ОРГАНІЗАЦІЯ CОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В АРХІТЕКТУРІ ВЕЛИКИХ ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ ОСТАННІХ РОКІВ

Автор(и)

  • Вікторія Базилевич НУ «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.211-222

Ключові слова:

архітектура офісних центрів Європи, соціальні комунікації в архітектурі, сучасна архітектура офісів

Анотація

У статті викладені результати дослідження організації соціальних комунікацій в архітектурі великих офісних центрів 2017-2019 рр. країн Європи. Висвітлені проблеми перенесення досвіду з проектування офісних центрів Європи на терени України

Біографія автора

Вікторія Базилевич, НУ «Львівська політехніка»

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування

Посилання

Список джерел

C. B. Danielsson. Aesthetics versus function in office architecture: employees’ perception of the workplace / Christina Bodin Danielsson // Nordic Journal of Architectural Research. – 2015. – №2. – С. 11–40.

Офісна будівля: метод. вказівки до курс. проекту "Офісна будівля з паркінгом" для студентів баз. напряму "Архітектура" спец. 6.06010201 "Архітектура будівель та споруд" та 6.06010203 "Дизайн архітектурн. середовища" / уклад.: Ю. А. Рочняк, А. Д. Смалійчук, А. В. Коломєйцев. – 2015. – 44 с.

Еволюція дизайну інтер’єру офісних просторів IT-індустрії. / О. В. Полякова, С. С. Кисіль, Т. В. Булгакова, Ю. В. Півніцька // Art and design. – 2019. – №4. – С. 99–108. https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.4.9.

Алексєєнко О. А. Сучасні концепції екологічного дизайну у формуванні офісного середовища / О. А. Алексєєнко, І. В. Бондаренко // Вісник ХДАДМ. Теорія мистецтва. – 2015. – №4. – С. 4–8.

Нурминен Т. 6 главных тенденций планировки офисов и рабочего пространства [Електронний ресурс] / Т. Нурминен // Журнал «Генеральный Директор» – профессиональный журнал руководителя. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: URL: https://www.gd.ru/articles/9529-planirovka-ofisa.

Cameron K. S., Quinn R. E. Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework / K. S. Cameron, R. E. Quinn., 2011. – 288 с. – (John Wiley & Sons)

Барков С. О. Організаційна поведінка в західній і східній культурах [Електронний ресурс] / С. О. Барков [та інш.]; під ред. С. О. Баркова // Організаційна поведінка: підручник і практикум для академічного бакалаврату. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: URL: https://stud.com.ua/22153/menedzhment/organizatsiyna_povedinka_zahidniy_shidniy_kulturah#85.

Тер-Карапетянц Ю. М. Дослідження українського ринку офісної нерухомості в ІТ-сегменті як складової маркетингу послуг / Ю. М. Тер-Карапетянц, О. М. Афанасьєва. // Вісник КНУТД. Сучасні тенденції та проблеми управління. – 2018. – № 2. – С. 91–101. DOI: 10.30857/2413-0117.2018.2.9

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В. В. Різун // Психолінгвістика. – 2012. – № 10. – С. 305–314.

Шульга М. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації / М. Шульга // Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві. – 2012. – С. 19–30.

Office buildings [Електронний ресурс] // ArchDaily: the world's most visited architecture website. – 2008-2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/search/projects/categories/office-buildings.

Базилевич В. Особливості організації соціальних комунікацій в архітектурі великих офісних центрів останніх років / В. В. Базилевич // Соціальні комунікації в просторі міст: збірник тез доповідей міжнародної конференції, 18-20 жовтня 2018 р., м. Львів – Львів: видавництво «Левада», 2018. – С. 38-40.

References

Danielsson, C. B. (2015). Aesthetics Versus Function in Office Architecture: Employees' Perception of the Workplace. NA, 27(2) (in English).

Rochniak, Yu. A., Smaliichuk, A. D., Kolomieitsev, A. V. (Eds.) (2015). Ofisna budivlia: metod. vkazivky do kurs. proektu "Ofisna budivlia z parkinhom" dlia studentiv baz. napriamu "Arkhitektura" spets. 6.06010201 "Arkhitektura budivel ta sporud" ta 6.06010203 "Dyzain arkhitekturn. seredovyshcha", Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 44 (in Ukrainian).

Poliakova, O. V., Kysil, S. S., Bulgakova, T. V., Pivnitska, Y. V. (2019). IT-industry’s office interior design evolution. Art and design. 4. 99-108 (in Ukrainian).

Aleksieienko, O. A., & Bondarenko, I. V. (2015). Suchasni kontseptsii ekolohichnoho dyzainu u formuvanni ofisnoho seredovyshcha. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, (4), 4-8 (in Ukrainian).

Nurminen, T. (2017). 6 hlavnykh tendentsiy planirovki ofisov i rabocheho prostranstva. Zhurnal «Heneral`nyy Direktor» – professional`nyy zhurnal rukovoditelya. Retrieved from https://www.gd.ru/articles/9529-planirovka-ofisa (in Russian).

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons (in English).

Barkov, S. O. (2015). Orhanizatsiina povedinka v zakhidnii i skhidnii kulturakh. Orhanizatsiina povedinka: pidruchnyk i praktykum dlia akademichnoho bakalavratu. Retrieved from https://stud.com.ua/22153/menedzhment/organizatsiyna_povedinka_zahidniy_shidniy_kulturah#85 (in Ukrainian).

Ter-Karapetiants, Yu. M., & Afanasieva, O. M. (2018). Doslidzhennia ukrainskoho rynku ofisnoi nerukhomosti v IT-sehmenti yak skladovoi marketynhu posluh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky (in Ukrainian).

Rizun, V. V. (2012). Nacherki do metodolohiyi doslidzhen` sotsial`nikh komunikatsiy. Psykholinhvistyka, (10), 305-314 (in Ukrainian).

Shul'ha, M. (2012). Dyskursyvni praktyky yak umova efektyvnoyi sotsial'noyi komunikatsiyi. Komunikatsiyi. Zbirka z pytan' komunikatsiy u suspil'stvi, 2, 19-30 (in Ukrainian).

Office buildings (2008-2021). ArchDaily: the world's most visited architecture website. Retrieved from https://www.archdaily.com/search/projects/categories/office-buildings (in English).

Bazylevych, V. (2018). Features of organization of social communications in office centres architecture over the last years. Sotsialni komunikatsii v prostori mist: zbirnyk tez dopovidei mizhnarodnoi konferentsii, 18-20 zhovtnia 2018 r., m. Lviv, 38 -40 (in Ukrainian and in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Базилевич, В. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ CОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В АРХІТЕКТУРІ ВЕЛИКИХ ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ ОСТАННІХ РОКІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 211–222. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.211-222

Номер

Розділ

Статті