ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПАРАМЕТРИЧНОГО МЕТОДА НОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Максим Омельяненко ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа» Міжнародний європейський університет
  • Марина Омельяненко Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.233-247

Ключові слова:

нормативна база у будівництві, інформаційна модель об’єкта нормування, об’єкт нормування, параметричний метод нормування

Анотація

В статті обґрунтовується доцільність створення інформаційної моделі об’єкта нормування (споруди або території, їх частини) як основи формування нормативних вимог з застосуванням параметричного метода нормування.

Для створення сучасної нормативної бази будівельної галузі необхідний повний перегляд методології до визначення нормативних вимог до об’єктів нормування. Нормативне забезпечення повинно бути мобільним, оперативно реагувати на зміну потреб споживача до створюваного середовища та його елементів. Тому формування нової методології визначення нормативних вимог – одна з найважливіших задач у сфері нормотворення у будівельній галузі.

Інформаційна модель об’єкта нормування повинна базуватися на потребах споживача. Вона є динамічною системою, оскільки потреби споживача постійно змінюються, а також запроваджуються нові технології та матеріали у будівельну практику.

Біографії авторів

Максим Омельяненко , ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа» Міжнародний європейський університет

доктор технічних наук, доцент, директор ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа» Міжнародний європейський університет

Марина Омельяненко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Посилання

Список використаних джерел

Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві: Закон України від 3 жовтня 2019 р. № 156-ІХ // Відомості Верховної Ради України. 2019. № 46. Ст.304.

Барзилович Д.В., Тарасюк В.Г., Шейнин Л.А. Особенности развития строительной нормативной базы Украины / Д. В. Барзилович, В. Г. Тарасюк, Л. А. Шейнич. // Строительные материалы. М., 2010. № 1. С. 24-25.

Барзилович Д.В., Фаренюк Г.Г. Розвиток системи нормативних документів України із забезпечення енергозбереження та енергоефективності будівель / Д. В. Барзилович, Г. Г. Фаренюк // Будівельні конструкції. 2013. Вип. 77. С.3-9.

Гук Я.С. Нормування кліматичних навантажень на будівельні конструкції для території Українських Карпат: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01/ Я. С. Гук; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2013. 21 с.

Даценко В.М. Проблеми та перспективи нормування властивостей асфальтобетонів / В.М.Даценко. // Автошляховик України. 2011. № 2. С. 46-48.

Зелена книга. Системний перегляд ефективності державного регулювання. Параметричне нормування у будівництві [Електронний ресурс] / Авторський колектив: Д. Барзилович, І. Лагунова, І. Бардасова, С. Буравченко, А. Нечепорук, О. Медведчук, О. Марушева, В. Колесник. К., 2020. 92 с. Режим доступу:https://cdn.regulation.gov.ua/c6/ba/18/d2/regulation.gov.ua_Parametrychne-normuvannia-Construction.pdf?fbclid=IwAR1Py7lH18fhcBYf44bp3OExfK1mbeVjncGAgNnyl9CcVvihQ4vfG4vtA9E

Інформаційна модель [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Інформаційне моделювання будівель [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Ісаєнко Д.В. Об’єкти технічного регулювання у будівництві [Текст] // Д. В. Ісаєнко// Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика і дизайн». К.: КНУБА, 2017. Вип. 13. С. 116 – 124.

Ісаєнко Д.В., Омельяненко М.В. Основи нормування міського середовища [Текст]: навч. посіб. / Д. В. Ісаєнко, М. В. Омельяненко; за заг. ред. віце-президента Укр. акад. архітектури, д-ра архітектури, проф. Дьоміна М. М. 2-е вид. К.: КиМУ, 2018. 188 с.

Ісаєнко Д.В. Проактивна ризико-орієнтована методологія управління програмами створення та розвитку системи технічного регулювання у будівництві : дис. … д-ра техн. наук: 05.13.22 / Д. В. Ісаєнко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. К., 2019. 360 с.

Кінаш Р.І. Методи нормування тимчасових навантажень та оцінювання надійності будівельних конструкцій за умов неповної інформації: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.01 / Р. І. Кінаш; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. К.: КНУБА, 2001. 32 с.

Коваленко М.Г. Проблеми нормування і розміщення елементів системи озеленення міст / М. Г. Коваленко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Вип. 39. К.: КНУБА, 2015. С. 232-236.

Мороз А. Нормування в будівництві в Україні. Зріз по сьогоденню / А. Мороз. // Капстроительство. 2018. №5 . С. 50-53.

Муска Б.В.-Б. Аналіз історичного розвитку нормування квартир як відображення соціально-економічних умов розвитку житла / Б.В.-Б. Муска. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Вип. 53 .-К.: КНУБА, 2019. С. 198-205.

Омельяненко М.В. Методологічні основи нормування елементів міського середовища : дис. … д-ра техн. наук : 05.23.20 / М. В. Омельяненко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. К., 2005. 292 с.

Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи (ISO 19650-1:2018, IDT): ДСТУ ISO 19650-1:2020. Введений вперше. Введений 01.07.2020. К.: ДП УкрНДНЦ, 2020. 40 с.

Смалійчук А.Д. Проблематика нормування інсоляції у щільний забудові середньої поверховості / А. Д. Смалійчук. // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. Вип. 57. К.: КНУБА, 2015. С. 403-415.

Стоева Д.Р. Систематизация информационных моделей // Перспективы науки и образования. 2015. № 4(16). С. 14-18. Режим доступу: https://pnojournal.files.wordpress.com/2015/05/pdf_150402.pdf.

Талапов В. Информационная модель здания: основные заказчики и пользователи // САПР и графика. 2010. № 10. С. 71-77. Режим доступу: https://sapr.ru/article/21728.

Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта [Текст]: Snip Innovative Technologies; рук. Серых А. – Чикаго: SNIP 2010. – 889 с.

Третяк Ю. В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів / Ю. В. Третяк. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Вип. 49. К.: КНУБА, 2017. С. 464-473.

References

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro budivel’ni normy» shchodo udoskonalennia normuvannia u budivnyctvi: Zakon Ukrainy vid 3 zhovtnia 2019 r. № 156-ІХ // Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 2019. № 46. St.304. (in Ukrainian)

Barzilovich D.V., Tarasiuk V.G., Sheinich L.A. Osobennosti razvitiia stroitel’noi normativnoi bazy Ukrainy / D. V. Barzilovich, V. G. Tarasiuk, L. A. Sheinich. // Stroitel’nyie materialy. М., 2010. №1. S.24-25. (in Russian)

Barzylovych D. V., Fareniuk G. G. Rozvytok systemy normatyvnyh dokumentiv Ukrainy iz zabezpechennia energozberezhennia ta energoefektyvnosti budivel’ / D. V. Barzylovych, G. G. Fareniuk // Budivel’ni konstrukcii. 2013. Vyp. 77. S.3-9. (in Ukrainian)

Guk Ya.S. Normuvannia klimatychnyh navantazhen’ na budivel’ni konstrukcii dlia terytorii Ukrains’kyh Karpat: avtoref. dys. … kand. tehn. nauk : 05.23.01/ Ya. S. Guk; Nac. un-t «L’viv. politehnika». L’viv, 2013. 21 s. (in Ukrainian)

Dacenko V.M. Problemy ta perspektyvy normuvannia vlastyvostei asfal’tobetoniv / V. M. Dacenko. // Avtoshliahovyk Ukrainy. 2011. №2. S. 46-48. (in Ukrainian)

Zelena knyga. Systemnyi peregliad efektyvnosti derzhavnogo reguliuvannia. Parametrychne normuvannia u budivnyctvi [Elektronnyi resurs] / Avtors’kyi kolektyv: D. Barzylovych, I. Lagunova, I. Bardasova, S. Buravchenko, A. Necheporchuk, O. Medvedchuk, O. Marusheva, V. Kolesnyk. К., 2020. 92 с. Rezhym dostupu: https://cdn.regulation.gov.ua/c6/ba/18/d2/regulation.gov.ua_Parametrychne-normuvannia-Construction.pdf?fbclid=IwAR1Py7lH18fhcBYf44bp3OExfK1mbeVjncGAgNnyl9CcVvihQ4vfG4vtA9E (in Ukrainian)

Informaciina model’ [Elektronnyi resurs] / Vikipediia. Vil’na encyklopediia. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C (in Ukrainian)

Informaciine modeliuvannia budivel’ [Elektronnyi resurs] / Vikipediia. Vilna encyklopediia. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C (in Ukrainian)

Isaienko D.V. Obiekty tehnichnogo reguliuvannia u budivnyctvi [Tekst] // D. V. Isaienko // Mizhvidomchyi naukovo-tehnichnyi zbirnyk «Tehnichna ectetyka I dyzain». К.: KNUBA, 2017. Vyp. 13. S. 116 – 124. (in Ukrainian)

Isaienko D.V., Omelianenko M.V. Osnovy normuvannia mis’kogo seredovyshcha [Tekst] : navch. posib. / D. V. Isaienko, M. V. Omelianenko ; za zag. red. vice-prezydenta Ukr. akad. arhitektury, d-ra arhitektury, prof. Diomina M. M. 2-e vyd. К.: КyMU, 2018. 188 s. (in Ukrainian)

Isaienko D.V. Proaktyvna ryzyko-oriientovana metodologiia upravlinnia programamy stvorennia ta rozvytku systemy tehnichnogo reguliuvannia u budivnyctvi : dys. … d-ra tehn. nauk : 05.13.22 / D. V. Isaienko; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. К., 2019. 360 s. (in Ukrainian)

Kinash R.I. Metody normuvannia tymchasovyh navantazhen’ ta ociniuvannia nadiinosti budivel’nyh konstrukcii za umov nepovnoi informacii: avtoref. dys. … d-ra tehn. nauk : 05.23.01 / R. I. Kinash; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhitektury. К.: КNUBA, 2001. 32 s. (in Ukrainian)

Kovalenko M.G. Problemy normuvannia i rozmishchennia elementiv systemy ozelenennia mist / M. G. Kovalenko. // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tehn. zb. Vyp. 39. К.: КNUBA, 2015. S. 232-236. (in Ukrainian)

Moroz A. Normuvannia v budivnyctvi v Ukraini. Zriz po siogodenniu /A. Moroz. // Kapstroitel’stvo. 2018. №5. S. 50-53. (in Ukrainian)

Muska B.V.-B. Analiz istorychnogo rozvytku normuvannia kvartyr iak vidobrazhennia socialno-ekonomichnyh umov rozvytku zhytla / B.V.-B. Muska. // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tehn. zb. Vyp. 53. К.: КNUBA, 2019. S. 198-205. (in Ukrainian)

Omelianenko M.V. Metodologichni osnovy normuvannia elementiv mis’kogo seredovyshcha : dys. … d-ra tehn. nauk : 05.23.20 / M. V. Omelianenko ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. К., 2005. 292 s. (in Ukrainian)

Organizaciia ta ocyfruvannia informacii shchodo budivel’ ta sporud vkliuchno z budivel’nym informaciinym modeliuvanniam (ВІМ). Upravlinnia informaciieiu z vykorystanniam budivel’nogo informaciinogo modeliuvannia. Chastyna 1. Koncepcii ta pryncypy (ISO 19650-1:2018, IDT): DSTU ISO 19650-1:2020. Vvedenyi vpershe. Vvedenyi 01.07.2020. К.: DP UkrNDNC, 2020. 40 s. (in Ukrainian)

Smaliichuk A.D. Problematyka normuvannia insoliacii u shchil’nii zabudovi serednioi poverhovosti / A. D. Smaliichuk. // Mistobuduvannia ta terytorial’ne planuvannia: nauk.-tehn. zb. Vyp. 57. К.: KNUBA, 2015. S. 403-415. (in Ukrainian)

Stoieva D.R. Sistematizaciia informacionnyh modelei // Perspektivy nauki I obrazovaniia. 2015. № 4(16). S. 14-18. Rezhym dostupu: https://pnojournal.files.wordpress.com/2015/05/pdf_150402.pdf. (in Russian)

Talapov V. Informacionnaia model’ zdaniia: osnovnye zakazchiki i pol’zovateli // SAPR i grafika. 2010. № 10. S. 71-77. Rezhym dostupu: https://sapr.ru/article/21728. (in Russian)

Tehnicheskoe regulirovanie v stroitel’stve. Analiticheskii obzor mirovogo opyta [Tekst] : Snip Innovative Technologies ; ruk. Seryh A. – Chikago: SNIP 2010. – 889 s. (in Russian)

Tretiak Yu.V. Osnovy systematyzacii i normuvannia arhitekturnogo seredovyshcha penitenciarnyh kompleksiv / Yu.V. Tretiak. // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tehn. zb. Vyp. 49. К.: KNUBA, 2017. S. 464-473. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Омельяненко , М., & Омельяненко, М. (2020). ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПАРАМЕТРИЧНОГО МЕТОДА НОРМУВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 233–247. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.233-247

Номер

Розділ

Статті