ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

  • Ярина Онуфрів НУ «Львівська політехніка»
  • Ксенія Бевзюк НУ «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.248-259

Ключові слова:

багатофункціональний спортивно-навчальний комплекс, функціональне зонування, планувальна схема будівлі

Анотація

У статті розглянуто проблему проектування багатофункціональних комплексів, що поєднують у собі спортивну, навчальну та житлову функції. На основі порівняльного аналізу зарубіжних та вітчизняних прикладів розкрито особливості функціонально-планувальної організації такого типу комплексів. Визначено функціонально-планувальні прийоми, що можуть бути застосовані при поєднанні спортивної, навчальної та житлової функцій у одній споруді.

Біографії авторів

Ярина Онуфрів , НУ «Львівська політехніка»

кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування

Ксенія Бевзюк, НУ «Львівська політехніка»

студент кафедри містобудування

Посилання

Бібліографічний список

Аристова Л.В., Бойко В.В. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. Правила, рекомендации, нормы по ремонту, реконструкции и техническому обслуживанию. М.: Советский спорт, 1998. 399 с.

Бадюл М.Г. Функціонально-планувальна організація фізкультурно-ігрових закладів для дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.02. Київ, 2015. 21 с.

Белоносов С.А. Архитектурное формирование перспективных многофункциональных спортивных комплексов: автореф. дис. канд. арх.: спец. 18.00.02. Екатеринбург, 2009. 21 с.

Бородай Д.С. Принципи функціонально-планувальної організації спортивно-туристичних готелів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх.: спец. 18.00.02. Макіївка, 2013. 20 с.

Деппершмідт, Г. П.; Олійник, О. П. Особливості фізкультурно-спортивних споруд сучасності. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2011. № 28. С. 296-302.

Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення: ДБН В.2.2-28-2010. [Чинний від 2011-10-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 48 с.

Будинки і споруди. Готелі: ДБН В.2.2-20:2008. [Чинний від 2008-07-23]. К.: Мінрегіонбуд України, 2009. 54 с.

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення: ДБН В.2.2-9-2018. [Чинний від 2019-06-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2019. 43 с.

Будинки і споруди. Заклади освіти: ДБН В.2.2-3-2018. [Чинний від 2018-09-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2018. 57 с.

Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства): ДБН В.2.2-25:2009. [Чинний від 2010-09-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2009. 83 с.

Будинки і споруди. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди: ДБН В.2.2-13-2003. [Чинний від 2003-11-10]. К.: Держбуд України, 2004. 100 с.

Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-15-2019. [Чинний від 2019-12-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 44 с.

Інклюзивність будівель і споруд: ДБН В.2.2-40-2018. [Чинний від 2019-04-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2018. 64 с.

Зобова М.Г. Принципы архитектурно-градостроительного проектирования и модернизации физкультурно-спортивных комплексов: автореф. дис. канд. арх.: спец. 18.00.02. Нижний Новгород, 2009. 21 с.

Кайдановська О.О., Фединець Л.-М.О. Багатофункціональні спортивні комплекси в структурі міста. Містобудування та територіальне планування. 2018. №68. С 227-235.

Ковальська Г.Л. Принципи та методи оптимізації функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів в існуючій міській забудові: автореф. дис. на зд. н. ст. к. арх. за спеціальністю 18.00.02. Київ, 2002. 11 с.

Мерилова І. О. Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області): дис. на зд. н. ст. канд. арх.: 18.00.04. Київ, 2018. 250 с.

Проскуряков В. І., Дмитраш О. Ю. Розвиток модерних архітектурних ідей у вищих навчальних закладах і міжвузівських об’єктах культури. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія: Архітектура. 2014. № 793. С. 101–106.

Саєнко Д.М. Досвід Данії та Франції у проектуванні дитячих дошкільних закладів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2019. №53. С. 305-312.

Слєпцов О. С., Ковальский Л. Н. Особенности архитектурно-планировочных решений школьных зданий в сложных инженерно-геологических условиях строительства. Строительство и архитектура. 1985. Вып. 21. С. 57-62.

Стоцько Р.З. Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні. : автореф. дис. на зд. н. ст. к. арх. за спеціальністю 18.00.02. Львів, 2008. 22 с.

Ревіталізація міського простору: учасники STEEL FREEDOM розроблять проект багатофункціонального спортивно-навчального комплексу в металевому каркасі. 2020. URL: https://steelfreedom.ua/news/bagatofunkcionalnyj-sportyvno-navchalnyj-kompleks.html (дата звернення: 16.11.2020).

Ужгород СДЮСШОР. Інфраструктура. URL: https://sjfssor.com.ua/інфраструктура/ (дата звернення: 16.11.2020).

Casas Valle D., Kompier V. Sport in the City: Research on the relation between sport and urban design. Creative Industries Fund (Rotterdam) and urban planning department of Amsterdam (DRO), 2013. URL: http://urbandynamics.info/wp-content/uploads/2017/12/Sport_in_the_City_-_paper-EN_Casas_Valle_Kompier-1.pdf (дата звернення: 16.11.2020).

Secondary School, Sport Hall and Cultural Center / Chartier Dalix Architectes. URL: https://www.archdaily.com/792076/secondary-school-sport-hall-and-cultural-center-chartier-dalix-architectes (дата звернення: 16.11.2020).

References

Aristova, L.V, Boyko, V.V. (1998). Sports and sports facilities. Rules, recommendations, standards for repair, reconstruction and maintenance. [Fizkulturno-ozdorovitelnye i sportyvnye sooruzhenyia. Pravyla, rekomendatsyy, normy po remontu, rekonstruktsyy i tekhnycheskomu obsluzhyvanyiu]. Moscow: Soviet sport. (in Russian)

Badul, M.G. (2015). Functional-planning organization of physical culture and play establishments for school-age children [Funktsionalno-planuvalna orhanizatsiia fizkulturno-ihrovykh zakladiv dlia ditei shkilnoho viku]: author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.02. Kyiv. (in Ukrainian)

Belonosov, S.A. (2009). Architectural formation of perspective multifunctional sports complexes [Arkhytekturnoe formyrovanye perspektyvnыkh mnohofunktsyonalnыkh sportyvnыkh kompleksov]: author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.02. Yekaterinburg. (in Russian)

Borodai, D.S. (2013). Principles of functional and planning organization of sports and tourist hotels [Pryntsypy funktsionalno-planuvalnoi orhanizatsii sportyvno-turystychnykh hoteliv]: author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.02. Makiyivka. (in Ukrainian)

Depperschmidt, G.P.; Oliynyk, O.P. (2011). Peculiarities of modern sports and sports facilities [Osoblyvosti fizkulturno-sportyvnykh sporud suchasnosti]. Modern problems of architecture and urban planning, 28, 296–302. (in Ukrainian)

Buildings and structures. Administrative and domestic buildings [Budynky i sporudy. Budynky administratyvnoho ta pobutovoho pryznachennia]: DBN B.2.2-28-2010. [Effective from 2011-10-01]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2011. (in Ukrainian)

Buildings and structures. Hotels [Budynky i sporudy. Hoteli]: DBN B.2.2-20: 2008. [Effective from 2008-07-23]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2009. (in Ukrainian)

Buildings and structures. Public buildings and structures. Main provisions [Budynky i sporudy. Hromadski budynky ta sporudy. Osnovni polozhennia]: DBN B.2.2-9-2018. [Valid from 2019-06-01]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2019. (in Ukrainian)

Buildings and structures. Educational institutions [Budynky i sporudy. Zaklady osvity]: DBN B.2.2-3-2018. [Valid from 2018-09-01]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2018. (in Ukrainian)

Buildings and structures. Catering establishments (restaurants) [Budynky i sporudy. Pidpryiemstva kharchuvannia (zaklady restorannoho hospodarstva)]: DBN B.2.2-25: 2009. [Effective from 2010-09-01]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2009. (in Ukrainian)

Buildings and structures. Sports and fitness facilities [Budynky i sporudy. Sportyvni i fizkulturno-ozdorovchi sporudy]: DBN B.2.2-13-2003. [Effective 2003-11-10]. K .: Derzhbud Ukrainy, 2004. (in Ukrainian)

Dwelling houses. Main provisions [Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia]: DBN B.2.2-15-2019. [Valid from 2019-12-01]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2010. (in Ukrainian)

Inclusiveness of buildings and structures [Inkliuzyvnist budivel i sporud]: DBN B.2.2-40-2018. [Effective from 2019-04-01]. K .: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2018. (in Ukrainian)

Zobova, M.G. (2009). Principles of architectural and town-planning design and modernization of physical culture and sports complexes [Printsypy arkhitekturno-hradostroitelnoho proektirovanyia i modernizatsyi fyzkulturno-sportyvnykh kompleksov]: author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.02. Nizhny Novgorod. (in Russian)

Kaidanovska, O.O., Fedinets, L.-M.O. (2018). Multifunctional sports complexes in the city structure [Bahatofunktsionalni sportyvni kompleksy v strukturi mista]. Urban planning and spatial planning, 68, 227-235. (in Ukrainian)

Kovalska, G.L. (2002). Principles and methods of optimization of functional and planning development of higher educational institutions in the existing urban development [Pryntsypy ta metody optymizatsii funktsionalno-planuvalnoho rozvytku vyshchykh navchalnykh zakladiv v isnuiuchii miskii zabudovi]: author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.02. Kyiv. (in Ukrainian)

Merilova, I.O. (2018). Functional-planning organization of the network of out-of-school education institutions (on the example of Dnipropetrovsk region) [Funktsionalno-planuvalna orhanizatsiia merezhi zakladiv pozashkilnoi osvity (na prykladi Dnipropetrovskoi oblasti)]: author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.04. Kyiv. (in Ukrainian)

Proskuryakov, V.I., Dmitrash, O.Y. (2014). Development of modern architectural ideas in higher educational institutions and interuniversity cultural objects [Rozvytok modernykh arkhitekturnykh idei u vyshchykh navchalnykh zakladakh i mizhvuzivskykh obiektakh kultury]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", Series: Architecture, 793, 101–106. (in Ukrainian)

Saenko, D.M. (2019). Experience of Denmark and France in designing children's preschools [Dosvid Danii ta Frantsii u proektuvanni dytiachykh doshkilnykh zakladiv]. Modern problems of architecture and urban planning, 53, 305-312. (in Ukrainian)

Sleptsov, O.S., Kovalsky, L.N. (1985). Features of architectural and planning solutions of school buildings in complex engineering and geological conditions of construction [Osobennosti arkhitekturno-planirovochnykh reshenii shkolnykh zdanii v slozhnykh inzhenerno-heolohycheskikh usloviiakh stroitelstva]. Construction and architecture, 21, 57-62. (in Russian)

Stotsko, R.Z. (2008). Architectural and typological principles of formation of spiritual educational institutions of the Ukrainian Greek Catholic Church in Ukraine [Arkhitekturno-typolohichni pryntsypy formuvannia dukhovnykh osvitnikh zakladiv Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy v Ukraini] : author's dis. ref. for PhD. degree in. architecture: specialty 18.00.02. Lviv. (in Ukrainian)

Revitalization of urban space: STEEL FREEDOM participants will develop a project of a multifunctional sports and educational complex in a metal frame. (2020). URL: https://steelfreedom.ua/news/bagatofunkcionalnyj-sportyvno-navchalnyj-kompleks.html (Accessed: 16.11.2020). (in Ukrainian)

Uzhhorod SDYUSSHOR. Infrastructure [Uzhhorod SDIUSSHOR. Infrastruktura]. URL: https://sjfssor.com.ua/inrastructure/ (Accessed: 16.11.2020). (in Ukrainian)

Casas Valle D., Kompier V. Sport in the City: Research on the relation between sport and urban design. Creative Industries Fund (Rotterdam) and urban planning department of Amsterdam (DRO). (2013). URL: http://urbandynamics.info/wp-content/uploads/2017/12/Sport_in_the_City_-_paper-EN_Casas_Valle_Kompier-1.pdf (Accessed: 16.11.2020). (in English)

Secondary School, Sport Hall and Cultural Center / Chartier Dalix Architectes. URL: https://www.archdaily.com/792076/secondary-school-sport-hall-and-cultural-center-chartier-dalix-architectes (Accessed: 16.11.2020). (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Онуфрів , Я., & Бевзюк, К. (2020). ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 248–259. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.248-259

Номер

Розділ

Статті