ВІДКРИТИЙ МІСЬКИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Олійник Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.178-191

Ключові слова:

міський відкритий простір, культурний ландшафт, збереження культурної спадщини, просторовий аналіз, методика середовищного зонування

Анотація

В статті розглядається проблема збереження відкритих громадських просторів – вулиць, площ, парків та інших елементів містобудівної структури. Рада Європи та ЮНЕСКО розглядають міські простори як частину культурного ландшафту міста, як носії його ідентичності та культурної пам’яті, а їх збереження – як запоруку сталого розвитку історичних міст та основу демократії. Методика виявлення та дослідження системи відкритих просторів базується на середовищному зонуванні, а саме виділенні ділянок, однорідних за просторово-планувальними характеристиками та напрямками можливого перетворення.

Біографія автора

Олена Олійник , Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцентзавідувач кафедри дизайну інтер’єру

Посилання

Список джерел

Коротун І. В. Архітектурно-містобудівні основи створення буферних зон об`єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: дис... д-ра архітектури: 18.00.01— К., 2017. — 36 с.

Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації.: Автореф. дис... д-ра архіт.: 18.00.01 — К., 2006. — 36 с.

Бевз М.В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України): дис... д-ра архітектури: 18.00.01 — Х., 2003. — 549 арк.

Тимохін, В. О.. Історія й еволюція містобудівного мистецтва. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура, 632, 2008. с. 34–43.

Шебек Н.М. Архітектурне середовище: досвід типологічних досліджень. – Сучасні проблеми архіт. та містобудування, вип. 30, 2012. С. 62-73

Концепція національної політики щодо культурної спадщини в Україні. Проект. Під ред.. О.П.Олійник. Київ, Архітектура і престиж, 2014.- 134 с.

Ellin N. Postmodern urbanism. Revised edition. – New York: Princeton Architectural Press, 1999. – 392 p.

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. Public places – urban spaces. The dimensions of urban design. – Oxford: Architectural Press, 2008. – 312 p.

Alexander C. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. – New York: Oxford University Press, USA, 1977.

Линч К. Образ города. - М.: Стройиздат, 1982. - 328с.

Rossi A. The Architecture of the City / A. Rossi. – Cambridge: The MIT Press, 1982. – 203 p.

Krier, Rob. Urban Space Academy Editions· London 1991.

Krier R. Elements of the concept of urban space // Time-Saver Standards For Urban Design/ New York : McGraw-Hill, 2003.

Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. С. 191—204.

Hillier, B. and Hanson, J. The Social Logic of Space.Cambridge: Cambridge University Press. -1984.

Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. Збірник міжнародних нормативних документів. ІSBN 978-966-651-704-6. Автор вступної статті Яковина М.М.–К. Фенікс, 2008. -176 с.

Council of Europe (1986) Recommendation No. R (86) 11 of the Committee of Ministers to Member States on Urban Open Space, Strasbourg: Council of Europe.

Barcelona declaration for HABITAT III “Public Spaces” Barcelona 4-5 April 2016

Всесвітня спадщина та сучасна архітектура - управління історичним міським ландшафтом. Віденський меморандум. URL:/ http://www.centre7.org.ua/?q=dokumenty/junesko-88

Олійник О.О. Діагностика формоутворення міських просторів як передумова регенерації історичного міста // Проблеми регенераці історичної забудови заповідних територій населених пунктів України. Мат. науково-практ. конференції 8-10 червня 1994 р.– Кам`янець-Подільський, 1994. – С. 77-78.

Олійник О.П. Формоутворення просторової структури міст України під впливом національно-релігійних чинників Досвід та перспективи розвитку міст України: Проблеми малих міст України.: Зб. наук. праць. – Вип.15. - К., КНУБА, Діпромісто, 2008. – С. С.150-155.

О.П. Олійник. Методика просторового аналізу в дизайні міського середовища. – Міжвідомчий наук.-техн.зб. «Технічна естетика та дизайн». Вип.11./ Відпов. ред.. М.І. Яковлєв. – К., КНУБА, 2012. – С. 136-142. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/11859/1/27.pdf

References

Korotun I. V. Arkhitekturno-mistobudivni osnovy stvorennia bufernykh zon ob`iektiv vsesvitnoi spadshchyny UNESCO: dys... d-ra arkhitektury: 18.00.01— K., 2017. — 36 s. (in Ukrainian).

Cherkes B.S. Natsionalna identychnist v arkhitekturi hromadskykh tsentriv stolychnykh mist v umovakh ideolohichnoi determinatsii.: avtoref. dys... d-ra arkhit.: 18.00.01 — K., 2006. — 36 s. (in Ukrainian).

Bevz M.V. Metodolohichni osnovy zberezhennia ta reheneratsii zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist (na prykladi Zakhidnoi Ukrainy): dys... d-ra arkhitektury: 18.00.01 — Kh., 2003. — 549ark.(in Ukrainian).

Tymokhin, V. O. Istoriia y evoliutsiia mistobudivnoho mystetstva. Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska Politekhnika". Arkhitektura, 632, , 2008. s. 34–43. (in Ukrainian).

Shebek N.M. Arkhitekturne seredovyshche: dosvid typolohichnykh doslidzhen. – Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp. 30, 2012. S. 62-73(in Ukrainian).

Kontseptsiia natsionalnoi polityky shchodo kulturnoi spadshchyny v Ukraini. Proekt. Pid red.. O.P.Oliinyk. Kyiv, Arkhitektura i Prestyzh, 2014.- 134 s. (in Ukrainian)

Ellin N. Postmodern urbanism. Revised edition. – New York: Princeton Architectural Press, 1999. – 392 p. (in English).

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. Public places – urban spaces. The dimensions of urban design. – Oxford: Architectural Press, 2008. – 312 p. (in English).

Alexander C. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. – New York: Oxford University Press, USA, 1977.(in English).

Lynch K. Obraz horoda. - M.: Stroiyzdat, 1982. - 328s. (in Russian).

Rossi A. The Architecture of the City / A. Rossi. ± Cambridge: The MIT Press, 1982. ± 203 p. (in English).

Krier, Rob. Urban Space Academy Editions· London 1991.(in English).

Krier R. Elements of the concept of urban space // Time-Saver Standards For Urban Design/ New York : McGraw-Hill, 2003. (in English).

Fuko M. Druhye prostranstva // yntellektualy y vlast: yzbrannye polytycheskye staty, vystuplenyia y ynterviu. M.: Praksys, 2006. Ch. 3. S. 191—204. (in Russian).

Hillier, B. and Hanson, J. (1984)The Social Logic of Space.Cambridge: Cambridge University Press (in English).

Mizhnarodni zasady okhorony nerukhomoi kulturnoi spadshchyny. Zbirnyk mizhnarodnykh normatyvnykh dokumentiv. ISBN 978-966-651-704-6. Avtor vstupnoi statti Yakovyna M.M.–K. Feniks, 2008. -176 s. (in Ukrainian).

Council of Europe (1986) Recommendation No. R (86) 11 of the Committee of Ministers to Member States on Urban Open Space, Strasbourg: Council of Europe. (in English).

Barcelona declaration for HABITAT III “Public Spaces” Barcelona 4-5 April 2016(in English).

Vsesvitnia spadshchyna ta suchasna arkhitektura - upravlinnia istorychnym miskym landshaftom. Videnskyi memorandum. URL:/ http://www.centre7.org.ua/?q=dokumenty/junesko-88(in Ukrainian).

Oliinyk O.P. Diahnostyka formoutvorennia miskykh prostoriv yak peredumova reheneratsii istorychnoho mista // Problemy reheneratsi istorychnoi zabudovy zapovidnykh terytorii naselenykh punktiv Ukrainy. Mat. Naukovo-prakt. konferentsii 8-10 chervnia 1994 r.– Kam`ianets-Podilskyi, 1994. – s. 77-78. (in Ukrainian).

Oliinyk O.P. Formoutvorennia prostorovoi struktury mist Ukrainy pid vplyvom natsionalno-relihiinykh chynnykiv Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy: problemy malykh mist Ukrainy.: zb. nauk. prats. – vyp.15. - K., KNUBA, Dipromisto, 2008. – s. S.150-155. (in Ukrainian).

O.P.Oliinyk. Metodyka prostorovoho analizu v dyzaini miskoho seredovyshcha. – Mizhvidomchyi nauk.-tekhn.zb. «Tekhnichna estetyka ta dyzain». Vyp.11./ Vidpov. red.. M.I. Yakovliev. – K., KNUBA, 2012. – S. 136-142. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/11859/1/27.pdf (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Олійник , О. (2020). ВІДКРИТИЙ МІСЬКИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 178–191. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.178-191

Номер

Розділ

Статті