ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЄКТУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ

Автор(и)

  • Тетяна Русевич Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Аліна Цись Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.272-282

Ключові слова:

інтер’єр, дизайн проектування, психологія сприйняття, екзистенційний підхід в архітектурному проектуванні, колористика інтер’єру, колір

Анотація

У статті розглядається комплексний підхід до проєктування інтер'єрів з урахуванням факторів сприйняття простору, форми, кольору відповідно до виду діяльності, емоційними, особистісними якостями користувача.  Питання що стосуються існування людини в середовищі, в просторі, що його оточує, зачіпаються цілим рядом наук, це - архітектурна екологія, екопсихологія, психо-дизайн, психологія сприйняття. При цьому важливо розуміти і оцінювати рівні просторових структур, які забезпечують людині безпечне проживання в штучно створеному середовищі. При оцінці архітектурного середовища виділяються геометричний і екзистенційний підходи, які є нероздільними при програмуванні результатів сприйняття людиною просторових структур і насамперед інтер'єрного простору. Геометрія, форма, світло і колір - це ті складові, які можуть реалізувати не тільки функціональну складову інтер'єру, але й програмувати і коригувати емоційний стан людини в залежності від його особистісних якостей.

Біографії авторів

Тетяна Русевич, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури і АП

Аліна Цись, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри архітектурних конструкцій

Посилання

Список джерел

Раппапорт А. Г. Концепции архитектурного пространства. http://papardes.blogspot.com/2009/11/blog-post_28.html

Лошаков И. И. Теория архитектуры и градостроительства: (Психология восприятия - архитектурных объектов): Учеб. Пособие / И. И. Лошаков. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – 92 с.

Любимов В.В. Психология восприятия: учебник / В. В. Любимов. – Москва: Эксмо: ЧеРо: МПСИ, 2007. – 472 с. – ISBN 978-5-699-24619-9 . – ISBN 978-5-88711-278-7.

Иовлев В. И. Экопсихология для архитекторов: процесс и форма: учеб. пособие для студентов архитектурных спец. вузов / В. И. Иовлев. - Екатеринбург: УГАХА, 1996. - 302 с. : ил. - Рек. М-вом образования РФ.

Иовлев В. И. Архитектурное пространство и экология: монография / В. И. Иовлев. - Екатеринбург: Архитектон, 2006. - 298 с. - Библиогр.: с. 277-292. - ISBN 5-7408-0093-5.

Забельшанский Г. Б., Минервин Г. Б., Раппапорт А. Г., Сомов Г. Ю., Архитектура и эмоциональный мир человека. / Г. Б. Забельшанский, Г. Б. Минервин, А Г Раппапорт, Г. Ю. Сомов — М.: Стройиздат, 1985 — 207 с.

Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. - М.: Архитектура - С, 2005. —327 с.

Шимко В. Т. Комплексное формирование архитектурной среды. – М.: СЦП-принт, 2000.

Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство / пер. с англ. В. Л. Глазычева. Москва: Ладья, 2000. 280 с.

Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. — М., М.: Изд. КоЛибри, 1988.- 464 с.

Отич О. М. Психологія мистецтва і художньої творчості як методологічна основа мистецької освіти : монографія / О. М. Отич. – Бердянськ, 2013.–32 с.

Степанов А.В. Объемно - пространственная композиция: учеб. для вузов / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др. –3-е изд. – М.: «Архитектура - С», 2007. –256 с.

Сьомка С. В. Основи дизайну архітектурного с ередовища: підручник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 480 с.; рис. ISBN 978-617-7844-04-3.

Степанов А. В., Иванова Г. И., Нечаев Н. Н. Архитектура и психология. - М.: Стройиздат, 1993. - 295 с.

Експресивне сприйняття архітектурних форм: Методичні вказівки / Уклад.: Т. В. Русевич. - К.: КНУБА, 2006 – 20 с.

Konstantin V. Kiyanenko О. феномене, структуре и духе места у К. Норберг-Шульца. = [On the Phenomenon, Structure and Spirit of Place at Christian Norberg-Schulz] // // Архитектурный вестник. – 2008. - №3. – С. 98 - 10.

Бурцев, А. Г. Архитектурная семиотика: учебное пособие / А. Г. Бурцев; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 193 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455414 (дата обращения: 26.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0235-0. – Текст: электронный.

Тімохін В. О., Шебек Н. М., Малік Т. В., Житкова Н. Ю. Основи дизайну архітектурного середовища. Київ: Основа, 2010. 395 с.

Сєдак О. І., Запорожченко О. Ю. Колористика інтер’єру: навч. посібник.-К.: НАУ, 2010. - 275 с.

Штейнбах Х. Э. Психология жизненного пространства / Х. Э. Штейнбах, В. И. Еленский. – Місто: Речь, 2004. – 240 с.

References

Rappaport A. G. Kontseptsii arkhitekturnogo prostranstva. (in Russian). http://papardes.blogspot.com/2009/11/blog-post_28.html

Loshakov I. I. Teoriya arkhitektury i gradostroitel'stva: (Psikhologiya vospriyatiya - arkhitekturnykh ob"ektov): Ucheb. Posobie/ I.I.Loshakov. – K.: UMK VO pri Minvuze USSR, 1988. – 92 s. (in Russian).

Lyubimov V.V. Psikhologiya vospriyatiya: uchebnik / V. V. Lyubimov. – Moskva: Eksmo: CheRo : MPSI, 2007. – 472 s. – ISBN 978-5-699-24619-9 . – ISBN 978-5-88711-278-7. (in Russian).

Iovlev V. I. Ekopsikhologiya dlya arkhitektorov: protsess i forma: ucheb. posobie dlya studentov arkhitekturnykh spets. vuzov / V. I. Iovlev. - Ekaterinburg: UGAKhA, 1996. - 302 s.: il. - Rek. M-vom obrazovaniya RF. (in Russian).

Iovlev V. I. Arkhitekturnoe prostranstvo i ekologiya: monografiya / V. I. Iovlev. - Ekaterinburg: Arkhitekton, 2006. - 298 s. - Bibliogr.: s. 277 - 292. - ISBN 5-7408-0093-5.

Zabelshansky G. B., Minervin G. B., Rappaport A. G., Somov G. Yu., Arkhitektura i emotsionalnyy mir cheloveka [Architecture and the emotional world of man]. Moscow: Stroyizdat. (in Russian).

Runge, V. F., Manusevich, Yu. P. (2005). Ergonomika v dizayne sredyi [Ergonomics in environmental desig n]. Moskow: Arhitektura-S. 327 p. (in Russian).

Shimko V. T. Kompleksnoe formirovanie arkhitekturnoy sredy. – M.: STsP-print, 2000. (in Russian).

Mesta, gde obitayet dusha: Arkhitektura i sreda kak lechebnoye sredstvo / per. s angl. V. L. Glazycheva Places where the soul lives: Architecture and the environment as a remedy / trans. from English V. L. Glazycheva. Moscow: Lad'ya, 2000, 280 р. (in Russian).

Gibson Dzh. Ekologicheskiy podkhod k zritel'nomu vospriyatiyu. — M., M.: Izd. KoLibri, 1988.- 464 s. (in Russian).

Otych, O. M. Psykholohiia mystetstva i khudozhnoi tvorchosti yak metodolohichna osnova mystetskoi osvity [Psychology of art and artistic creativity as a methodological basis of art education] Monograph, Berdiansk. 32 p. (in Ukrainian).

Stepanov A. V., Malgin, V. I., Ivanova, G. I. (2010). Ob'emno-prostranstvennaya kompozitsiya [Volumetric spatial composition], 3rd.Moscow:Arhitektura - S. 256 p. (in Russian).

S'omka S. V. Osnovy dyzajnu arhitekturnogo s eredovyshha: pidruchnyk. Kyi'v: Vydavnyctvo Lira-K, 2020. 480 s.; rys. ISBN 978-617-7844-04-3. (in Ukrainian).

Stepanov A. V., Ivanova G. I., Nechaev N. N. Arkhitektura i psikhologiya. - M.: Stroyizdat, 1993. – 295 s. (in Russian).

Ekspresyvne spryjnjattja arhitekturnyh form: Metodychni vkazivky / Uklad.: T. V. Rusevych.-K.: KNUBA, 2006 – 20 s. (in Ukrainian).

Konstantin V. Kiyanenko O. fenomene, strukture i dukhe mesta u K. Norberg-Shul'tsa. = [On the Phenomenon, Structure and Spirit of Place at Christian Norberg-Schulz] // // Arkhitekturnyy vestnik. – 2008. - №3. – S. 98-10. (in Russian).

Burtsev, A. G. Arkhitekturnaya semiotika: uchebnoe posobie / A. G. Burtsev; Ural'skaya gosudarstvennaya arkhitekturno-khudozhestvennaya akademiya. – Ekaterinburg: Arkhitekton, 2015. – 193 s.: skhem., tabl., il. – Rezhim dostupa: po podpiske.–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455414 (data obrashcheniya: 26.12.2020). – Bibliogr. v kn. – ISBN 978-5-7408-0235-0. – Tekst : elektronnyy. (in Russian).

Timokhin, V. O., Shebek, N. M., Malik T. V., Zhitkova N. Yu. (2010), Osnovy dyzaynu arkhitekturnoho seredovyshcha [Fundamentals of architectural environment design], Osnova, Kyiv, 395 p. (in Ukrainian).

Sedak O. I., Zaporozhchenko O. Y. (2010), Kolorystyka interieru [Interior colors], К.: NAU, 275 p. (in Ukrainian)

Steinbach H. E., Yelensky V. I. (2004), Psyhologia jyznenogo prostranstva [Psychology of living space], Misto: Rech, 240 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Русевич, Т., & Цись, А. (2020). ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЄКТУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 272–282. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.272-282

Номер

Розділ

Статті