СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОГО ПРОСТОРУ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Марія Любченко Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
  • Алла Радченко Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.164-177

Ключові слова:

дитячий ігровий простір, майданчики, комплексні майданчики, обладнання, безбар’єрність

Анотація

у статті висвітлюється питання улаштування прибудинкових територій великих міст країни дитячими ігровими майданчиками, які відповідають сучасним стандартам та вимогам безпеки, естетичності, екологічності, безбар’єрності. Проведено дослідження забезпеченості мікрорайонів міста Харкова такими майданчиками та встановлено, що на даний час спостерігається помітна нестача у дитячих ігрових комплексах, що відповідають зазначеним вимогам.

Розроблені рекомендації щодо архітектурних рішень дитячих майданчиків з урахуванням вимог підвищення рівня екологічності життя та задоволення потреб різних категорій населення. Запропоновано організацію ігрового простору способом функціонального зонування та розроблено схематичну структуру комплексних майданчиків мікрорайонів з основними функціональними зонами й відповідним цім зонам обладнанням. Викладено принципи, якими необхідно керуватися під час організації дитячого ігрового простору, а також завдання, які при цьому мають бути вирішені.

Біографії авторів

Марія Любченко , Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри основ архітектурного проєктування

Алла Радченко, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри основ архітектурного проєктування

Посилання

Список джерел

Бородич Л. В. Де-які аспекти формування житлового середовища. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2010. Вип. 38. С. 70-74.

Слісарук Л. С., Радіон О. М. Проблема формування прибудинкового простору в сучасному середовищі. Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. Рівне: НУВГП, 2012. Вип. 4(60). С. 176-181.

Ковальська О. Є. Дитячі ігрові простори в умовах щільної міської забудови. Архітектурний вісник КНУБА. Київ : КНУБА, 2019. № 17-18, С. 367-372.

Burke J. Just for the fun of it: Making playgrounds accessible to all children. World Leisure Journal. 2013. Vol. 55(1). P. 83-95.

Sabri C. R., Abbaspourasadolah J. Principles of Nature in the Design of Playgrounds. International Journal of Architecture, Engineering and Construction. 2014. Vol. 3(3). P. 210-223

Olsen H. M. Planning playgrounds: a framework to create safe and inclusive playgrounds. Journal of Facility Planning, Design, and Management. 2015. Vol. 3, No 1. P. unpaginated.

BANAŚ M. Scandinavian playgrounds for children. Space, color, functionality. Studies in physical culture and tourism. 2008. Vol. 15(2). P. 121-127.

Пилипенко Б. М., Симонова І. М., Симонов С. І., Григор’єва А. Г. Основні принципи проектування дитячих майданчиків. Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету. Лисичанськ, 2018. Вип. 1(47). С. 81-90.

Глаголєва К. В., Чернявський, В. Г. Особливості створення дитячих майданчиків в структурі сучасного міста. Вісник ХДАДМ. Харків : ХДАДМ, 2010. Вип. 1. С. 21-25.

Оленіна О. Ю., Осиченко Г. О. Організація дитячих ігрових просторів у сучасному місті. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2017. Вип. 47. С. 148-156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_23

Стаднік В. Ю., Тихомирова Т. С. Шумове навантаження на дитячих майданчиках міста Харків. Young Scientist. 2017. № 10(50). С. 24-27. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10_50_2017.pdf

Олешко О. П., Петровська Ю.Р. Організація предметно-просторового середовища пришкільних територій. Містобудування та територіальне планування. Київ : КНУБА, 2020. № 72. С. 214-222.

URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP72_A5.pdf

Шкляр С. П., Романенко І. І. 2017. Принципи формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей. Містобудування та територіальне планування. 2017. Вип. 63. С. 499-508.

Зінов’єва О. С. Безбар’єрне проектування як елемент екологічного підходу до формування архітектурного середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2020. № 56. С. 203-217.

ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій. [Чинний від 2012-09-01]. Вид. офіц. Київ : Укрархбудінформ, 2018.

ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинний від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Укрархбудінформ, 2019.

Сідорова О. І., Сідорова М.-Ю. А., Євтушенко А. С. Особливості дизайну сучасного дитячого ігрового простору. Проблеми розвитку міського середовища. Київ, 2017. Вип. 2(18). С. 132-140.

Casey Т. Environments for Outdoor Play: A Practical Guide to Making Space for Children. Paul Chapman Publishing. 2007. 128 p.

Юрчишин О. М., Ракочий Я. В. Дитячий простір у містах в контексті віртуального середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2019. № 53. С. 253-266.

Безлюбченко О. С., Апатенко Т. М. Тенденції та напрямки підвищення якості об’ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища. Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. 2019. № 69. С. 15-26.

References

Borodych, L. V. (2010). Some aspects of the formation of living environment. [De-yaki aspekty formuvannia zhytlovoho seredovyshcha] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. Kyiv: KNUBA, Vyp. 38, P. 70-74. (in Ukrainian)

Slisaruk, L. S., Radion, O. M. (2012). The problem of forming an adjoining space in a modern environment. [Problema formuvannia prybudynkovoho prostoru v suchasnomu seredovyshchi] Visnyk NUVHP. Tekhnichni nauky: zb. nauk. prats. Rivne: NUVHP, Vyp. 4(60), P.176-181. (in Ukrainian)

Kovalska, O. Ye. (2019). Children's play spaces in dense urban development. [Dytiachi ihrovi prostory v umovakh shchilnoi miskoi zabudovy] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Kyiv : KNUBA, № 17-18, P. 367-372. (in Ukrainian)

Burke, J. (2013). Just for the fun of it: Making playgrounds accessible to all children. World Leisure Journal, Vol. 55(1), P. 83-95. (in English)

Sabri, C. R., Abbaspourasadolah, J. (2014). Principles of Nature in the Design of Playgrounds. International Journal of Architecture, Engineering and Construction, 3(3), P. 210-223. (in English)

Olsen, H. M. (2015). Planning playgrounds: a framework to create safe and inclusive playgrounds. Journal of Facility Planning, Design, and Management, 3(1), P. unpaginated. (in English)

BANAŚ, M. (2008). Scandinavian playgrounds for children. Space, color, functionality. Studies in physical culture and tourism, 15(2), P. 121-127. (in English)

Pylypenko B. M., Symonova I. M., Symonov S. I., Hryhorieva A. H. (2018). Basic principles of designing playgrounds. [Osnovni pryntsypy proektuvannia dytiachykh maidanchykiv] Zbirnyk naukovykh prats Donbaskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Lysychansk, Vyp. 1(47), P. 81-90. (in Ukrainian)

Hlaholieva, K. V. ta Cherniavskyi, V. H. (2010). Features of creation of playgrounds in the structure of the modern city. [Osoblyvosti stvorennia dytiachykh maidanchykiv v strukturi suchasnoho mista] Visnyk KhDADM. Kharkiv: KhDADM, Vyp. 1, P. 21-25. (in Ukrainian)

Olenina, O. Yu., Osychenko, H. O. (2017). Organization of children's play spaces in the modern city. [Orhanizatsiia dytiachykh ihrovykh prostoriv u suchasnomu misti] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp. 47. P. 148-156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_23 (in Ukrainian)

Stadnik, V. Yu., Tykhomyrova, T. S. (2017). Noise load on playgrounds of the Kharkiv city. [Shumove navantazhennia na dytiachykh maidanchykakh mista Kharkiv] Young Scientist, № 10(50). P. 24-27. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10_50_2017.pdf (in Ukrainian)

Oleshko, O. P., Petrovska, Yu. R. (2020). Organization of subject-spatial environment of school territories. [Orhanizatsiia predmetno-prostorovoho seredovyshcha pryshkilnykh terytorii] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Kyiv: KNUBA, № 72. P. 214-222.

URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP72_A5.pdf

(in Ukrainian)

Shkliar, S. P., Romanenko, I. I. (2017). Principles of formation and improvement of architectural environment for children. [Pryntsypy formuvannia i udoskonalennia arkhitekturnoho seredovyshcha dlia ditei] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, Vyp. 63, P. 499-508. (in Ukrainian)

Zinovieva, O. S. (2020). Barrier-free design as an element of ecological approach to the formation of the architectural environment. [Bezbarierne proektuvannia yak element ekolohichnoho pidkhodu do formuvannia arkhitekturnoho seredovyshcha] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv: KNUBA, № 56, S. 203-217. (in Ukrainian)

DBN B.2.2-5:2011. (2018). Beautification of territories. [Blahoustrii terytorii] [Chynnyi vid 2012-09-01]. Vyd. ofits. Kyiv: Ukarkhbudinform. (in Ukrainian)

DBN B.2.2-12:2019. (2019). Planning and constructing of territories. [Planuvannia ta zabudova terytorii] [Chynnyi vid 2019-10-01]. Vyd. ofits. Kyiv: Ukarkhbudinform. (in Ukrainian)

Sydorova, O. I., Sydorova, M.-Yu. A., Yevtushenko, A. S. (2017). Design features of modern children's play space. [Osoblyvosti dyzainu suchasnoho dytiachoho ihrovoho prostoru] Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, 2(18), P. 133-140. (in Ukrainian)

Casey, Т. (2007). Environments for Outdoor Play: A Practical Guide to Making Space for Children. Paul Chapman Publishing. (in English)

Yurchyshyn, O. M., Rakochyi, Ya. V. (2019). Children's space in cities in the context of a virtual environment. [Dytiachyi prostir u mistakh v konteksti virtualnoho seredovyshcha] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv: KNUBA, № 53, P. 253-266. (in Ukrainian)

Bezliubchenko, O. S., Apatenko T. M. (2019). Trends and directions of improving the quality of spatial planning and urban organization of the living environment. [Tendentsii ta napriamky pidvyshchennia yakosti obiemno-planuvalnoi ta mistobudivnoi orhanizatsii zhytlovoho seredovyshcha] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, № 69, P. 15-26. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Любченко , М., & Радченко, А. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОГО ПРОСТОРУ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 164–177. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.164-177

Номер

Розділ

Статті