Човнюк, Ю. ., Чередніченко, П., Кравчук, В., & Остапущенко, О. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ КОРОЗІЇ ЦЕМЕНТНИХ БЕТОНІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ АЕРОДРОМІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 291–301. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.291-301

Номер

Розділ

Статті