ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ В СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ МІСТ

Автор(и)

  • Світлана Шкляр Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.192-201

Ключові слова:

архітектурне середовище, депресивна територія, реорганізація, сукупний потенціал території, методи оцінки потенціалу

Анотація

у статті розглядаються проблеми реорганізації депресивних територій в структурі сучасних великих і найбільших міст. Аналізуються можливості їх адаптації до нових соціально-економічних умов і перетворення на сучасні архітектурні чи ландшафтні комплекси. Пропонуються методи оцінки рівня сукупного потенціалу різних типів депресивних територій, а також схема їх реорганізації.

Біографія автора

Світлана Шкляр , Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

кандидат архітектури, доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Посилання

Список джерел

Быстрова Т. Ю. Реабилитация промышленных территорий городов: теоретические предпосылки, проектные направления (часть 2) // Академический вестник УралНИИпроект РААСН, 2013. – Вып. 4. – С. 21-26.

Вахович І. М. Типологія депресивних регіонів в системі соціально-економічної небезпеки / І. М. Вахович, М. І. Купира // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 1. – С. 35-38.

Дрожжин Р. А. Реновация промышленных территорий // Вестник Сибирского государственного индустриального университета, 2015. – № 1 (11). – С.84-86.

Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. №2850 // Офіційний вісник України, 2005. – № 40. – С. 25-29

Сімків Л. Є. Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: теорія та практика / Л. Є. Сімків // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство. Колективна монографія / За заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – С. 214-228 (420 с.)

Старкова Н. В., Грин И. Ю. Эффективные методы комплексного подхода к реновации промышленных территорий // Новые идеи нового века – 2015: материалы Пятнадцатой Международной научной конференции: в 3 т. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – Т. 2. – С. 233-234

Цигичко С. П. Задачі реновації архітектурно-ландшафтного середовища великих і найбільших міст України // Коммунальное хозяйство городов: Научн.- техн. сб. – Київ : Техніка, 2007. – Вып.74. – С. 457-464.

Цигичко С.П. Напрями і особливості оновлення промислових територій у сучасних великих і найбільших містах // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць, 2007.– Вип. 1,2,3. – С.164-169.

Цигичко С.П. Реновація промислових територій як шлях до гармонізації міського середовища // Коммунальное хозяйство городов: Научн.- техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып.66. – С.141-145.

Цигичко С. П. Удосконалення еколого-естетичних властивостей архітектурного середовища великих міст (ландшафтний аспект) : дис. … канд. архіт. : 18.00.01 / Цигичко Світлана Петрівна. – Харків : ХДТУБА, 2007. – 237 с.

Цитман Т. О., Богатырева А. В. Реновация промышленной территории в структуре городской среды // Инженерно-строительный вестник Прикаспия: научн.-техн. журнал – Астрахань: ГАОУ АО ВПО «АИСИ», 2015. – №4 (14). – С. 29-35.

Чемакіна О. В. Сутність проблеми реабілітації порушеного міського середовища // Містобудування та територіальне планування: Наук.- техн. зб. – К.: КНУБА, 2003. – Вип.№14. – С.208-212.

Шейкина Г. Без депрессивных территорий. Как промзоны становятся престижными районами // Аргументы и факты: Еженедельник – М.: АиФ, 2018. – №

References

Byistrova T.Yu. (2013) Rehabilitation of industrial areas of cities: theoretical premises, project directions (part 2) [Reabilitatsiya promyishlennyih territoriy gorodov: teoreticheskie predposyilki, proektnyie napravleniya (chast 2)]. Akademicheskiy vestnik UralNIIproekt RAASN, 4, 21-26. (in Russian)

Vakhovych I.M., Kupyra M.I. (2015) Typology of depressed regions in the system of socio-economic danger [Typolohiia depresyvnykh rehioniv v systemi sotsialno-ekonomichnoi nebezpeky] Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, 1, 35-38. (in Ukrainian)

Drozhzhin R. A. (2015) Renovation of industrial areas [Renovatsiya promyishlennyih territoriy] Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo industrialnogo universiteta, 1 (11), S.84-86. (in Russian)

On Stimulating the Development of Regions: Law of Ukraine of September 8, 2005 №2850 [Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv: Zakon Ukrainy vid 08.09.2005 r. №2850] Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 40, 25-29. (in Ukrainian)

Simkiv L.Ye. (2015) Disproportion of socio-economic development of regions of Ukraine: theory and practice // Strategies of economic development: state, region, enterprise [Dysproportsiinist sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: teoriia ta praktyka//Stratehii ekonomichnoho rozvytku: derzhava, rehion, pidpryiemstvo] Kolektyvna monohrafiia, 2, 214-228 (420). (in Ukrainian)

Starkova N.V., Grin I.Yu. (2015) Effective methods of an integrated approach to the renovation of industrial areas [Effektivnyie metodyi kompleksnogo podhoda k renovatsii promyishlennyih territoriy] Novyie idei novogo veka, 2, 233-234. (in Russian)

Tsyhychko S.P. (2007) Tasks of renovation of the architectural and landscape environment of large and largest cities of Ukraine [Zadachi renovatsii arkhitekturno-landshaftnoho seredovyshcha velykykh i naibilshykh mist Ukrainy] Kommunalnoe khoziaistvo horodov, 74, 457-464. (in Ukrainian)

Tsyhychko S.P. (2007) Directions and features of renewal of industrial areas in modern large and largest cities [Napriamy i osoblyvosti onovlennia promyslovykh terytorii u suchasnykh velykykh i naibilshykh mistakh] Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti, 1,2,3, 164-169. (in Ukrainian)

Tsyhychko S.P. (2005) Renovation of industrial areas as a way to harmonize the urban environment [Renovatsiia promyslovykh terytorii yak shliakh do harmonizatsii miskoho seredovyshcha] Kommunalnoe khoziaistvo horodov, 66, 141-145. (in Ukrainian)

T Tsyhychko S.P. (2007) Udoskonalennia ekoloho-estetychnykh vlastyvostei arkhitekturnoho seredovyshcha velykykh mist (landshaftnyi aspekt) [Improving the ecological and aesthetic properties of the architectural environment of large cities (landscape aspect)] Candidate’s thesis. Kharkiv : KhDTUBA. (in Ukrainian)

Tsitman T.O., Bogatyireva A.V. (2015) Renovation of an industrial area in the structure of the urban environment [Renovatsiya promyishlennoy territorii v strukture gorodskoy sredyi] Inzhenerno-stroitelnyiy vestnik Prikaspiya, 4 (14), 29-35. (in Russian)

Chemakina O.V. (2003) The essence of the problem of rehabilitation of the disturbed urban environment [Sutnist problemy reabilitatsii porushenoho miskoho seredovyshcha] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 14, 208-212. (in Ukrainian)

Sheykina G. (2018) No depressed territories. How industrial zones are becoming prestigious areas [Bez depressivnyih territoriy. Kak promzonyi stanovyatsya prestizhnyimi rayonami] Argumentyi i faktyi: Ezhenedelnik, 15. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Шкляр , С. (2020). ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ В СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 192–201. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.192-201

Номер

Розділ

Статті